Регіональна економіка – Манів З. О. – 11.4.3. Територіальна і галузева структура господарства регіону

Центральний економічний регіон виступає важливим промисловим та аграрним комплексом у територіальному поділі праці. Показник валової додаткової вартості (ВДВ) в розрахунку надушу населення в економічному регіоні значно перевищує середній показник по Україні (приблизно 800 грн). При цьому його рівень у Києві значно більший, ніж у Київській та Черкаській обл., відповідно на 2,0 і 2,5 тис. грн.

Частка економіки регіону в цілому у ВДВ України становить 17,3 %, з якої 24,3 % припадає на промисловість. Найбільшу частку ВДВ регіону вносять такі галузі, як сільське господарство – 14,9 %, транспорт і зв’язок -17,2%, галузі і сфери обігу -14 %.

Промисловість

Виробничий потенціал регіону утворюють 1174 промислові підприємства, що перебувають на самостійному балансі: З них 31,0% припадає на галузь машинобудування і металообробки, 10,4 % – на легку промисловість, 9, ] % – на промисловість будівельних металів.

Частка харчової промисловості, машинобудування і металообробки, хімічної та нафтохімічної промисловості регіону в галузевій структурі промислової продукції в 1,5-3 рази перевищує середньодержавні показники (див. табл. 11.4.3.1.). Найбільшу питому вагу у промисловому виробництві Київської області має електроенергетика – 26,7 %, а в Черкаській та м. Києві – харчова промисловість (відповідно 42,1 та 27,2 %).

Як видно із таблиці, промислове виробництво Центрального регіону спеціалізується на випуску електроенергетики – 23,1 % від її виробництва в Україні, лісової, деревообробної, целюлозно-паперової – 21,5 та хімічної і нафтохімічної промисловості – 20,4 %. А в цілому Центральний економічний регіон виготовляє майже 10 % промислової продукції України.

Крім названих, основними галузями спеціалізації є мікробіологічна, медична, поліграфічна, приладобудування, в тому числі радіовимірювальні прилади, виробництво оптичних і оптико-механічних приладів, авіаційна, хімічна і нафтохімічна, скляна та фарфоро-фаянсова галузі.

Таблиця 11.4.3.1. Територіально-галузева структура промисловості Центрального економічного регіону

Регіональна економіка   Манів З. О.   11.4.3. Територіальна і галузева структура господарства регіону

Машинобудівний комплекс регіону

Представлений чисельними галузями, серед яких особливо значними є електротехнічна промисловість, хімічне та нафтохімічне машинобудування, приладобудування, виробництво санітарно-технічного та галузевого устаткування, машинобудування для легкої та харчової промисловості та ін.

Перспективний розвиток машинобудівного комплексу базуватиметься на досягненнях науково-технічного прогресу шляхом створення високомеханізованих та автоматизованих ліній на виробництві, впровадження нових мало – та безвідходних ресурсозберігаючих технологій.

Виробництво електроенергії на території регіону здійснюється на: Трипільській ДРЕС, Білоцерківській ТЕС, Київській ГЕС та ін. З метою стабілізації екологічної ситуації, згідно з рішенням уряду України, експлуатація Чорнобильської АЕС призупинена.

Хімічну і нафтохімічну промисловість регіону представляють 53 підприємства. Най” частку припадає 17,4 % товарної продукції, 15,4 % вартості основних виробничих фондів і 7,1% промислово-виробничого персоналу Центрального економічного регіону. У структурі промисловості цієї галузі нафтохімічна складає 42,7 % основної її галузі: шинна, гумо азбестова промисловість та гумотехнічні вироби, хіміко-фармацевтична галузь. Хімічна промисловість регіону представлена основною хімією (азотна і хлорна промисловість), промисловістю хімічних волокон і ниток, виробництвом пластмас, лакофарбовою, промисловістю побутової хімії тощо.

До складу харчової промисловості регіону входить 83 підприємства, які виробляють 26,7% товарної продукції, вартість основних виробничих фондів складає 12,8 %, чисельність промислово-виробничого персоналу становить 14,2 % до аналогічних показників регіону.

