Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – Рекомендована література

1. Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств : навч. посібник [для самост. вивч. дисципліни]. / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. – 3-тє вид., виправл. і доп. – К. : Знання-Прес, 2009. – 299 с. – ISBN 978-966-311-073-8.

2. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку: економічна сутність, зміст, принципи класифікації, розширення складу під впливом ринкових відносин [Електронний ресурс].

3. Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы : учеб.-метод. пособие / М. М. Алексеева. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 248 с.

4. Алексєєнко Л. М. Економічний словник: банківська справа, фондовий ринок : укр.-англ.-рос. тлумачн. сл. / Л. М. Алексєєнко, В. М. Олексієнко, А. І. Юркевич – К. : ВД “Максимум”, 2000. – C. 117.

5. Афанасьев Э. В. Эффективность информационного обеспечения управления / Э. В. Афанасьев, В. Н. Ярошенко. – М. : Экономика, 1987. – 111 с.

6. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента : учеб. пособие / И. Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 512 с.

7. Балабанов И. Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта / И. Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 208 с.

8. Банківська енциклопедія / під ред. А. М. Мороза. – К. : Ельтон, 1993. – 328 с.

9. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы : курс лекций / В. Г. Белолипецкий. – М. : ИНФРА, 1998. – 298 с.

10. Белопольский Н. Г. Основы производственно-хозяйственной энвироники / Н. Г. Белопольский. – М. : ИНТР, 1990. – 319 с.

11. Бирман А. М. Очерки теории советских финансов : в 3-х вып. Вып. 1 / А. М. Бирман. – М., 1968. – 182 с.

12. Білик М. Д. Бюджетування у системі фінансового планування / М. Д. Білик // Фінанси України. – 2003. – № 3. – С. 97-109.

13. Білик М. Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємств / М. Д. Білик // Фінанси України. – 2005. – № 3. – С. 117-128.

14. Білобловський С. Складові елементи процесу бюджетування / С. Білобловський // Економіка, фінанси, право. – 2002.-№ 2.- С. 20-25.

15. БілухаМ. Т. Курс аудиту : підручник / М. Т. Білуха. – К. : Вища шк. ; Знання, 1998. – 574 с.

16. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента : в 2-х т. Т. 1 / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1999. – 592 с.

17. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента : в 2-х т. Т. 2 / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1999. – 512 с.

18. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами / И. А. Бланк. – К. : ИТЕМ ЛТД ; АДЕФ – Украина, 1996. – 534 с.

19. Бланк И. А. Управление активами и капиталом предприятия / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр ; Эльга, 2003. – 448 с.

20. Бланк И. А. Управление прибылью / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1998. – 544 с. – (Библиотека финансового менеджера). – ISBN 5-89329-067-2.

21. Бланк І. О. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / І. О. Бланк. – К. : Ельга, 2008. – 724 с.

22. Бойчик І. М. Економіка підприємства : навч. посібник / І. М. Бойчик – К. : Атака, 2004. – 480 с.

23. Большая советская энциклопедия : у 65 т. Т. 57. – М. : Гос. ин-т “Советская энциклопедия”, 1936. – 1053 с.

24. Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. – М. : Ин-т нов. экономики, 1997. – С. 575.

25. Бородина Е. И. Финансы предприятий / Е. И. Бородина. – М. : ЮНИТИ, 1995. – 321 с.

26. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент: Полный курс : в 2-х т. Т. 1 / Ю. Бригхем, Л. Гапески ; пер. с англ. под ред. В. В. Ковалева. – СПб. : Экон. шк., 1998. – 497 с.

27. Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту : пер. з англ. / Є. Ф. Брігхем. – К. : КП “Вазако” ; Молодь, 1997. – 1000 с.

28. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський управлінський облік : навч. посібник / Ф. Ф. Бутинець, Л. В Чижевська, Н. В. Герасимчук. – Житомир ; Рута, 2000. – 448 с. – ISBN 966-7570-11-8.

29. Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование : учебник / М. И. Бухалков. – М. : ИНФРА-М, 1999. -392 с. – ISBN 5-86225-915-5.

30. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні : навч.-практ. посібник / під ред. С. Ф. Голова. – Д. : ТОВ “Баланс – Клуб”, 2001. – 832 с. – ISBN 966-95810-2-8. Знання-Прес, 2004. – 424 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-311-009-0.

47. Грищенко О. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учеб. пособие / О. В. Грищенко. – Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2000. – 112 с.

48. Грідчіна М. В. Управління фінансами акціонерних товариств : навч. посібник / М. В. Грідчіна. – К. : А. С. К., 2005. – 384 с. : іл. – ISBN 966-539-472-Х.

49. Гроші та кредит : підручник / за ред. М. І. Савлука. – К. : КНЕУ, 2002. – 578 с.

50. Гусейнов Р. М. История экономических учений : учеб. пособие / Р. М. Гусейнов, Ю. В. Горбачева, В. М. Рябцева. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 255 с.

51. Данилов О. Д. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях : навч. посібник / О. Д. Данілов, Т. В. Паєнтко. – К. : КНТ, 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-373-509-2.

52. ДКРС і Держказначейство // Фінансовий контроль. – 2007. -№ 2. – C. 4, 5.

53. Добровольский Е. Бюджетирование: шаг за шагом / Е. Добровольский, Б. Калабанов, П. Боровков, Е. Глухов, Е. Брес-лав. – СПб. : Питер, 2006. – 448 с.

54. Друри К. Учет затрат методом стандарт-кост : пер. с англ. / К. Друри. – М. : Юнити, 1998. – 224 с.

55. Дюдюн Т. Ю. Оцінка рентабельності грошових потоків при управлінні фінансово-господарською діяльністю : дис. … канд. екон. наук : 08.04.01. – фінанси, грошовий обіг і кредит / Тетяна Юріївна Дюдюн. – Кривий Ріг, 2006. – С. 184.

56. Економіка виробничого підприємства : навч. посібник / Й. М. Петрович та ін. ; за ред. Й. М. Петровича. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2001. – 405 с. – (Вища освіта ХХІ ст.). – ISBN 966-620-032-5.

57. Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. С. Ф. Покро-пивного. 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2002. – 528 с.

58. Економічна енциклопедія : у 3-х т. Т. 1 / відп. ред. С. В. Мочер-ний. – К. : ВЦ “Академія”, 2000. – 864 с.

59. Економічний словник-довідник. – К. : Феміна, 1995. – С. 173.

60. Єгоркіна Т. О. Економічні аспекти діяльності підприємств : дис. … канд.. екон. наук : 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Тетяна Олександрівна Єгоркіна. – Київ, 2009. – С. 212.

31. Бухгалтерський фінансовий облік : підручник / за ред. Ф. Ф. Бутинця. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 672 с. – ISBN 966-7570-67-3.

32. Вальрас Л. Элементы чистой политической экономии / Л. Вальрас. – М. : Изограф, 2000. – 448 с.

33. Варналій З. С. Основи підприємництва : навч. посібник / З. С. Варналій. – К. : Знання-Прес, 2002. – 239 с.

34. Василик О. Д. Державні фінанси України : навч. посібник / О. Д. Василик. – К. : Вища шк., 1997. – 383 [1] с. : іл.

35. Верба В. А. Проектний аналіз : підручник / В. А. Верба, О. А. Загородніх. – К. : КНЕУ, 2000. – 322 с.

36. Вікіпедія : вільна енциклопедія [Електронний ресурс].

37.Вінник О. М. Акціонерне право : навч. посібник / О. М. Ві-нник, В. С. Щербина. – К. : Атіка, 2000. – С. 78.

38. Гаретовский Н. В. Финансы в системе производственных отношений социалистического общества / Н. В. Гаретовский // Финансы СССР. – 1983. – № 11. – С. 20-30.

39. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання : навч. посібник / В. Г. Герасимчук. – К. : КНЕУ, 2000. – 360 с.

40. Гетьман О. О. Економіка підприємства : навч. посібник [для студентів вищих навчальних закладів]. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – К. : Центр навч. літ-ри, 2006. – 488 с.

41. Голов С. Ф. Управленческий учет : учебник / С. Ф. Голов. – К. : Либра, 2004. – 576 с. – ISBN 966-7035-67-0.

42. Голов С. Ф. Управлінський облік : підручник / С. Ф. Голов. – К. : Лібра, 2003. – 704 с.

43. Горемыкин В. А. Планирование на предприятии / В. А. Горемыкин. – М. : Филин ; Рилант, 2000. – 328 с.

44. Грещак М. Г. Управління витратами : навч.-метод. посібник [для самост. вивч. дисципліни] / М. Г. Грещак, М. С. Коцюба ; Київ. нац. екон. ун-т. – К. : КНЕУ, 2002. – 131 с. – ISBN 966-574-390-2.

45. Гривківська О. В. Збірник задач та тестів з дисципліни “Фінанси підприємства” : навч. посіб / О. В. Гривківська. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 100 с. – Бібліогр. : с. 96.

46. Гриньова В. М. Фінанси підприємства : навч. посібник / В. М. Гриньова, В. О. Коюда. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. :

61. Загородній А. Г. Аутсорсинг та його вплив на витрати підприємства / А. Г. Загородній, Г. О. Партин // Фінанси України. -2009. – № 9. – С. 87-97.

62. Заяц Н. Е. Теория финансов : учеб. пособие / Н. Е. Заяц, М. К. Фисенко, Т. Е. Бондарь. – М. : Высш. шк., 1998. – С. 39, 40.

63. Зінь Е. А. Планування діяльності підприємства : підручник / Е. А. Зінь, М. О. Турченюк. – К. : ВД “Професіонал”, 2004. – 320 с.

64. Зятковський І. В. Бюджет підприємства як інструмент управління фінансовими ресурсами / І. В. Зятковський // Фінанси України. – 2001.- № 7. – С. 75-79.

65. Зятковський І. В. Фінанси підприємств : навч. посібник / І. В. Зятковський. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Кондор, 2003. – 364 с.

66.КарповаТ. П. Основы управленческого учета : учеб. пособие / Т. П. Карпова. – М. : Инфра-М, 1997. – 392 с.

67. Кіняєв О. Бюджетування / О. Кіняєв // Круглий стіл. – 2002. – № 3. – С. 13, 14.

68. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В. В. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 560 с.

69. Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2005. – 485 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN

966-346-036-9.

70. Ковальчук С. В. Фінанси : навч. посібник / С. В. Ковальчук, І. В. Форкун. – Л. : Новий світ – 2000, 2005. – 568 с. – ISBN 9667827-77-1.

71. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы : учеб. пособие / Б. Ко-ласс ; пер. с франц. под ред. Я. В. Соколова. – М. : Финансы ; ЮНИТИ, 1997. – 576 с.

72. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / А. М. Карминский, Н. И. Оленев, А. Г. Примак, С. Г. Фалько. -2-е изд. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 256 с.

73. Коптелов А. Аутсорсинг в зеркале современного бизнеса / А. Коптелов, Т. Крылов [Електронний ресурс].

74. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств / М. Я. Коробов. – К. : Знання, 2000. – 378 с.

88. Литовских А. М. Финансовый менеджмент / А. М. Литовских [Електронний ресурс].

89. Макконнелл К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика : пер. с англ. : в 2-х т. Т. 2 / К. Р. Макконелл, С. Л. Брю. – М. : Республика, 1992. – 400 с. – ISBN 5-250-01486-0.

90. Маркс К. Капитал. Критика политической экономиии : в 3-х т. Т. 3. / К. Маркс. – М. : Политиздат, 1975. – 579 с.

