Регіональна економіка – Манів З. О. – 11.2.4. Проблеми та напрями розвитку розміщення продуктивних сил регіону

Наукові дослідження, проведені вченими – спеціалістами НАН України, свідчать про наявність диспропорцій у розвитку економіки Придніпровського економічного регіону і низки невирішених проблем. Це, в першу чергу, такі:

Зменшення обсягів видобутку основних корисних копалин і комплексного їх використання;

Небезпечні еколого-економічні тенденції в землекористуванні (виведення з обороту родючих земель, значне зменшення гумусного горизонту);

Дефіцит паливних, водних і лісових ресурсів, високий рівень їх питомих витрат;

Недостатній рівень розвитку соціальної сфери (недостатня її матеріально-технічна база);

Невирішеність фундаментальних економічних проблем, пов’язаних з проведенням структурної реформи (втрата управління системами господарського комплексу, посилення дезінтеграції економічного простору, денаціоналізації основних експортних галузей, недосконалість внутрішньогалузевої структури економіки, окремих її сфер і галузей, непропорційне зростання елементів ринкової інфраструктури, необгрунтоване посилення сировинної спрямованості структури господарського комплексу;

Підвищення рівня диференціації соціально-економічного розвитку;

Недосконалість територіальної організації продуктивних сил;

Порушення порайонних пропорцій між виробничою і невиробничою сферами;

Збалансованість пропорцій між сферами АПК і суміжних галузей господарського комплексу;

Загострення екологічних проблем у районах зосередження агломерацій.

Це програмні проблеми, вирішення яких сприятиме реалізації основних напрямів розвитку регіону. Зокрема, у першу чергу треба зосередити увагу на збільшенні питомої ваги регіону у випуску товарів і послуг та у створенні додаткової вартості сфери матеріального виробництва.

У галузевій структурі промисловості і надалі переважатиме металургійна, яка спрямована на задоволення потреб як внутрішнього, так і зовнішнього ринків. Виробництво чорних металів буде основним напрямом спеціалізації регіону в загальнодержавному поділі праці. Пріоритетний розвиток матимуть експортно-орієнтовані виробництва промисловості: металургія і обробка металів, виробництво машин і обладнання, виробництво електричного і електронного обладнання, виробництво медичних приладів та інструментів, точних вимірювальних приладів, оптичних приладів і годинників, виробництво транспортного обладнання (зокрема автомобілів), ракетокосмічна і авіаційна техніка.

Сільськогосподарське виробництво базуватиметься на вдосконаленні структури посівних площ, збільшенні обсягів грунтозахисної обробки землі та на інтенсивних технологіях вирощування зернових культур, цукрового буряка і соняшнику, скороченні розораності фунтів, розширенні пасовищного господарства та зрошувального землеробства

Передбачаються такі основні напрями розвитку господарського комплексу Придніпровського економічного регіону:

Вирішення основних проблем, пов’язаних з проведенням структурної реформи в економіці регіону;

Ресурсозберігаюча спрямованість економіки та комплексне використання ресурсів, зокрема раціональне використання природних ресурсів (здійснення комплексного використання мінерально-сировинних ресурсів на основі їх глибокої переробки, використання підземних вод для господарських потребу вододефіцитних районах, біоресурсів Азовського моря);

Запровадження маловідходних і безвідходних технологій, реконструкція зрошувальних систем, розширення обсягів лісонасаджень, широке використання всіх наявних вторинних ресурсів, що створюються у процесі основного виробництва;

Формування нової інноваційної стратегії шляхом включення в інвестиційний процес приватних структур, як вітчизняних так і зарубіжних;

Удосконалення галузевої і територіальної структури капітальних вкладень;

Подальший розвиток електроенергетики, вугільної (у тому числі буровугільної) та золотодобувної промисловості; 0 нарощування експортного потенціалу;

Розширення номенклатури машинобудування для сільського виробництва;

Інтенсифікація городництва у приміських зонах для забезпечення міського населення свіжими овочами і фруктами;

Підвищення рівня якості продукції до рівня світових стандартів;

Суттєве покращення життєвого рівня населення (збільшення реальних доходів, підвищення освітньо-культурного і духовного рівня та охорони здоров’я населення);

Поліпшення екологічної ситуації за рахунок утилізації комунально-побутових та промислових відходів, створення ефективних очисних комплексів, рекультивація порушених природних ландшафтів, запровадження системи екологічного моніторингу;

Використання науково-виробничого потенціалу наукових центрів регіону з метою прискореного впровадження наукових розробок у виробництво;

Обмеження зростання великих міст і прискорений розвиток малих і середніх міст з дотриманням екологічних вимог.

Перетворюючи наведені напрями в життя, Придніпровський економічний регіон перейде на новий рівень розвитку і до оновлення всіх сфер життєдіяльності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Манів З. О. – 11.2.4. Проблеми та напрями розвитку розміщення продуктивних сил регіону