Найбільша питома вага у виробництві продукції харчової промисловості припадає на м’ясну, молочну, хлібопекарську, цукрову та маслосироробну. Харчова промисловість в основному задовольняє власні потреби регіону. Проте є можливості реалізувати значну частину продукції, особливо в Черкаській обл., за межі регіону. Для цього необхідно здійснити оновлення матеріально-технічної бази, модернізацію виробництва, розширити асортимент продукції, підвищити її конкурентоспроможність. Ці заходи можна здійснити при державній фінансово-кредитній підтримці підприємств.

Агропромисловий комплекс

Сільське господарство Центрального регіону має свої особливості і це великою мірою пов’язане з тим, що на території регіону знаходиться столичне місто Київ, яке акумулює велику кількість населення і виробничих галузей, але не має сільськогосподарського виробництва. У регіоні зосереджено 4,7 % сільгоспугідь України і 9,0 % ріллі. Структура землекористування відповідає середнім показникам по Україні. Посівні зернові площі становлять 48.7 %, на другому місці кормові культури-31,5 %, технічні культури займають 10,2 %, картопля та овочеві культури – 9,6% посівних площ

У галузі рослинництва регіон спеціалізується на вирощуванні зернових, картоплі та цукрових буряків.

У галузі тваринництва – виробництво м’яса (11,4 %), молока (9,3 %), яєць (41,5 %) (від обсягу виробництва в Україні).

Для перспективи розвитку галузі агропромислового комплексу необхідні конкретні фінансові ресурси за рахунок державних коштів, які б забезпечували виробництво продуктів сільського господарства (в першу чергу для столиці – м. Києва та великих міст регіону).

Транспортний комплекс регіону

Складає залізничний, автомобільний, річковий, повітряний і міський електротранспорт. Рівень його розвитку не повною мірою забезпечує сучасні потреби в перевезенні вантажів та обслуговуванні пасажирських перевезень. Обсяги залізничних та автомобільних перевезень значно скоротились (в тому числі і вантажі, і пасажири більше як на половину).

Головним напрямом розвитку транспортної галузі регіону є його оновлення і раціоналізація використання рухомого складу згідно зі змінами вантажо – та пасажиропотоків. Водночас необхідна реструктуризація залізниць і автошляхів для збільшення їх пропускної спроможності та забезпечення матеріально-технічними ресурсами.

Інвестування в будівельний комплекс

За останні роки вкладання інвестицій в розвиток регіону були нерівномірними. Найбільші обсяги капітальних вкладень були спрямовані в розвиток економіки м. Києва Але визначальним показником інвестиційної діяльності є обсяг капітальних вкладень надушу населення, який у регіоні на 14 % вищий ніж в середньому по Україні.

У цілому інвестиційно-будівельний комплекс Центрального економічного регіону є достатньо потужним, проте домінуюча частина інвестицій припадає на м. Київ

Для найбільш об’єктивного розподілу інвестицій доцільно розподіляти їх надушу населення за регіонами.

Зовнішньоекономічна діяльність

У Центральному економічному регіоні зосереджено потужний експортний потенціал. У загальній кількості підприємств, які здійснюють експорт товарів і послуг з України, підприємства регіону становлять 23,3 %, а вартість експорту -16,8 % всієї вартості експорту України. Сальдо експортно-імпортних операцій по регіону є додатнім.

Безперечно, лідером у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності є Київ. Тут зосереджено 18,5 % всіх підприємств, що експортують продукцію, і 29,6 % тих, що імпортують її. Імпорт товарів і послуг міста перевищує експорт – понад 800 млн. дол. США.

Експорт здійснюється майже у 60 країн світу. На Центральний економічний регіон припадає понад 45 % іноземних інвестицій, які отримують усі регіони України, одночасно регіон інвестує економіку інших країн (близько 8 %).

Екологічна ситуація в регіоні

Достатньо напружена. Чорнобильська катастрофа призвела до різкого погіршення стану навколишнього середовища і, як наслідок, до високого рівня захворюваності населення.