91. Марусяк Н. Л. Оборотний капітал промислового підприємства: формування і використання : дис. … канд.. екон. наук : 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Наталія Леонідівна Марусяк. – Тернопіль, 2008. – С. 245.

92. Масленченков Ю. С. Технология и организация работы банка: теория и практика / Ю. С. Масленченков. – М. : ООО “Изд.-консалт. компания “ДеКА”, 1998. – 432 с.

93. Менеджмент в строительстве : учеб. пособие / под ред. И. С. Степанова. – М. : Юрайт, 1999. – 540 с.

94. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості : наказ Держкомітету промислової політики України від 02.02.2001 № 47 [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К. : ІАЦ “Ліга”, cop., 2006. – Режим доступу: HTTP сервер. – Сист. вимоги: ПК з процесором Pentium III ; 512 Мб ОЗУ ; Windows XP ; відеокарта ; миша.

95. Митрофанов В. В. Снижение себестоимости продукции и повышение рентабельности предприятий / В. В. Митрофанов. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1975. – 48 с.

96. Нижник Н. Системний підхід в організації державного управління : навч. посібник / Н. Нижник, О. Машков. – К. : Вид-во УАДУ, 1998. – 160 с.

97. Окунева Л. П. Финансовые ресурсы буржуазного государства / Л. П. Окунева // Финансы СССР. – 1980. – № 3. – С. 63-69.

98. Опарін В. Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення / В. Опарін // Вісник НБУ. – 2000. – № 5. – С. 10, 11.

99. Орлов О. О. Планування діяльності промислового підприємства : підручник / О. О. Орлов. – К. : Скарби, 2002. – 336 с.

100. Павлов B. C. Финансовые планы и балансы в системе экономического планирования / В. С. Павлов. – М. : Финансы, 1978. – С. 5.

101. Павлюк К. В. Фінансові ресурси держави : моногр. / К. В. Павлюк. – К. : НІОС, 1997. – 176 с.

102. Пашигорева Г. И. Системы управленческого учета и анализа / Г. И. Пашигорева, О. С. Савченко. – СПб. : Питер, 2002. -176с. – (Краткий курс).

103. Пойда-Носик Н. Н. Фінансові ресурси підприємства / Н. Н. Пойда-Носик, С. С. Грабарчук // Фінанси України. -2003. – № 1. – С. 103.

104. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” : наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318 [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К. : ІАЦ “Ліга”, cop., 2006. – Режим доступу: HTTP сервер. – Сист. вимоги: ПК з процесором Pentium III ; 512 Мб ОЗУ ; Windows XP ; відеокарта ; миша.

105. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток” : наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2000 № 353 [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ.

– Електрон. дані і прогр. – К. : ІАЦ “Ліга”, cop., 2006. – Режим доступу: HTTP сервер. – Сист. вимоги: ПК з процесором Pentium III ; 512 Мб ОЗУ ; Windows XP ; відеокарта ; миша.

106. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” : наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІн-форм. – Електрон. дані і прогр. – К. : ІАЦ “Ліга”, cop., 2006.

– Режим доступу: HTTP сервер. – Сист. вимоги: ПК з процесором Pentium III ; 512 Мб ОЗУ ; Windows XP ; відеокарта ; миша.

107. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” : наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92 [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К. : ІАЦ “Ліга”, cop., 2006. – Режим доступу: HTTP сервер. – Сист. вимоги: ПК з процесором Pentium III ; 512 Мб ОЗУ ; Windows XP ; відеокарта ; миша.

108. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи” : наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 № 242 [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІн-форм. – Електрон. дані і прогр. – К. : ІАЦ “Ліга”, cop., 2006.

– Режим доступу: HTTP сервер. – Сист. вимоги: ПК з процесором Pentium III ; 512 Мб ОЗУ ; Windows XP ; відеокарта ; миша.

