Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 10.3. Недержавні фінансові фонди

За допомогою державних фондів цільового призначення держава здійснює лише основні функції, а допоміжні та додаткові, а також функції комерційного характеру виконують виробничі та громадські структури, а держава може частково фінансово підтримувати ці структури. Одна з таких структур – недержавні пенсійні фонди (НПФ), вони є індикаторами добровільного пенсійного страхування, котрі залучають на добровільних засадах внески юридичних та фізичних осіб з метою формування фонду пенсійних накопичень, з якого здійснюються додаткові пенсійні виплати учасникам фонду, що дає змогу підвищити рівень пенсійного забезпечення громадян.

Діяльність НПФ регулюється Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення” (2003 р.), “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (2001р.) та ін.

НПФ можуть утворюватись як відкриті, корпоративні та професійні пенсійні фонди. До доходів фонду належать:

– частина інвестиційного прибутку, отриманого від пенсійних внесків, що розміщені на іменних пенсійних рахунках, котрі залишаються в розпорядженні фонду і є його власністю. Вона визначається у відсотках від суми прибутку, встановлюється відповідно до умов пенсійного договору і складає 20- 25%;

– комісійні збори, що встановлюються у відсотках від суми першого пенсійного вкладу вкладника, якщо це передбачено в умовах договору;

– доходи з обігу власних засобів пенсійного фонду;

– надходження з інших джерел не заборонених законодавством.

Недержавні пенсійні фонди надають такі послуги, як:

– складання договору про додаткове пенсійне забезпечення громадян;

– відкриття іменних пенсійних рахунків учасників;

– розміщення пенсійних внесків на депозитних рахунках;

– регулярне ознайомлення учасників з розміром пенсійного нагромадження;

– здійснення пенсійних виплат;

– надання послуг додаткового пенсійного забезпечення працівникам підприємств (трудові пенсії);

– одноразові пенсійні виплати;

– виплата всієї накопиченої на рахунку учасника суми протягом декількох років;

– комбіновані виплати;

– виплати пов’язані з інвалідністю.

НПФ можуть здійснювати такі види пенсійних виплат:

– пенсія на певний термін;

– одноразова пенсійна виплата.

НПФ користується послугами адміністратора (юридичної особи), компанії з управління активами, банку-зберігача, аудитора на договірних умовах з Радою фонду.

Благодійні фонди. Важливим чинником підтримки життєвого рівня населення, народжуваності, виховання дітей, творчо обдарованої молоді, медичного обслуговування, допомоги малозабезпеченим верствам населення є гуманітарна допомога, яку надають різноманітні благодійні та релігійні організації.

Благодійні фонди – особлива форма організації фінансових відносин, що характеризується виключно добровільними находженнями коштів з метою створення фондів і використання наявних коштів на благодійні цілі.

Благодійні фонди, як правило, функціонують на правах юридичної особи і є самоврядними суб’єктами. Мета їх створення полягає в благодійній діяльності, що здійснюється, насамперед, стосовно хворих і громадян пенсійного віку. Кошти цих фондів створюються за рахунок:

– добровільних внесків, дарунків, відрахувань, громадських організацій, творчих спілок, колективів підприємств, установ, окремих громадян;

– прибутку, одержаного від виробничо-господарської діяльності організацій та підприємств, створюваних фондами;

– надходження від закордонних фондів та окремих осіб;

– доходів від заходів, що здійснюються на користь фонду, лотерей, платних послуг, видавничої та іншої діяльностей.

Напрями використання грошових коштів, що надходять у благодійні фонди, визначає правління фонду або пленум представників-засновників, вони фіксуються в кошторисі доходів та витрат. Витрачання коштів визначається цілями створення фонду, які конкретизують статутні завдання фонду. Головною ознакою є витрачання коштів на безоплатній основі з благодійною спрямованістю.

В Україні зареєстровано 1500 таких організацій, хоча насправді діяльністю займається лише 200 фондів і громадських організацій. Наприклад, фонд “Від серця до серця” опікується дитячими будинками, реабілітаційними центрами, медичними закладами, турбується про відпочинок потерпілих унаслідок аварій.

