Бюджетна система – Федосов В. М. – Порядок розрахунку планових показників обсягів міжбюджетних трансфертів

У будь-якій бюджетній системі головним є розроблення стратегії бюджетного регулювання, визначення мети, якої передбачається досягти за допомогою вирівнювальних механізмів. Класичним прикладом вирівнювання споживання державних послуг може бути японська формула розподілу, котра, на думку фахівців, не має аналогів за складністю та має вигляд:

T = N – R,

Де Т – вирівнювальний трансферт; N – базисні фінансові потреби; R – базисні фінансові доходи.

У розвинутих країнах (табл. 6.9) застосовуються різні інструменти розрахунку фінансової допомоги для вирівнювання дохідної спроможності місцевих бюджетів. Так, у Франції використовуються глобальна дотація, що розраховується залежно від обсягу бюджетних асигнувань минулого року, зважених на індекс споживчих цін плюс 2/3 зростання ВВП, та дотації на благоустрій – різниця між обсягом коштів, дотацією глобальною та сумою попередньо встановленої дотації, передбаченої Генеральним кодексом територіальних громад.

Таблиця 6.9

ФОРМУЛИ ФІНАНСОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ В РІЗНИХ КРАЇНАХ

Бюджетна система   Федосов В. М.   Порядок розрахунку планових показників обсягів міжбюджетних трансфертів

Закінчення табл. 6.9

Бюджетна система   Федосов В. М.   Порядок розрахунку планових показників обсягів міжбюджетних трансфертів

У Данії трансферт окремої території вирізняється тим, що чітко показує, як компенсація територіям співвідноситься з середнім їх рівнем, підвищує їх податковий потенціал і погоджує величину трансферту з фінансовими потребами місцевих органів влади тощо.

Найпоширенішим серед інструментів фінансового вирівнювання в Україні є дотація вирівнювання. Розрахунок планових показників обсягів міжбюджетних трансфертів затверджено Постановою Кабінету Міністрів України “Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів” від 8 грудня 2010 р. № 1149. Відповідно до неї затверджується порядок розрахунку формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами; та формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до місцевого бюджету) між районним або міським (м. Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення) бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст, адміністративно підпорядкованих відповідному району або місту.

1. Обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету, що надається Республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласному бюджету, зведеному бюджету міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, району, або коштів, що передаються з таких бюджетів до державного бюджету (T), визначається за загальним фондом місцевого бюджету як різниця між розрахунковим показником обсягу видатків (Vi) та розрахунковим обсягом доходів (кошика доходів), закріплених за відповідними місцевими бюджетами (DIzak), Із застосуванням коефіцієнта вирівнювання (аГ) за такою формулою:

T = а, (Vi – DLZAk).

Розрахунок прогнозного обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами (DIzak), проводиться в межах прогнозного обсягу доходів Зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного й соціального розвитку України на плановий бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці.

Для стимулювання місцевих бюджетів, які щороку збільшують обсяг доходів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, розрахунковий показник обсягу доходів (кошика доходів) обчислюється з урахуванням показника стимулювання. Для недопущення зменшення прогнозного обсягу доходів місцевих бюджетів, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного й соціального розвитку України на плановий бюджетний період, обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, розраховується як сума розрахункового обсягу доходів (кошика доходів) з урахуванням показника стимулювання на прогнозний період по Україні в цілому та обсягу податку на доходи фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу, для кожної адміністративно-територіальної одиниці.

У разі зміни порядку зарахування податків і зборів (обов’язкових платежів) до доходів бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, відповідне коригування фактичного надходження таких платежів за відповідні роки базового періоду здійснюється за окремим розрахунком.

Для місцевих бюджетів, кошти яких передаються до державного бюджету, застосовується коефіцієнт вирівнювання (аГ), який має значення 0,95, крім бюджету м. Києва, для якого коефіцієнт вирівнювання (аГ) становить 0,75.

Показники обсягів видатків загального фонду місцевих бюджетів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджет-них трансфертів, визначаються окремо для кожної галузі виходячи із загальних ресурсів зведеного бюджету України і місцевих бюджетів та першочерговості соціальних видатків.

Розрахунковий показник обсягу видатків Республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, зведеного бюджету міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, району визначається на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригувальних коефіцієнтів до них із розрахунку на одну особу (державне управління, охорона здоров’ я, культура і мистецтво, фізична культура і спорт, соціальні програми стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї), на дитину або учня – освіта, на отримувача соціальних послуг – соціальний захист та соціальне забезпечення.