75. Костенко Т. Д. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства : навч. посібник / Т. Д. Костенко, Є. О. Підгора, В. С. Рижиков, В. А. Панков, А. А. Герасимов, В. В. Ровенська. – К. : Центр навч. літ-ри, 2005. – 400 с. – ISBN 966-364-118-5.

76. Костюченко О. А. Банківське право : навч. посібник / О. А. Костюченко – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : МАУП, 2000. – 240 с.

77. Котляров С. А. Управление затратами : учеб. пособие / С. А. Кот-ляров. – Спб. : Питер, 2001. – 160 с. – ISBN 5-272-00089-3.

78. Крайник О. П. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / О. П. Крайник. – Л. : ЛРІДУНАДУ ; Інтелект-Захід, 2005. – 256 с. – ISBN 966-7597-51-2.

79. Крамаренко Г. О. Фінансовий менеджмент : підручник / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна. – 2-ге вид.. – К. : ЦУЛ, 2009. -520 с. – ISBN 978-966-364-924-5.

80. Крейнина М. Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле / М. Н. Крейнина. – М. : АО “ДИС” ; “МВ-Центр”, 1994. – 256 с.

81. Кривецька О. Р. Фінансові основи діяльності підприємств : дис. … канд.. екон. наук : 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Ольга Романівна Кривецька. – Київ, 2009. – С. 286.

82. Крутик А. Б. Основы финансовой деятельности предприятия : учеб. пособие [для студентов вузов] / А. Б. Крутик. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Бизнес-пресса, 2000. – 446 с.

83. Кухарець Л. В. З історії бюджету / Л. В. Кухарець // Фінанси України. – 1998. – № 2. – С. 9-14.

84. Лаптєв С. М. Банківська діяльність (вітчизняний та зарубіжний досвід) : навч. посібник / С. М. Лаптєв, М. П. Денисенко, В. Г. Кабанов, О. С. Любунь. – К. : ВД “Професіонал”, 2004. -320 с. – ISBN 966-8556-32-1.

85. Лень В. С. Управлінський облік : навч. посібник / В. С. Лень. – К. : Знання-Прес, 2003. – 287 с. – ISBN 966-7767-96-5.

86. Лившиц А. Я. Введение в рыночную экономику / А. Я. Лившиц. – М. : Станкин, 1992 . – 271 с.

87. Литвин З. Б. Функціонально-вартісний аналіз : навч. посібник / З. Б. Литвин. – К. : Хай-Тек Прес, 2009. – 176 с. – ISBN 978-966-2143-21-8.

109. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” : наказ Міністерства фінансів України від 20.10.1999 № 246 // Ліга:Закон [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К. : ІАЦ “Ліга”, cop., 2006. – Режим доступу: HTTP сервер. – Сист. вимоги: ПК з процесором Pentium III ; 512 Мб ОЗУ ; Windows XP ; відеокарта ; миша.

110. Про внесення до деяких законів України змін щодо відкриття банківських рахунків : закон України від 16.12.1997 № 725/97-ВР [Електронний ресурс].

111. Про внесення змін до Закону України “Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” : закон України від 01.06.2000 № 1776 [Електронний ресурс].

112. Про застосування штрафних санкцій за порушенням норм з регулювання обігу готівки : указ Президента України від 12.06.1995 № 436/95 [Електронний ресурс]. ; Про внесення змін до Указу Президента України від 12 червня 1995 р. : указ Президента України від 11.03.1996 № 173 [Електронний ресурс]. .

113. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті : постанова Національного банку України (зі змінами, внесеними згідно з постановами Національного банку № 132 від 15.04.2005, № 407 від 18.10.2006) від 21.01.2004 № 22 [Електронний ресурс].

114. Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України : указ Президента України від 16.03.1995 № 227/95 [Електронний ресурс].

