Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 9.2.1. Корпоративні інвестиційні фонди

9.2.1. Корпоративні інвестиційні фонди

Корпоративний інвестиційний фонд – це інститут спільного інвестування, створений у формі відкритого акціонерного товариства.

Корпоративний інвестиційний фонд формується відповідно до законодавства з питань діяльності акціонерних товариств. Вимоги до корпоративного інвестиційного фонду подано в табл. 9.1.

Корпоративний інвестиційний фонд не може бути заснований юридичними особами, в статутному капіталі яких частка держави або органів місцевого самоврядування перевищує 25 %. Корпоративні інвестиційні фонди, що функціонують в Україні, створені переважно у вигляді закритих недиверсифікованих фондів.

Свою діяльність корпоративний інвестиційний фонд провадить згідно зі статутом і регламентом.

Статут корпоративного інвестиційного фонду має також містити відомості про:

– тип корпоративного інвестиційного фонду (відкритий, інтервальний чи закритий);

– вид корпоративного інвестиційного фонду (диверсифікований, недиверсифікований);

– спільне інвестування як виключну діяльність корпоративного інвестиційного фонду;

– обмеження щодо діяльності відповідно до законодавства;

– акції корпоративного інвестиційного фонду, які мають бути тільки простими іменними;

– розмір початкового статутного капіталу (фонду) та кількість акцій, що становлять початковий статутний капітал (фонд) корпоративного інвестиційного фонду.

Реєстрація інвестиційного фонду та видача свідоцтва про внесення його до реєстру ICI здійснюється ДКЦПФР на підставі зареєстрованого в установленому порядку регламенту.

Регламент ICI – документ, який визначає особливості діяльності ICI та затверджується засновниками корпоративного інвестиційного фонду.

Регламент корпоративного інвестиційного фонду повинен містити відомості про:

– умови, за яких може бути проведена заміна компанії з управління активами або зберігача;

– порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій;

– розмір винагороди компанії з управління активами та покриття витрат, пов’язаних із діяльністю фонду, що відшкодовуються за рахунок його активів;

– порядок розподілу прибутку корпоративного інвестиційного фонду;

– порядок та строки викупу корпоративним інвестиційним фондом своїх акцій на вимогу інвесторів;

– напрями інвестицій (інвестиційна декларація);

– мінімальну вартість договорів (угод) щодо активів ICI, укладених компанією з управління активами, які підлягають затвердженню наглядовою радою фонду.

Початковий статутний капітал корпоративного інвестиційного фонду формується за рахунок:

– грошових коштів;

– державних цінних паперів;

– цінних паперів інших емітентів, допущених до торгів на фондовій біржі, об’єктів нерухомості, необхідних для забезпечення статутної діяльності.

Розмір початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду не може бути меншим, ніж розмір, встановлений законодавством для відкритих акціонерних товариств. Збільшення статутного капіталу здійснюється винятково за рахунок грошових коштів акціонерів, внесених шляхом придбання акцій.

До моменту реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду засновниками має бути сплачено 100 % статутного капіталу (фонду).

Вищим органом корпоративного інвестиційного фонду є загальні збори акціонерів, до компетенції яких належить обрання членів наглядової ради, затвердження змін до регламенту, укладених договорів з компанією з управління активами (КУА) та зберігачем.

Наглядова рада корпоративного інвестиційного фонду забезпечує контроль за належним виконанням умов договорів з КУА, зберігачем, реєстратором, аудитором та незалежним оцінювачем майна. До компетенції наглядової ради також належить скликання загальних зборів акціонерів, прийняття змін до проспекту емісії, підготовка пропозицій для закритих фондів про розмір і порядок виплати дивідендів.

Схему управління корпоративним інвестиційним фондом представлено на рис. 9.2.

Управління активами корпоративного інвестиційного фонду на підставі договору здійснює компанія з управління активами (КУА).

Ринок фінансових послуг   Науменкова С. В.   9.2.1. Корпоративні інвестиційні фонди

Рис. 9.2. Схема управління корпоративним інвестиційним фондом

Компанія з управління активами інституційних інвесторів – господарське товариство, яке здійснює професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видає Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Договори між корпоративним фондом і КУА про управління активами укладаються на строк не більше трьох років і можуть бути продовжені тільки за рішенням загальних зборів акціонерів або наглядової ради.

Слід зазначити, що порядок функціонування ICI передбачає створення резервного фонду у розмірі, визначеному установчими документами КУА, але не менше як 25 % статутного капіталу компанії з управління активами. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку.

Компанія з управління активами може одночасно здійснювати управління активами кількох інвестиційних фондів. Винагорода КУА за діяльність з управління активами встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів інвестиційного фонду та сплачується грошовими коштами.

