Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 8.3.4. Порядок припинення діяльності недержавного пенсійного фонду

Припинення діяльності НПФ відбувається з дотриманням Методичних рекомендацій щодо припинення недержавних пенсійних фондів, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 червня 2006 р. № 5944.

Припинення діяльності НПФ може здійснюватися шляхом приєднання, злиття та ліквідації.

Рада фонду приймає рішення про припинення недержавного пенсійного фонду, на підставі якого розробляють плани припинення злиття або ліквідації (доц. О, П, Р), які відображають порядок і терміни припинення (злиття, ліквідації) пенсійного фонду.

Для організації процедури припинення діяльності пенсійного фонду шляхом приєднання та злиття створюється комісія з припинення, для організації ліквідації – ліквідаційна комісія.

Припинення діяльності пенсійного фонду шляхом приєднання та злиття здійснюється на підставі складання комісією з припинення передавального акта. У разі ліквідації пенсійного фонду ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс.

Приєднання – припинення діяльності пенсійного фонду, внаслідок якого відбувається припинення пенсійного фонду як юридичної особи та передача всіх прав і зобов’язань до іншого пенсійного фонду, який не втрачає статусу юридичної особи і е правонаступником зазначеного пенсійного фонду (пенсійних фондів).

Визначення суми пенсійних коштів, що належить кожному учасникові пенсійного фонду, що припиняє діяльність, здійснюється пропорційно сумам, що обліковуються на індивідуальних пенсійних рахунках на дату подання учасником заяви про переведення пенсійних коштів.

Після здійснення розрахунків з учасниками пенсійного фонду, що припиняється, комісія з припинення складає звіт про здійснення таких розрахунків.

Комісія з припинення після повної передачі всіх активів та зобов’язань пенсійного фонду, що припиняє діяльність, до пенсійного фонду правонаступника складає передавальний акт, який засвідчується висновком аудитора.

Пенсійний фонд, що припиняє діяльність, втрачає право на провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення з дня набрання чинності рішенням про виключення пенсійного фонду з Державного реєстру фінансових установ та анулювання відповідного свідоцтва.

Послідовність дій припинення пенсійного фонду шляхом приєднання така:

1) прийняття радою пенсійного фонду рішення про припинення діяльності пенсійного фонду шляхом приєднання;

2) розробка та подання для затвердження до Держфінпослуг плану припинення діяльності пенсійного фонду;

3) затвердження Держфінпослуг плану припинення діяльності НПФ;

4) публікація повідомлення про припинення пенсійного фонду шляхом приєднання;

5) прийняття заяв та здійснення розрахунків з учасниками, які виявили бажання про переведення коштів до інших фінансових установ, складання звіту;

6) проведення аудиторської перевірки пенсійного фонду (фондів), що припиняє діяльність;

7) надання Держфінпослуг звіту про здійснення розрахунків з учасниками та аудиторського висновку;

8) складання та затвердження передавального акта;

9) надання передавального акта до Держфінпослуг;

10) передача активів та зобов’язань пенсійного фонду (фондів), що припиняє діяльність до пенсійного фонду-правонаступника, передача системи персоніфікованого обліку пенсійного фонду (фондів), що припиняє діяльність, та відповідної документації до пенсійного фонду – правонаступника;

11) проведення аудиторської перевірки пенсійного фонду-право-наступника та надання повідомлення Держфінпослуг;

12) скасування реєстрації пенсійного фонду (фондів), що припиняє діяльність як фінансової установи та виключення з Державного реєстру фінансових установ;

13) скасування реєстрації пенсійних фондів як юридичних осіб. Злиття – це процес припинення пенсійних фондів, унаслідок якого відбувається припинення двох чи більше пенсійних фондів та передача всіх прав і зобов’язань до пенсійного фонду – правонаступника, що створюється.

Рішення про припинення пенсійних фондів шляхом злиття приймає уповноважений орган засновника або збори засновників кожного з пенсійних фондів, що припиняють діяльність.

Засновники пенсійних фондів, що припиняють діяльність, встановлюють порядок і строки їх припинення на підставі плану припинення, який затверджують збори засновників пенсійного фонду. Визначення суми пенсійних коштів, що належить кожному учасникові кожного з пенсійних фондів, що припиняють діяльність, здійснюється пропорційно сумам, що обліковуються на індивідуальних пенсійних рахунках на дату подання учасником заяви та про переведення пенсійних коштів.

Комісія з припинення діяльності кожного з пенсійних фондів, що припиняються, після повної передачі всіх активів та зобов’язань пенсійних фондів, що припиняються, до пенсійного фонду – правонаступника складає передавальний акт, який засвідчується висновком аудитора.

Реєстрація статуту та пенсійних схем пенсійного фонду – правонаступника здійснюється відповідно до Положення про реєстрацію статуту недержавного пенсійного фонду та пенсійних схем, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 17 серпня 2004 р.

№ 2080. У статуті пенсійного фонду, який створюється шляхом злиття, зазначається, що цей пенсійний фонд є правонаступником пенсійних фондів, що припиняють діяльність.

