Екологічне управління – Шевчук В. Я. – ЕКОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ (ОЗДОРОВЛЕННЯ) ВИРОБНИЦТВА

Системно-екологічний підхід до модернізації виробництва полягає в системній екологізації всіх складових частин виробництва, тобто системи управління, технологічних процесів, господарської та інвестиційної діяльності підприємства. Це означає: екологізацію функцій системи загального управління підприємством із запровадженням міжнародних стандартів системи екологічного менеджменту, екологічного аудиту, а також досвіду екологічного інжинірингу, маркетингу, лізингу, страхування; оновлення виробничих процесів (технологічних систем) для поліпшення екологічних характеристик виробництва з економічним ефектом; модернізацію очисних споруд з економічним ефектом; екологічне оздоровлення проммайданчика і прилеглої території; підвищення екологічної свідомості та кваліфікації персоналу.

Необхідність у модернізації виробництва виникає у зв’язку зі зношуванням або старінням виробничого обладнання. Класичними видами зношування є фізичне, функціональне, технологічне (моральне) і вартісне.

Екологічне управління  Шевчук В. Я.  ЕКОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ (ОЗДОРОВЛЕННЯ) ВИРОБНИЦТВА

Фізичне зношування – це зношення обладнання в процесі експлуатації, що призводить до зниження його можливостей виконувати початкові функції.

Функціональне зношування – це зміни в попиті на продукцію, які вже не можуть задовольнятися послугами, що очікуються від обладнання, і роблять його менш цінним для власника, навіть якщо це обладнання ще в змозі виконувати початкові функції.

Технологічне (моральне) зношування – це коли з появою новітнього кращого технологічного обладнання використання старого, не модернізованого обладнання стає неекономічним. Зауважимо, що останнім часом “стрибки” в технології стали настільки динамічним і звичайним явищем, що моральне зношування – це одна з головних проблем оновлення виробництва.

Вартісне зношування – це коли зміни в купівельній спроможності грошей спричинюють зношування або втрати початкової вартості обладнання. У кожному з чотирьох наведених класичних чинників життєдієвості або життєздатності виробничої системи більшою або меншою мірою присутні екологічні складові елементи. Так, якщо йдеться про фізичне зношування, то його наслідком може бути збільшення маси відходів. Функціональне зношування звужує можливості задоволення попиту на екологічно чисту продукцію. Технологічне, або моральне, зношування пов’язане з порушенням екологічних стандартів, норм.

З позицій екологізації виробництва до нових видів зношування слід віднести ще екологічне та управлінське. Екологічне зношування – це перш за все погіршення екологічних характеристик виробництва, “старіння” життєвого циклу продукції, що призводить до посилення негативного впливу виробництва на навколишнє природне середовище. Це погіршення екологічного стану промислової ділянки внаслідок виробничої діяльності. Іноді промділянка перетворюється на самостійне джерело забруднення навколишнього природного середовища, особливо підземних вод у випадках фізичного зношування резервуарів для зберігання різних рідин або прямого захоронення відходів виробництва.

Управлінське зношування – це коли система управління втрачає свою гнучкість і адаптивні властивості, тобто властивості пристосування до змін параметрів навколишнього середовища. Це стосується й втрати можливостей виконання екологічних функцій або спроможності виконувати їх через різні чинники (структурні, освітні).

Отже, виходячи з принципів системно-екологічного підходу, можна сказати, що необхідність у модернізації виникає в разі зношування виробничої системи, а не виробничого обладнання або машин за класичним визначенням. Важливо мати попереджувальну або стратегічну програму модернізації виробничої системи, яка дасть змогу здійснювати попереджувальні некапіталомісткі заходи. В іншому випадку модернізація може не дати ефекту підтримки життєздатності й конкурентоспроможності виробничої системи.

У загальному вигляді системно-екологічний підхід до екологічної модернізації виробництва наведено на рис. 4.9. Під час екологічної модернізації слід застосовувати такі інструменти екологічного менеджменту, як екологічний аудит, інжиніринг (реінжиніринг), маркетинг та екологічне навчання.

Процес екологічної модернізації починається з постановки завдання і формулювання проблем. Це можна зробити професійно завдяки комплексному екологічному аудиту, тобто аудиту місцевості або промділянки, на якій розташоване підприємство, прилеглої місцевості, аудиту системи екологічного управління та аудиту відходів. На початковій стадії це може бути комплексна екологічна експрес-оцінка. Висновки й рекомендації екоаудитів використовуватимуться для побудови вихідної екологічної моделі стану виробничої системи підприємства, яка грунтується на наявному стані екологічної політики підприємства, чинних екологічних вимогах і стані екологічної безпеки виробництва. Подальший процес переходу від вихідної до кінцевої, модернізованої, екологічної моделі пов’язаний із проведенням екологічного інжинірингу та екологічного маркетингу з модернізації діючих технологічних систем і очисних технологій, обладнання. Залежно від фінансових можливостей моделі можуть бути некапітапомісткої або капіталомісткої модернізації з частковим або повним інтегрованим ефектом (рис. 4.10).

