Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Розрахунок обсягу міжбюджетних трансфертів

Розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами здійсненюється за формулою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. № 1195 (далі – постанова) з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2001р. № 1569.

Формула розроблена відповідно до статей 97 і 98 Бюджетного кодексу України для розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами, бюджетами мм. Києва і Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетами районів.

Обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету, що надається бюджету Автономної Республіки Крим, обласному, бюджету мм. Києва і Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджету району, або коштів, що передаються з цих бюджетів до державного бюджету, (Ті) визначається як різниця між розрахунковим показником обсягу видатків, що враховуються при визначенні трансфертів (відповідно до статей 88-90 Бюджетного кодексу) (VI) та прогнозним показником обсягу доходів, що акумулюються на її території,

(БІ) із застосуванням коефіцієнта вирівнювання (б і) та коефіцієнта уповільнення відносної швидкості динаміки ( і) за такою формулою:

Місцеві фінанси   Сунцова О. О.   Розрахунок обсягу міжбюджетних трансфертів

Disak х I – величина зменшення прогнозного обсягу доходів (БІ7ак) для місцевих бюджетів, щодо яких показник прогнозного темпу зростання обсягу доходів порівняно з фактичними даними за попередній бюджетний рік становить понад 1,65 .

Де Disak – різниця між обсягом доходів бюджету адміністративно-територіальної одиниці, визначеним із застосуванням індексу відносної податкоспроможності (БІ7ак), та фактичним обсягом доходів її бюджету, збільшеним у 1,65 раза. БІ7ак обчислюється за формулою:

Місцеві фінанси   Сунцова О. О.   Розрахунок обсягу міжбюджетних трансфертів

I – коефіцієнт уповільнення відносної швидкості динаміки, який може набувати індивідуальних значень від 0 до 1,0 залежно від інтенсивності зростання обсягу закріплених доходів (кошика доходів) бюджету і-ої адміністративно-територіальної одиниці за 2002 та 2004 роки.

Розрахунок доходів

Прогнозний показник обсягу доходів відповідного місцевого бюджету, що враховуються при визначенні дотації вирівнювання (коштів, що передаються до державного бюджету), формується з надходжень загальнодержавних податків та зборів, закріплених за місцевими бюджетами згідно зі статтями 64 і 66 Бюджетного кодексу України.

Визначення прогнозного показника обсягу доходів по кожному місцевому бюджету проводиться виходячи із показника індексу відносної податкоспроможності відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що обраховано на основі звітних даних про фактичні надходження відповідних податків, зборів до цього бюджету за 1998-2003 роки та у цілому до місцевих бюджетів України (як співставлення розміру середніх за ці роки доходів кожного місцевого бюджету у розрахунку на одного мешканця із відповідним показником по місцевих бюджетах України) .

Розрахунок видатків

Розрахункові показники обсягів видатків місцевих бюджетів визначені окремо для кожної галузі, виходячи із загальних ресурсів зведеного бюджету України і місцевих бюджетів та першочерговості соціальних видатків, на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригувальних коефіцієнтів до них у розрахунку на душу населення (державне управління, охорона здоров’я, культура і мистецтво, фізична культура і спорт, соціальні програми стосовно сім’ї, жінок, молоді та дітей); на дитину або учня – освіта; отримувача соціальних послуг – соціальний захист та соціальне забезпечення (відповідно до норм, визначених у главі 15 Бюджетного кодексу) .


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Розрахунок обсягу міжбюджетних трансфертів