Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативна література

1. Конституція України. – К.: Преса України, 1997.

2. Бюджетний кодекс України: Ухвалений Верховною Радою України 22 березня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. -№37-38.

3. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р. // Закони України: В 12 т. – Т. 1. – С. 173-188.

4. Закон України “Про підприємництво” від 7 лютого 1991 р. // Закони України: В 12 т. – Т. 1. – С. 191-201.

5. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р. // Закони України: В 12 т. – Т. 2. – С. 189- 212.

6. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р. // Закони України: В 12 т. – Т. 1. – С. 333-336.

7. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 р. // Закони України: В 12 т. – Т. 3. – С. 132- 136.

8. Закон України “Про заставу” від 2 жовтня 1992 р. // Закони України: В 12 т. – Т. 4. – С. 55-70.

9. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” від 26 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13.

10. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №23.

11. Закон України “Про страхування” від 7 березня 1996 р. № 85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №18.

12. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від ЗО жовтня 1996 р. // Закони України: В 12 т. – Т. 11. – С. 177-188.

13. Закон України “Про лізинг” від 16 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 9-10.

14. Закон України “Про систему оподаткування” від 18 лютого 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №8.

15. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 29.

16. Закон України “Про податок на додану вартість” від З квітня 1997 p. № 168/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 51.

17. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 p. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24.

18. Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 26 червня 1997 р. №400/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 37.

19. Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу паперів в Україні” від 10 грудня 1998 р. // Урядовий кур’єр. – 1997. – 12 грудня. – С. 6-10.

20. Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 5 лютого 1998 p. № 83/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 29.

21. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №29.

22. Закон України “Про Національний банк України” // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29.

23. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23 вересня 1999 p. № 1105-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 46-47.

24. Закон України “Про Рахункову палату Верховної Ради України” від 11 липня 1996 p. № 315/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 43.

25. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 2 березня 2000 р. № 1533-Ш // Відомості Верховної Ради України. -2000. -№22.

26. Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 19 жовтня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 51-52.

27. Закон України “Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” від 21 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 7.

28. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 17 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. -2001. – №5-6.

29. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 22 лютого 2001 р. № 2272-ІП // Офіційний вісник України. – 2001. – № 12.

30. Закон України “Про обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від18 січня 2001 р. №2240-111 // Урядовий кур’єр. – 2001. – №38.

31. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001 р. // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 154. – С. 6-12.

32. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 84. – С. 6-10.

33. Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування” від 1 листопада 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 4.

34. Закон України “Про Державний бюджет України на поточний рік” // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 29. – С. 2-10.

35. Закон України “Про господарський кодекс України” // Голос України. – 2003. – № 49-50.

36. Закон Украины “О налогообложении прибыли предприятий” (с изм. 24 декабря 2002 г. № 349-IV “О внесении изменений в Закон Украины “О налогообложении прибыли предприятий”) // Налоги и бухгалтерский учет. – 2003. – 27 января.

37. Закон України “Про іпотеку” // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 183. – С. 1-12.

38. Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 154. – С. 1-12.

39. Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” від 22 травня 2003 p. № 889-IV // Голос України. – 2003. – 22 липня.

40. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23 лютого 2006 р. // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 37.

41. Указ Президента України “Про Державне казначейство України” від 26 квітня 1995 р. №335/95 // Діло. – 1995. – №43.

42. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку формування та використання коштів резерву Пенсійного фонду” від 6 травня 2001 р. № 435 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 20.

43. Постанова Кабінету Міністрів України “Про впровадження казначейської системи виконання державного бюджету” від 14 січня 1997 р. № 13 // Зібрання законодавства України. – 1997. – №1. – Ст. 10.

44. Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України від 4 квітня 2003 р. // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 71.

45. Указ Президента України “Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних адміністрацій” від 22 серпня 1996 р. № 760/96 // Бухгалтер. – 1996. – № 5.- С. 4.

46. Указ Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” від 3 липня 1998 р. № 727/98 // Урядовий кур’єр. – 1998. – № 128.

