Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – ПЕРЕДМОВА

Перебудова економічної системи України, її переорієнтація на ринкові умови ставлять нові вимоги до підготовки високопрофесійних фахівців, здатних дослідити економічні процеси, зрозуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин, розробити шляхи фінансової стабілізації в державі. Нині

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – Тема 1. ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ ЯК ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСІВ

Перебудова економічної системи України, її переорієнтація на ринкові умови ставлять нові вимоги до підготовки високопрофесійних фахівців, здатних дослідити економічні процеси, зрозуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин, розробити шляхи фінансової стабілізації в державі. Нині

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 1.1. Соціально-економічна сутність фінансів. Фінанси в системі ринкових відносин

Перебудова економічної системи України, її переорієнтація на ринкові умови ставлять нові вимоги до підготовки високопрофесійних фахівців, здатних дослідити економічні процеси, зрозуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин, розробити шляхи фінансової стабілізації в державі. Нині

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 1.2. Функції фінансів

Фінансове регулювання та фінансове стимулювання економічних і соціальних процесів відбувається за допомогою системи оподаткування, шляхом встановлення рівня митних податків на імпортні товари та сировину, через норми амортизаційних відрахувань, орендну плату, дотації, субсидії, штрафи, фінансові

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 1.3. Фінансові категорії

Фінансові категорії є основними в системі пізнання фінансових відносин у їх нерозривному зв’язку з економічним розвитком суб’єктів господарювання і держави. Фінансові категорії відображають явища економічного життя і закономірності фінансових процесів, тому їх потрібно використовувати

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – Тема 2. ГЕНЕЗИС ТА ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСІВ

2.1. Генезис категорії фінансів З метою пізнання суспільних явищ і правильного розуміння їх сутності потрібно звернутися до генезису – моменту зародження і подальшого процесу розвитку, який зумовив певний стан, вид, вияв того чи іншого

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 2.1. Генезис категорії фінансів

2.1. Генезис категорії фінансів З метою пізнання суспільних явищ і правильного розуміння їх сутності потрібно звернутися до генезису – моменту зародження і подальшого процесу розвитку, який зумовив певний стан, вид, вияв того чи іншого

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 2.2. Еволюція фінансів

Розглядаючи генезис фінансів, виділяють основні етапи їх розвитку, тобто еволюцію. З’ясуємо детальніше еволюцію форм фінансів та їх характерні ознаки у взаємозв’язку із суспільно-історичними формаціями. Перший етап еволюційного розвитку фінансів – це нерозвинена форма; вона

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – Тема 3. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ НАУКИ

3.1. Історичні аспекти розвитку світової фінансової науки Фінансова наука як соціальне явище сформувалася недавно. Вона виникла у середині XV ст., коли в економіці країн Західної Європи відбулася низка серйозних змін, пов’язаних із зміною типу

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 3.1. Історичні аспекти розвитку світової фінансової науки

3.1. Історичні аспекти розвитку світової фінансової науки Фінансова наука як соціальне явище сформувалася недавно. Вона виникла у середині XV ст., коли в економіці країн Західної Європи відбулася низка серйозних змін, пов’язаних із зміною типу

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 3.2. Розвиток фінансової науки в Росії

Одним із перших російських авторів праць у галузі фінансів був І. С. Пересвєтов. Він підтримував ідею стосовно збільшення доходів казни з метою посилення військової потужності держави, централізації ресурсів і зменшення витрат на систему намісництва,

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 3.3. Розвиток фінансової науки в Україні

Фінансова наука в Україні розвивалася в контексті її розвитку в умовах Російської імперії, тому важко визначити, який внесок зробили українські вчені для її розвитку. Питанням фінансів відомий літератор і громадський діяч ІМ. Франко присвятив

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – Тема 4. ФІНАНСОВЕ ПРАВО ТА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА

4.1. Діяльність фінансової системи держави як предмет фінансового права Фінанси охоплюють широкий спектр обмінно-розподільних і перерозподільних відносин, що за єдиної сутності мають характерні ознаки й особливості. “Розуміння фінансів як єдиного цілісного явища дає підстави

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 4.1. Діяльність фінансової системи держави як предмет фінансового права

4.1. Діяльність фінансової системи держави як предмет фінансового права Фінанси охоплюють широкий спектр обмінно-розподільних і перерозподільних відносин, що за єдиної сутності мають характерні ознаки й особливості. “Розуміння фінансів як єдиного цілісного явища дає підстави

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 4.2. Правове регулювання фінансової діяльності держави

Правове регулювання фінансової діяльності – провідна форма державного керівництва економікою. Система правових норм, що регулюють фінансову діяльність держави, становить фінансове право. Фінансове право – сукупність правових норм, що регулюють економічні відносини у сфері мобілізації,

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 4.3. Фінансова політика та фінансовий механізм

Система державних заходів у сфері фінансової діяльності, спрямованих на мобілізацію фінансових ресурсів, їх розподіл і використання, з метою виконання державою її функцій, – фінансова політика держави. Фінансова політика, як і фінансове законодавство, відображає суб’єктивні

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 4.4. Державне управління фінансами в Україні

Ефективне функціонування фінансової системи держави, здійснення цілеспрямованої фінансової політики за допомогою фінансового механізму залежить від організації управління фінансами в державі. Управління фінансами відбувається через систему державних органів та інститутів за допомогою форм і методів

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 4.5. Організація фінансового контролю в державі

У країнах із ринковою економікою сфера державного фінансового контролю забезпечує реалізацію фінансової політики держави. Фактично фінансовий контроль завершальною стадією управлінського процесу, що складається з трьох взаємопов’язаних елементів: прогнозування або планування, регулювання та контролю. Оскільки

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – Тема 5. ПОДАТКИ. ПОДАТКОВА СИСТЕМА

5.1. Економічна сутність і функції податків Податки – економічні відносини, що виникають між державою та юридичними і фізичними особами стосовно примусового відчуження нею частини новоствореної вартості в грошовій формі, її вилучення і перерозподілу для

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 5.1. Економічна сутність і функції податків

5.1. Економічна сутність і функції податків Податки – економічні відносини, що виникають між державою та юридичними і фізичними особами стосовно примусового відчуження нею частини новоствореної вартості в грошовій формі, її вилучення і перерозподілу для

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 5.2. Складові податку та їх характеристика

З метою розуміння сутності податку потрібно чітко визначити його головні складові, що зумовлюють внутрішній зміст цього поняття. До них належать: 1. Суб’єкт оподаткування, або платник податків – фізична або юридична особа, на яку за

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 5.3. Податкова система і податкова політика держави

З метою розуміння сутності податку потрібно чітко визначити його головні складові, що зумовлюють внутрішній зміст цього поняття. До них належать: 1. Суб’єкт оподаткування, або платник податків – фізична або юридична особа, на яку за

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 5.4. Класифікація податків

Кожен вид податків має специфічні ознаки й функціональне призначення, посідає окреме місце в податковій системі. Роль того чи іншого податку характеризується його належністю до певної групи залежно від чинної класифікації податків. За допомогою класифікації

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 5.5. Характеристика основних податків податкової системи України

I. Податок на додану вартість (ПДВ) належить до непрямих податків, сплачується до державного бюджету на кожному етапі виробництва продукції товарів, виконання робіт, надання послуг, за умов імпорту товарів до або під час митного оформлення.