Екологічне управління  Шевчук В. Я.  ЕКОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ (ОЗДОРОВЛЕННЯ) ВИРОБНИЦТВА

Моделювання процесу екологізації (екологічної модернізації) виробництва потребує виконання великого обсягу аналітичної та інжинірингової роботи. Це забезпечує попереджувальне прийняття рішень – реакцію на зміни в навколишньому природному й ринковому середовищах.

Є чимало варіантів модернізації або екологізації функцій діючої системи управління виробництвом для кожного підприємства, залежно від його типу, обсягів і номенклатури продукції, складнощів технологічних систем, професійної підготовки управлінського персоналу. У кожному окремому випадку для визначення таких варіантів потрібно залучати спеціалізовані консалтингові фірми, щоб провести аудит виробничої системи. Як уже зазначалося, екологічна модернізація виробничої системи повинна починатися з комплексної кологічної експрес-оцінки системи екологічного управління, території, на якій розташоване підприємство, прилеглої місцевості та відходів виробництва. Отже, цілі, завдання та результати екоаудиту мають бути комплексними. Метою такого екоаудиту може бути
Розробка комплексу некапіталомістких управлінських, господарських і технологічних заходів, спрямованих на поліпшення екологічних характеристик наявних на підприємстві обладнання, технологій та управління, або розробка комплексної програми екологічної модернізації виробництва

Відповідно до комплексної системи цілей розробляється комплексний протокол експрес-екоаудиту, комплексний оперативний план проведення експрес-екоаудиту і формується комплексна робоча аудиторська група. Всі ці особливості мають бути методично узгоджені із замовником експрес-екоаудиту.

Структура комплексної цільової програми екологічної модернізації виробництва

Програма екологічної модернізації виробництва складається з двох частин, поділ на які зумовлений комплексом необхідних заходів на рівні корпорації і на рівні підприємства. В умовах реформування економіки, коли практично треба створювати корпоративні системи екологічного управління і системи екологічного управління підприємств, програми екологічної модернізації виробництва можуть бути складовою частиною комплексних програм впровадження систем корпоративного екологічного управління (табл. 4.6).

Екологічне управління  Шевчук В. Я.  ЕКОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ (ОЗДОРОВЛЕННЯ) ВИРОБНИЦТВА

Таблиця 4.5

Система цілей комплексного експрес-екоаудиту підприємства


Пор.
ЦільСтупінь досягне-
Ності (повністю,
Частково)
Рекомендації,
Посилання на
Сторінки звіту
1Систематизувати наявні проблеми
Екологічного стану підприємства за
Допомогою попереднього комплексного
Експрес-огляду та опитування
2Оцінити ступінь повноти інформації за
Кожною стадією екоаудиту (перевірка
Системи екоменеджменту, експрео-
Оцінка стану промділянки,
Технологічного процесу, мінімізації
Відходів, стану очисних споруд)
3Розробити план одержання додаткової
Інформації з необхідними схемами
4Провести експрес-оцінку системи
Екоменеджменту
5Провести експрес-оцінку стану пром-
Ділянки
6Провести експрес-оцінку технологічного
Процесу
7Провести експрес-оцінку мінімізації
Відходів
8Провести експрес-оцінку стану очисних
Споруд
9Узагальнити результати експрес-оцінок
За пріоритетами
10Розробити моделі екологічного стану
Виробничої системи підприємства
11Визначити комплекс попереджувальних
Заходів щодо екологічної модернізації
Виробництва
12Розробити комплексну програму еколо-
Гічної модернізації виробництва з визна-
Ченням проміжних і кінцевих економіч-
Них показників

Відповідно до комплексної системи цілей розробляється комплексний протокол експрес-екоаудиту, комплексний оперативний план проведення експрес-екоаудиту і формується комплексна робоча аудиторська група. Всі ці особливості мають бути методично узгоджені із замовником експрес-екоаудиту.

Структура комплексної цільової програми екологічної модернізації виробництва

Програма екологічної модернізації виробництва складається з двох частин, поділ на які зумовлений комплексом необхідних заходів на рівні корпорації і на рівні підприємства. В умовах реформування економіки, коли практично треба створювати корпоративні системи екологічного управління і системи екологічного управління підприємств, програми екологічної модернізації виробництва можуть бути складовою частиною комплексних програм впровадження систем корпоративного екологічного управління (табл. 4.6).

