Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Розрахунок доходів

Розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами здійсненюється за формулою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. № 1195 (далі – постанова) з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2001р. № 1569.

Формула розроблена відповідно до статей 97 і 98 Бюджетного кодексу України для розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами, бюджетами мм. Києва і Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетами районів.

Обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету, що надається бюджету Автономної Республіки Крим, обласному, бюджету мм. Києва і Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджету району, або коштів, що передаються з цих бюджетів до державного бюджету, (Ті) визначається як різниця між розрахунковим показником обсягу видатків, що враховуються при визначенні трансфертів (відповідно до статей 88-90 Бюджетного кодексу) (VI) та прогнозним показником обсягу доходів, що акумулюються на її території,

(БІ) із застосуванням коефіцієнта вирівнювання (б і) та коефіцієнта уповільнення відносної швидкості динаміки ( і) за такою формулою:

Місцеві фінанси   Сунцова О. О.   Розрахунок доходів

Disak х I – величина зменшення прогнозного обсягу доходів (БІ7ак) для місцевих бюджетів, щодо яких показник прогнозного темпу зростання обсягу доходів порівняно з фактичними даними за попередній бюджетний рік становить понад 1,65 .

Де Disak – різниця між обсягом доходів бюджету адміністративно-територіальної одиниці, визначеним із застосуванням індексу відносної податкоспроможності (БІ7ак), та фактичним обсягом доходів її бюджету, збільшеним у 1,65 раза. БІ7ак обчислюється за формулою:

Місцеві фінанси   Сунцова О. О.   Розрахунок доходів

I – коефіцієнт уповільнення відносної швидкості динаміки, який може набувати індивідуальних значень від 0 до 1,0 залежно від інтенсивності зростання обсягу закріплених доходів (кошика доходів) бюджету і-ої адміністративно-територіальної одиниці за 2002 та 2004 роки.

Розрахунок доходів

Прогнозний показник обсягу доходів відповідного місцевого бюджету, що враховуються при визначенні дотації вирівнювання (коштів, що передаються до державного бюджету), формується з надходжень загальнодержавних податків та зборів, закріплених за місцевими бюджетами згідно зі статтями 64 і 66 Бюджетного кодексу України.

Визначення прогнозного показника обсягу доходів по кожному місцевому бюджету проводиться виходячи із показника індексу відносної податкоспроможності відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що обраховано на основі звітних даних про фактичні надходження відповідних податків, зборів до цього бюджету за 1998-2003 роки та у цілому до місцевих бюджетів України (як співставлення розміру середніх за ці роки доходів кожного місцевого бюджету у розрахунку на одного мешканця із відповідним показником по місцевих бюджетах України) .

Розрахунок видатків

Розрахункові показники обсягів видатків місцевих бюджетів визначені окремо для кожної галузі, виходячи із загальних ресурсів зведеного бюджету України і місцевих бюджетів та першочерговості соціальних видатків, на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригувальних коефіцієнтів до них у розрахунку на душу населення (державне управління, охорона здоров’я, культура і мистецтво, фізична культура і спорт, соціальні програми стосовно сім’ї, жінок, молоді та дітей); на дитину або учня – освіта; отримувача соціальних послуг – соціальний захист та соціальне забезпечення (відповідно до норм, визначених у главі 15 Бюджетного кодексу) .


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Розрахунок доходів