Регіональна економіка – Манів З. О

Регіональна економіка – Манів З. О. – Передмова

Вступивши в нове, XXI століття, Україна прагне інтегруватися у світове співтовариство у сфері освіти і науки, розуміючи, що майбутнє розвитку суспільства неможливе у відриві від досягнень світового масштабу 17 січня 2002 р. Верховна Рада

Регіональна економіка – Манів З. О. – Модуль І. Регіональна економіка

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Глава 1. Предмет, метод і завдання дисципліни “Регіональна економіка” 1.1. Визначення предмету курсу Розвиток будь-якого регіону і країни в цілому залежить від наявного економічного, природно-ресурсного і трудового потенціалу,

Регіональна економіка – Манів З. О. – Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Глава 1. Предмет, метод і завдання дисципліни “Регіональна економіка” 1.1. Визначення предмету курсу Розвиток будь-якого регіону і країни в цілому залежить від наявного економічного, природно-ресурсного і трудового потенціалу,

Регіональна економіка – Манів З. О. – Глава 1. Предмет, метод і завдання дисципліни “Регіональна економіка”

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Глава 1. Предмет, метод і завдання дисципліни “Регіональна економіка” 1.1. Визначення предмету курсу Розвиток будь-якого регіону і країни в цілому залежить від наявного економічного, природно-ресурсного і трудового потенціалу,

Регіональна економіка – Манів З. О. – 1.1. Визначення предмету курсу

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Глава 1. Предмет, метод і завдання дисципліни “Регіональна економіка” 1.1. Визначення предмету курсу Розвиток будь-якого регіону і країни в цілому залежить від наявного економічного, природно-ресурсного і трудового потенціалу,

Регіональна економіка – Манів З. О. – 1.2. Місце курсу в системі наукових дисциплін

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Глава 1. Предмет, метод і завдання дисципліни “Регіональна економіка” 1.1. Визначення предмету курсу Розвиток будь-якого регіону і країни в цілому залежить від наявного економічного, природно-ресурсного і трудового потенціалу,

Регіональна економіка – Манів З. О. – 1.3. Зв’язок з економічною теорією, статистикою, галузевими економічними та іншими дисциплінами

Регіональна економіка і її продуктивні сили тісно пов’язані з економічною теорією. В основу теорії розміщення продуктивних сил покладено загальні економічні закони. В умовах ринкової економіки, як правило, розміщення продуктивних сил здійснюється відповідно до тих

Регіональна економіка – Манів З. О. – 1.4. Методи і методологічні основи курсу “Регіональна економіка”

Метод (від грецьк. metodos – шлях дослідження або пізнання, теорія пізнання) – це засіб побудови і обгрунтування систем суспільних знань, сукупність прийомів і операцій практичного і теоретичного освоєння дійсності. Поглиблення взаємозв’язку наук призводить до

Регіональна економіка – Манів З. О. – 1.5. Завдання курсу “Регіональна економіка”

Раціональне розміщення продуктивних сил є головною складовою частиною регіональної економіки. На основі розвитку і посилення регіоналізації економіки визначаються комплексні завдання науки про ефективне і раціональне розміщення продуктивних сил. Вони зводяться до: вивчення територіального поділу

Регіональна економіка – Манів З. О. – 1.6. Структура курсу. “Регіональна економіка”

Навчальний курс “Регіональна економіка” відповідає найновішій освітньо-професійній програмі, затвердженій у червні 2006 р. Міністерством освіти і науки України для підготовки спеціалістів з напрямку “Економіка і підприємництво”. Він включає 4 розділи із 22-маосновними темами, які

Регіональна економіка – Манів З. О. – Глава 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економічних регіонів

2.1. Економічні закони і закономірності розміщення виробництва, їх об’єктивний характер Продуктивні сили будь-якої держави формуються під впливом економічних законів і закономірностей. Ринкові взаємовідносини зумовлюють відповідні змінну теорії розміщення продуктивних сил і, безперечно, утверджують пріоритетність

Регіональна економіка – Манів З. О. – 2.1. Економічні закони і закономірності розміщення виробництва, їх об’єктивний характер

2.1. Економічні закони і закономірності розміщення виробництва, їх об’єктивний характер Продуктивні сили будь-якої держави формуються під впливом економічних законів і закономірностей. Ринкові взаємовідносини зумовлюють відповідні змінну теорії розміщення продуктивних сил і, безперечно, утверджують пріоритетність

Регіональна економіка – Манів З. О. – 2.2. Закономірності і сучасні інтеграційні процеси

