Екологічне управління – Шевчук В. Я. – ФУНКЦІОНАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

1. Загальні положення

Процес постійного вдосконалення слід застосовувати до системи екологічного управління, щоб досягти загального поліпшення екологічних характеристик.

2. Аналіз системи екологічного управління

Керівництво організації зобов’язане у відповідні періоди часу проводити аналіз системи екологічного управління для забезпечення її постійної придатності та ефективності.

Сфера поширення аналізу має бути достатньою, щоб охопити екологічні впливи всіх видів діяльності, продукції чи послуг організації, а також визначити вплив екологічних характеристик на фінансовий стан і, якщо це можливо, на конкурентні позиції організації.

Аналіз системи екологічного управління повинен включати:

Аналіз екологічних цілей, завдань та екологічних характеристик;

Аналіз даних, отриманих під час аудитів системи екологічного управління;

Оцінювання ефективності системи;

Оцінювання обгрунтованості екологічної політики, а також необхідності її коригування внаслідок, скажімо, таких чинників: зміни в законодавстві; зміни очікувань та вимог зацікавлених сторін; модифікація продукції та діяльності організації; досягнення науково-
Технічного прогресу; досвід, набутий в екологічно небезпечних ситуаціях; зміни пріоритетів ринку; нові вимоги до звітування та обміну інформацією.

Під час розгляду процесу аналізу системи екологічного управління слід дати відповідь на такі запитання:

Як здійснюється періодичний аналіз системи екологічного управління?

У який спосіб управлінський персонал залучається до аналізу системи екологічного управління та подальшого контролю за виконанням прийнятих рішень?

Як саме враховуються погляди зацікавлених сторін під час аналізу системи екологічного управління?

3. Постійне вдосконалення

У систему екологічного управління має бути закладений механізм її постійного вдосконалення, який передбачає систематичне оцінювання екологічних характеристик організації на відповідність екологічній політиці, цілям та завданням для визначення можливостей вдосконалення.
Процес постійного вдосконалення має охоплювати:

Визначення тих сфер, де є сприятливі можливості для вдосконалення системи екологічного управління, шо забезпечить поліпшення екологічних характеристик;

Виявлення головних причин невідповідностей чи недоліків;

Розробку та впровадження плану й запобіжних дій стосовно головних причин;

Перевірку ефективності коригувальних та запобіжних дій;

Документальне оформлення будь-яких змін, шо вносяться до процедур у процесі вдосконалення;

Зіставлення із цілями й завданнями екологічної політики.

Під час здійснення процесу постійного вдосконалення, розгляду коригувальних та запобіжних дій слід дати відповідь на такі запитання:

Як організовано процеси встановлення коригувальних та запобіжних дій і постійного вдосконалення?

Яким чином організація перевіряє ефективність та своєчасність коригувальних та запобіжних дій і процесів постійного вдосконалення?

ФУНКЦІОНАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Для ефективного системного управління характерні такі загальні управлінські функції: інноваційна діяльність, стратегічне планування, облік (зовнішній зв’язок) і аналіз, мотивація й організація, контроль. Методичною основою комплексного й системного об’єднання і взаємодії функцій управління є аналіз діяльності і моделювання управлінських рішень. Аналіз
Діяльності узагальнює досвід досягнення мети в поєднанні з альтернативними шляхами її досягнення кожною окремою функцією управління. Структурне моделювання забезпечує комплексність розгляду проблем з позиції системного підходу до прийняття управлінських рішень. Разом вони становлять те, що має назву “системність і методичність управління”.

Успіх на сучасному етапі розвитку справді можуть забезпечити лише системність і методичність управління. Це підвалини ефективного управління в ринкових умовах і умовах поширення екологічних обмежень.

Розглянемо провідні системоутворювальні функції ефективного управління: інноваційну діяльність і стратегічне планування або прогнозування.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – ФУНКЦІОНАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