Облікова політика – Давидов Г. М. – Рекомендована література

1. Барановська 7В. Актуальність наукових досліджень з питань облікової політики / Т. В. Барановська // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Наука і освіта – 2003”. – Д. : Наука і освіта, 2003. – Т. 25 : Економіка. – С. З-5.

2. Барановська TJB. Використання облікової політики при здійсненні внутрішнього контролю / Т. В. Барановська // Вісн. Технолог, ун-ту Поділля : Економічні науки. – Ч. 2, т. 1. – 2003. – № 5. – С. 89-94.

3. Барановська Т. В. Облікова політика: рівні, суб’єкти, складові / Т. В. Барановська // Вісн. ЖДТУ: Економічні науки. – 2003. – № 3 (26). – С. 18-26.

4. Басманов ИЛ. Калькулирование себестоимости промышленной продукции / И. А. Басманов. – M. : Высш. шк., 1973.

– 294 с.

5. Безруких П. С. Учет и калькулирование себестоимости продукции / П. С. Безруких. – M. : Финансы, 1974. – 319 с.

6. Белоусова ОJL Процес формування та документальне оформлення облікової політики /1.А. Белоусова / / Вісн. ЖІТІ.

– 2002. – № 20. – С. 39-41.

7. Белоусова Л. И. Учетная политика предприятия – основа составления финансовой отчетности / Л. И. Белоусоза // Вісн. СНУ ім. В. Даля. – 2003. – № 1 (69). – С. 14-16.

8. Беляева ЛА. Облікова політика та її юридична оцінка / Л. А. Беляева // Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. “Наука і освіта – 2004”. – Д.: Наука і освіта, 2004. – Т. 17 : Бухгалтерський облік і аудит. – С. 5-6.

9. Вдовенко Н. Облікова політика та її вплив на фінансові результати діяльності рибницьких господарств / Н. Вдовенко //Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2003. -№ 21(102). – С. 18-21.

10. Верига ЮЛ. Вибір облікової політики підприємства / Ю. А. Верига, H. B. Фірсова // 36. матеріалів наук. конф. за результатами досліджень професорсько-викладацького складу, асистентів та студентів ПКУ. – Полтава, 1999. – С. 96-98.

11. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика : навч. посіб. / В. Г. Герасимчук. – К.: Вища шк., 1994. – 327 с.

12. Головащенко О. М. Облікова політика підприємства як основа реалізації інструментарію складання фінансової звітності / О. М. Головащенко // Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі: Міжнар. наук.-практ. конф. – Л. : Компакт-ЛВ. – 2004. – 398 с.

13. Гончарова ИЛ. Проблемы становления учетной политики предприятия в условиях реформирования бухгалтерского учета / H. H. Гончарова //Регіональні перспективи : наук.-практ. журн. – 2001. – № 2-3 (15-16). – С. 66-68.

14. Демина ИД. Учетная и налоговая политика организации: сходство и различия / И. Д. Демина, Т. И. Кришталева // Бух. учет в изд-ве и полиграфии. – 2002. – №5 (41). – С. 2-7.

15. Ефименко В. И. Вопросы совершенствования учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в стекольной промышленности: автореф. дис. канд. экон. наук / В. И. Ефименко. – К., 1973. – 28 с.

16. Житний П. Проблеми формування облікової політики та шляхи їх вирішення / П. Житний // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 3. – С. 19-22.

17. Житний П. Принципи формування облікової політики та шляхи їх вирішення / П. Житний // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 9. – С. 26-28.

18. Зубко А. Б. Особливості облікової політики акціонерних товариств / А. Б. Зубко // Вісн. Технолог, ун-ту Поділля : Економічні науки. – Ч. 2,т. 1. – 2003. – С. 117-119.

19. Иванов МЛ, Аналитическое обеспечение формирования оптимальной учетной политики предприятия: дис. канд. экон. наук. – Саратов, 2000 . – 179 с.

20. Іванов Ю. Реформована собівартість (калькулювання в промисловості) / Ю. Іванов, С. Котляров // Бухгалтерія. – 2001. – № 20/1. – С. 45-51.

21. Ільяш Л. Облікова політика підприємства: від аналізу до наказу/ Л. Ільяш // Головбух. – 2001. – № 51 (153). – С. 46-50.

22. Ільяш Л. Формування облікової політики підприємства / Л. Ільяш // Головбух. – 2001. – № 5 (107). – С. 67-77.