Національний фонд соціального захисту матерів та дітей “Україна – дітям” створений у листопаді 1996 р. з метою поліпшення соціального захисту інтересів дітей, матерів та сім’ї, забезпечення гармонійного розвитку підростаючого покоління, підвищення рівня життя дітей в Україні. Фонд соціальних інвестицій, створений Постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 p., займається поліпшенням умов життя бідних місцевих громадян і вразливих груп населення шляхом полегшення доступності та підвищення якості соціальних послуг, вирішення гострих кризових проблем.

ПРАКТИКУМ

План семінарського заняття

1. Загальнодержавні фонди цільового призначення, їх класифікація і характеристика.

2. Характеристика загальнодержавних позабюджетних цільових фондів, створених в Україні.

3. Недержавні фінансові фонди.

Теми рефератів

1. Джерела формування державних цільових фондів та їх призначення.

2. Державні цільові фонди, що входять до складу державного бюджету та причини їх створення.

Контрольні запитання та завдання

1. Коротко охарактеризуйте законодавчу базу функціонування державних цільових фондів.

2. Яке призначення має Фонд соціального захисту інвалідів?

3. Які особливості формування цільових фондів у структурі державних і місцевих бюджетів?

4. Поясніть потрібність існування окремих державних позабюджетних фондів.

5. З’ясуйте, яку роль відіграє законодавча база, розгляньте принципи бюджетної системи і напрями використання коштів Пенсійного фонду України.

6. Які основні завдання Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття?

7. Які ви знаєте джерела формування коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності?

8. В яких випадках підприємства мають перераховувати цільові кошти до Фонду соціального захисту інвалідів?

9. Які суб’єкти беруть участь у недержавному пенсійному страхуванні?

10. У чому полягає специфіка діяльності благодійних фондів?

Тести

1. Державні цільові фонди поділяються на:

1) відомчі;

2) галузеві;

3) економічні;

4) регіональні.

2. У відсотках до якого показника здійснюється відрахування підприємств до Пенсійного фонду України:

1) валового доходу підприємства;

2) фонду заробітної плати;

3) прибутку;

4) собівартості продукції?

3. З якою метою використовуються кошти Пенсійного фонду України:

1) фінансування розвитку медицини;

2) соціально-культурні цілі;

3) фінансування державних і регіональних програм соціальної підтримки пенсіонерів?

4. Хто має право створювати цільові фонди:

1) загальнодержавні органи влади;

2) місцеві органи влади;

3) варіанти відповіді 1) і 2) правильні;

4) правильного варіанта відповіді немає?

5. Цільові фонди створюються шляхом:

1) виділення коштів з бюджету;

2) створення власних джерел доходів;

3) варіанти відповіді 1) і 2) правильні;

4) правильного варіанта відповіді немає.

6. До позабюджетні цільових фондів належать:

1) Пенсійний фонд України;

2) Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності;

3) Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

4) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

5) Фонд соціального захисту інвалідів;

6) Фонд охорони навколишнього природного середовища;

7) варіанти відповіді 1), 2), 3), 4) правильні;

8) варіанти відповіді 1), 3), 5), 6) правильні.

7. Які цільові фонди України входять до складу Державного бюджету України:

1) Пенсійний фонд України;

2) Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності;

3) Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

4) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

5) Фонд соціального захисту інвалідів;

6) Фонд охорони навколишнього природного середовища;

7) варіанти відповіді 1), 2), 3), 4) правильні;

8) варіанти відповіді 5), 6) правильні?

8. Величина ресурсів пенсійного забезпечення визначається:

1) демографічними причинами;

2) економічними причинами;

3) варіанти відповіді 1) і 2) правильні;

4) правильного варіанта відповіді немає.

9. Що належить до демографічних причин визначення величини ресурсів пенсійного забезпечення:

1) середня тривалість життя та її динаміка;

2) чисельність осіб пенсійного віку;

3) чисельність працездатного населення та ін.;

4) економічний стан країни в цілому;

5) співвідношення рівнів заробітної плати і пенсії;

6) варіанти відповіді 1), 2), 3), 4) правильні;

7) правильного варіанта відповіді немає?

10. Що є економічними причинами визначення величини ресурсів пенсійного забезпечення:

1) економічний стан країни в цілому;

2) співвідношення рівнів заробітної плати і пенсії;

3) надбавки за стаж, умови роботи та ін.;

4) наявність і частка осіб, які мають право на пільги під час визначення рівня пенсійного забезпечення;

5) середня тривалість життя та її динаміка;

6) чисельність осіб пенсійного віку;

7) чисельність працездатного населення та ін.;

8) варіанти відповіді 1), 2), 3), 4) правильні;

9) варіанти відповіді 5), 6), 7) правильні?

Завдання

1. До кожного терміна доберіть єдиний правильний варіант визначення.

Терміни

1. Позабюджетні фонди.

2. Цільові фонди.

3. Валютні фонди.

4. Резервні фонди.

5. Гарантійні фонди.

6. Амортизаційний фонд.

7. Страхові фонди.

Визначення

А) Фонди, що створюються з метою забезпечення гарантованих умов повернення коштів, залучених від муніципальних позик;

Б) фонди, створені при кредитних установах, котрі надають гарантії з кредитів нещодавно створеним підприємствам;

В) різновид позабюджетних фондів, що використовуються для розв’язання конкретних проблем, визначених органами місцевого самоврядування;

Г) валютні кошти органів місцевого самоврядування, що формуються на основі порядку, встановленого законодавством України, входять до складу місцевого бюджету і витрачаються з метою, визначеною місцевою владою;

Д) грошові ресурси, що акумулюються на окремих рахунках, використовуються за цільовим призначенням для фінансування конкретних програм або заходів;

Є) спеціальні фонди, які формуються у складі місцевих бюджетів і використовуються з метою фінансування невідкладних заходів, не передбачених під час їх затвердження;

Ж) фонди, що формуються за рахунок амортизаційних відрахувань муніципальних підприємств і є організаційною формою концентрації фінансових ресурсів для оновлення обладнання в муніципальному секторі економіки.

Задача

1. За даними табл. 10.1:

1) обчисліть суму доходів та видатків позабюджетних фондів у звітному та попередньому роках;

2) визначте структуру надходжень до позабюджетних фондів України у звітному та попередньому роках;

3) визначте структуру видатків позабюджетних фондів у звітному та попередньому роках;

4) вирахуйте залишок коштів позабюджетних фондів у попередньому та звітному роках.

Таблиця 10.1. Фінансова діяльність позабюджетних фондів України, тис. грн

Показник

Попередній рік

Звітний рік

Залишок коштів на початок звітного періоду

353 751

389 302

Надходження:

– з бюджетів України;

– від підприємств та організацій

1 242 348

114 205 584

2 539 052

129 834 497

У тому числі: – України

11 359 534

12 861 283

– Країни СНД

424

120

– інших країн

60 626

122 094

Від громадян

31668

38 560

У тому числі: – України

30 911

26 064

– Країни СНД

4

27

– інших країн

753

12 469

Доходи від комерційної діяльності

8 719

897

Кредити, отримані від банків та інших фінансових установ

300 575

50000

Відсотки отримані за даними кредитами

347

1363

Інші надходження

680 556

190 097

Витрати

На основний вид діяльності

13 089 524

14 153 346

На утримання апарату управління фонду

109 725

198 750

Платежі до бюджетів України

2 579

7 990

Відсотки, сплачені за отримані кредити

15 236

6 317

На фінансування державних закладів

1 682

1464

Капітальні вкладення на капітальний ремонт

40 426

46 367

На інші цілі

431 215

224 399

Залишок коштів на кінець звітного періоду


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 10.3. Недержавні фінансові фонди