Регіональна економіка – Манів З. О. – 11.6.4. Проблеми та напрями розвитку і розміщення продуктивних сил регіону

Як уже було сказано, в Подільському економічному регіоні переважає сільськогосподарське виробництво і, безперечно, цей регіон має високі потенційні можливості щодо ефективного розвитку господарського комплексу.

Однак в регіоні є низка гострих проблем комплексного характеру, які вимагають першочергового їх вирішення.

Найбільш важливою проблемою є завантаження виробничих потужностей регіону та різке зниження безробіття, рівень якого в регіоні перевищує 12 %. Для цього потрібні відповідні інвестиції, щоб створити нові робочі місця, модернізувати і оновити застаріле устаткування, посилити інноваційну активність в регіоні.

На жаль, сьогодні інноваційна діяльність в регіоні характеризується скороченням державних витрат на дослідження, їх знеціненням під дією інфляційних процесів. Особливо скоротились витрати, що стосуються провідних галузей спеціалізації регіону, на які повинна бути зосереджена першочергова увага Сюди належать розроблення заходів щодо попередження структурної кризи, розвиток на науковій основі багатоукладного сільського господарства, АПК в цілому та виробничої, соціальної й ринкової інфраструктур.

Пріоритетним в науково-дослідній роботі має бути мінімізація негативного впливу на навколишнє середовище, впровадження нових енерго – і ресурсозберігаючих технологій, розвиток екологічно орієнтованої енергетики, зокрема, використання додаткових енергетичних ресурсів малих річок, вітру, енергії біогазу, мобільних ТЕС тощо.

Проблемою, яку необхідно розв’язати в областях регіону, є збереження і підвищення родючості сільськогосподарських угідь і, в першу чергу, ріллі. Ця проблема зумовлена тим, що високоінтенсивне сільськогосподарське використання земель часто супроводжується порушенням науково-обгрунтованих агротехнічних прийомів, недотриманням сівозмін, недостатнім внесенням добрив під просапні культури, обмеженим вапнуванням кислих фунтів, недостатньою боротьбою з ерозією фунтів. Це все негативно впливає на продуктивність сільськогосподарських угідь, погіршує баланс органічних речовин у фунтах, призводить до їх окислення та зниження урожайності.

Зазначені проблеми повинні бути глибоко науково обгрунтовані і знайти своє вирішення. Сукупний комплекс перспективних заходів з розвитку і розбудови господарського комплексу та прискореного розвитку економіки регіону повинен в себе включати:

Усунення і пом’якшення проблем соціально-економічних пропорцій, досягнення збалансованості розвитку територій економічного регіону:

Ефективне комплексне використання природних ресурсів, у першу чергу – профільних галузей товарного виробництва;

Економічне й техніко-технологічне забезпечення екологічно безпечного функціонування екомістких виробництв (хімічна промисловість, енергетика, АПК) та впровадження прогресивних технологій сільгоспвиробництва;

Покращення територіальної і галузевої структури економіки за рахунок прискореного розвитку високотехнологічних виробництв у галузях спеціалізації, особливо в промисловості;

Збереження і поліпшення родючості земель сільськогосподарського призначення у нових ринкових умовах господарювання;

Посилення господарської діяльності великої кількості малих міст і селищ міського типу, особливо віддалених від економічних центрів регіону;

Формування і розвиток приміських комплексних сільських господарств для забезпечення міського населення свіжою сільськогосподарською продукцією;

Окремі заходи з удосконалення як виробничої, так і соціальної інфраструктури АПК Подільського економічного регіону, збалансування її з сферами виробництва.

У розвитку промислового виробництва першочерговим залишається підвищення техніко-технологічного рівня виробництва, насамперед у таких базових галузях, як машинобудування і металообробка, електротехнічна і хімічна промисловість, докорінне оновлення виробничих основних фондів у харчовій та легкій промисловості. Водночас доцільно провести реформування системи управління виробництвом, створюючи відповідні виробничі територіальні комплекси.

У сільськогосподарському виробництві варто посилювати спеціалізацію яку рослинництві, так і у тваринництві. Реформування і реструктуризація господарської діяльності в першу чергу мають бути спрямованими на всебічний розвиток фермерства та ефективних форм колективного господарювання на селі, з використанням переваг кооперації, враховуючи необхідне забезпечення відповідного рівня механізації сільськогосподарських робіт.

У перспективі економічного розвитку Подільського регіону пріоритетами повинні стати:

Чітко виражена соціальна орієнтація реформ та підвищення рівня життя населення;

Дієвий моніторинг на покращення екологічної ситуації;

Створення можливостей самофінансування розвитку базових галузей виробництва через реінвестування;

Розвиток і розширення зовнішньоекономічних зв’язків;

Формування територіально цілісного макроекономічного господарського комплексу регіону


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Манів З. О. – 11.6.4. Проблеми та напрями розвитку і розміщення продуктивних сил регіону