В нинішніх ринкових умовах господарювання інтеграційні процеси відбуваються практично в усіх галузях народного господарства і сферах управління економікою. Територіальний поділ праці вимагає налагодження тісних економічних зв’язків між спеціалізованими товаровиробниками та підприємствами – постачальниками сировини,

Регіональна економіка – Манів З. О. – 2.3. Основні закономірності розміщення продуктивних сил

В нинішніх ринкових умовах господарювання інтеграційні процеси відбуваються практично в усіх галузях народного господарства і сферах управління економікою. Територіальний поділ праці вимагає налагодження тісних економічних зв’язків між спеціалізованими товаровиробниками та підприємствами – постачальниками сировини,

Регіональна економіка – Манів З. О. – Закономірність соціальної спрямованості розвитку продуктивних сил

В нинішніх ринкових умовах господарювання інтеграційні процеси відбуваються практично в усіх галузях народного господарства і сферах управління економікою. Територіальний поділ праці вимагає налагодження тісних економічних зв’язків між спеціалізованими товаровиробниками та підприємствами – постачальниками сировини,

Регіональна економіка – Манів З. О. – Закономірність раціонального розміщення виробництва

Випливає із спеціального економічного закону економії праці, який регулює затрати на подолання просторової незбалансованості між регіонами видобутку, виробництва і споживання продукції. В першу чергу ця закономірність пов’язана із значною територіальною диференціацією в розміщенні природно-сировинних

Регіональна економіка – Манів З. О. – Закономірність планомірності розміщення продуктивних сил

Випливає із спеціального економічного закону економії праці, який регулює затрати на подолання просторової незбалансованості між регіонами видобутку, виробництва і споживання продукції. В першу чергу ця закономірність пов’язана із значною територіальною диференціацією в розміщенні природно-сировинних

Регіональна економіка – Манів З. О. – Закономірність пропорційного розміщення продуктивних сил

Випливає із спеціального економічного закону економії праці, який регулює затрати на подолання просторової незбалансованості між регіонами видобутку, виробництва і споживання продукції. В першу чергу ця закономірність пов’язана із значною територіальною диференціацією в розміщенні природно-сировинних

Регіональна економіка – Манів З. О. – Закономірність комплексного розвитку і розміщення продуктивних сил

Ця закономірність випливає із законів суспільного поділу праці та інтеграційних процесів. Комплексний розвиток і ефективна спеціалізація відповідають найважливішій вимозі господарювання – досягненню в інтересах суспільства найкращих результатів при мінімальних затратах. Поєднання і взаємозв’язаний розвиток

Регіональна економіка – Манів З. О. – Закономірність територіального поділу праці

Ця закономірність випливає із законів суспільного поділу праці та інтеграційних процесів. Комплексний розвиток і ефективна спеціалізація відповідають найважливішій вимозі господарювання – досягненню в інтересах суспільства найкращих результатів при мінімальних затратах. Поєднання і взаємозв’язаний розвиток

Регіональна економіка – Манів З. О. – Закономірність територіальної концентрації розміщення і розвитку продуктивних сил

Характеризується дією закону усуспільнення виробництва і праці, який відображає об’єктивну тенденцію зосередження виробництва в обмеженому просторі і проявляється в економії витрат за рахунок агломераційного ефекту (взаємне розміщення спільних об’єктів в одній точці). Концентрація різногалузевих

Регіональна економіка – Манів З. О. – Закономірність економічної цілісності регіону

Характеризується дією закону усуспільнення виробництва і праці, який відображає об’єктивну тенденцію зосередження виробництва в обмеженому просторі і проявляється в економії витрат за рахунок агломераційного ефекту (взаємне розміщення спільних об’єктів в одній точці). Концентрація різногалузевих

Регіональна економіка – Манів З. О. – Закономірність глобалізації та регіоналізації розміщення і розвитку продуктивних сил

Характеризується дією закону усуспільнення виробництва і праці, який відображає об’єктивну тенденцію зосередження виробництва в обмеженому просторі і проявляється в економії витрат за рахунок агломераційного ефекту (взаємне розміщення спільних об’єктів в одній точці). Концентрація різногалузевих

Регіональна економіка – Манів З. О. – 2.4. Найважливіші принципи розміщення продуктивних сил

Наукові розробки і впровадження доцільних заходів з економічної організації території згідно з закономірностями розміщення називають принципами розміщення продуктивних сил або принципами соціально-економічної регіональної політики. Вони являють собою сукупність головних ідей та вихідних положень, що

Регіональна економіка – Манів З. О. – Принцип раціонального розміщення виробництва

Наукові розробки і впровадження доцільних заходів з економічної організації території згідно з закономірностями розміщення називають принципами розміщення продуктивних сил або принципами соціально-економічної регіональної політики. Вони являють собою сукупність головних ідей та вихідних положень, що

