Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 8.3.3. Використання активів недержавного пенсійного фонду

До складу активів недержавного пенсійного фонду входять:

– активи в грошових коштах;

– активи в цінних паперах;

– інші активи згідно із законодавством.

Активи НПФ формуються за рахунок пенсійних внесків та прибутку (збитку) від інвестування пенсійних внесків. Дані про активи недержавного пенсійного фонду відображаються у формі НПФ-2 звітності про діяльність пенсійного фонду, яка подається до Держфінпослуг відповідно до Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 червня 2004 р. №1100.

Операції з пенсійними активами здійснюються згідно з інвестиційною декларацією пенсійного фонду та укладеним договором про управління активами. Напрями використання активів недержавного пенсійного фонду представлено на рис. 8.9.

Ринок фінансових послуг   Науменкова С. В.   8.3.3. Використання активів недержавного пенсійного фонду

Рис. 8.9. Напрями використання активів недержавного пенсійного фонду

Особа, яка здійснює управління активами пенсійного фонду, під час провадження нею такої діяльності не має права:

1) формувати пенсійні активи за рахунок позикових (кредитних) коштів;

2) надавати майнові гарантії, забезпечені пенсійними активами, або будь-які кредити (позики) за рахунок пенсійних активів;

3) укладати угоди купівлі-продажу або міни пенсійних активів з обов’язковою умовою зворотного викупу.

Пенсійні активи не можуть бути предметом застави. На пенсійні активи не може бути звернене будь-яке стягнення або застосована конфіскація, якщо вони сформовані за рахунок коштів, отриманих на підставах, що не суперечать законодавству.

Інвестування активів недержавного пенсійного фонду може здійснюватися в такі цінні папери:

– цінні папери, погашення та одержання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, місцевими радами;

– акції та облігації українських емітентів, що пройшли лістинг та перебувають в обігу на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, обсяги торгів на яких становлять не менше 25 % від загальних обсягів торгів на організаційно оформлених ринках цінних паперів України;

– цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав;

– облігації іноземних емітентів з відповідним інвестиційним рейтингом, вимоги до встановлення якого визначаються ДКЦПФР;

– акції іноземних емітентів, що перебувають в обігу на організованих фондових ринках та пройшли лістинг на одній з таких фондових бірж, як Нью-Йоркська, Лондонська, Токійська, Франкфуртська, або у торговельно-інформаційній системі НАСДАК (NASDAQ). Емітент цих акцій має провадити свою діяльність не менше 10 років і бути резидентом країни, рейтинг зовнішнього боргу якої визначається ДКЦПФР.

Пенсійні активи не можуть інвестуватися в:

– цінні папери, емітентами яких є зберігач, особи, котрі здійснюють управління пенсійними активами, адміністратор, аудитор та особи, які надають консультаційні, агентські або рекламні послуги, з якими пенсійним фондом укладено відповідні договори, та їх пов’язані особи, засновники пенсійного фонду;

– цінні папери, які не пройшли лістинг фондової біржі або торговельно-інформаційної системи;

– цінні папери, емітентами яких є інститути спільного інвестування;

– векселі;

– похідні цінні папери.

Слід звернути увагу на обмеження щодо структури активів пенсійного фонду (табл. 8.4). Наприклад, інвестування в облігації підприємств-резидентів, акції українських емітентів, іпотечні облігації не має перевищувати 40 % загальної вартості пенсійних активів. Забороняється інвестування у цінні папери з низьким кредитним рейтингом, а також не дозволяється тримати кошти на банківських депозитних рахунках та в ощадних сертифікатах банків із сумнівним кредитним рейтингом (який не визначений Рейтинговим агентством або відповідає спекулятивному рівню за Національною шкалою).

Таблиця 8.4. Загальні вимоги до структури активів пенсійного фонду

Активи пенсійного фонду

Частка активів певного виду від загальної вартості пенсійних активів

1

2

Цінні папери одного емітента

Не більше 5 %

Цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

Не більше 50 %

Облігації місцевих позик

Не більше 20 %

Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України

Не більше 40 %

Акції українських емітентів

Не більше 40 %

Цінні папери іноземних емітентів

Не більше 20 %

Іпотечні цінні папери

Не більше 40 %

Об’єкти нерухомості

Не більше 10 %

Банківські метали

Не більше 10 %

Цінні папери, кредитний рейтинг яких не визначений Рейтингові! м агентством або відповідає спекулятивному рівню за Національною шкалою

0%

Цінні папери емітентів, кредитний рейтинг яких не визначений уповноваженим Рейтинговим агентством або відповідає спекулятивному рівню за Національною шкалою

0%

Цінні папери, емітентами яких е засновники коропоративного фонду

Не більше 5 % (для корпоративних пенсійних фондів)

Закінчення табл. 8.4.

1

2

Кошти на банківських депозитних рахунках та ощадних сертифікатах банків

Не більше 40 % і не більше 10 % у зобов’язаннях одного і банку

Кошти на банківських депозитних рахунках та в ощадних сертифікатах банків, кредитний рейтинг яких не визначений Рейтинговим агентством або яких відповідає спекулятивному рівню за Національною шкалою

0%

Надання майнових гарантій, забезпечених пенсійними активами

Заборонено

Надання кредитів

Заборонено

Інші активи, не заборонені законодавством України

Не більше 5 %

До складу сукупного прибутку (збитку) від інвестування активів пенсійного фонду входять:

– прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду;

– пасивні доходи, отримані у результаті використання активів пенсійного фонду третіми сторонами;

– доходи від оренди необоротних активів у складі пенсійних активів;

– дохід, одержаний пенсійним фондом унаслідок сплати на його користь штрафних санкцій.

Цей прибуток зменшується на суму втрат від вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами.

Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду визначається як різниця між доходом, отриманим від продажу (відчуження іншим способом ) відповідного активу пенсійного фонду, та його первісною вартістю.

Пасивні доходи – доходи, одержані пенсійним фондом у вигляді процентів, дивідендів, роялті тощо як плата за використання коштів пенсійного фонду третіми особами.

Розподіл прибутку між учасниками фонду здійснює адміністратор не рідше ніж один раз на місяць пропорційно сумам, відображеним на їх індивідуальних пенсійних рахунках. Встановлення мінімально гарантованої норми прибутку за будь-якою пенсійною схемою забороняється.

Якщо річний прибуток пенсійного фонду за висновком органів державної влади, які здійснюють нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення, визнаний неприйнятно низьким, порівняно з середніми ринковими показниками або середніми річними прибутками інших пенсійних фондів, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України зобов’язана рекомендувати раді пенсійного фонду розглянути питання щодо:

– внесення змін до інвестиційної декларації фонду;

– заміни особи, котра здійснює управління активами пенсійного фонду;

– здійснення інших заходів для забезпечення дотримання належного рівня інвестиційного прибутку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 8.3.3. Використання активів недержавного пенсійного фонду