Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – ВСТУП

Навчальний посібник з дисципліни “Організація праці менеджера” складений відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою викладання менеджерських дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки за напрямом 0502 “Менеджмент”, і містить всі змістовні модулі, передбачені

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – 1. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ

1.1. Управлінська діяльність як специфічна складова суспільного виробництва. 1.2. Сутність, зміст, предмет, об’єкт та особливості управлінської праці. 1.3. Види та класифікація управлінської діяльності. 1.4. Завдання менеджера в управлінні діяльністю підприємства. 1.5. Ролі менеджера. 1.6.

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – 1.1. Управлінська діяльність як специфічна складова суспільного виробництва

1.1. Управлінська діяльність як специфічна складова суспільного виробництва. 1.2. Сутність, зміст, предмет, об’єкт та особливості управлінської праці. 1.3. Види та класифікація управлінської діяльності. 1.4. Завдання менеджера в управлінні діяльністю підприємства. 1.5. Ролі менеджера. 1.6.

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – 1.2. Сутність, зміст, предмет, об’єкт та особливості управлінської праці

Управлінська праця – Це планомірна діяльність працівників адміністративно-управлінського персоналу, спрямована на організацію, регулювання, мотивацію і контроль за роботою співробітників організації. Зміст управлінської праці залежить від його об’ єкта і визначається структурою виробничих процесів, прийомами

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – Специфічні особливості управлінської праці

1) розумова праця працівників апарату управління складається з трьох видів діяльності: O організаційно-адміністративної і виховної (приймання і передавання інформації, доведення рішень до виконавців, контроль виконання); O аналітичної і конструктивної (сприйняття інформації й підготовка відповідних

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – 1.3. Види та класифікація управлінської діяльності

1.4. Завдання менеджера в управлінні діяльністю підприємства Останнім часом через сильну конкуренцію між підприємствами різних країн і перенасиченості майже всіх західних ринків у стилі керівництва підприємством (менеджменту) відбулися істотні зміни. Якщо раніше успішним менеджером

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – 1.4. Завдання менеджера в управлінні діяльністю підприємства

1.4. Завдання менеджера в управлінні діяльністю підприємства Останнім часом через сильну конкуренцію між підприємствами різних країн і перенасиченості майже всіх західних ринків у стилі керівництва підприємством (менеджменту) відбулися істотні зміни. Якщо раніше успішним менеджером

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – 1.5. Ролі менеджера

Роль – Це набір певних поведінських правил. Роль – Це комплекс зразків поводження, пов’язаних з виконанням яких-небудь функцій. Як і в театрі, у корпоративній “драмі” кожна роль пов’язана з іншими, тому ефективність антикризового лідера

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – 1.6. Вимоги до менеджерів

Виконуючи свої обов’язки, менеджер виступає у певній соціальній ролі, характер якої змінюється з розвитком суспільства. У період, коли виконавці були в більшості своїй сірою безликою масою, мали низький рівень освіти й універсальні навички, весь

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – Мотиви до зайняття менеджерських посад

Мотиви – це те, що спонукає людину до діяльності. Основними мотивами до зайняття посади керівника є творчі, економічні та амбіційні. Вони не завжди існують у чистому вигляді, вони інтегруються, але в їх ієрархії зазвичай

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – Розумові здібності

Ще одна з передумов до зайняття керівної посади – розумові здібності. Потреба враховувати розумові здібності претендентів на менеджерські посади зумовлена тим, що людині важко самій усвідомити межі своїх можливостей. Вона, як правило, схильна їх

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – Ділові якості

Ділові якості – це здатність знаходити у межах власної компетенції, наданих повноважень та засобів найкращий підхід до ситуацій та найкоротший шлях до досягнення мети, оперативно приймати самостійні обгрунтовані рішення, послідовно забезпечуючи їх виконання. Конкретні

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – Особистісні риси

Вольові властивості Компетентна особа з розвиненими діловими якостями може виявитися не здатною керувати колективом, якщо їй не вистачає особистісних рис, перш за все, Вольових. Воля – Це свідоме регулювання людиною своєї поведінки та діяльності,

