Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 9.3. Управління активами інститутів спільного інвестування

Склад і структура активів ICI визначаються регламентом ICI та проспектом емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду та акцій корпоративного інвестиційного фонду відповідно до вимог Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 11 січня 2002 р.№12.

Активи інституту спільного інвестування – сукупність майна, корпоративних прав і вимог, сформована за рахунок коштів спільного інвестування.

До складу активів ICI входять грошові кошти, цінні папери, корпоративні права, нерухомість, грошові вимоги за реалізовані активи ICI та видані позики, інші активи згідно з вимогами законів України, які формуються за рахунок відповідних джерел (рис. 9.5).

Ринок фінансових послуг   Науменкова С. В.   9.3. Управління активами інститутів спільного інвестування

Рис. 9.5. Склад і джерела формування активів ICI

Активами ICI не можуть бути:

– цінні папери, випущені компанією з управління активами зберігачем, реєстратором та аудитором цього ICI та їх пов’язаними особами;

– цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, допущені до торгів менше ніж на двох провідних іноземних біржах чи у торговельно-інформаційних системах, перелік яких визначається ДКЦПФР;

– цінні папери інших ICI;

– векселі та ощадні (депозитні) сертифікати на суму понад 10 % вартості активів ICI;

– похідні цінні папери (крім венчурного фонду);

– цінні папери іноземних емітентів, якщо вартість таких цінних паперів становить понад 20 % загальної вартості активів ICI.

Для формування власних активів ICI можуть придбавати іноземну валюту та банківські метали через банківські установи, які мають відповідну ліцензію.

Вимоги до структури активів диверсифікованих та недиверсифікованих ICI відповідно до Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” від 15 березня 2001 р. № 2299-ІН містяться в табл. 9.3.

Таблиця 9.3. Загальні вимоги до структури активів диверсифікованих та недиверсифікованих ICI

Активи

Частка в загальній вартості активів, %

Диверсифіковані ICI

Грошові кошти, ощадні сертифікати, облігації підприємств та облігації місцевих позик, державні цінні папери, цінні папери, допущені до торгів на фондовій біржі

Не менше 80

Грошові кошти, кошти на банківських депозитних рахунках, в ощадних (депозитних) сертифікатах і банківських металах

Не більше 50

Кошти в зобов’язаннях одного банку

Не більше 10

Цінні папери та зобов’язання однієї юридичної особи

Не більше 5

Державні цінні папери та цінні папери, доходи

За якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

Не більше 50

Цінні папери одного випуску

Не більше 10

Цінні папери органів місцевого самоврядування

Не більше 40

Цінні папери органів місцевого самоврядування одного випуску

Не більше 10

Цінні папери, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав

Не більше 20

Цінні папери, доходи за якими гарантовано урядом однієї іноземної держави

Не більше 10

Акції та облігації іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав

Не більше 20

Об’єкти нерухомості

Не більше 10

Інші активи, дозволені законодавством України

Не більше 5 (від активів ICI)

Недиверсифіковані ICI

Цінні папери, що не допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі та які не отримали рейтингову оцінку відповідно до закону, і нерухомість

Не більше 50

Векселі та ощадні (депозитні) сертифікати

Не більше 30

Активи ICI оцінюються за їх ринковою вартістю. Залежно від виду активів застосовуються ті чи інші підходи до оцінки їх ринкової вартості згідно з Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням ДКЦПФР від 16 грудня 2008 р. № 1441 (табл. 9.4).

Таблиця 9.4. Оцінка ринкової вартості активів інститутів спільного інвестування (пайових і корпоративних фондів)

Вид активу

Оцінка ринкової вартості активу

1

2

Цінні папери українських емітентів, внесені до біржового списку

За даними біржового курсу організатора торгівлі

Цінні папери іноземних емітентів, що перебувають в обігу на одній з провідних іноземних бірж, перелік яких визначений ДКЦПФР

За біржовим курсом цінних паперів, визначеним цією біржею на дату оцінки

Цінні папери, обіг яких зупинено

За останньою балансовою вартістю

Акції емітентів, що за попередній рік є прибутковими

За балансовою вартістю

Акції емітентів, що за попередні два роки були збитковими

За оцінною вартістю, яка розраховується із застосуванням уцінки шляхом використання знижувальних коефіцієнтів, що застосовуються до балансової вартості цінних паперів, що склалася на першу звітну дату, з якої оцінка цих акцій за ринковою вартістю стає неможливою, а саме: 0,25 – за перший рік збиткової діяльності; 0,50 – за другий; 0,75 – за третій рік і більше

Акції асоційованих і дочірніх підприємств

За вартістю, визначеною відповідно до П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”

Заставні та сертифікати ФОН

За собівартістю

Поточна дебіторська заборгованість

За чистою реалізаційною вартістю

Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються проценти

За її теперішньою вартістю, обчисленою із застосуванням ставки дисконтування, яка дорівнює процентній ставці, визначеній у договорі

Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку проценти не нараховуються

За її теперішньою вартістю, обчисленою із застосуванням ставки дисконтування, яка дорівнює обліковій ставці НБУ

Дебіторська заборгованість, за якою прострочено термін погашення

За оцінною вартістю, що розраховується шляхом щорічної уцінки балансової вартості, яка існувала до початку уцінки, із застосуванням знижувального коефіцієнта 0,25

Дебіторська заборгованість в Іноземній валюті

Перераховується в національну валюту за офіційним курсом НБУ на дату оцінки

Паї/частки господарських товариств

За собівартістю

Паї/частки в капіталі асоційованих і дочірніх підприємств

За вартістю, яка на дату оцінки визначена відповідно до П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”

Закінчення табл. 9.4.