Основними забруднювачами довкілля є паливно-енергетична галузь, хімічна і нафтохімічна, медична, харчова та ін., які викидають у повітря значну частину шкідливих речовин, серед яких сірковий ангідрид, окиси азоту. Вони також забруднюють і водні джерела неочищеними та недостатньо очищеними стічними водами.

Для вирішення екологічної проблеми необхідно збільшувати обсяги капітальних вкладень і вважати їх пріоритетними, оскільки стан навколишнього середовища – це активний вплив на стан здоров’я людей, які постійно знаходяться в цьому середовищі.

Соціальна сфера

На вирішення проблем соціальної сфери адекватно впливає розвиток економіки. Загальний спад економіки негативно вплинув на розвиток виробництва товарів народного споживання і надання різноманітних послуг населенню (як побутових, так і соціально-культурних). Зменшення обсягу надання платних послуг населенню склало близько ЗО %. Зменшена забезпеченість населення лікарняними ліжками – 21,6 % (в результаті недостатнього фінансування в галузі охорони здоров’я). Як показує аналіз, зменшились виробництво і рівень споживання основних видів продовольчої продукції на душу населення, зокрема молока і молокопродуктів, м’яса і м’ясопродуктів, яєць, олії, фруктів, ягід, винограду, риби тощо.

Це дуже важливий фактор, який негативно впливає на розвиток суспільства як регіону, так і країни в цілому. Тому проблеми науково-обгрунтованого і раціонального харчування мають бути на повсякденному контролі, оскільки вони впливають на рівень життя народу в цілому.

11.4.4. Проблеми та напрями розвитку і розміщення продуктивних сил регіону

Нині, оцінюючи стан і розвиток економічних процесів у державі, ми повинні визначити головні напрями розвитку господарського комплексу як регіону, так і в цілому України.

У першу чергу, необхідно здійснити структурну перебудову народногосподарського комплексну, спрямувавши його на максимально можливе технологічне оновлення всіх галузей економіки з безумовним визначенням галузевих пріоритетів.

Пріоритетними галузями економічного розвитку повинні бути конкурентоспроможні, які виготовляють продукцію, товари і послуги як для внутрішнього, так і зовнішнього ринку. В Центральному економічному регіоні такими є: машинобудування (приладобудування), у тому числі виробництво оптичних і оптико-механічних приладів, радіовимірювальних систем, авіаційна та мікробіологічна промисловість. Продукція цих галузей спрямована на задоволення потреб внутрішнього і зовнішнього ринку.

У хімічній і нафтохімічній промисловості, які є галузями регіональної спеціалізації, необхідно оптимально використовувати наявні потужності, здійснювати реконструкцію і технічне переозброєння всіх основних виробничих ланок.

Агропромисловий комплекс необхідно спрямувати на збалансування основних блоків комплексу; сільськогосподарського виробництва, розвитку харчової промисловості та виробничої інфраструктури, що дасть можливість оптимально наблизити попит і споживання їх продукції, підвищити її якість та конкурентоспроможність на ринку.

Для Центрального економічного регіону важливим є розвиток індустрії туризму з центром у Києві, який багатий на історичні та культурні пам’ятки, що сприяють зростанню обсягу надання туристичних послуг та збільшенню грошових надходжень до місцевого та державного бюджетів.

Регіон має найбільший науково-технічний потенціал, удосконалюючи його структуру та розширюючи масштаби своєї діяльності, він може активно впливати і здійснювати наукові розробки та дослідження в регіонах держави таза її межами, впроваджуючи найновіші досягнення в конкретне виробництво.

У Центральному економічному регіоні треба і надалі вести прискорений розвиток соціальної сфери, суттєво покращувати життєвий рівень населення (збільшувати рівень реальних доходів, підвищу вати охорону здоров’я населення).

Особливо потрібно звернути увагу на екологічну ситуацію в регіоні, запровадивши систему заходів екологічного моніторингу, яка має бути спрямована на оздоровлення навколишнього середовища, пов’язаного з забрудненням значної території Чорнобильською АЕС.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Манів З. О. – 11.4.3. Територіальна і галузева структура господарства регіону