115. Проектний аналіз : навч. посібник / С. О. Москвін, С. М. Бевз, В. Г. Дідик, В. А. Верба, В. А. Новиков, Т. Є. Унковська. – К. : ТОВ “Вид-во Лібра”, 1998. – 368 с.

116. Ресурсы [Електронний ресурс]. –

117. Робсон А. Цели и практическое осуществление финансового планирования и контроля. Финансовое планирование и контроль / А. Робсон. – М. : ИНФРА-М, 1996. – 320 с.

118. Родионова В. М. Финансы / В. М. Родионова, Ю. Я. Вавилов, Л. И. Гончаренко и др. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 432 с.

119. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г. В. Савицкая. – 4-е изд., перераб. и доп. – Минск : ООО “Новое знание”, 2001. – 688 с.

120. Салига С. Я. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / С. Я. Салига, Н. В. Дацій, С. О. Корецький, Н. В. Нестеренко,

К. С. Салига – К. : Центр навч. літ-ри, 2006. – 274 с. – ISBN 966-364-170-3.

121. Самофалов П. П. Управлінський облік як складова частина контролінгу / П. П. Самофалов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – № 12. – С. 49-53.

122. Самочкин В. Н. Гибкое развитие предприятия: Анализ и планирование / В. Н. Самочкин. – М. : Дело, 2000. – 376 с.

123. Сергеев И. В. Экономика предприятия : учеб. пособие / И. В. Сергеев. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 304 с.

124. Советский энциклопедический словарь / под ред. А. М. Прохорова. – М. : Сов. энциклопедия, 1983. – С. 1118.

125. Соколов В. Я. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней : учеб. пособие / В. Я. Соколов. – М. : Аудит, 1996. – 450с.

126. Стефанюк І. Б. Контролінг: історичні аспекти становлення 1 розвитку / І. Б. Стефанюк // Фінансовий контроль. – 2004. -№ 6 (23). – С. 35-41.

127. Стецюк П. А. ДИСЕРТАЦІЯ / Фінансово-господарська діяльність підприємства: основи та перспективи : дис. . канд.. екон. наук : 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Петро Анатолійович Стецюк. – Київ, 2010. – С. 65.

128. Суторміна В. М. Фінанси зарубіжних корпорацій : навч. посібник / В. М. Суторміна, В. М. Федоров, Н. С. Рязанова. – К. : Либідь, 1993. – 247 с.

129. Суторміна В. М. Фінанси зарубіжних корпорацій : підручник / В. М. Суторміна. – К. : КНЕУ, 2004. – 566 с.

130. СысоеваЕ. Ф. Финансовые ресурсы и капитал организации: воспроизводственный подход / Е. Ф. Сысоева // Финансы и кредит. – 2007. – № 21 (261). – С. 6-11.

131. Сычов Н. Г. Финансы СССР / Н. Г. Сычов. – М. : Финансы и статистика, 1984. – 250 с.

132. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч. посібник / О. О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2003. – 554 с. – ISBN 966-574-441-0.

133. Теслюк І. Є. Статистика фінансів : навч. посібник / І. Є. Теслюк. – Мінськ : Вища шк., 1994. – 224 с.

134. Типове положення з планування, обліку та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості : постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.1996 № 473 [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К. : ІАЦ “Ліга”, cop., 2006. – Режим доступу: HTTP сервер. – Сист. вимоги: ПК з процесором Pentium III ; 512 Мб ОЗУ ; Windows XP ; відеокарта ; миша.

135. Типове положення з планування, обліку та калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт : постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 № 830 [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К. : ІАЦ “Ліга”, cop., 2006. – Режим доступу: HTTP сервер. – Сист. вимоги: ПК з процесором Pentium III ; 512 Мб ОЗУ ; Windows XP ; відеокарта ; миша.

136. Типове положення з планування, обліку та калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт : постанова Кабінету Міністрів України від 09.02.1996 № 186 [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К. : ІАЦ “Ліга”, cop., 2006. – Режим доступу: HTTP сервер. – Сист. вимоги: ПК з процесором Pentium III ; 512 Мб ОЗУ ; Windows XP ; відеокарта ; миша.