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – Тема 6. БЮДЖЕТ. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

6.1. Економічна сутність і призначення бюджету Державний бюджет починає функціонувати майже з виникненням держави. Уперше появу бюджету та процес його затвердження можемо спостерігати у Великій Британії. Слово бюджет запозичене з англійської (budget), що перекладається

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 6.1. Економічна сутність і призначення бюджету

6.1. Економічна сутність і призначення бюджету Державний бюджет починає функціонувати майже з виникненням держави. Уперше появу бюджету та процес його затвердження можемо спостерігати у Великій Британії. Слово бюджет запозичене з англійської (budget), що перекладається

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 6.2. Склад доходів і видатків бюджету

Доходи бюджету – частинка централізованих ресурсів, що використовуються з метою виконання відповідних функцій держави. В Україні, згідно з Бюджетним кодексом, доходи бюджету класифікуються за такими розділами: 1) податкові надходження; 2) неподаткові надходження; 3) доходи

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 6.3. Бюджетна система та принципи її побудови

Після проголошення незалежності України у 1991 р. Верховна Рада України вперше ухвалила Закон “Про бюджетну систему України” з наступним його доповненням у 1995 р. В основу функціонування бюджетної системи України на сьогодні покладено Конституцію

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – Тема 7. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ

7.1. Сутність дефіциту бюджету та причини його виникнення Оскільки бюджет є системою всеохоплюваних перерозподільних відносин, то його формування і стан мають особливе значення для держави, кожної юридичної та фізичної особи й суспільства загалом. Формування

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 7.1. Сутність дефіциту бюджету та причини його виникнення

7.1. Сутність дефіциту бюджету та причини його виникнення Оскільки бюджет є системою всеохоплюваних перерозподільних відносин, то його формування і стан мають особливе значення для держави, кожної юридичної та фізичної особи й суспільства загалом. Формування

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 7.2. Основні концепції збалансованості бюджету

У світовій практиці для боротьби з бюджетним дефіцитом застосовуються три основні концепції збалансованості бюджету: 1) на щорічній основі; 2) на циклічній основі; 3) концепція “функціональних фінансів”. Збалансування бюджету на щорічній основі знижує або Зовсім

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 7.3. Методи фінансування бюджетного дефіциту

У світовій практиці для боротьби з бюджетним дефіцитом застосовуються три основні концепції збалансованості бюджету: 1) на щорічній основі; 2) на циклічній основі; 3) концепція “функціональних фінансів”. Збалансування бюджету на щорічній основі знижує або Зовсім

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – Тема 8. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ

8.1. Державний кредит і державні запозичення, їх класифікація Державний кредит – специфічна ланка державних фінансів; він не має ні окремого грошового фонду (кошти, що мобілізуються з його допомогою, потрапляють, як правило, до бюджету), ні

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 8.1. Державний кредит і державні запозичення, їх класифікація

8.1. Державний кредит і державні запозичення, їх класифікація Державний кредит – специфічна ланка державних фінансів; він не має ні окремого грошового фонду (кошти, що мобілізуються з його допомогою, потрапляють, як правило, до бюджету), ні

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 8.2. Механізм застосування державних запозичень

Державні запозичення можуть здійснюватись тільки тоді, коли вичерпані інші джерела формування доходів держави або коли доцільно обмежити рівень оподаткування. При цьому обов’язково має забезпечуватися ефективність і результативність використання позичених коштів. Функціонування державних запозичень було

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 8.3. Державний борг і методи управління ним

Державний борг – це сума заборгованості держави за випущеними і непогашеними внутрішніми державними запозиченнями, а також сума фінансових зобов’язань до іноземних кредиторів на певну дату, включаючи видані гарантії за кредитами, що надають місцевим органам

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – Тема 9. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ. БЮДЖЕТНИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ І ФІНАНСОВЕ ВИРІВНЮВАННЯ

9.1. Місцеві фінанси, їх сутність і значення в економічному розвитку Поняття місцеві фінанси – синонім термінів фінанси місцевих органів влади, муніципальні (комунальні) фінанси, фінанси територіальної громади, комуни, общини, муніципального утворення, штату, міста, області, району,

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 9.1. Місцеві фінанси, їх сутність і значення в економічному розвитку

9.1. Місцеві фінанси, їх сутність і значення в економічному розвитку Поняття місцеві фінанси – синонім термінів фінанси місцевих органів влади, муніципальні (комунальні) фінанси, фінанси територіальної громади, комуни, общини, муніципального утворення, штату, міста, області, району,

