Регіональна економіка – Манів З. О. – 11.2.3. Територіальна і галузева структура господарства регіону

Як і в Донецькому економічному регіоні, тут великою мірою переважає промислово-господарське виробництво над сільськогосподарським, співвідношення яких у структурі випуску товарів і послуг становить 6:1, а у створенні валової доданої вартості – 5:1. У структурі регіону випуск промислової продукції становить 62,3 %; сільське господарство – 9,8 %; будівництво – 3,3 %; транспорт і зв’язок – 6,7 %; галузі сфери обігу -4,6%; соціально-культурна сфера – 3,8 %. За обсягом створення валової доданої вартості економічний район характеризується високою часткою галузей, що виробляють товари. Питома вага їх до обсягу виробництва в Україні становить – 19,2 %, в тому числі промисловість – 23,2 %, будівництво – 14,7 % і сільське господарство-12,5 %.

Промисловість

Це головна галузь господарського комплексу економічного регіону У цій галузі працює близько 31 % загальної чисельності зайнятих в економіці регіону. Тут виробляється 46,3 % чавуну (11,9 млн. т) до обсягу в Україні, сталі – 46,2 % (14,7 млн. т), готового прокату – 52 % (11,7 млн. т), сталевих труб – 76 % (174 млн. м), видобуток залізної руди – 88,4 % (49,4 млн. т), марганцевої руди товарної -100% (2,7 млн. т).

Регіон спеціалізується за основними галузями промисловості: електроенергетика-Запорізька область, машинобудування і металообробка – Кіровоградська і Запорізька області, промисловість будівельних матеріалів – в усіх трьох областях, харчова промисловість – Кіровоградська область.

У галузевій структурі промисловості (за обсягом продукції) провідне місце належить чорній металургії, машинобудуванню, металообробці та харчовій промисловості (див. табл. 11.2.3.1).

Як видно із табл. 11.2.3.1, у структурі металургії значну перевагу має чорна металургія. До її складу входять: видобуток та збагачення рудної сировини для чорної металургії, відкритий видобуток руд чорних металів, виробництво чорних металів, виробництво труб, виробництво електроферосплавів, коксохімічна промисловість, виробництво вогнетривів і вторинна обробка чорних металів.

У кольоровій металургії найбільш розвинута алюмінієва промисловість, рідкісних металів та напівпровідникових металів (зокрема, видобуток та збагачення руд рідкісних металів), титаномагнієва промисловість.

У структурі машинобудування і в металообробці за обсягом випуску продукції виділяються: авіаційна промисловість, виробництво електротехнічних машин, устаткування апаратури і виробів виробничого призначення, ремонт пересувного складу залізниць, сільськогосподарське і тракторне машинобудування, залізничне машинобудування, верстатобудівна та інструментальна промисловість, виробництво

Таблиця 11.2.3.1 Територіально-галузева структура промисловості Придніпровського економічного регіону у 2000р.

Регіональна економіка   Манів З. О.   11.2.3. Територіальна і галузева структура господарства регіону

Штучних алмазів, металургійне машинобудування, хімічне і нафтохімічне машинобудування, акумуляторна! елементна промисловість, виробництво ковальсько-пресового устаткування.

Продукція підприємств регіону користується попитом і на міжнародній арені. У галузі металургії і металообробки на експорт виготовляють продукцію 32 промислових підприємства Дніпропетровської області, 23 – Запорізької, 8 – Кіровоградської.

У міжгалузевому комплексі з виробництва машин і обладнання в Дніпропетровській обл. на експорт працюють 68 підприємств, у Запорізькій обл. 73 експортно орієнтованих підприємств, у Кіровоградській обл. – 24.

Значного розвитку у Придніпров’ї набули такі галузі, як нафтохімічна і лакофарбова промисловість, виробництво пластмасових виробів, скловолокнистих матеріалів, склопластиків та виробів з них.

У деревообробній і целюлозно-паперовій промисловості регіону виділяються галузі з виготовлення виробів з паперу і картону.

Промисловість будівельних матеріалів представлена виробництвом цементу, промисловістю збірних залізобетонних і бетонних конструкцій і виробів, промисловістю нерудних і стінових будівельних матеріалів. Розвинуте виробництво асфальтобетону, промисловість обробки матеріалів з природного каменю.