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – Морально-психічні якості

Вольові властивості Компетентна особа з розвиненими діловими якостями може виявитися не здатною керувати колективом, якщо їй не вистачає особистісних рис, перш за все, Вольових. Воля – Це свідоме регулювання людиною своєї поведінки та діяльності,

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – Вимоги до здоров’я та способу життя

До особистісних рис менеджера включають також вимоги до стану його здоров’я та способу життя. Насамперед висока працездатність, стресовитривалість, відсутність значних вад у мові та шкідливих звичок. Ці якості є необхідними в умовах постійного перевантаження,

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – Вимоги до антикризового менеджера

1) Кризи – природний наслідок розвитку організації. Їх відсутність – ознака застою, латентної “хвороби” корпоративної структури, що непомітно може привести компанію до летального результату; 2) Ефективне керування є антикризовим. Для здорової корпоративної культури подолання

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – 2. СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ

2.1. Поняття і завдання наукової організації праці. 2.2. Зміст і напрямки наукової організації праці. 2.3. Складові основи наукової організації праці. 2.4. Режим праці та відпочинку. 2.5. Розподіл і кооперація праці. 2.6. Особливості наукової організації

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – 2.1. Поняття і завдання наукової організації праці

2.1. Поняття і завдання наукової організації праці. 2.2. Зміст і напрямки наукової організації праці. 2.3. Складові основи наукової організації праці. 2.4. Режим праці та відпочинку. 2.5. Розподіл і кооперація праці. 2.6. Особливості наукової організації

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – 2.2. Зміст і напрямки наукової організації праці

Зміст НОП за основними її напрямками: 1. Розробка та впровадження раціональних форм розподілу і кооперації праці; 2. Поліпшення організації добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів; 3. Удосконалення організації й обслуговування робочих місць; 4. Удосконалення

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – 2.3. Складові основи наукової організації праці

Під основами НОП розуміється сукупність досягнень науки, техніки та передового виробничого і комерційного досвіду, на базі яких має здійснюватися безперервне вдосконалення організації праці. Складові основи наукової організації праці поділяються на такі групи: O соціально-економічні;

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – 2.4. Режим праці та відпочинку

Режим праці та відпочинку – Це встановлені для кожного виду робіт порядок чергування та тривалості періодів роботи й відпочинку, які підтримують високу працездатність, зберігають здоров ‘я трудящих; він передбачає правильне чергування часу роботи з

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – 2.5. Розподіл і кооперація праці

Під розподілом праці В загальному визначенні розуміють відособленість (розмежування) діяльності людей у процесі спільної праці. Види суспільного розподілу праці: ■ загальний, Що проявляється у розподілі на головні галузі: землеробство, скотарство, промисловість, торгівля, транспорт, зв’

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – 2.6. Особливості наукової організації управлінської праці

Під розподілом праці В загальному визначенні розуміють відособленість (розмежування) діяльності людей у процесі спільної праці. Види суспільного розподілу праці: ■ загальний, Що проявляється у розподілі на головні галузі: землеробство, скотарство, промисловість, торгівля, транспорт, зв’

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – 2.7. Професійна орієнтація та професійний добір (відбір) працівників

Висока ефективність праці здебільшого залежить від того, чи відповідає виконувана робота індивідуальним психофізіологічним характеристикам, властивостям працівників, їх здібностям та схильностям. Виявлення та правильна оцінка індивідуальних особливостей людини дозволяє більш обгрунтовано визначити ту ділянку роботи,

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ. РОЗПОДІЛ ТА КООПЕРАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ

3.1. Організація взаємодії як функція менеджменту. Делегування повноважень. 3.2. Основні види та принципи професійно-кваліфікаційного розподілу та кооперації управлінської праці. 3.3. Нормативні акти, які регламентують організацію взаємодії і повноважень. 3.4. Техніка і форми передачі розпоряджень.

