Правознавство – Олійник А. Ю. – § 16. Соціальне забезпечення: поняття та види пенсій та допомог

Соціальне забезпечення як галузь права – це система правових норм” спрямованих на регулювання суспільних відносин із розподілу позабюджетних фондів соціального страхування і перерозподілу частини державного бюджету з метою задоволення потреб фізичних осіб у випадку втрати заробітку чи трудового доходу, несення додаткових витрат на утримання і виховання дітей, підтримку інших членів сім’ї, які потребують догляду, відсутності коштів в обсязі прожиткового мінімуму через об’єктивні соціально значимі причини, а також надання медичної допомоги і соціального обслуговування. Важливими видами соціального забезпечення є пенсії та допомоги.

Пенсійне страхування – є невід’ємною складовою частиною загальнообов’язкового державного соціального страхування. Це система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає надання пенсійного забезпечення громадянам у старості, у разі повної, часткової втрати працездатності, втрати годувальника з незалежних від них обставин та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок пенсійних страхових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків роботодавцем, фізичними особами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом. Правовою базою пенсійного страхування є: Конституція України (1996 р.); Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне страхування (1998 р.), Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003 р.), Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення” від 9 липня 2003 р., а також інші закони, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та недержавного пенсійного забезпечення, міжнародні договори з пенсійного забезпечення, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та інші нормативно-правові акти, що стосуються пенсійного забезпечення в Україні. При цьому слід підкреслити, що виключно законами про пенсійне забезпечення визначаються:

А) види пенсійного забезпечення;

Б) умови участі в пенсійній системі чи її рівнях;

В) пенсійний вік, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат;

Г) джерела формування коштів на пенсійне забезпечення; г) умови, норми та порядок пенсійного забезпечення;

Д) організація та порядок здійснення управління в системі пенсійного забезпечення.

Пенсійне страхування залежить від багатьох чинників і, перш за все, від страхового стажу працівника. Страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачує страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Обчислюється страховий стаж у місяцях територіальним органом Пенсійного фонду на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством.

Пенсійне страхування реалізується завдяки чіткій системі, яка складається із трьох рівнів. Перший рівень – це солідарна система загальнообов’язкового пенсійного страхування, яка базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбачених законом. Другий рівень – це накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яка базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах і в порядку, передбачених законом. Третій рівень – це система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їхніх об’єднань у формуванні пенсійних накопичень із метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах і в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення. Головна специфіка зазначених рівнів у тому, що перший та другий рівні становлять систему загальнообов’язкового пенсійного страхування в Україні, а другій та третій – систему накопичувального пенсійного забезпечення. Громадяни України можуть бути учасниками та отримувати пенсійні виплати одночасно з різних рівнів зазначеної системи пенсійного забезпечення в Україні. Обов’язковість участі або обмеження щодо участі громадян у відповідних рівнях системи пенсійного забезпечення в Україні та отримання пенсійних виплат встановлюються законами з питань пенсійного забезпечення. Питання щодо можливості участі іноземців і осіб без громадянства в системі пенсійного забезпечення в Україні, а також участі громадян України в іноземних пенсійних системах регулюється законами України та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надається Верховною Радою України. Нова система пенсійного страхування чітко визначає і її суб’єктний склад. Суб’єктами солідарної системи е:

А) застраховані особи, члени їх сімей та інші особи, визначені законом;

Б) страхувальники;

В) Пенсійний фонд;

Г) уповноважений банк;

Г) підприємства, установи, організації, що сприяють працівникам в оформленні пенсій.

Суб’єктами накопичувальної системи пенсійного забезпечення е; а) особи, від імені яких здійснюється накопичення та інвестування коштів;

Б) підприємства, установи, організації та фізичні особи, що здійснюють перерахування коштів до системи накопичувального пенсійного забезпечення;

В) Накопичувальний фонд;

Г) недержавні пенсійні фонди;

Г) юридичні особи, що здійснюють адміністративне управління Накопичувальним фондом та недержавними пенсійними фондами та управління їх пенсійними активами;

Д)зберігач;

Е) страхові організації.