У легкій промисловості найбільше вирізняються швейна і трикотажна. Основні центри легкої промисловості: Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кіровоград, Мелітополь, Бердянськ.

Агропромисловий комплекс

Включає до свого складу галузі, що забезпечують його засобами виробництва, сільське господарство і харчову промисловість. Найбільшу частку в загальному обсязі випуску продукції становлять тракторне і сільськогосподарське машинобудування (понад 70 %), машинобудування для харчової і комбікормової промисловості.

Сільське господарство регіону у загальнодержавному поділі праці спеціалізується на виробництві рослинництва, зокрема, товарного зерна, соняшнику, овочевих культур, а також продукції приміських овоче-молочних і птахівницьких господарств. У сільському господарстві зайнято 18,6 % працюючих, зосереджено 14 % фондів економіки регіону. Частка валової доданої вартості сільського господарства в країні становить 12,5 %. Виробництво насіння соняшнику – 35 % від обсягу в Україні, зерна-17%, овочів-понад 15 %.У виробництві продукції тваринництва на регіон припадає: м’яса – 13 %, молока -10 %, яєць – близько 11 % виробництва України.

Основні показники, що характеризують виробництво сільськогосподарської продукції, наведені у таблиці 11.2.3.2.

Харчова промисловість

Частка регіону за обсягами виробництва харчової промисловості в Україні становить 11,7 %, у тому числі: Дніпропетровська область – 6,7 %; Запорізька-3,2 %; Кіровоградська – 1,8 %. До складу харчової промисловості входять: олійна і хлібопекарська, олійножирова та лікеро-горілчана, пивоварна М’яс-

Таблиця 11.2.3.2 Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції у Придніпровському економічному регіоні в 2000 р. (у господарствах усіх категорій) тис. т

Регіональна економіка   Манів З. О.   11.2.3. Територіальна і галузева структура господарства регіону

На і молочна промисловість у структурі харчової промисловості областей становить майже третину. Борошномельна-круп’яна промисловість має найбільшу питому вагу в Кіровоградській обл. В окремих видах харчової промисловості регіон не забезпечує власних потреб (цукор, картопля).

Транспорт і зв’язок

У регіоні розвинуті різні види транспорту: залізничний, автомобільний, авіаційний, трубопровідний, річковий. Тут зосереджено 10,5%основних фондів України вартістю 14,2 млрд. грн, зайнято 14,5 % працездатного населення регіону.

У регіоні найбільше розвинутий залізничний транспорт, який з’єднує найбільші сировинні бази країни – кам’яновугільний Донбас, залізорудне Криворіжжя та Нікопольський марганцеворудний басейн. Через територію Придніпровського економічного регіону проходять Придніпровська і Одеська залізниці, які виконують великий обсяг перевезень продукції, зокрема гірничо-металургійного та паливного комплексів. Експлуатаційна довжина колії загального користування у регіоні становить 3487 км, а густота колій на 1 тис. км2 – 42 км (по Україні – 37 км).

Важливу роль відіграють автомобільні шляхи, якими перевозяться великі вантажі та обслуговуються пасажири. Загальна довжина їх з твердим покриттям становить 22,2 тис. км, а густота-265 км/1 тис. км2.

Придніпров’я з півночі на південь перетинає головна водна артерія-Дніпро. Вона має вихід до Азовського моря. Це забезпечує перевезення вантажів річковим і морським транспортом з виходом в Чорне море. Найбільші річкові порти регіону – Дніпропетровський і Запорізький, морський порт на Азовському морі – Бердянськ.

У регіоні достатньо розвинутий ринок послуг електрозв’язку, розвивається комп’ютерна мережа Інтернет, надаються послуги електронної пошти, здійснюються банкові операції, різні види розрахунків та надаються інформаційні послуги.

Соціальна сфера

У соціальній сфері регіону створюється 20 % валової доданої вартості економіки регіону. В її складі понад 60 % припадає на матеріально-побутові галузі і близько 40 % на соціально-культурні галузі, зосереджено близько 31 % основних фондів Придніпров’я і зайнято 29 % трудових ресурсів.