137. Типове положення з планування, обліку та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств : постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.1996 № 452 [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К. : ІАЦ “Ліга”, cop., 2006. – Режим доступу: HTTP сервер. – Сист. вимоги: ПК з процесором Pentium III ; 512 Мб ОЗУ ; Windows XP ; відеокарта ; миша.

138. Типове положення з планування, обліку та калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт : постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 № 830 [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К. : ІАЦ “Ліга”, cop., 2006. – Режим доступу: HTTP сервер. – Сист. вимоги: ПК з процесором Pentium III ; 512 Мб ОЗУ ; Windows XP ; відеокарта ; миша.

139. Типове положення про склад витрат обігу та порядок їх планування в торговельній діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.1996 № 334 [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К. : ІАЦ “Ліга”, cop., 2006. – Режим доступу: HTTP сервер. – Сист. вимоги: ПК з процесором Pentium III ; 512 Мб ОЗУ ; Windows XP ; відео-карта ; миша.

140. Типове положення про склад витрат обігу та порядок їх планування в торговельній діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.1996 № 334 [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К. : ІАЦ “Ліга”, cop., 2006. – Режим доступу: HTTP сервер. – Сист. вимоги: ПК з процесором Pentium III ; 512 Мб ОЗУ ; Windows XP ; відео-карта ; миша.

141. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності : навч. посібник / Н. М. Ткаченко. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : А. С. К., 1998. -784 с. – ISBN 966-539-075-9.

142. Турило А. М. Управління витратами підприємства : навч. посібник / А. М. Турило, Ю. Б. Кравчук, А. А. Турило. – К. : Центр навч. літ-ри, 2006. – 120 с. – ISBN 966-364-232-7.

143. Українська радянська енциклопедія : у 12 т. Т. 2 / за ред. М. Бажана. – К. : Гол. редакція УРЕ, 1978. – 864 с.

144. Управленческий учет : учеб. пособие / А. Д. Шеремет, И. М. Волков, С. М. Шапигузов и др. ; под ред. А. Д. Шеремета. – М. : ФБК-ПРЕСС, 1999. – 512 с.

145. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. – 4-е изд. – М. : Политиздат, 1980. – С. 444.

146. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. – 4-е изд. – М. : Политиздат, 1980. – С. 444.

147. Финансы предприятий : учебник / под ред. Н. В. Колчиной. – М. : Финансы ; ЮНИТИ, 1998. – 413с.

148. Финансы предприятий : учебник для вузов / Н. В. Колчина, Г. Б. Поляк, Л. П. Павлова и др. ; под ред. Н. В. Колчиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. –

447 с.

149. Финансы СССР / Кол. авт.; под ред. Н. Г. Сычева. – М. : Финансы и статистика, 1984. – 198 с.

150. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств : навч. посібник / О. С. Філімоненков. – К. : Ельга ; Ніка-Центр, 2002. – 360 с. – ISBN 966-521-166-8.

151. Фінанси підприємств : навч. посібник : курс лекцій / за ред. Г. Г. Кірейцева. – К. : ЦУЛ, 2002. – 268 с. – ISBN 966-683-024-8.

152. Фінанси підприємств : підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін. ; кер. кол. авт. і наук. А. М. Поддєрьогін. – 5-те вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2004. – 546 с.

153. Фінанси підприємств : підручник / за ред. проф. А. М. Поддєрьогіна. – 3-тє вид. – К. : КНЕУ, 2000. – С. 14.

154. Фінанси підприємств : підручник / кер. авт. кол. і наук. ред. А. М. Поддєрьогін. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2001. – 460 с. : іл. – ISBN 966-574-010-5.

155. Фінансова діяльність підприємства : підручник / за ред. О. М. Бандурки. – К. : Либідь, 2002. – 348 с.

