Правознавство – Олійник А. Ю. – § 1. Поняття державного управління та співвідношення його з виконавчою владою

§ 1. Поняття державного управління та співвідношення його з виконавчою владою

Термін “управління” має багато значень. У загальному розумінні це будь-який цілеспрямований, організуючий вплив на різноманітні процеси, що здійснюються в природі, техніці, суспільстві тощо. Характерно, що термін “управління” в перекладі на англійську мову – administration. Адмініструвати, тобто керувати, управляти, яскраво показує нам зв’язок адміністративного права з управлінням. Адміністративне право – це управлінське право. Отже” управління тісво пов’язане з адміністративним правом. Але ми вже визначили, що управління багато ширше поняття, ніж адміністративне право. Основними ознаками управління є управлінська система, суб’єкт і об’єкт управління, керуючий вплив суб’єкта на об’єкт і зворотний зв’язок. Управлінська система – це єдність управлінських елементів, що взаємодіють як єдине ціле, породжуючи нові якості, не притаманні окремим її компонентам. Суб’єктом управління називають сторону управлінського процесу, що являє собою джерело керуючого впливу. Об’єкт управління – сторона управлінського процесу, що функціонує під керуючим впливом суб’єкта, набуває певних нових якостей та змінюється. Керуючий вплив визначають як комплекс заходів, прийомів, форм, методів і організуючих команд, спрямованих на об’єкт управління, за допомогою яких реально змінюється об’єкт управління. Зворотний зв’язок можна охарактеризувати як певну інформацію для суб’єкта управління стосовно змін, що відбулися в об’єкті управління завдяки керуючому впливу.

Управлінській процес як багатоманітне явище здійснюється в природі, техніці та суспільстві. Звідси автори-кібернетисти виділяють три різновиди управління, а саме:

– біологічне, що реалізується в процесі управління в рослинному і тваринному світі живими організмами;

– технократичне, що характеризує управління різноманітними машинами, механізмами, технічними засобами за допомогою математичних формул і символів;

– соціальне, тобто управління окремими людьми та їхніми об’єднаннями, що складають суспільство.

Отже, соціальне управління може бути охарактеризоване, як управління суспільством. Суспільством вважають найвищий тип соціальної самоорганізації людей. Воно може існувати тільки тоді, коли функціонуватиме як складна цілісна система, а це означає, що без управлінського впливу функціонування суспільства неможливе.

Таким чином, соціальне управління – це управління в суспільстві, у якому і суб’єктом і об’єктом управління є людина. Людина природою наділена свідомістю та волею і тому всі інтереси й потреби, які вона здійснює в суспільстві, носять свідомо-вольовий характер і визначаються як усвідомлені потреби. Будь-який людський колектив як об’єднання двох і більше людей потребує соціального управління. Спонукає колектив до такого управлінського процесу співробітництво людей у колективі, тобто спільна діяльність для досягнення конкретної мети. Можна виділяти різні критерії для класифікації соціального управління. Залежно від суб’єкта управлінського процесу соціальне управління можна поділити на державне управління й громадське (недержавне).

Отже, одним із видів соціального управління є державне управління. У широкому значенні слова під ним розуміють діяльність усіх видів органів держави: законодавчих, судових, контрольно-наглядових, виконавчо-розпорядчих з організації суспільного життя. Кожна з названих гілок єдиної державної влади, зберігаючи загальні ознаки соціального й державного управління, має свої специфічні керівні структури, форми та методи, прийоми, способи й засоби керівного впливу на об’єкт управління. Звідси можна виділити такі види державного управління:

– законодавче (законотворче);

– виконавчо-розпорядче (власне управлінське);

– судове (правосудне);

– контрольно-наглядове.

Причому в кожному із зазначених видів державного управління існує внутрішня та зовнішня сторони. Внутрішня сторона характеризується управлінською діяльністю всередині системи, а зовнішня – спрямована на структурні елементи громадянського суспільства. У вузькому значенні державне управління розглядається як діяльність тільки виконавчо-розпорядчих органів держави: Кабінету Міністрів, міністерств, державних комітетів (служб), інших органів виконавчої влади зі спеціальним статусом, місцевих державних адміністрацій.

Державному управлінню властиві такі риси:

1) діяльність із реалізації завдань і функцій держави;

2) воно здійснюється спеціально створеними для цього державними органами й посадовими особами;

3) останні діють за дорученням держави, від її імені і мають державно-владні повноваження;

4) форми та методи роботи управлінських органів регламентуються правом.

Таким чином, державне управління (у вузькому розумінні) – це підзаконна виконавча й розпорядна діяльність органів державної виконавчої влади, спрямована на практичне виконання законів у процесі повсякденного й безпосереднього керівництва господарським, соціально-культурним та адміністративно-політичним будівництвом. Звідси державне управління (у вузькому розумінні) співвідноситься з виконавчо-розпорядчою владою та її органами через призму загального й особливого, у якому проявляються загальні риси правотворчої і правореалізаційної діяльності держави та виконавчо-розпорядчої діяльності однієї з гілок єдиної державної влади.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 1. Поняття державного управління та співвідношення його з виконавчою владою