У структурі виробництва товарів народного споживання співвідношення продовольчих і непродовольчих становить 66:34 (при рекомендованих нормативах 40:60).

У галузі освіти і культури скоротилась кількість шкіл, дитячих дошкільних закладів, мережа клубів, бібліотек. Це пов’язано з наслідками соціально-економічної кризи, несприятливою демографічною ситуацією та недостатньою матеріальною базою. Те саме спостерігається і в системі охорони здоров’я – зменшилася кількість лікарняних установ, ліжковий фонд, потужності амбулаторно-поліклінічних закладів.

Інвестиційна діяльність

За 1991-2000 рр. обсяг капіталовкладень у власне будівництво в регіоні скоротився у 4,6 рази. Після 2001 р. вони поступово зростають. їх відновлювальна структура за об’єктами виробничого призначення характеризується такими показниками: технічне переозброєння і реконструкція діючих підприємств – 79,9 %, будівництво нових підприємств – 1,2 %, будівництво окремих об’єктів – 8 %.

Значно скоротились капіталовкладення в житлове і соціально-культурне будівництво (освіта, охорона здоров’я, культура, побут, торгівля тощо).

У розвитку інвестиційної діяльності необхідно вирішувати проблеми, пов’язані з удосконаленням структури капітальних вкладень, створенням режиму найбільшого сприяння для вкладення інвестицій в соціальну і виробничу сфери.

Зовнішньоекономічна діяльність

Економічний регіон за обсягом зовнішньої торгівлі займає перше місце. Основні експортно-орієнтовані галузі Придніпров’я: металургія і обробка металі в, виробництво машин і обладнання. У структурі експортної продукції значну питому вагу складають сировина і досить дорогі напівфабрикати (прокат чорних металів, труби, феросплави).

Загальний обсяг експорту товарів щорічно становить понад 4,3 млрд. дол. США, або в межах 29-30 % до загального обсягу експорту товарів України. Імпорт товарів становить трохи більше 1,7 млрд. дол. США (12,5 % до України). Як видно з наведених даних, сальдо зовнішньоекономічної діяльності позитивне (понад 9,5 млрд. дол. США). Маючи позитивне сальдо, регіон має можливості вкладати частку коштів від зовнішньоекономічної діяльності у розвиток власної економіки.

Екологічна ситуація

На сьогодні екологічна ситуація в економічному регіоні залишається досить складною. Обсяги шкідливих викидів в атмосферу становлять щорічно понад 1,0 млн. т. В середньому на І підприємство тут припадає понад 600 т викидів в атмосферу, що у 9,2 разів більше ніж в середньому по Україні. Дві третини всіх викидів у регіоні припадає на Дніпропетровську область. Такий стан негативно впливає не тільки на навколишнє середовище, але й на здоров’я людей, умови праці на виробництві.

У регіоні вже давно назріло питання проведення рішучої боротьби з тими, хто нехтує цими проблемами. Треба приводити діяльність підприємств до їх нормативно-допустимих параметрів шкідливих викидів, при тому навіть до призупинення їх виробництва

Територіальна організація продуктів них сил

Придніпровський економічний регіон має свої територіальні особливості в формуванні і організації продуктивних сил. За основними типами виробничо-господарської діяльності території регіону виокремлюються із спеціалізованих господарських підрайонів:

У Дніпропетровській області – Центральний промисловий, Південно-Західний промисловий і Північний аграрно-промисловий;

У Запорізький області – Північний (Запорізький) індустріальний і Південний промислово-аграрний;

У Кіровоградській області – Південно-Східний аграрно-промисловий. У регіоні сформувались великі промислові вузли;

Дніпропетровсько-Дніпродзержинський (галузі спеціалізації – чорна металургія, хімічна промисловість, машинобудування);

Криворізький (чорна металургія, машинобудування);

Запорізький (чорна і кольорова металургія, важке машинобудування, харчова промисловість);

Олександрійський (паливна промисловість, машинобудування, харчова і легка промисловість).

Система територіальної організації розміщення продуктивних сил потребує додаткових наукових досліджень з метою удосконалення їх організаційних форм.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Регіональна економіка – Манів З. О. – 11.2.3. Територіальна і галузева структура господарства регіону