23. Карпенко ЦІ. Облікова політика: від стандартів до практики / І. Л. Карпенко // Держава та регіони : наук.-вироби, журн. – 2002. – № 4. – С. 222-227. – (Економіка та підприємництво).

24. Колос І. Формування раціональної облікової політики підприємства / І. Колос // Вісн. податкової служби України.

– 2002. – № 47. – С. 47-54.

25. Кондакова Н. М. Облікова політика в умовах гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку / Н. М. Кондакова // Вісн. ЖДТУ : Економічні науки. – № 3 (26). – 2003. – С. 94-101.

26. Кононов А. П. Бухгалтерский учет и отчетность промышленных предприятий : лекции, прочит, в ЗВПШ при ЦК КПСС / А. П. Кононов. – М.: Мысль, 1969. – 72 с.

27. Коротаев СМ. Учетная политика в 2004 г. / СЛ. Коро-таев // Бухгалтерский учет и анализ. – 2004. – № 4 (86). – С. 3-12.

28. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер ; пер. с англ.

– М. : Прогрес, 1990. – 736 с.

29. Кужелъний М. В. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / М. В. Кужельний, В. Г. Лінник. – К.: Київ. нац. екон. ун-т, 2001. -334 с.,іл.

30. Кузьмінський А. М. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу / A. M. Кузьмінський. – К. : Вища шк., 1993, -223 с.

31. Кутпер М. И. Бухгалтерский учет: основы теории и практики: учеб. пособие / М. И. Кутер. – М. : Экспертное бюро-М, 1997. – 460 с.

32. Кутер М. И. Теория бухгалтерского учета : учебник / М. И. Кутер. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 640 с.

33. Лебедзевич Я. В. Вплив облікової політики підприємства на доходи і результати діяльності / Я. В. Лебедзевич // Вісн. ЖІТІ: Економічні науки. – 2001. – № 15. – С. 155-161.

34. Маргулис А. Ш. Калькулирование себестоимости в промышленности / А. Щ. Маргулис. – М.: Финансы, 1980. – 287 с.

35. Маркетинг : учебник / А. Н. Романов, Ю. Ю. Корлюев, С. А. Красильников и др. – М. : Банки и бизнес : ЮНИТИ, 1996. – 560 с.

36. Матвеева Т. И. Учет незавершенного производства / Т. И. Матвеева. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 104 с.

37. Методические вопросы создания норм и нормативов / под ред. В. В. Соколова. – М.: Экономика, 1983. – 192 с.

38. Метьюс MJI. Теория бухгалтерского учета : учебник / М. Л. Метьюс, М. Х. Б. Перера ; под ред. Я. В. Соколова, И. А. Смирновой ; пер. с англ. – М. : Аудит : ЮНИТИ, 1999. – 663 с.

39. Микитенко Т. В. Облікова податкова політика підприємства, її.’ формування та удосконалення / Т. В. Микитенко // Вісн. ЖДТУ : Економічні науки. – 2003. – № 4. – С. 156- 158.

40. Мних Є. В. Економічний аналіз на промисловому підприємстві : навч. посіб. / Є. В. Мних. – К. : Інститут змісту і методів навчання, 1996. – 236 с.

41. Мякота В. Облікова політика підприємства / В. Мякота // Податки та бухгалтерський облік. – 2004. – №2 (98). – С. 6-28.

42. Нестерова ЕА. Учетная политика – 2003: бухгалтерская и налоговая: организационный, методический и технический аспекты / Е. А. Нестерова, Н. М. Балакирева, И. Э. Гущина ; под ред. Е. А. Нестеровой. – М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2003.

– 232 с.

43. Нечай Н. М. Аналіз інформаційного забезпечення управління невиробничими витратами: сучасний стан та напрямки вдосконалення / Н. М. Нечай // Наук, записки: Економіка.- Вип. 12. – Т.: ТДПУ, 2002. – С. 254-260.

44. Нечай Н. М. Класифікація витрат на базі характеристики видів діяльності / Н. М. Нечай // Економіка: проблеми теорії та практики. – Вип. 146. – Д. : ДНУ, 2002. – С. 200- 206.

45. Новиченко П. П. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в промышленности : учебник / П. П. Новиченко, И. М. Рендуков. – М. : Финансы и статистика, 1992.

– 224 с.

46. Облікова політика підприємства : наук.-метод, посіб. / автори розробки: М. Г. Михайлов, МЛ. Гордієнко, В. М. Жук.

– Суми : СОД : Козацький вал, 2002. – 50 с.