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – 3.1. Організація взаємодії як функція менеджменту. Делегування повноважень

3.1. Організація взаємодії як функція менеджменту. Делегування повноважень. 3.2. Основні види та принципи професійно-кваліфікаційного розподілу та кооперації управлінської праці. 3.3. Нормативні акти, які регламентують організацію взаємодії і повноважень. 3.4. Техніка і форми передачі розпоряджень.

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – Делегування як суб’єктивний фактор

Теоретично делегування – одне з найбільш простих дій у керуванні. Однак багато керівників не здатні або просто не бажають його застосовувати на практиці. Справа, як неважко здогадатися, не в знаннях чи навичках, а в

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – Влада й повноваження

Однією із з головних ілюзій нашої бізнес-реальності є змішування понять “влада” й “повноваження”. Слово “влада”, як відомо, споріднене дієслову “володіти”, що пов’язує це поняття з власністю. У той час як, наприклад, в англійській мові

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – Delegation та Empowerment

Однією із з головних ілюзій нашої бізнес-реальності є змішування понять “влада” й “повноваження”. Слово “влада”, як відомо, споріднене дієслову “володіти”, що пов’язує це поняття з власністю. У той час як, наприклад, в англійській мові

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – 3.2. Основні види та принципи професійно-кваліфікаційного розподілу й кооперації управлінської праці

Спеціалізація і розподіл праці значно підвищують продуктивність. Якщо не будуть враховані, визначені і скоординовані відносини між окремими працівниками й організаційними підрозділами – ефективність організації буде втрачена. Розподіл управлінської праці – Це об’єктивний процес виокремлення

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – 3.3. Нормативні акти, які регламентують організацію взаємодії і повноважень

До нормативних актів, які регламентуються організацією взаємодії та повноважень і відповідальність на підприємстві, відносяться положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників. Основні функції структурних підрозділів, межі компетентності їх менеджерів визначає перший керівник підприємства.

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – Форма й зміст

Чому ж, незважаючи на вдавану простоту складання, згадування про посадову інструкцію асоціюється у керівників структурних підрозділів із зубним болем? Причина полягає в особливостях структури цього документа й пропонованих до нього вимогах, у яких краще

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – 3.4. Техніка і форми передачі розпоряджень

Розпорядчий вплив – Пряма адміністративна вказівка, яка має обов’язковий характер, і адресується керованим об’єктам або особам. Розпорядження – Повідомлення, передане керівником підлеглим, що стосується змісту і результатів їх діяльності. Рис. 3.15. Комунікаційні типи керівників

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – 3.5. Розподіл функцій між менеджером і підлеглими

Розпорядчий вплив – Пряма адміністративна вказівка, яка має обов’язковий характер, і адресується керованим об’єктам або особам. Розпорядження – Повідомлення, передане керівником підлеглим, що стосується змісту і результатів їх діяльності. Рис. 3.15. Комунікаційні типи керівників

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – 3.6. Організація командної роботи

Команда – Це спеціально підібрана група людей для об’єднання їхніх зусиль, спрямованих на розв’язання проблемної ситуації чи спільне виконання важливого завдання. Характерні ознаки команди: O наявність спільної мети; O інтенсивне співробітництво; O визначені статусно-рольові

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – Етичні проблеми лідерів творчих команд

Проблема етики лідерів творчої команди поки що не стала предметом докладного соціологічного дослідження, хоча процес становлення корпоративних етичних норм в Україні йде досить інтенсивно. Основна перешкода на цьому шляху – “закритість фірм” та їх

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – Інтрапренерські (командні) структури

Головна відмінність інтрапренерської структури від підприємницької та дивізіональної полягає в тому, що вона побудована на адхократичних принципах. Адхократична організація (від лат. ad hoc – “для частки випадку”) – це асоціація команд, створених для вирішення

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – 3.7. Подолання опору змінам

O Переміни – це зміна організаційної структури, продукції, технології, кадрів, повноважень, правил, стратегії: Переміни стосуються всіх організацій і приводять до нововведень, які спричинюють: O оцінку і зміну цілей організації; Oo зміну структури; Ooo зміну

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – Ставлення персоналу до стратегічних змін