Солідарна система страхування передбачає пенсійне забезпечення таких видів:

– за віком;

– по інвалідності;

– у зв’язку з втратою годувальника.

Пенсії за віком призначаються за наявності двох умов: віку 60 років для чоловіків і 55 років для жінок та страхового стажу не менше 5 років. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років страхового стажу встановлюється в розмірі 20 відсотків середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузі економіки України, за попередній рік, яка визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики. Якщо особа виявить бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього строку, пенсія за віком підвищується на 3% розміру пенсії, якщо відкладено вихід на пенсію на 1 рік, на 6,71% – на два роки, на 11,83% – на 3 роки, на 18,54 – на 4 роки, на 27,07 – на 5 років, на 36,46 – на 6 років, на 46,85 – на 7 років, на 58,43 – на 8 років, на 71,19 – на 9 років, на 85,32%, якщо вихід на пенсію відкладено на 10 років. При цьому підвищення розміру пенсії можливе лише за повний рік страхового стажу, тобто неповний рік страхового стажу для підвищення пенсії не враховується.

Нове законодавство про пенсійне страхування чітко визначає два види пенсійного забезпечення: пенсійні виплати і соціальні послуги. До пенсійних виплат у солідарній системі за рахунок коштів Пенсійного фонду належать:

А) пенсії за віком;

Б) пенсії по інвалідності;

В) пенсії у зв’язку із втратою годувальника.

За рахунок коштів Накопичувального фонду здійснюються такі пенсійні виплати, як:

А) довічна пенсія з установленим періодом;

Б) довічна обумовлена пенсія;

В) довічна пенсія подружжя;

Г) одноразова виплата.

Щодо соціальних послуг у солідарній системі, то вони надаються за рахунок коштів Пенсійного фонду. Такою соціальною послугою є допомога на поховання пенсіонера.

Для нового законодавства щодо пенсійного страхування відповідним позитивом е чітка деталізація осіб, які підлягають загально-обов’язковому державному пенсійному страхуванню, визначеність правових засад добровільної участі осіб у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, а також державне регулювання та нагляд у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, порядок оскарження дій страхувальників та виконавчих органів пенсійного фонду, відповідальність страхувальників, банків, організацій, що здійснюють виплату і доставку пенсій та їх посадових осіб.

Державне регулювання і нагляд за дотриманням пенсійного страхування здійснюють:

– центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики і його територіальні органи;

– Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;

– Державна комісія з цінних паперів та фінансового ринку. Оскарження дій чи бездіяльності страхувальників та виконавчих органів Пенсійного фонду здійснюється відповідно до законодавства про звернення громадян, а також у судовому порядку. У разі порушення законодавства щодо пенсійного страхування винні особи несуть адміністративну, матеріальну та майнову відповідальність відповідно до закону та укладеного договору.

ДопомогА – це грошова виплата (одноразова чи періодична), яка призначається окремим категоріям громадян у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Численні види допомоги у системі соціального забезпечення можуть бути класифіковані за різними підставами: за цільовим призначенням допомоги; за тривалістю виплати допомоги (одноразові, щомісячні, періодичні); за джерелом їх виплати (допомога з позабюджетних фондів, допомога з державного бюджету) тощо. Допомога регулюється Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку а тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18 січня 2001 р., Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23 вересня 1999 р., Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 2 березня 2000 р., іншими законодавчими актами. Чинним законодавством передбачено такі види допомоги:

– допомога по тимчасовій непрацездатності;

– допомога по вагітності та пологах;

– допомога при народженні дитини;

– допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

– допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;

– допомога малозабезпеченим сім’ям з дітьми,

– допомога на поховання;

– одноразова допомога потерпілому від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (членам його сім’ї та особам, які перебували на утриманні померлого);

– допомога по безробіттю;

– допомога вимушеним переселенцям;

– допомога біженцям;

– інші види допомог.

За цільовим призначенням допомоги поділяються на:

А) допомога, що компенсує заробіток (повністю чи частково), який втрачений із поважних причин – допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога по вагітності і пологах. Як правило, розмір цієї допомоги залежить від розміру втраченого заробітку і виплата її триває протягом всього періоду, поки втрачений заробіток;

Б) допомога, яка надана як додаткова матеріальна допомога для покриття разових додаткових витрат (допомога при народженні дитини, допомога на поховання). Розміри цієї допомоги не залежать від наявності в отримувача заробітку чи іншого доходу і Його розміру. Така допомога за строками її виплати є одноразовою;

В) допомога, яка повинна забезпечити засоби до існування на період відсутності заробітку чи іншого доходу – допомога по безробіттю. Розмір цієї допомоги і строки її виплати можуть бути різні, залежно від конкретного отримувача допомоги.

Види допомоги за строками її виплати класифікуються на:

А) допомогу одноразову – жінкам” які стали на облік у медичних закладах на ранніх строках вагітності, у разі народження дитини; на поховання; біженцям; вимушеним переселенцям;

Б) допомога щомісячна – по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, на дитину до 16 років, по безробіттю;

В) допомога періодична (яка виплачується протягом певного періоду часу) – по тимчасовій непрацездатності; по вагітності і пологах.

Види допомоги за джерелами виплат класифікуються:

А) допомога, що виплачується за рахунок коштів бюджетів всіх рівнів;

Б) допомога, що виплачується за рахунок коштів фондів загальнообов’язкового соціального страхування.

Конкретні розміри кожного виду допомоги визначаються чинним законодавством.

Запитання та завдання для самостійної перевірки знань

1. Дайте загальну характеристику галузі трудового права та його джерел.

2. Які основні принципи трудового права Вам відомі?

3. Визначте правовий статус суб’єктів трудового права.

4. Охарактеризуйте особливості трудових правовідносин.

5. У чому полягають юридичні властивості колективного договору?

6. Що таке трудовий договір і які його правові властивості?

7. Дайте характеристику трудового контракту. Які він має особливості і чим відрізняється від звичайного трудового договору?

8. Які умови та порядок прийняття на роботу?

9. Яка мета та порядок проведення випробування при прийнятті на роботу?

10. Практичне завдання: напишіть заяву про прийняття на роботу.

11. Назвіть випадки, коли працівник, який звільняється з роботи, не повинен відпрацьовувати два тижні.

12. Чи може залишитися на роботі працівник, котрий подав заяву про звільнення? Якщо так, то на яких підставах?

13. Практичне завдання: напишіть заяву про звільнення за власним бажанням.

14. Які є підстави для розірвання трудового договору з ініціативи власника?

16. Які є підстави для розірвання трудового договору з ініціативи працівника?

16. Що таке переведення на іншу роботу та його відмінність від переміщення?

17. Що таке робочий час та які види його тривалості Вам відомі?

18. Порівняйте неповний робочий час та скорочений робочий час.

19. Що таке час відпочинку і які його види Вам відомі?

20. Охарактеризуйте особливості прийняття неповнолітніх на роботу.

21. На яких роботах заборонено використовувати працю неповнолітніх?

22. У чому полягають особливості звільнення неповнолітніх з роботи.

23. Що таке трудова дисципліна та які засоби її забезпечення Вам відомі?

24. Які види заохочень і дисциплінарної відповідальності Вам відомі?

25. Який порядок застосування дисциплінарного стягнення?

26. Практичне завдання: складіть пояснювальну записку з факту порушення трудової дисципліни.

27. Що таке трудовий спір та які його види Вам відомі?

28. Який порядок розгляду індивідуальних трудових спорів?

29. В яких органах і як вирішуються колективні спори?

30. У чому полягають особливості праці жінок?

31. Порівняйте колективні трудові спори та індивідуальні трудові спори.

32. Порівняйте повну матеріальну відповідальність та обмежену матеріальну відповідальність.

33. Що таке основна зарплата і додаткова зарплата? У чому полягає відмінність між ними?

34. Які Вам відомі види пенсій і умови їх призначення?

35.В чому на Вашу думку відмінність трудового і страхового стажу?

36. Які види державної допомоги передбачені чинним законодавством про соціальний захист?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 16. Соціальне забезпечення: поняття та види пенсій та допомог