47. Облікова політика підприємства: навч. посіб. / за ред. В. М. Гаврилюка, В. М. Жука, М. Г. Михайлова. – К.: Юр. Агро-Веста, 2007. – 826 с.

48. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия / A. B. Антонец, H. A. Белов, СМ. Бухало и др.; под ред. СМ. Бухало. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Высш. шк., 1989. – 472 с.

49. Палий В. Ф. Современный бухгалтерский учет / В. Ф. Палий. – М.: Бухгалтерский учет, 2003. – 792 с.

50. Палий В. Ф. Основы калькулирования / В. Ф. Палий. – М. : Финансы и статистика, 1987. – 288 с.

51. Пальчук О. В. Методичне забезпечення формування облікової політики підприємства / О. В. Пальчук // Наук, праці Кіровоград, держ. техн. ун-ту : Економічні науки. – Вип. 5, ч. 2. – Кіровоград : Кіровоград, держ. техн. ун-т, 2004. – С 369-378.

52. Пальчук O. B. Облік як інформаційна база управління витратами в умовах маркетингової орієнтації діяльності підприємств / О. В. Пальчук // Вісн. Львів, комерц. акад. – Вип. 16. – Л. : ЛКА. 2004. – С. 367-373. – Серія економічна.

53. Пальчук О. В. Облікова політика як інструмент управління обліком / О. В. Пальчук // Наук, праці Кіровоград, держ. техн. ун-ту : Економічні науки. – Вип. 7, ч. 1. – Кіровоград : Кіровоград, держ. техн. ун-т, 2005. – С. 213-221.

54. Пальчук О. В. Облік маркетингових та збутових витрат / О. В. Пальчук, Н. М. Нечай // Наук, праці Кіровоград, держ. техн. ун-ту : Економічні науки. – Вип. 5, ч. 2. – Кіровоград : Кіровоград, держ. техн. ун-т, 2004. – С. 378-387.

55. Пантелейчук ЛЗ. Облікова політика підприємства / Л. Б. Пантелейчук. – К. : Компас, 2004. – 36 с.

56. Пантелейчук Л. Формування облікової політики – важливий етап роботи підприємства / Л. Пантелейчук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – № 9. – С. З-11.

57. Пантелейчук Л. Облікова політика підприємства / Л. Б. Пантелейчук //Праця і зарплата. – 2002. – № 3 (395). – С. 20-23.

58. Пилипів НЛ. Облікова політика як вирішальний фактор одержання достовірної звітної інформації // Матеріали VII Міжнар. наук.-практ, конф. “Наука і освіта – 2004”. – Д.: Наука і освіта, 2004. – Т. 17 : Бухгалтерський облік і аудит. – С. 60-61.

59. Пушкар М. С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в України (теоретико-методологічні аспекти) : монографія / М. С. Пушкар. – Т. : Екон. думка. 1999. – 422 с.

60. Пушкар М. С. Управлінський облік / М. С. Пушкар. – Т. : Поліграфіст ЛТД, 1995. – 218 с.

61. Пушкар М. С. Філософія обліку / І. В. Пушкар. – Т. : Карт-бланш, 2002. -157 с.

62. Радостовец В. К. Бухгалтерский учет в основных отраслях народного хозяйства: учебник / В. К. Радостовец, Я. Г. Продан. – 3-е изд., лерераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 428 с.

63. Райзберг БЛ. Курс управления экономикой / Б. А. Райз-берг. – СПб.; Питер, 2003. – 528 с.

64. Рузмайкіна ІЗ. Визнання основних засобів: бухгалтерський та податковий аспект /1.В. Рузмайкіна // Наук, праці Кіровоград, держ. тех. ун-ту : Економічні науки. – Вип. 4, ч. 1. – Кіровоград : Кіровоград, держ. техн. ун-т, 2003. – С. 389-394.

65. Рузмайкіна IS. Галузевий аспект формуванпя облікової політики / І. В. Рузмайкіна // Наук, праці Кіровоград, держ. техн. ун-ту : Економічні науки. – Вип. 5, ч. 2. – Кіровоград : Кіровоград, держ. техн. ун-т, 2004. – С. 414-421.

66. Рузмайкіна LB. Класифікація господарських процесів як передумова ефективної облікової політики підприємства / І. В. Рузмайкіна // Наук, праці Кіровоград, нац. техн. ун-ту : Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2005. – Вип. 7, ч. 1.

– С. 422-427.

67. Рузмайкіна ІЗ. Облікова політика підприємства – дискусійні положення і невирішені проблеми / І. В. Рузмайкіна // Економіка: проблеми теорії та практики. – Д.: ДНУ, 2005. – Вип. 205. – Том II. – С. 402-413.