2. Обсяг дотації вирівнювання (T), яка надається з районного (міського) бюджету бюджетам міст районного значення, сіл, селищ, або коштів, що передаються з таких бюджетів до районного (міського) бюджету, визначається за загальним фондом бюджету місцевого самоврядування як різниця між розрахунковим показником обсягу видатків (V,) Та обсягом доходів, закріплених за відповідним бюджетом місцевого самоврядування (D,), із застосуванням коефіцієнта вирівнювання (аГ) за такою формулою:

T = а, (V, – D,),

Де aI – коефіцієнт вирівнювання, який застосовується тільки для бюджетів, з яких передбачається передання коштів до районного (міського) бюджету, що має окреме значення для відповідного бюджету місцевого самоврядування в межах від 0,6 до 1. Право на визначення величини та застосування такого коефіцієнта надається відповідній райдержадміністрації або виконавчому комітету міськради м. Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища (далі – виконавчий комітет міськради) в розрізі бюджетів місцевого самоврядування виходячи з обсягів нарощування ними фактичних надходжень доходів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, за останні бюджетні періоди.

Розрахунок прогнозного обсягу доходів (кошика доходів) районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування, закріплених за зазначеними бюджетами (DIzcK), проводиться в межах прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету району (зведеного бюджету міста), урахованого під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста), на плановий бюджетний період із застосуванням індексу відносної податкоспроможності.

Показники обсягу видатків загального фонду бюджету місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, визначаються окремо для кожної галузі виходячи з розрахункового обсягу видатків на відповідну галузь, які враховані під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів для зведеного бюджету району (зведеного бюджету міста) на плановий бюджетний період згідно з Формулою розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету місцевого самоврядування визначається на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригувальних коефіцієнтів до них з розрахунку на одну особу (державне управління, культура і мистецтво), на дитину або учня (освіта).

Таким чином, планування доходів на стадіях бюджетного процесу можна описати в такій послідовності:

На етапі визначення основних напрямів бюджетної політики (перший етап планування) Відповідні департаменти й управління готують матеріали щодо показників проекту бюджету на наступний рік для розгляду на колегії Мінфіну. Водночас згідно з Планом заходів подання проекту Основних напрямів бюджетної політики розробляються попередні показники проекту зведеного бюджету на наступний рік з розподілом на державний і місцеві бюджети та пропозиції щодо взаємовідносин між ними, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України.

Другий етап Включає підготовку пропозицій до проекту державного бюджету на наступний рік для схвалення Кабінетом Міністрів України. Погоджені показники проекту державного бюджету на плановий рік та прогноз доходів на наступні два роки разом з підготовленими висновками і пропозиціями готують відповідні підрозділи Міністерства фінансів.

Міністерство фінансів у кінці липня доводить до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій необхідні інструктивні матеріали щодо складання бюджету на наступний рік та методичні рекомендації і розрахунки прогнозу обсягів доходів, обсягів міжбюджетних трансфертів та показників, на підставі яких здійснювалося їх визначення.

Планом заходів передбачається, що до 25 липня поточного року відповідні підрозділи Міністерства фінансів повинні забезпечити отримання від указаних виконавчих органів влади проекти місцевих бюджетів на наступний рік з обгрунтуваннями і поясненнями у розрізі Республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст обласного/республіканського значення та районів. Протягом десяти днів відповідні підрозділи Мінфіну здійснюють грунтовний аналіз отриманих матеріалів, готують висновки та погоджені показники проектів місцевих бюджетів на наступний рік.

Далі структурні підрозділи Міністерства фінансів, котрі забезпечують складання бюджету, готують пропозиції до проекту Закону України “Про Державний бюджет України на наступний рік”, пояснювальну записку з необхідними розрахунками та обгрунтуваннями для розгляду на засіданні колегії Міністерства фінансів.

Після цього до 15 серпня поточного року даний документ подається на розгляд Кабінету Міністрів України. Крім проекту Закону, на розгляд Кабінету Міністрів подаються такі матеріали: Пояснювальна записка до проекту Державного бюджету України, прогнозні показники Зведеного бюджету України (включаючи оцінку Державного бюджету України та місцевих бюджетів) відповідно до бюджетної класифікації, а також зведений баланс фінансових ресурсів України, перелік пільг щодо податків, зборів (інших обов’язкових платежів) із розрахунком втрат доходів бюджету від їх надання та ін.

Третій етап збігається з відповідним етапом планування видатків державного бюджету на наступний рік та полягає в підготовці проекту державного бюджету для подання до Верховної Ради України, де здійснюється його розгляд і затвердження. Порядок розгляду встановлений Регламентом Верховної Ради України.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Бюджетна система – Федосов В. М. – Порядок розрахунку планових показників обсягів міжбюджетних трансфертів