47. Указ Президента України “Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи” від 27 серпня 2000 р. № 1031/2000 .

48. Указ Президента України “Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 р. № 727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів підприємництва” // Відомості Верховної Ради України. – 1998. №2.

Основна література

1. Василик, ОД., Василик О. О. Теорія фінансів: Підручник. – К.:НІОМ, 2001.

2. Опарін ВМ. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посіб. – К.:КНЕУ, 2001.

3. Романенко O. І. Фінанси: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004.

4. Фінанси: Навч. посіб. / О. П. Близнюк, Л. І. Лачкова, В. І. Оспіщева та ін.; За ред. В. І. Оспіщева. – К.: Знання, 2006.

5. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. A. M. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2004.

6. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб. для вузов / Под ред. Г. Б. Поляка. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

7. Финансы: Учеб. для вузов / Под ред. Л. А. Дробозиной. – М.:ЮНИТИ, 2000.

Додаткова література

1. Алексеенко М. М. Взгляд на развитие учения о налоге у экономистов А. Смита, Ж.-Б. Сея, Рикардо, Симонди и Дж. Ст. Милля. – X., 1870.

2. Алексеенко М. М. Общая теория переложения налогов. – Х.,1870.

3. Андрущенко В. Л., Федоров В. М. Запорізька Січ як український феномен. – К.: Заповіт, 1995.

4. Базилевич ВД., Баластрик Л. О. Державні фінанси: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2002.

5. Базилевич ВД., Баластрик Л. О. Державні фінанси: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2002.

6. Барановський Ю. Фінансова безпека. – К.: Фенікс, 1999.

7. Берлин СМ. Теория финансов: Учеб. пособие. – М.: Приор, 2000.

8. Бланк И А. Управление денежными потоками. – К.: Ника-Центр: Эльга, 2002. – (Библиотека финансового менеджмента).

9. Бланк И А. Управление финансовой стабилизацией предприятия. – К.: Эльга: Ника-Центр, 2003. – (Энциклопедия финансового менеджмента: Вып. 4).

10. Води З., Мерлон Р. Финансы: Пер. с англ.: Учеб. пособие. М.: Изд. дом “Вильяме”, 2000.

11. Бойцун Н. Є., Стукало Н. В. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. – 2-ге вид. – К.: ВД Професіонал, 2005.

12. Большаков СВ. Основы управления финансами: Учеб. пособие. – М.: ИД ФБК-Пресс, 2000.

13. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. – К.: Ніка-центр: Эльга, 1999.

14. Булгакова СО. Казначейство зарубіжних країн: Навч. посіб. – К.: КНТЕУ, 2000.

15. Булгакова СО. та ін. Казначейська система виконання бюджету: Підручник. – К.: КНТЕУ, 2000.

16. Бюджетна система: Навч. посіб. / СО. Булгакова, Л. І. Василенко, Л. В. Єрмощенко, Ц. Г. Огонь, Т. О. Масленнікова, О. О. Чечуліна. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002.

17. Бюлетень Національного банку України. – К.: НБУ, 2006. – № 5.

18. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. – M.: Финансы и статистика, 2003.

19. Василии О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: Центр навч. літ., 2003.

20. Вексельное обращение: теория и практика / Под ред. А. Б. Авакова. – X.: Фолио, 2000.

21. Внукова H. M. Грачов B. I., Кузьминчук Н. В. Ринок фінансових послуг: Навч.-метод, посіб. – X.: ВД Інжек, 2004.

22. Воронова Л. К., Криницкий И. Е., Кучерявенко И. П. Финансовое право. – X.: Право, 2006.

23. Воронова Л. К., Кучерявенко НЛ. Финансовое право. – X.: Легас, 2003.

24. Грачева Е. Ю., Соколова ЗД. Финансовое право. – M.: Юристь, 2002.

25. Гроші та кредит: Підручник / М. Л. Савлук, A. M. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг, ред. М. Л. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001.

26. Єпіфанов А. О. та ін. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посіб. – 2-ге вид. – К.: Наук, думка, 1999.