68. Рузмайкіна ІЗ. Облікова політика підприємства – системний підхід до вироблення / І. В. Рузмайкіна // Вісн. соц.-екон. дослідж. – О.: ОДЕУ. – 2005. – Вип. 19. – С. 261- 267.

69. Рузмайкіна ІЗ. Облікова політика промислового підприємства – управлінська спрямованість підходу / І. В. Рузмайкіна // Тезисы и тексты выступлений на IV Междунар. науч. конф. “Развитие бухгалтерского учета и контроля в контексте европейской интеграции”. – Житомир ; Краматорск : Рута, 2005. – С. 30-38.

70. Рузмайкіна ІЗ. Основні засоби: оптимізація облікової політики / І. В. Рузмайкіна // Вісн. Нац. техн. ун-ту “Харківський політехнічний інститут”: зб. наук, праць : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – X. : НТУ “ХШ”, 2003. – Кв 23. – Т. 3. – С. 157-159.

71. Рузмайкіна І. В. Проблеми посилення управлінської орієнтації питань облікової політики / І. В. Рузмайкіна // Вісн. нац. ун-ту водного господарства та природокористування : зб. наук, праць : Економіка. – Ч. 3. – Рівне : РВЦ НУВГП, 2006.

– Вип. 4 (36). – С. 52-62.

72. Рузмайкіна І. В. Управлінська стратегія облікової політики: проблема формування, можливість розв’язання / І. В. Рузмайкіна // Торгівля і ринок України : зб. наук, праць. – Донецьк : ДУЕТ, 2005. – Вип. 20. – С. 376-386.

73. Рузмайкіна І. В. Формування облікової політики підприємства: принципи, проблемні питання, критерії оцінки варіантів / І. В. Рузмайкіна // Формування ринкових відносин в Україні. – К. : НДЕІ Мін. економіки України, 2005. – Вип. 7(50). – С. 32-38.

74. Савченко ВМ. Бухгалтерський облік як функція управління в аграрному виробництві / В. М. Савченко // 36. наук, праць Міжнар. наук.-практ. конф. “Удосконалення економічного механізму функціонування аграрних підприємств в умовах невизначеності” (19-20 травня 2004 р.). – К. : Київ. нац. екон. ун-т, 2004. – С. 595-597.

75. Савченко ВМ. Проблеми формування облікової політики / В. М. Савченко // Наук, праці Кіровоград, держ. техн. ун-ту: Економічні науки. – Вип. 4. – Кіровоград: Кіровоград, держ. техн. унт, 2003. – С. 395-398.

76. Савченко ВМ. Проблемні питання формування собівартості незавершеного виробництва в сучасних умовах / В. М. Савченко, І. В. Смірнова// Технологии XXI века : сб. науч. статей : в 3 т. / под ред. д-ра техн. наук, проф. Н. В. Захарова. – Т. 1. – Сумы : СНАУ, 2003. – С. 123-126.

77. Саловська Л. В. Інформаційні потоки та формування облікової політики / Л. В. Саловська // Тези доп. Всеукр. наук, конф. “Становлення облікової політики в Україні” (18- 19 травня 2007 р.). – Т. : Екон. думка, 2007. – С. 189-190.

78. Саловська Л. В. Тенденції розвитку форм бухгалтерського обліку / Л. В. Саловська // Наук, праці Кіровоград, нац. техн. ун-ту : Економічні науки. – Вип. 8. – Кіровоград : Кіровоград, нац. техн. ун-т, 2005. – С. 202-206.

79. Сімова Л. О. Особливості діяльності корпоративних підприємств та їх вплив на побудову бухгалтерського обліку / Л. О. Сімова // Наук, праці Кіровоград, нац. техн. ун-ту : Економічні науки. – Вип. 7, ч. 1. – Кіровоград : Кіровоград, нац. техн. ун-т, 2005. – 512 с.

80. Смірнова І. В. Облікова політика підприємства, як елемент системи обліку / І. В. Смірнова // Наук, праці Кіровоград, держ. техн. ун-ту: Економічні науки. – Вип. 12. – Кіровоград : Кіровоград, держ. техн. ун-т, 2007. – С. 314-318.

81. Смірнова Ї. В. Особливості формування залишків незавершеного виробництва / І. В. Смірнова // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук, праць :4т.- Вип. 188, т. 1. – Д. : ДНУ, 2004. – С. 136-143.