Регіональна економіка – Манів З. О. – Принцип комплексного розміщення виробництва

Наукові розробки і впровадження доцільних заходів з економічної організації території згідно з закономірностями розміщення називають принципами розміщення продуктивних сил або принципами соціально-економічної регіональної політики. Вони являють собою сукупність головних ідей та вихідних положень, що

Регіональна економіка – Манів З. О. – Принцип збалансованості і пропорційності розміщення виробництва

Наукові розробки і впровадження доцільних заходів з економічної організації території згідно з закономірностями розміщення називають принципами розміщення продуктивних сил або принципами соціально-економічної регіональної політики. Вони являють собою сукупність головних ідей та вихідних положень, що

Регіональна економіка – Манів З. О. – Принцип внутрішньодержавного та міжнародного територіального поділу праці

Наукові розробки і впровадження доцільних заходів з економічної організації території згідно з закономірностями розміщення називають принципами розміщення продуктивних сил або принципами соціально-економічної регіональної політики. Вони являють собою сукупність головних ідей та вихідних положень, що

Регіональна економіка – Манів З. О. – Принцип збереження екологічної рівноваги

Цей принцип передбачає формування екологобезпечного типу господарства, раціональне використання природно-ресурсного і трудового потенціалів регіону. Вибираючи із декількох можливих варіантів розміщення виробництва, перевагу надають тим із них, які не створюють екологічної напруженості на вибраній території.

Регіональна економіка – Манів З. О. – Принцип обмеженого централізму

Цей принцип передбачає формування екологобезпечного типу господарства, раціональне використання природно-ресурсного і трудового потенціалів регіону. Вибираючи із декількох можливих варіантів розміщення виробництва, перевагу надають тим із них, які не створюють екологічної напруженості на вибраній території.

Регіональна економіка – Манів З. О. – Принцип вирівнювання рівнів економічного і соціального розвитку регіонів та областей

Цей принцип передбачає формування екологобезпечного типу господарства, раціональне використання природно-ресурсного і трудового потенціалів регіону. Вибираючи із декількох можливих варіантів розміщення виробництва, перевагу надають тим із них, які не створюють екологічної напруженості на вибраній території.

Регіональна економіка – Манів З. О. – 2.5. Визначальна роль економічних і соціальних факторів у розміщенні виробництва

Закономірності і принципи територіальної організації продуктивних сил можуть реалізуватися лише за умови врахування і аналізу ряду факторів, що впливають на розвиток і розміщення різних галузей народного господарства. Оцінка факторів розміщення складає основний зміст науки

Регіональна економіка – Манів З. О. – 2.6. Вплив науково-технічного прогресу на розміщення продуктивних сил

У сучасних ринкових умовах господарювання науково-технічний прогрес (НТП) є вирішальною основою розв’язання економічних, організаційних, соціальних і духовно-культурних проблем. НТП в економічній сфері є основним фактором досягнення світового рівня продуктивності праці, що здійснюється шляхом революціонізації

Регіональна економіка – Манів З. О. – 2.7. Основні напрями формування та вдосконалення територіальної організації виробництва

У сучасних умовах розвитку територіальної організації продуктивних сил основною проблемою є вдосконалення методів формування та управління територіально-виробничими комплексами. Для обгрунтування основних напрямів розвитку нових територіально-виробничих комплексів потрібно вирішити ряд принципових науково-методичних питань. Різні підходи

Регіональна економіка – Манів З. О. – Глава 3. Економічне районування та територіальна організація господарства

3.1. Економічне районування як науковий метод територіальної організації народного господарства Розвиток галузей народного господарства, виробничих комплексів, соціально-виробничої інфраструктури, а також господарств економічних регіонів став однією з найважливіших економічних і екологічних проблем не тільки в

Регіональна економіка – Манів З. О. – 3.1. Економічне районування як науковий метод територіальної організації народного господарства

3.1. Економічне районування як науковий метод територіальної організації народного господарства Розвиток галузей народного господарства, виробничих комплексів, соціально-виробничої інфраструктури, а також господарств економічних регіонів став однією з найважливіших економічних і екологічних проблем не тільки в

Регіональна економіка – Манів З. О. – 3.2. Наука про економічне районування

Економічне районування є об’єктом територіального планування, яке передбачає розробку схем розвитку і розміщення галузей господарства, продуктивних сил областей та економічних районів. Світовий досвід стверджує, що сучасний розвиток економіки неможливий без економічного районування та без

Регіональна економіка – Манів З. О. – 3.3. Економічний район, його головні ознаки, районоутворюючі фактори

