Фінанси підприємств – Славюк P. А. – ПЕРЕДМОВА

Динамічний розвиток економіки України неможливий без розуміння керівниками та працівниками фінансових служб особливостей функціонування фінансової системи держави і фінансового механізму суб’єктів господарювання. Фінанси підприємств перебувають у тісному зв’язку з фінансами національної економічної системи як єдине ціле. Разом з тим фінанси підприємств мають певні особливості та специфіку, які потрібно враховувати під час формування сучасної моделі економіки України.

Підготовка спеціалістів для фінансових служб підприємств у вітчизняних вищих закладах освіти здійснюється за типовими програмами, які рекомендує Міністерство освіти і науки України. На основі програмного матеріалу протягом останніх п’яти років вийшла друком значна кількість літератури з курсу “Фінанси підприємств” і проблем фінансового аналізу, фінансового менеджменту та оподаткування, серед якої і три видання посібника, який тепер доповнено і перероблено на підручник під тією ж назвою, що затверджений Міністерством освіти і науки України.

У пропонованому підручнику було використано матеріали опублікованих в Україні джерел, у яких подано характеристику нової фінансової звітності та нові підходи щодо управління фінансовими ресурсами підприємств. У цьому підручнику автор робив акцент на необхідності знання студентами фінансової звітності. Опора на звітність і обліковий матеріал є запорукою підготовки висококваліфікованого фінансиста-аналітика.

Автор вдячний за рецензію докторові економічних наук Л. Дейнеко, опубліковану в журналі “Фінанси України”, а також рецензії докторові економічних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка Г. Купаловій, докторові економічних наук, професорові Київського національного торговельно-економічного університету В. Лагутіну, докторові економічних наук, професорові Львівського державного аграрного університету Г. Черевку, докторам економічних наук, професорам Львівського національного університету імені Івана Франка С. Реверчуку та М. Крупці. Автор вдячний також видавництву “Центр навчальної літератури” (м. Київ), з яким співпрацював протягом 2002-2005 років.

ВСТУП

Для зростання реального сектора економіки України дуже важливе значення має активізація підприємницької діяльності. Розвиток підприємництва сприяє процесам капіталотворення та обороту капіталу. Трансформація економіки України була передумовою виникнення різноманітних механізмів формування капіталу. Вони забезпечували нагромадження капіталу і створення різних типів підприємств.

Вивчати особливості формування капіталу і рівня капіталізації підприємств потрібно не лише тому, що настав час теоретичного переосмислення мікроекономічних проблем, а й тому, що цього вимагає практика господарювання. Брак практичного досвіду спонукає підприємців до пошуку рекомендацій у зарубіжних підручниках. Однак практика фінансової та інвестиційної діяльності підприємств України часто підтверджувала неможливість застосування багатьох положень та рекомендацій іноземних авторів. Написання підручників із використанням основоположних принципів вітчизняного законодавства і національних стандартів обліку стало вимогою часу з огляду на те, що нормативний курс “Фінанси підприємств” став логічною складовою освітньо-професійних програм напряму підготовки “Економіка і підприємництво”.

Необхідність поглибленого вивчення фінансів підприємств була продиктована часом, тому що підприємства є важливою складовою в економічній системі не лише з огляду на значно більші, ніж в інших секторах економіки, розміри сукупного капіталу і чисельність зайнятих, а й тому, що саме вони створюють значну частку ВВП.

Підприємства є ключовою ланкою в системі кругообігу грошових коштів. Напрями грошових потоків підприємств стають індикаторами не лише їхнього фінансового стану, а й стану економіки загалом. Фінанси підприємств – це джерело формування дохідної частини бюджету держави. Рівень прозорості грошових потоків є визначальною умовою наповнення бюджетів різних рівнів. Розподіл та перерозподіл національного доходу починається з підприємства.

Вивчення фінансів підприємств передбачає отримання відповідних знань щодо особливостей функціонування податкового механізму. Працівники фінансових служб підприємств зобов’язані володіти прийомами та методами розрахунків за податковими зобов’язаннями.

Від рівня ефективності управління фінансами підприємств залежить рівень життя як працюючих, так і пенсіонерів та безробітних, тому що формування позабюджетних фондів також розпочинається на підприємстві. Саме тому фахівці фінансової служби підприємства зобов’язані досконало знати методи і прийоми фінансової роботи та вміти управляти грошовими потоками.

Формування сучасних стратегічних і тактичних завдань діяльності підприємств вимагає від фінансових служб оптимізації процесів планування і прогнозування. Сучасна система управління підприємствами покликана як ураховувати тенденції формування ринкових кон’юнктур, так і використовувати сучасні методи і прийоми прогнозування та планування з метою оптимізації доходів і витрат. Дефіцит фінансових ресурсів підприємства поповнюють через механізм запозичень та залучень на відповідних ринках. Збалансованість і прогнозованість діяльності підприємства проявляється в умінні працівників фінансових служб здійснювати фінансовий аналіз і спрямовувати фінансові ресурси на операційні та інвестиційні потреби в тих обсягах і з тих джерел, які є найбільш оптимальними на відповідних проміжках часу.

Високий рівень кваліфікації працівників фінансових служб є запорукою досягнення високого рівня капіталізації та рентабельності підприємств. В умовах несприятливих ринкових кон’юнктур кваліфіковані фахівці спроможні не допустити загрози банкрутства підприємства.

Знання фінансів підприємств сприяє подальшому засвоєнню як теоретичного, так і практичного матеріалу таких дисциплін, як “Оподаткування”, “Фінансовий менеджмент”, “Страхування”, “Фінансова діяльність підприємств”. Вивчення фінансів підприємств відкриває широкі можливості перед майбутніми фахівцями завдяки оволодінню методами та прийомами фінансової роботи і фінансового аналізу, інструментарієм оптимізації грошових потоків.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – ПЕРЕДМОВА