82. Смірнова І. В. Проблеми застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктами малого підприємництва / І. В. Смірнова // Наук, праці Кіровоград, держ. тех. ун-ту : Економічні науки. – Вип. 5. – Кіровоград : Кіровоград, держ. техн. ун-т, 2004. – С. 469-479.

83. Смірнова І. В. Форма бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва / І. В. Смірнова // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. “Сучасний стан та проблеми розвитку підприємництва в регіоні”. – Т. 4. – Д. : Наука і освіта, 2005. – С. 36-37.

84. Смірнова H З. Варіантний підхід побудови методологи обліку на підприємствах ресторанного господарства / Н. В. Смірнова // Зб. матеріалів міжнар. міжвуз. наук.-практ. конф. “Удосконалення системи обліку, аналізу та аудиту як складової інформатизації суспільства”. – Тернопіль – Мукачеве, 2004. – С. 333-334.

85. Смірнова HJB. Варіантний підхід побудови методології обліку на підприємствах ресторанного господарства / Н. В. Смірнова // Наук, праці Кіровоград, держ. техн. ун-ту : Економічні науки. – Вип. 4, ч. 1. – Кіровоград : Кіровоград, держ. техн. ун-т, 2003. – С 165-169.

86. Смірнова H. В. Облікові моделі в ресторанному бізнесі / Н. В. Смірнова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук, праць : ХДУХТТ. – X., 2006. – Вип. 1 (3): Особливості обліку в ЗГХ обслуговуючого характеру. – С. 80-91.

87. Смірнова Н. В. Удосконалення методики обліку в закладах громадського харчування малого бізнесу / Н. В. Смірнова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук, праць. – Вип. 7 (62). – К., 2006. – С. 105-109.

88. Соколов Я. В. Основы теории бухгалтерского учета / Я. В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 496 с.

89. Соколов Я. В. Регламентация бухгалтерского учета: прошлое и будущее / Я. В. Соколов // Бухгалтерский учет. – 1991. – № 3. – С. 61-65.

90. Соколов Я. В. Учетная политика – новое слово в хозяйственной жизни нашей страны / Я. В. Соколов // Торговля. – №3. – С. 4-7.

91. Соколов Я. В. Очерки по истории бухгалтерского учета / Я. В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 397 с.

92. Сопко В. В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. /В. В. Сопко. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.

93. Сорина ЛЗ. Бухгалтерский учет в текстильной и легкой промышленности : учебник / Л. З. Сорина. – М.: Легпром-бытиздат, 1991. – 336 с.

94. Третьяк ОА. Маркетинг: взаимосвязи производства, торговли и потребления / О. А. Третьяк. – СПб.: Иэд-во С.-Пе-терб. ун-та, 1992. – 161 с.

95. Учетная политика 2004 года для целей бухгалтерского учета // Бухгалтерский учет в торговле. – 2004. – № 1. – С. 90-132.

96. Учетная политика на 2002 год: Бухгалтерский учет. Налоговый учет / под ред. и с предисл. И. Д. Юцковской. – 3-е изд., перерасмотр. ирасшир. – М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. – 248 с.

97. Хамидуллина Г. Р. Анализ построения учетной политики организации / Г. Р. Хамидуллина // Все для бухгалтера. –

2002. – № 22 (94). – С. 2-8.

98 Хендриксен Э. С. Теория бухгалтерского учета / Э. С. Хен-дриксен, М. Ф. Ван Бреда ; под ред. проф. Я. В. Соколова ; пер. с англ. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 676 с.

99. Чумаченко МТ. Управлінський облік потребує підтримки / М. Г. Чумаченко // Бухгалтерський облік і аудит. –

2003. – № 5. – С. 3-7.

100. Чумаченко ИТ. Методы учета и калькулирования себестоимости промышленной продукции / Н. Г. Чумаченко. – М.: Финансы, 1965. – 124 с.

101. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посіб.

– К. : Знання-Прес, 2003. – 444 с.

102. ШейкоС. С. Учет и калькулирование себестоимости продукции швейной фабрики / С. С. Шейко, М. Н. Янкелевич.

– М.: Госместпромиздат, 1962. – 196 с.

103. Щенков СА. Бухгалтерский учет в промышленности : учебник / СА. Щенков. – 3-е изд. – М. : Финансы, 1969. – 423 с.

104. Эванс Дж. Маркетинг / Дж. Эванс, В. Берман ; сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1990. – 350 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Облікова політика – Давидов Г. М. – Рекомендована література