Порядок припинення діяльності пенсійного фонду шляхом злиття:

1) прийняття радою пенсійного фонду рішення про припинення діяльності пенсійного фонду шляхом злиття;

2) розробка та подання для затвердження до Держфінпослуг плану припинення діяльності;

3) затвердження Держфінпослуг плану припинення діяльності пенсійного фонду;

4) публікація повідомлення про припинення діяльності пенсійного фонду шляхом злиття;

5) прийняття заяв та відповідних документів від учасників, які виявили бажання перевести пенсійні кошти до інших фінансових установ, складання звіту;

6) здійснення розрахунків з учасниками пенсійного фонду;

7) проведення аудиторської перевірки пенсійних фондів, що припиняють діяльність та отримання аудиторського висновку;

8) надання Держфінпослуг звіту про здійснення розрахунків з учасниками;

9) реєстрація статуту та пенсійних схем пенсійного фонду – правонаступника;

10) державна реєстрація пенсійного фонду – правонаступника;

11) погодження складу ради пенсійного фонду – правонаступника;

12) реєстрація пенсійного фонду – правонаступника як фінансової установи в Держфінпослуг та включення його до Державного реєстру фінансових установ пенсійного фонду;

13) розробка та реєстрація в Держфінпослуг інвестиційної декларації пенсійного фонду – правонаступника;

14) укладання договорів з особою (особами), що здійснює управління активами, зберігачем, адміністратором, аудитором та надання інформації про укладені договори Держфінпослуг;

15) складання та затвердження передавального акта пенсійного фонду, що припиняє діяльність;

16) надання передавального акта до Держфінпослуг;

17) передача активів та зобов’язань пенсійних фондів, що припиняють діяльність, до пенсійного фонду – правонаступника; передача системи персоніфікованого обліку пенсійних фондів, що припиняють діяльність, та відповідної документації до пенсійного фонду-правонаступника;

18) проведення аудиторської перевірки пенсійного фонду – правонаступника та надання повідомлення Держфінпослуг;

19) скасування реєстрації пенсійних фондів, що припиняють діяльність, як фінансової установи та виключення з Державного реєстру фінансових установ;

20) скасування реєстрації пенсійних фондів, що припиняють діяльність, як юридичних осіб.

Ліквідація – це припинення пенсійного фонду, внаслідок чого відбувається припинення пенсійного фонду як юридичної особи та передача пенсійних коштів учасників фонду іншим пенсійним фон дам, страховим організаціям або на пенсійні депозитні рахунки у банках на умовах та в порядку, встановлених Держфінпослуг.

Пенсійний фонд ліквідується у таких випадках:

1) коли одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду не приймає рішення про поновлення сплати пенсійних внесків за власні кошти;

2) у разі ліквідації без правонаступництва всіх засновників фонду;

3) у разі припинення участі в пенсійному фонді всіх його учасників;

4) за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством.

Ліквідація НПФ здійснюється на підставі рішення засновників фонду або їх правонаступників та передбачає відповідне погодження з Держфінпослуг.

На підставі рішення про ліквідацію пенсійного фонду рада фонду приймає рішення про визначення єдиного поточного рахунку пенсійного фонду та відкриття у зберігача пенсійного фонду спеціального ліквідаційного депозитного рахунку, на який зараховуються всі грошові кошти з інших рахунків фонду та всі надходження грошових коштів від продажу активів пенсійного фонду. Всі інші рахунки пенсійного фонду підлягають закриттю.

Після продажу активів пенсійного фонду всі грошові кошти зі спеціального депозитного рахунку перераховуються на поточний рахунок такого пенсійного фонду, після чого спеціальний депозитний рахунок закривається.

Ліквідаційна комісія після закінчення строку прийняття заяв учасників про переведення їх коштів до інших фінансових установ та повного продажу активів пенсійного фонду складає ліквідаційний баланс пенсійного фонду, який засвідчується висновком аудитора.

Порядок розрахунків з кредиторами пенсійного фонду здійснюється відповідно до плану ліквідації з урахуванням вимог законодавства. Визначення суми пенсійних коштів, належної кожному учаснику фонду, здійснюється пропорційно сумам, що обліковуються на їх індивідуальних пенсійних рахунках на дату повного продажу активів пенсійного фонду.

Передача пенсійних коштів іншим пенсійним фондам, страховим організаціям або на пенсійні депозитні рахунки здійснюється лише в грошовій формі безготівковим платежем з поточного рахунку пенсійного фонду, що ліквідується. Після передачі пенсійних коштів учасників фонду, що ліквідується, їх пенсійні контракти з цим фондом вважаються анульованими.

Послідовність дій ліквідації пенсійного фонду така:

1) прийняття рішення про ліквідацію пенсійного фонду;

2) затвердження Держфінпослуг плану ліквідації пенсійного фонду;

3) публікація повідомлення про ліквідацію;

4) прийняття заяв та відповідних документів від учасників, які виявили бажання перевести пенсійні кошти до інших фінансових установ, складання звіту;

5) відкриття у зберігана спеціального депозитного рахунку та єдиного поточного рахунку;

6) продаж активів пенсійного фонду та надання Держфінпослуг звіту про продаж активів;

7) складання ліквідаційного балансу та проведення аудиторської перевірки пенсійного фонду;

8) затвердження Держфінпослуг ліквідаційного балансу пенсійного фонду;

9) перерахування на поточний рахунок пенсійного фонду, що ліквідується, всіх грошових коштів зі спеціального депозитного рахунку. Закриття спеціального депозитного рахунку;

10) визначення суми пенсійних коштів, належної кожному учаснику, передача цих коштів та відповідних документів до інших фінансових установ;

11) здійснення розрахунків з кредиторами пенсійного фонду та надання Держфінпослуг звіту про розрахунки з кредиторами та відповідні підтверджуючі документи;

12) проведення аудиторської перевірки пенсійного фонду, що ліквідується;

13) скасування реєстрації пенсійного фонду як фінансової установи та виключення з Державного реєстру фінансових установ;

14) скасування реєстрації пенсійного фонду як юридичної особи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 8.3.4. Порядок припинення діяльності недержавного пенсійного фонду