Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 9.2.2. Пайові інвестиційні фонди

Пайовий інвестиційний фонд (ПІФ) формується з активів, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні КУА та обліковуються нею окремо від результатів власної господарської діяльності. Пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою.

На відміну від корпоративного інвестиційного фонду, інвестори пайового фонду не набувають прав, установлених законом для акціонерів. Замість поняття “акціонер” використовується термін “учасник”. Пайовий інвестиційний фонд створюється за ініціативою КУА шляхом придбання інвесторами випущених нею інвестиційних сертифікатів (див. табл. 9.1).

Схема управління пайового інвестиційного фонду подана на рис. 9.3.

Грошові кошти пайового фонду зараховуються на окремий рахунок компанії з управління активами в банку окремо від власних коштів КУА, коштів інших пайових фондів та відповідно до умов договору про обслуговування.

Ринок фінансових послуг   Науменкова С. В.   9.2.2. Пайові інвестиційні фонди

Рис. 9.3. Схема управління пайового інвестиційного фонду

Слід звернути увагу на те, що емітентом інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду е компанія з управління активами. Інвестиційні сертифікати можуть розміщуватися шляхом відкритого або закритого розміщення. Учасником пайового інвестиційного фонду може бути юридична або фізична особа, яка за грошові кошти придбала інвестиційний сертифікат фонду.

Інвестиційний сертифікат – цінний папір, який випускає компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду, він засвідчує право власності інвестора на частку в пайовому інвестиційному фонді.

Фактично пайовий інвестиційний фонд є інвестиційним портфелем, сформованим компанією з управління активами від свого імені

За рахунок коштів учасників, тобто КУА здійснює довірче управління коштами, сплаченими за інвестиційні сертифікати.

Щоб створити пайовий інвестиційний фонд, компанія з управління активами має здійснити певну послідовність заходів (рис. 9.4).

Ринок фінансових послуг   Науменкова С. В.   9.2.2. Пайові інвестиційні фонди

Рис. 9.4. Етапи створення пайового інвестиційного фонду

Насамперед слід розробити та затвердити регламент ПІФ, який визначає особливості його діяльності та підлягає реєстрації ДКЦПФР.

Регламент пайового інвестиційного фонду має містити відомості про:

– порядок утворення, склад, компетенцію та порядок здійснення діяльності наглядової ради;

– порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів;

– порядок визначення розміру винагороди компанії з управління активами та покриття витрат, пов’язаних з діяльністю фонду, що відшкодовуються за рахунок його активів;

– порядок розподілу прибутку пайового інвестиційного фонду;

– порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду на вимогу інвесторів;

– напрями інвестицій (інвестиційна декларація).

На наступному етапі здійснюється укладання договорів з аудитором, зберігачем, реєстратором чи депозитарієм, оцінювачем майна, після чого розробляється та подається для реєстрації проспект емісії інвестиційних сертифікатів фонду.

Проспект емісії інвестиційних сертифікатів – документ, який містить інформацію про публічне (відкрите) або приватне (закрите) розміщення інвестиційних сертифікатів з умовами договору про приєднання до пайового інвестиційного фонду.

Термін публічного (відкритого) розміщення інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу не обмежується. Приватне (закрите) розміщення інвестиційних сертифікатів здійснюється у порядку, визначеному проспектом емісії.

Учасники ПІФ, кошти спільного інвестування якого залучені шляхом приватного (закритого) розміщення інвестиційних сертифікатів, можуть утворювати наглядову раду для нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів фонду, веденням реєстру власників інвестиційних сертифікатів, проведенням аудиторських перевірок діяльності та оцінки майна фонду (див. рис. 9.3).

Припинення діяльності пайового інвестиційного фонду Є певні особливості щодо форм припинення діяльності пайового інвестиційного фонду, зокрема:

– злиття та приєднання що можливо у разі, коли пайові інвестиційні фонди перебувають в управлінні однієї компанії з управління активами;

– поділ та перетворення пайових інвестиційних фондів забороняється;

– виділення з пайового інвестиційного фонду іншого ICI забороняється.

Після закінчення строку, на який був створений закритий пайовий інвестиційний фонд, компанія з управління активами протягом одного місяця з дня завершення строку діяльності фонду має прийняти рішення про його ліквідацію. В окремих випадках, передбачених законодавством, ПІФ може бути ліквідований за рішенням ДКЦПФР.

У разі ліквідації пайового інвестиційного фонду компанія з управління активами складає ліквідаційний баланс. У процесі ліквідації пайового інвестиційного фонду його активи реалізуються за грошові кошти та розподіляються у такій послідовності:

1) здійснюються виплати учасникам, котрі подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів до моменту прийняття рішення про ліквідацію ПІФ (окрім закритих пайових інвестиційних фондів);

2) вносяться обов’язкові платежі до Державного бюджету України;

3) здійснюються виплати кредиторам компанії з управління активами по погашенню заборгованості, яка виникла у зв’язку з діяльністю ПІФ, що ліквідується;

4) здійснюються виплати іншим учасникам ПІФ.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 9.2.2. Пайові інвестиційні фонди