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 9.2. Місцеві бюджети, їх доходи і видатки

Місцеві бюджети – це фонди фінансових ресурсів, що мобілізуються й витрачаються на відповідній території. Система місцевих бюджетів є в усіх країнах світу. Проте її розвиток і функції зумовлені низкою національних, політичних, економічних та інших

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 9.3. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання

У складі факторів, що визначають структуру бюджетної системи країни, розрізняють такі форми державного устрою, як унітарна або федеративна. Бюджетний унітаризм – така форма внутрішніх міжурядових фінансових відносин, основні принципи організації яких визначає центральна влада.

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – Тема 10. СОЦІАЛЬНІ ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИ

10.1. Загальнодержавні фонди цільового призначення, їх класифікація та характеристика Основним централізованим фондом фінансових ресурсів держави є бюджет. Кошти бюджету знеособлені, вони забезпечують реалізацію функцій держави. Однак держава має певні потреби, для яких властиве особливе

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 10.1. Загальнодержавні фонди цільового призначення, їх класифікація та характеристика

10.1. Загальнодержавні фонди цільового призначення, їх класифікація та характеристика Основним централізованим фондом фінансових ресурсів держави є бюджет. Кошти бюджету знеособлені, вони забезпечують реалізацію функцій держави. Однак держава має певні потреби, для яких властиве особливе

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 10.2. Характеристика загальнодержавних позабюджетних фондів, створених в Україні

Позабюджетні фонди – кошти держави, що мають цільове призначення і не включаються до Державного бюджету, перебувають у розпорядженні центральних і місцевих органів влади та є складовою фінансових ресурсів місцевого рівня. До позабюджетних фондів належать:

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 10.3. Недержавні фінансові фонди

За допомогою державних фондів цільового призначення держава здійснює лише основні функції, а допоміжні та додаткові, а також функції комерційного характеру виконують виробничі та громадські структури, а держава може частково фінансово підтримувати ці структури. Одна

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – Тема 11. ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

11.1. Фінанси підприємств як основа фінансової системи. Сутність і функції фінансів підприємств Фінанси підприємств як складова фінансової системи посідають визначне місце у структурі фінансових відносин суспільства. Вони функціонують у матеріальній і нематеріальній сферах виробництва

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 11.1. Фінанси підприємств як основа фінансової системи. Сутність і функції фінансів підприємств

11.1. Фінанси підприємств як основа фінансової системи. Сутність і функції фінансів підприємств Фінанси підприємств як складова фінансової системи посідають визначне місце у структурі фінансових відносин суспільства. Вони функціонують у матеріальній і нематеріальній сферах виробництва

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 11.2. Основи організації фінансів підприємств

Функціонування фінансів підприємств здійснюється за допомогою цілеспрямованої їх організації. Організація фінансів підприємств – форми, методи, способи формування та використання ресурсів, контроль за їх оборотом з метою досягнення економічних цілей згідно з чинними законодавчими актами.

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 11.3. Фінансові ресурси підприємств

Незалежно від сфери функціонування суб’єкта господарювання його фінансово-господарська діяльність пов’язана з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів. Сутність фінансових ресурсів тісно пов’язана з економічною категорією “фінанси”. Однак, незважаючи на тривалу історію існування фінансів як

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 11.4. Прибуток підприємства: його роль, формування, розподіл та використання в умовах сучасної системи оподаткування

Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва, що характеризує відносини, які виникають у процесі суспільного виробництва. Поява прибутку безпосередньо пов’язана з появою категорії “витрати виробництва”. Прибуток – це та частина додаткової вартості продукту,

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – Тема 12. ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

12.1. Сутність і склад фінансів домогосподарств Фінанси домогосподарств визначаються як соціально-економічні грошові відносини щодо формування та використання фондів фінансових ресурсів з метою задоволення особистих потреб громадян. Джерелом створення цих фондів е заробітна плата й