27. Завгородний В. П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: А. С. К., 2000.

28. Иванов В. М. Финансовый рынок: Конспект лекций. – К.:МАУП, 1999.

29. Історія економічних учень: Підручник / Л. Я. Корнійчук, Н. О. Титаренко, A. M. Поручник та ін.; За ред. Л. Я. Корнійчук, Н. О. Титаренко. – К.: КНЕУ, 2001.

30. Історія економічних учень: Підручник: У 2 ч. / За ред. В. Д. Базилевича. – 2-ге вид., випр. – К.: Знання, 2005.

31. Історія економічних учень (Сучасна економічна думка): Навч. посіб. / За ред. С. В. Мочерного. – 3-тє вид., стер. – Л.: Новий Світ-2000, 2006.

32. Калина А. В., Корнеев В. В., Кощеев АА. Рынок ценных бумаг (теория и практика): Учеб. пособие. – 2-е изд.” перераб. и доп. – К.: МАУП, 1999.

33. Карасева М. В. Финансовое правоотношение. – М.: НОРМА, 2001.

34. Кармен Т. Л Макмин А. Р. Анализ финансовых отчетов. М,: ИНФРА-М, 1998.

35. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1978.

36. Килячков А. А., Чалдаева Л А, Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: Юристъ, 2000.

37. Кириленко ОЛ. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). – К.: НІОС, 2000.

38. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры. М.: Финансы и статистика, 2001.

39. Колтынюк БА. Рынок ценных бумаг: Учебник. – 2-е изд. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2001.

40. Кравченко В./. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. – К.: Знання, 1999.

41. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. – К.: Вид-во “Знання”, КОО, 2000.

42. Кротюк В. Л. Національний банк – центр банківської системи України. Організаційно-правовий аналіз. – К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2000.

43. Кулишер ИМ. Очерки финансовой науки. – Пг.: Наука и школа, 1919. – Вып. 1-й.

44. Кучерявенко Н. П. Налоговое право: Учебник. – X.: Консул, 1998.

45. Лісовицький В. М. Історія економічних вчень. – X.: Р. И. Ф., 2002.

46. Лортикян ЭЛ. Государство и рынок. Очерки экономической истории Украины. – К.: ООО “Рирег”, 1997.

47. Лортикян ЭЛ. Украинские экономисты первой трети XX столетия: очерки истории экономической науки и экономического образования. – X., 1995.

48. Луніна І. O. Державні фінанси України в перехідний період / НАН України. Ін-т екон. прогнозування. – К.: 2000.

49. Малые и средние предприятия. Управление и организация: Пер. с нем. / Й. Ханне Пихлер. – М.: Междунар. отношения, 2002.

50. Маслова CO., Опалов O. A. Ринок фінансових послуг: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2006.

51. Маслова CO., Опалов O. A. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: Каравела; Л.: Новий Світ-2000, 2002.

52. Мендрул О. Т., Павленко І А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: Навч. посіб. – 2-ге вид, доп. і перероб. – К/.КНЕУ, 2000.

53. Міжнародні фінанси: Підручник / О. І. Рогач, А. С. Філіпченко, Т. С Шемет та ін.; За ред. О. І. Рогач. – К.: Либідь, 2003.

54. Мозговий О. М. Фондовий ринок: Навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001.

55. Моринець СЛ. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2004.

56. Науменкова СВ., Андреев А. В., Журавка Ф. О. Фінансовий ринок та інвестиції: 36. тестових вправ і завдань. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000.

57. Негашев Е. В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка. – М.: Высш. шк., 1997.

58. Опарін В. М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти). – К.: КНЕУ, 2005.

59. Орлюк ОЛ. Фінансове право. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

60. Павлова Л. Н. Финансы предприятия. – М.: Финансы: ЮНИТИ, 1998.

61. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2006.

62. Лигу А. Экономическая теория благосостояния: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1985. – Т. 1.