1

2

Паї/частки господарських товариств, які за попередній рік були прибутковими

За балансовою вартістю

Паї/частки господарських товариств, які за попередні два роки були збитковими

За оцінною вартістю, яка розраховується із застосуванням уцінки шляхом використання знижувальних коефіцієнтів, що застосовуються до балансової вартості паїв/часток господарських товариств, що склалася на першу звітну дату, з якої оцінка цих паїв/часток за ринковою вартістю стає неможливою, а саме: 0,25 – за перший рік збиткової діяльності; 0,50 – за другий рік; 0,75 – за третій рік і більше

Вартість ф’ючерсів та форвардів на будь-яку дату

Дорівнює нулю

Грошові кошти на поточних рахунках у національній валюті

За номіналом

Грошові кошти на поточних рахунках в іноземній валюті

Перераховуються в національну валюту за офіційним курсом НБУ на дату оцінки

Грошові кошти на депозитних рахунках у національній валюті

За номіналом, включаючи відсотки, що підлягають нарахуванню за звітний період

Грошові кошти на депозитних рахунках в іноземній валюті

Перераховуються в національну валюту за офіційним курсом НБУ на дату оцінки, включаючи відсотки, що підлягають нарахуванню за звітний період

Об’єкти нерухомості

Оцінюються відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби” та П(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість”

Управління активами інституту спільного інвестування здійснює компанія з управління активами на основі інвестиційної декларації.

Інвестиційна декларація – документ, що є частиною регламенту інституту спільного інвестування та додатком до договору з компанією з управління активами, в якому визначаються основні напрями та обмеження інвестиційної діяльності інституту спільного інвестування.

В інвестиційній декларації зазначається мета діяльності інвестиційного фонду та визначається його стратегія (дод. С). Наприклад,

Мета може бути визначена як отримання стабільного доходу, який за рівнем прибутковості значно перевищує рівень інфляції і не поступається банківським депозитам, але з істотним зменшенням ризику втрати вкладень, що досягається за рахунок інвестування коштів у різні класи активів.

Стратегія діяльності інвестиційного фонду може бути визначена, наприклад, як збалансована, що передбачає одержання максимально можливого прибутку за помірних ризиків шляхом довгострокового інвестування в добре диверсифікований портфель державних і муніципальних цінних паперів, акцій і облігацій українських корпорацій та інструментів грошового ринку.

Основним показником, який використовується для оцінювання діяльності КУА, є вартість чистих активів інвестиційного фонду.

Вартість чистих активів ICI – величина, що визначається як різниця між сумою активів інституту спільного інвестування з урахуванням їх ринкової вартості і розміром зобов’язань.

Компанія з управління активами ICI (крім венчурного фонду) розраховує вартість чистих активів інвестиційного фонду станом на:

– останній день місяця;

– день складання інформації щодо діяльності ICI (квартальна, річна);

– кожний день, що передує дню приймання заявок на розміщення та/або викуп цінних паперів ICI;

– день прийняття рішення про припинення ICI або заміну компанії з управління активами;

– день, що передує дню початку розрахунку з учасниками пайового інвестиційного фонду та акціонерами корпоративного інвестиційного фонду.

Довідка про вартість чистих активів ICI є документом звітності корпоративного інвестиційного фонду та компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду (дод. Т). її складає компанія з управління активами за формою, встановленою ДКЦПФР, на відповідну звітну дату, засвідчується зберігачем.

Вартість цінних паперів ICI, що придбаваються інвесторами (викуповуються в інвесторів), визначається з огляду на розрахункову вартість цінного папера на день подання інвестором заявки на придбання (викуп) цінних паперів ICI.

Розрахункова вартість цінного папера ICI визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів ICI на кількість цінних паперів ICI, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

Зміна вартості чистих активів використовується для контролю за ефективністю діяльності КУА та застосування передбачених законодавством заходів (рис. 9.6).

Ринок фінансових послуг   Науменкова С. В.   9.3. Управління активами інститутів спільного інвестування

Рис. 9.6. Заходи для забезпечення контролю за ефективністю діяльності інвестиційних фондів

Крім того, якщо протягом року вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір ICI зменшилася більше, ніж його номінальна вартість на 20 % унаслідок порушення КУА вимог законодавства, то вона має відшкодувати понесені ICI втрати. Відшкодування провадиться за рахунок резервного фонду КУА, а у разі недостатності резервного фонду – за рахунок іншого майна КУА.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 9.3. Управління активами інститутів спільного інвестування