Ще наприкінці XIX ст. М. Драгоманов, а у 1926 р. С. Рудницький поділяли Україну на Правобережну, Лівобережну та Південну. В основі цього поділу лежав історико-географічний принцип, зокрема та обставина, що у 1686 р. у

Регіональна економіка – Манів З. О. – 3.4. Принципи економічного районування

Об’єктивний характер формування економічного району полягає у тому, що він охоплює найголовніше в структурі територіально-господарських зв’язків країни і є головною ланкою територіального поділу праці в масштабі держави. Разом з тим він є важливим засобом

Регіональна економіка – Манів З. О. – 3.5. Форми територіальної організації продуктивних сил економічних районів

Об’єктивний характер формування економічного району полягає у тому, що він охоплює найголовніше в структурі територіально-господарських зв’язків країни і є головною ланкою територіального поділу праці в масштабі держави. Разом з тим він є важливим засобом

Регіональна економіка – Манів З. О. – 3.6. Типи економічних районів

Вивчення територіально-господарських відмінностей у межах країни зумовлює потребу систематизації різних економічних районів. Науково-обгрунтованим є об’єктивне існування двох типів економічних районів: Галузевих; Багатогалузевих (інтегральних). Галузеве (спеціальне) економічне районування потрібне для вивчення особливостей розміщення і проблем

Регіональна економіка – Манів З. О. – 3.7. Економічне районування і його практичне значення

Економічне районування України на державній організаційній основі розпочалося у 1921 р. за проектом Держплану територія була поділена на два економічні райони: Південний гірничопромисловий, з розвинутим землеробством і гірничозаводською промисловістю; Південно-західний (Правобережжя України), в основному

Регіональна економіка – Манів З. О. – 3.8. Особливості районування та сучасна мережа економічних районів

Особливості районування полягають у тому, що в нинішніх умовах господарювання змінюється структура виробничої діяльності і форми власності основних виробничих фондів, а звідси і всього економічного потенціалу. При досліджені і науковому підході розробки моделі нового

Регіональна економіка – Манів З. О. – 3.9. Територіальна структура виробничо-територіального комплексу економічного району

При розробці науковцями мережі економічних районів було виявлено дві тенденції різновидних процесів та явищ: – тенденція до членування виробництва, що проявлялась у поділі праці, спеціалізації і кооперації виробництва; – тенденція до інтеграції початково порізнених

Регіональна економіка – Манів З. О. – 3.10. Удосконалення територіальної організації і структури народного господарства

Вдосконалення територіальної структури народногосподарського комплексу країни передбачає подальший розвиток внутрітериторіального економічного районування, яке зводиться до виділення районів і внутрішньорайонних територіальних виробничих комплексів, оскільки межі економічного району визначаються його об’єктивною основою – системою форм територіального

Регіональна економіка – Манів З. О. – Глава 4. Регіони у системі територіального поділу праці

4.1 Територіальний поділ праці – основа формування економічних районів Територіальний поділ праці (ТПП) – це об’єктивний процес виробничої спеціалізації території, зумовлений посиленням міжрегіональної кооперації, обміном спеціалізованою продукцією та послугами. Це просторовий вияв поділу суспільної

Регіональна економіка – Манів З. О. – 4.1 Територіальний поділ праці – основа формування економічних районів

4.1 Територіальний поділ праці – основа формування економічних районів Територіальний поділ праці (ТПП) – це об’єктивний процес виробничої спеціалізації території, зумовлений посиленням міжрегіональної кооперації, обміном спеціалізованою продукцією та послугами. Це просторовий вияв поділу суспільної

Регіональна економіка – Манів З. О. – 4.2. Спеціалізація економічних районів та методики її оцінки

Серед галузей господарської діяльності, що формують комплекс економічного району, головна роль належить галузям спеціалізації. Ці галузі визначають господарський напрямок району і основні риси територіальних відмінностей між районами. Щодо визначення спеціалізації господарства районних комплексів серед

Регіональна економіка – Манів З. О. – Глава 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики

5.1. Сутність державної регіональної економічної політики Регіональна економічна політика є невід’ємною складовою загальнодержавної економічної політики. Вона грунтується на пріоритетному розвитку національно-державної, етнічно-територіальної, регіональної самоврядності та самодостатності інтересів регіону. Здійснення цієї політики має забезпечити єдність

Регіональна економіка – Манів З. О. – 5.1. Сутність державної регіональної економічної політики

5.1. Сутність державної регіональної економічної політики Регіональна економічна політика є невід’ємною складовою загальнодержавної економічної політики. Вона грунтується на пріоритетному розвитку національно-державної, етнічно-територіальної, регіональної самоврядності та самодостатності інтересів регіону. Здійснення цієї політики має забезпечити єдність