O Переміни – це зміна організаційної структури, продукції, технології, кадрів, повноважень, правил, стратегії: Переміни стосуються всіх організацій і приводять до нововведень, які спричинюють: O оцінку і зміну цілей організації; Oo зміну структури; Ooo зміну

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – Основні напрями організаційних змін

O Переміни – це зміна організаційної структури, продукції, технології, кадрів, повноважень, правил, стратегії: Переміни стосуються всіх організацій і приводять до нововведень, які спричинюють: O оцінку і зміну цілей організації; Oo зміну структури; Ooo зміну

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – Найбільш принципові з існуючих розбіжностей

Національні особливості людського ресурсу Ця розбіжність має початок у нашому минулому. У радянських посібниках для керівника було два розділи по роботі з людським фактором: розрахунок заробітної плати та організація соцзмагання. Наголос традиційно робився на

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – Заходи щодо формування політичної динаміки змін

Етап 9. Забезпечення підтримки всіх груп влади всередині фірми У такій політичній системі, як організація, перш ніж оголошувати про заплановані зміни, необхідно заручитися підтримкою ключових груп, що мають владу. Необхідно також виявити неформальних лідерів

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – 4. ПЛАНУВАННЯ ОСОБИСТОЇ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРА

4.1. Встановлення особистих цілей менеджера. 4.2. Методи планування роботи менеджера. 4.3. Вибір пріоритетності справ, принципи пріоритетності. 4.4. Перспективні, річні, місячні та поточні (оперативні) плани. 4.5. Раціональні методи й засоби планування та виконання управлінської роботи.

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – 4.1. Встановлення особистих цілей менеджера

4.1. Встановлення особистих цілей менеджера. 4.2. Методи планування роботи менеджера. 4.3. Вибір пріоритетності справ, принципи пріоритетності. 4.4. Перспективні, річні, місячні та поточні (оперативні) плани. 4.5. Раціональні методи й засоби планування та виконання управлінської роботи.

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – 4.2. Методи планування роботи менеджера

Після встановлення цілей починають власне планування праці. Керівнику важко або й неможливо розробити конкретні плани на більш-менш тривалий період, тому що під впливом не передбачених раніше факторів їх доведеться постійно переглядати. Тому на практиці

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – 4.3. Вибір пріоритетних справ, принципи пріоритетності

Обсяг функцій, покладених на керівника, значно перевищує його фізичні та часові можливості. Йому доводиться приймати рішення щодо пріоритетності справ. Часто, намагаючись виконати великий обсяг роботи, він розпорошує свої сили на окремі, часто не суттєві

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – 4.4. Перспективні, річні, місячні та поточні (оперативні) плани

Головним завданням менеджера є ефективний вплив на процес виробництва на підприємстві. Результати його діяльності оцінюються за рівнем виконання виробничих завдань підприємства. Але форми прояву виробничої діяльності такі різноманітні, що безпосередня участь менеджера у всіх

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – 4.5. Раціональні методи та засоби планування і виконання управлінської роботи. Практичні поради менеджеру

Планування робочого часу менеджера має здійснюватися з урахуванням раціональної черговості проблем Спочатку слід планувати справи: O з фіксованим терміном виконання; O ті, що потребують значних витрат часу; O неприємні справи, відкладання яких на потім

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – 5. НОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ РОБОЧОГО ЧАСУ

5.1. Види норм і завдання нормування управлінської праці. 5.2. Методи нормування праці. 5.3. Особливості часу як ресурсу. 5.4. Облік та аналіз робочого часу. Фотографія та самофотографія робочого дня. 5.5. Раціональне використання часу менеджером. Базові

Організація праці менеджера – Скібіцька Л. І. – 5.1. Види норм і завдання нормування управлінської праці

5.1. Види норм і завдання нормування управлінської праці. 5.2. Методи нормування праці. 5.3. Особливості часу як ресурсу. 5.4. Облік та аналіз робочого часу. Фотографія та самофотографія робочого дня. 5.5. Раціональне використання часу менеджером. Базові