Таблиця 4.6

Екологічна
Політика
Стратегічне
Планування
Зміст
Зобов’язання 1(у межах екологічної політики)Екологізація управлінських функцій, системи управління
Ціль 1Впровадження стандартів із системи
Екологічного управління
Завдання 1Проведення екологічного аудиту системи управління
Завдання 2Впровадження висновків і рекомендацій екологічного аудиту в систему управління
Програма
Екологічного
Управління:
Дія (захід) 1
Дія (захід) 2 і т. д.
Програмні організаційно-економічні й освітні заходи з календарним графіком, ресурсами та зобов’язаннями щодо досягнення
Екологічних цілей та завдань корпорації, підприємства
Зобов’язання 2
(у межах екологічної політики)
Екологізація технологічних систем основного виробництва (екологічна модернізація)
Ціль 2Впровадження некапіталомістких заходів щодо поліпшення екологічних характеристик основного виробництва
Завдання 1Проведення екологічного аудиту місцевості та відходів виробництва
Завдання 2Впровадження висновків і рекомендацій екологічного аудиту з інтегрованим ефектом
Програма екологічної

модернізації основного
Виробництва:

Програмні організаційно-економічні й освітні заходи з календарним графіком, ресурсами та
Зобов’язаннями щодо досягнення екологічних цілей та завдань корпорації, підприємства
Комплекс дій
(заходів) 1
Комплекс безкоштовних заходів щодо
Підвищення рівня культури виробництва
Комплекс дій
(заходів) 2
Комплекс неквпіталомістких заходів щодо поліпшення екологічних характеристик основного виробництва з урахуванням
Зовнішніх вимог (інвесторів, конкурентного середовища, екологічної інспекції та ін.)
Зобов’язання 3
(у межах еколо-
Гічно! політики)
Модернізація очисних споруд з економічним ефектом
Ціль 3Підвищення потужностей та ефективності діючих очисних споруд із застосуванням новітніх обладнання, очисних методів і технологій
Завдання 1Вивчення маркетингових пропозицій стосовно сучвсних очисних методів, технологій, обладнання з урахуванням рекомендацій екоаудиту
Завдання 2
(корпоративне)
Проведення досліджень параметрів очищення стічних вод, викидів на пілотному (експериментальному) устаткуванні
Завдання 3
(корпоративне)
Проведення інжинірингових робіт з промислового впровадження модернізації очисних споруд
З необхідним економічним ефектом
Програма
Модернізації
Очисних споруд:
Програмні організаційно-економічні й освітні заходи з календарним графіком, ресурсами та
Зобов’язаннями щодо досягнення екологічних цілей та завдань корпорації, підприємства
Комплекс дій
(заходів) 1
Комплекс некапіталомістких заходів щодо поліпшення якості стічних вод, скидів перед подаванням їх на очисні споруди
Комплекс дій
(заходів) 2
Комплекс капіталомістких заходів щодо модернізації очисно! технології із застосуванням новітнього устаткування
Комплекс ДІЛ
(заходів) 3
Комплекс некапіталомістких заходів на прилеглій місцевості щодо поліпшення її екологічних характеристик як наслідок модернізації очисних споруді

У структуру комплексної цільової програми бажано включити стислий огляд екологічних проблем системного характеру: стан системності й екологізації функцій управління та екологічної безпеки виробництва, екологічний стан складових технологічних систем та промділянки й прилеглої місцевості, екологічна чистота продукції, стан екологічної кваліфікації управлінського персоналу, екологічні витрати, основні екологічні нормативи та стандарти. Наведемо цільову програму екологічної модернізації виробничої системи на прикладі цукрового заводу.

(фрагмент)

Екологічне управління  Шевчук В. Я.  ЕКОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ (ОЗДОРОВЛЕННЯ) ВИРОБНИЦТВА

Екологічне управління  Шевчук В. Я.  ЕКОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ (ОЗДОРОВЛЕННЯ) ВИРОБНИЦТВА

Екологічне управління  Шевчук В. Я.  ЕКОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ (ОЗДОРОВЛЕННЯ) ВИРОБНИЦТВА

Екологічне управління  Шевчук В. Я.  ЕКОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ (ОЗДОРОВЛЕННЯ) ВИРОБНИЦТВА

Огляд екологічних проблем рекомендується зробити у два етапи. На першому – силами персоналу підприємства, на другому – силами незалежної екологічної аудиторської фірми із залученням персоналу корпорації, підприємства. Перший етап, хоч і здається на перший погляд зайвим, проте є дуже важливим для проведення порівняльного аналізу та оцінки рівня знань, професійної підготовки персоналу. Він сприяє подоланню екологічного нігілізму і психологічних перешкод. Можна сказати, що це один із навчальних прийомів оцінки вихідного рівня знань.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – ЕКОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ (ОЗДОРОВЛЕННЯ) ВИРОБНИЦТВА