Компанія з управління активами та торговець цінними паперами мають забезпечити вільний доступ інвесторів до інформації, що міститься у проспекті емісії цінних паперів інституту спільного інвестування, регламенті та змінах до них.

Активи інститутів спільного інвестування у формі цінних паперів зберігаються та обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігана.

Зберігач активів – банк, що має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів. Кожен інститут спільного інвестування може мати тільки одного зберігача.

Зберігач провадить діяльність на підставі статуту та договору про обслуговування, укладеного з корпоративним фондом або з компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду на строк не більше трьох років. Він зобов’язаний обслуговувати інвестиційні фонди з дотриманням регламенту та проспекту емісії цінних паперів, а також контролювати діяльність компанії з управління активами щодо розрахунку вартості чистих активів, розміщення та викупу цінних паперів, напрямів використання прибутків. Для цього зберігач зобов’язаний один раз на квартал перевіряти правильність розрахунків вартості чистих активів, виконаних компанією з управління активами.

Грошові кошти корпоративного фонду зараховуються на його рахунок у банку відповідно до умов договору про обслуговування.

Реєстратор веде реєстр власників іменних цінних паперів, випущених у документарній формі, за договором з корпоративним інвестиційним фондом або компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду. Реєстр власників іменних цінних паперів може вести зберігач активів без отримання ліцензії.

Якщо чисельність акціонерів інституту спільного інвестування не перевищує 500 осіб, ведення реєстру власників іменних цінних паперів може здійснювати компанія з управління активами такого фонду без отримання ліцензії. КУА відкритого типу може самостійно реєструвати власників іменних цінних паперів.

Незалежний оцінювач майна ICI – це суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт господарювання, який оцінює нерухоме майно під час його придбання або відчуження в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Незалежний оцінювач майна проводить оцінку відповідно до договору, що укладається між ним та компанією з управління активами. Винагорода незалежному оцінювачу майна ICI виплачується за рахунок активів ICI в порядку, встановленому законодавством.

Аудитор (аудиторська фірма) залучається компанією з управління активами щорічно з метою перевірки і підтвердження правильності річної фінансової звітності.

Обмеження діяльності корпоративного інвестиційного фонду

Корпоративний інвестиційний фонд не має права:

– емітувати та розміщувати цінні папери, крім акцій;

– залучати позики або кредит у розмірі, що перевищує 10 % його активів;

– надавати активи під заставу в інтересах третіх осіб;

– розміщувати акції за ціною, нижчою від номінальної вартості;

– розміщувати акції за ціною, нижчою від вартості чистих активів корпоративного інвестиційного фонду в розрахунку на одну акцію;

– розміщувати акції понад проголошену кількість;

– створювати будь-які спеціальні або резервні фонди.

Свою діяльність корпоративний інвестиційний фонд розпочинає тоді, коли не менше 60 % середньорічної вартості активів, що належать йому на праві власності, вкладено в цінні папери, корпоративні права та нерухомість.

Після реєстрації корпоративного інвестиційного фонду в реєстрі ICI починається розміщення його акцій за грошові кошти. Акцій можуть бути тільки простими іменними. Розміщення здійснюється відповідно до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 9 січня 2003 р. № 3.

Строк розміщення акцій корпоративного інвестиційного фонду:

– відкритого або інтервального – не обмежується;

– закритого – зазначається у проспекті емісії акцій такого фонду.

Припинення діяльності корпоративного інвестиційного фонду Корпоративний інвестиційний фонд припиняє свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

Корпоративний інвестиційний фонд ліквідується, якщо:

– вартість його активів стала меншою, ніж початковий розмір статутного капіталу;

– закінчився строк діяльності фонду (для закритих корпоративних інвестиційних фондів);

– проспект емісії акцій фонду не зареєстровано протягом року з дати включення до реєстру ICI;

– в інших випадках, передбачених законодавством.

ДКЦПФР може порушувати в судовому порядку питання про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду, якщо фонд провадить діяльність заборонену законом та без реєстрації в реєстрі ICI.

З моменту прийняття рішення про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду йому забороняється розміщувати свої акції. Для ліквідації корпоративного інвестиційного фонду створюється ліквідаційна комісія, до складу якої обов’язково мають входити представники компанії з управління активами та зберігача, а також можуть входити представники ДКЦПФР.

Кошти, отримані від реалізації активів корпоративного інвестиційного фонду, розподіляються насамперед між акціонерами пропорційно до кількості акцій, що їм належать. Потім вносяться обов’язкові платежі до Державного бюджету України, після чого задовольняються вимоги кредиторів.

Корпоративний інвестиційний фонд вважається ліквідованим після його вилучення з реєстру ICI.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 9.2.1. Корпоративні інвестиційні фонди