156. Фінансова діяльність підприємства : підручник / О. М. Бандурка та ін. – К. : Либідь, 1998. – 312 с. – ISBN 966-06-0077-1.

157. Фінансова діяльність підприємства : підручник / О. М. Бандурка, М. Я. Коробов, П. І. Орлов, К. Я. Петрова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Либідь, 2003. – 384 с. – ISBN 966-06-0239-1.

158. Фінансовий менеджмент : навч.-метод. посібник / А. М. Поддєрьогін та ін. ; Київ. нац. екон. ун-т. – К. : КНЕУ, 2001. -294 с. – ISBN 966-574-203-5.

159. Фінансовий менеджмент : підручник / кер. кол. авт. і наук. ред. А. М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2005. – 535 с. – ISBN 966574-671-5.

160. Фінансовий словник / упоряд.: А. Г. Загородній, Г. Г. Вознюк, Т. С. Смовженко. – 3-тє вид., виправл. і доп. – К. : Знання ; КОО, 2000. – 587 с.

161. Фінансові рЕсурси [Електронний ресурс].

162. Хачатурян С. В. Сутність фінансових ресурсів та їх класифікація / С. В. Хачатурян // Фінанси України. – 2003. -№ 4. – С. 77-81.

163. Хорнгрен Ч. Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект / Ч. Т. Хорнгрен, Дж. Фостер ; пер. с англ. О. Д. Кавериной, И. В. Романовского. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 415 с.

164. Хорнгрен Ч. Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект : пер. с англ. / Ч. Т. Хорнгрен, Дж. Фостер. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 416 с. – ISBN 5-279-01212-2.

165. Хруцкий В. Е. Внутрифирменное бюджетирование: Настольная книга по постановке финансового планирования / В. Е. Хруцкий, Т. В. Сизова, В. В. Гаманюв. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 400 с.

166. Цал-Цалко Ю. С. Витрати підприємства : навч. посібник / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : ЦУЛ, 2002. – 656 с. – ISBN 966-7938-89-1.

167. Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз : навч. посібник / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : ЦУЛ, 2002. – 360 с.

168. Цивільний кодекс України : закон України від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний ресурс].

169. ШимДж. К. Основы коммерческого бюджетирования : пер. с англ. / Дж. К. Шим, Дж. Г. Сигел. – СПб. : Пергамент, 1998. – 496 с.

170. Школьник І. О. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / І. О. Школьник, І. М. Боярко, Б. І. Сюркало ; за ред. І. О. Школьник. – Суми : Університетська книга, 2009. -301 [3] с. – ISBN 978-966-680-439-9.

171. Экономика предприятия : учебник для вузов / под ред.

B. Я. Горфинкеля, В. А. Швандара. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 670с. – ISBN 5-238-00758-2.

172. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия : в 4-х т. Т. 1/ АН СССР, Отд-ние экономики ; ред. кол.: А. М. Румянцева (гл. ред. ) и др. – М. : Сов. энциклопедия, 1997. – 363 с.

173. Юрій С. І. Бюджетна система України : навч. посібник / C. І. Юрій, Й. М. Бескид. – К. : НІОС, 2000. – 400 с.

174. Яругова А. Управленческий учет. Опыт экономически развитых стран : пер. с польск. / А. Яругова. – М. : Финансы и статистика, 1991. – 240 с. – ISBN 5-279-00439-1.

175. Anthony R. N. Accounting: Text and Cases / R. N. Anthony, J. S. Reece. – 8th ed. – Illinois : Homewood, 1989. – 1030 p.

176. Le petit Larousse 2005. – Paris : Larousse, 2004. – 1853 p.

177. Needles B. E. Managerial Accounting / B. E. Needles, M. Powers, S. K. Mills, H. R. Anderson. – 5th ed. – Boston ; N. Y. : Houghton Mifflin Company, 1999. – 603 p.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – Рекомендована література