Екологічне управління – Шевчук В. Я. – 4.3 Механізми корпоративного управління

Під корпорацією зазвичай розуміють об’єднання підприємств і власників для ведення підприємницької діяльності, метою якої є отримання прибутку;або об’єднання, що надає послуги населенню (забезпечення газом, водою, електроенергією тощо).

Зазначимо, що є корпорації, які не мають за мету отримання прибутку. До них належать релігійні, освітянські, медичні та інші некомерційні організації. Також є корпорації державної і муніципальної структур. Як видно, є різні форми об’єднання в корпорації, однак усім корпораціям притаманні такі ознаки:корпорація – це складний майновий комплекс;

Власність корпорації визначається частками у власному її капіталі;акціонери здійснюють контроль корпорації, власниками якої вони є і у формування статутного капіталу якої вони вклали власні кошти;керівники і директори корпорації мають юридичне право приймати рішення;вищий законодавчий орган корпорації – загальні збори акціонерів, вищий виконавчий орган стратегічного управління – рада директорів (корпоративний “кабінет міністрів”).

Корпоративне управління має особливості, які випливають із принци-
Пу партнерства, – це потрійна взаємодія корпорацій, уряду і суспільства
Екологічне управління   Шевчук В. Я.   4.3 Механізми корпоративного управління

Система корпоративного партнерства охоплює такі поняття, як корпоративна філософія, корпоративні цінності, корпоративна культура, корпоративний стиль управління, які повинні бути узгоджені як із національними культурою й інтересами, так і зі світовими та міжнародними інтересами й зобов’язаннями.

Загальнолюдською, національною цінністю є Природа в усіх її проявах (земля, надра, вода, повітря, ліси, живі організми). Усе це й має бути корпоративною цінністю, але не з погляду капіталу, а з погляду національного надбання, джерела життєвих сил, екологічної парадигми життєдіяльності.
Тільки за такого підходу можна говорити про раціональне природокористування й охорону навколишнього природного середовища. Для здійснення вказаного підходу кожна корпорація повинна мати свою корпоративну екологічну політику і реалізовувати її в контексті глобальної, європейської та національної екологічної політики і міжнародних екологічних зобов’язань держави. Це потребує створення й забезпечення ефективного функціонування системи корпоративного екологічного управління як складової загальної системи корпоративного управління, яка має керуватися державними й міжнародними регламентами і стандартами, що стосуються систем екологічного управління за принципами:

Відповідальності – пошук та ідентифікація джерел екологічної шкоди, відповідальність за порушення екологічних регламентів і норм;

Раціональності – досягнення господарських цілей за мінімальних впливів на навколишнє середовище;

Превентивності – постійний моніторинг, проведення попереджувальних заходів щодо впливів;

Мотивації (адміністративної та економічної) – ефективне природокористування;

Компенсації – відшкодування витрат, пов’язаних із завданою шкодою як у природній, так і в соціальній сферах.

4.3 Механізми корпоративного управління

Корпоративному управлінню притаманні особливі механізми, які в міжнародній практиці називаються корпоративною ідентичністю. Корпоративна ідентичність характеризує ступінь відповідності як системи управління окремого корпоративного підприємства корпоративним цінностям, культурі, стилю управління, так і системи життєдіяльності всієї корпорації цінностям, вимогам і культурі навколишнього середовища (господарського,
Ринкового, національного, міжнародного). Тобто йдеться про систему ідентичності “як знизу, так і зверху” відповідно до загальносистемних законів функціонування й розвитку будь-яких систем-об’єктів господарювання та життєдіяльності. Корпоративна філософія й корпоративна культура (у тому числі екологічна) перебувають у тісному зв’язку з корпоративною ідентичністю. Корпоративна філософія як “світоглядна” основа діяльності підприємств,

Корпорації, що визначає принципи такої діяльності, зазвичай зафіксована в головних корпоративних політичних і регламентуючих документах функціонування та розвитку, у тому числі в задекларованій екологічній політиці.
Корпоративна культура об’єднує традиції, цінності, принципи й моральні норми, що склалися історично для підприємства, корпорації. У відношеннях між корпоративною філософією і корпоративною культурою обов’язково діє системна корпоративна ідентичність, призначена подолати дисбаланс між бажанням та дійсним станом підприємства, корпорації і досягти таким чином зовнішньої та внутрішньої системної корпоративної ідентичності (рис. 4.2).

Екологічне управління   Шевчук В. Я.   4.3 Механізми корпоративного управління

Механізм забезпечення корпоративної ідентичності передбачає системний аналіз філософії й культури корпоративного управління з позицій збалансованості його функціональних складових (управління власністю, фінансове управління, управління персоналом, екологічне управління тощо).
Існують прямі зв’язки між проявами корпоративної культури й корпоративними стандартами функціонування та розвитку.

Так, культура, що формується на основі інновацій, особистості й ризико захищеності, зумовлює стратегію диференціації корпоративних функцій. Стратегія ресурсозбереження підтримується культурою, що грунтується на екологічній свідомості, заощадливості, дисципліні, прискіпливості й патріотичності. Таким чином, корпоративна культура може розглядатися як засіб досягнення конкурентних переваг, стратегії європейської інтеграції. Стратегія корпоративної ідентичності повинна сприяти узгодженню корпоративної культури і стратегічної концепції, у тому числі її (концепції)екологічних аспектів як проявів екологічної культури.

Корпоративна ідентичність є центральною системо-утворювальною частиною стратегічного управління, екологічні функції якого виконує система корпоративного екологічного управління.

На сьогодні в системі загального корпоративного управління України функціонує комплексна система управління раціональним використанням ресурсів, яка за своїм змістом не відповідає як вимогам Європейського регламенту 1836/93, так і міжнародним та державним стандартам серії ISO 14000 (ДСТУ ISO 14000). Нині проблема полягає в перетворенні діючої системи корпоративного управління ресурсо-використанням на корпоративну систему екологічного управління. Лише за такої умови можна буде гово-
Рити про цілісну систему корпоративної ідентичності в контексті Всесвітньої стратегії збалансованого еколого-соціоекономічного розвитку і національної стратегії європейської інтеграції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – 4.3 Механізми корпоративного управління