63. Примостка Л. О. Фінансові деривативи: аналітичні й облікові аспекти. – К.: КНЕУ, 2001.

64. Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политики налогов: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 1996.

65. Рикардо Д. Начала политической экономики и налогового обложения: Пер. с англ. // Соч. – Т. 1. – М.: Госполитиздат., 1955.

66. Родионова В. М., Федотова МА. Финансовая устойчивость предприятий в условиях инфляции. – М.: Перспектива, 1995.

67. Руденко Л. В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції; Підручник. – К.: ЦУЛ, 2003.

68. Савицкая Г. В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности: Краткий курс. – 2-е изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 2002.

69. Сафонова Л Д. Бюджетний менеджмент: Навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001.

70. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов: Пер. с англ. – М.: Соцыэкгиз, 1962.

71. Смолянська О. Ю. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: Центр наук, літ., 2005.

72. Статистичний щорічник України за 2005 рік. – К.: Консультант, 2006.

73. Суторміна ВМ., Радзієвська В. М., Стеценко Б. С. Фінансовий ринок: Навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001.

74. Суторміна ВМ., Федоров ВМ.,Андрущенко В А Держава, податки, бізнес. – К.: Либідь, 1992.

75. Суторміна ВМ., Федосов ВМ., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій. – К.: Либідь, 1992.

76. Сухорукое A. L, Ладюк ОД. Фінансова безпека держави: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ., 2007.

77. Твердохлебов В. Теории переложения налогов: Историко-литературный очерк. – СПб., 1914.

78. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. – К.: КНЕУ, 2002.

79. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. – К.: КНЕУ, 2000.

80. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок: Пер. с англ. – 6-е изд. – М.: ИНФРА, 2000.

81. Тысячелетняя история финансов // Управление финансами.

82. Федосов ВМ. Налоги в экономике современного капитализма (на примере ФРГ). – К.: Выщ. шк” 1977.

83. Федосов Б., Опарін В., Льовкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями. – Км 2002.

84. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. – 2-ге вид, – К.: Ліб-ра, 1999.

85. Финансовое право / Под ред. Е. Ю. Грачевой, Г. П. Толс-топятенко. – М.: ООО “ТК Велби”, 2003.

86. Финансовое право / Под ред. И. Н. Пахомова. – X.: ООО “Одиссей”, 2003.

87. Финансы. Деньги и кредит: Учеб. пособие / Под общ. ред. В. А. Черепановой – X.: ХГПУ, 2000.

88. Финансы: Учебник / Под ред. СИ. Лушина, В. А. Слепова. – М.: Изд-во РЭА, 2000.

89. Финансы: Учеб. пособие / Под ред. A. M. Ковалевой. –М.: Финансы и статистика, 2001.

90. Финансы предприятий / В. В. Остапченко. – М.: Омега-Л, 2003.

91. Финансы предприятий. – К.: Епроп. у-т, 2003.

92. Финансы предприятий: Учебник / Под ред. Н. В. Колчина. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ, 2002.

93. Ходаківська В. Л., Беляев В. В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2002.

94. Ценные бумаги: Учебник / Под ред. В. И. Колесникова, B. C. Торкановского. – М.: Финансы и статистика, 2001.

95. Чернов ММ. Финансовая политика организации: Учеб. пособие / Под ред. М. И. Бяконова. – М.: ЮНИТИ: Дана, 2003.

96. Шемет Т. С. Міжнародні фінанси: Підручник / За заг. ред. А. А. Мазаракі. – К.: КНТЕУ, 2000.

97. Шеремет АД., Нагашев Е. В. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 1999.

98. Шуляк ПЛ. Финансы предприятия: Учебник. – М.: Изд. дом “Дашков и К”, 2000.

99. Этапы развития мировых финансов.

100. Ющенко ВЛ., Міщенко В. І. Управління валютними ризиками: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1998.

101. Якобсон Л. И. Экономика общественного сектора: Основы теории государственных финансов: Учебник для вузов. – М.: Аспект-Пресс, 1996.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА