Менеджмент – Дикань Н. В. – ЛІТЕРАТУРА

Законодавчі акти

1. Конституція України – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

2. Кодекс законів про працю України // Закони про працю. – Км 1997. – С. 3-83.

3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про атестацію робочих місць за умовами праці” від 1 серпня 1992 р. № 442.

4. Закон України “Про вищу освіту” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 34. – Ст. 451 (див. ред. від 22 грудня 2005 р.).

5. Закон України “Про зайнятість населення” // Відомості Верховної Ради України – 1991. – № 14. – Ст. 170 (див. ред. від 23 лютого 2006 р.).

6. Закон України “Про колективні договори і угоди” // Закони України. Т. 6. – К., 1996. – С. 5-11 (див. ред. від 28 січня 1997 р.).

7. Закон України “Про оплату праці” // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121 (див. ред. від 21 лютого 2006 р.).

8. Закон України “Про охорону праці” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668 (див. ред. від 13 грудня 2005 р.).

386

Література

387

9. Закон України “Про пенсійне забезпечення” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 3. – Ст. 10 (див. ред. від 20 грудня 2005 р.).

10. Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” // Закони України. Т. 15. – К., 1999. – С. 332-343 (див. ред. від 10 липня 2003 р.).

11. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” // Урядовий кур’єр. – 1999. – № 187 (див. ред. від 15 грудня 2005 р.).

12. Закон України “Про професійно-технічну освіту” // Урядовий кур’єр. Орієнтир. Інформаційний додаток. – 1998. – № 48-49 (див. ред. від 1 грудня 2005 р.).

Інші нормативні акти

1. Класифікатор професій ДК 003-95. – К.: Держстандарт України, 1995.

2. Конвенції і рекомендації, прийняті Міжнародною конференцією праці, 1919-1956. – Женева: Міжнародне бюро праці, 1991. – Т. 1. – 776 с.

3. Конвенції і рекомендації, прийняті Міжнародною конференцією праці, 1957-1990. – Женева: Міжнародне бюро праці, 1991.-Т. 2. – 784 с.

4. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. – Краматорськ: Центр продуктивності, 1998. – Вип. 1. – Р. 1,2.

5. Єдина технологія обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості України. – К.: Ін-т держ. служби зайнятості, 2000.

Література

Підручники і навчальні посібники

1. Глухое В. В. Менеджмент: Учеб. для вузов. – СПб.: Питер, 2007.- 608 с.

2. КузьмінО. Є, Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 416 с.

3. Мазаракі A. A. та ін. Менеджмент: теорія і практика. – X.: TOB “Атіка ЛТД”, 2007. – 584 с.

4. Мальцева А. Менеджмент, стратеги с которыми побеждают. – К.: Максимум, 2006. – 320 с.

5. Менеджмент: практические ситуации, деловые игры, упражнения / Под общ. ред. О. А. Страховой. – СПб.: Питер, 2000.- 144 с.

6. Осовська ГЛ. Основи менеджменту: Навч. посіб. – К.: Знання, 2003. – 556 с.

7. Пилипенко СМ., Пилипенко АЛ.. Отенко BJ. Менеджмент: Навч. посіб. – X.: ХДЕУ, 2002. – 208 с.

8. Скібіцька Л. Ї. Менеджмент: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ., 2007. – 416 с.

9. Скрипко Т. О., Ланда О. О. Менеджмент: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ., 2006. – 176 с.

10. Шегда A. B. Менеджмент: Навч. посіб. – К. Знання, 2002.

Література

Додаткова література

1. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал: Пер. с англ. / Под ред. Л. Н. Ковалик. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.

2. Борисова Е. П. Управление персоналом для современных руководителей. – СПб.: Питер, 2003.

3. Маслов Е. В. Управление персоналом предприятия: Учеб. пособие / Под ред. П. В. Шеметова. – М.: ИНФРА-М: НГАЭиУ; Новосибирск, 2000. – 312 с.

4. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу: Навч.-практ. посіб. – К.: Знання, 2002. – 311 с.

5. Спивак В. А. Организационное поведение и управление персоналом. – СПб.: Питер, 2000. – 416с.

6. Томпсон A. A., СтриклендА. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учеб. для вузов: Пер. с англ. / Под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

7. Шекшня СВ. Управление персоналом современной организации: Учеб.-практ. пособие. – М.: Бизнес-школа “Интел-Синтез”, 1997. – 288 с.

8. Шипунов В. Г., Кишкель E. H. Основы управленческой деятельности: управление персоналом, управленческая психология, управление на предприятии. – М.: Высш. шк., 2000. – 304 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Менеджмент – Дикань Н. В. – ЛІТЕРАТУРА