Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 1.4. Механізм і апарат держави

Під механізмом держави розуміють систему державних владних органів та організацій, установ і підприємств, завдяки яким держава реалізує свої завдання і функції.

Механізм держави характеризується ознаками:

1) це система, що має визначену ієрархію, тобто підпорядкованість одних органів іншим в залежності від владних повноважень;

2) це система, яка має свою структуру, взаємопов’язану з кожним її елементом, яка діє на єдиних принципах для досягнення поставленої мети;

3) ця система органів та установ забезпечує найбільш ефективне управління державою;

4) фінансовою основою діяльності механізму держави є бюджетна система;

5) ця система реалізує завдання і функції держави визначеними організаційними, матеріальними і функціональними засобами, а в разі необхідності, застосуванням державного примусу.

До складу механізму держави входять: а) апарат держави;

6) державні установи;

В) державні підприємства.

Державний апарат – це частина механізму держави, яка являє собою систему всіх органів державної влади (законодавчих, виконавчих, судових), які забезпечують виконання завдань і функцій держави.

Апарат держави характеризується ознаками:

– він складається із державних органів, наділених владними повноваженнями;

– кожний орган апарату держави створюється у встановленому законом порядку;

– призначенням державного апарату є реалізація державної політики, завдань і функцій держави;

– кожний орган апарату держави здійснює свою діяльність у межах визначеної компетенції від імені держави;

– з метою недопущення узурпації влади одним органом чи однією особою апарат держави розподілений на органи законодавчої, виконавчої та судової влади;

– кожний орган апарату держави утримується за рахунок державного бюджету, є суб’єктом державної власності, має свою внутрішню структуру та штат, є юридичною особою.

Правове становище, завдання і функції кожного органу апарату держави визначаються Конституцією України, окремими законами, підзаконними нормативними актами і включає в себе:

1) цілі, завдання, принципи діяльності та функції органу;

2) порядок створення органу, його структуру, підпорядкованість, можливу реорганізацію і ліквідацію (організаційно-структурні питання);

3) сукупність владних повноважень та підвідомчість (компетенційні питання);

Організація і діяльність апарату держави базується на принципах:

-демократизму, активної участі громадян у формуванні органів державної влади та участі у їх роботі;

– законності – у суворому дотриманні кожним органом влади, його посадовими особами вимог закону. Державним органам дозволено лише те, що передбачено законом, тобто входить до компетенції органу чи повноважень державного службовця;

– розподілу влади на гілки. Стаття 6 Конституції України підкреслює, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову;

Ш професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі державних службовців;

– пріоритету прав і свобод людини – цей принцип закріплений на конституційному рівні як один із основних, так як права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (ст. З Конституції України);

– гласності, тобто відкритості діяльності органів державної влади.

Первинним елементом державного апарату є державний орган – це структурно відокремлений, створений народом чи державою колектив державну службовців (Верховна Рада України), чи одноосібний представник народу (Президент України – глава держави), який наділений відповідно до закону владними повноваженнями, фінансовими, матеріально-технічними та іншими засобами для виконання покладених на нього завдань і функцій.

Державні органи України розподіляються на:

1) Верховну Раду України – єдиний орган законодавчої влади;

2) Президента України – главу держави, що виступає від її імені;

3) органи виконавчої влади:

– Кабінет Міністрів – вищий орган виконавчої влади;

– Міністерства, Державні комітети, відомства – центральні органи виконавчої влади;

– Державні адміністрації – місцеві органи виконавчої влади;

1) органи судової влади:

– Конституційний Суд України;

– суди загальної юрисдикції;

2) юрисдикційні (контрольно-наглядові) органи:

– прокуратура;

– нотаріат та інші правоохоронні органи.

Державні органи країн світу залежно від різних критеріїв можна розділити на групи:

3) за способом утворення:

– виборні;

– призначувані;

– успадковуванні;

4) за часом функціонування:

– постійні;

– тимчасові;

5) за масштабом діяльності:

– загальнодержавні;

– центральні;

– місцеві;

– локальні;

6) за компетенцією:

– загальної компетенції;

– галузеві.

Більш детальна характеристика вказаних державних органів визначена в розділах “Конституційне право України” та “Правоохоронні органи України”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 1.4. Механізм і апарат держави