Політичні системи світу – Кириченко В. М. – Рекомендована література

1. Білоус А. О. Політико-правові системи: світ і Україна [Текст]: навч. посіб. / А. О. Білоус. – К.: Асоціація молодих українських політологів і політиків, 2000. – 200 с.

2. Гаджиев К. С. Політологія [Текст]: учебн. [для высш. учеб. завед.] / К. С. Гаджиев. – М.: Логос, 2003. – 488 с.

3. Гелей С. Д. Політико-правові системи світу [Текст]: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів]/ С. Д. Гелей, С. М. Рутар. – К.: Знання, 2006. – 668 с.

4. Гелей С. Д. Політологія [Текст]: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. – 6-е вид. перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 310 с.

5. Горлач М. І. Політологія: наука про політику [Текст]: підруч. [для студ. вищ. навч. закладів] / М. І. Горлач, В. Г. Кремень. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 840 с.

6. Дробінка І. Г. Політологія [Текст]: навч. посіб. / І. Г. Дробінка, Т. М. Кришталь, Ю. В. Підгорецький. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 292 с.

7. Дюверже М. Политические партии [Текст]: /Пер. с франц. М. Дюверже. – Изд. 3-е. – М.: Академический проспект и Королев., Парадигма, 2005. – 544 с.

8. Исаев Б. А. Политология [Текст]: учебн. пособ. [для студ. высш. учеб. завед.] / Б. А. Исаев. – 5-е изд. – СПБ: Питер, 2005. – 174 с.

9. Касьянов В. В. Политология для технических вузов [Текст]: учебн. пособ. [для студ. высш. учеб. завед.] / В. В. Касьянов, С. И. Самылин. – Ростов-н/Д: Феникс, 2001. – 384 с.

10. Кирилюк Ф. М. Новітня політологія [Текст]: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / Ф. М. Кирилюк. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 594 с.

11. Кириченко В. М. Порівняльне конституційне право: модульний курс [Текст]: навч. посіб. /В. М. Кириченко, О. М. Куракін. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 256 с.

12. Кириченко В. М. Теорія держави і права: модульний курс [Текст]: навч. посіб. /В. М. Кириченко, О. М. Куракін. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 264 с.

13. Комаров С. А. Личность. Права и свободы. Политическая система [Текст] / С. А. Комаров, И. В. Ростовщиков. – СПб: Питер, 2002. – 336 с.

14. Корогодов Н. В. Основы политологии [Текст]: учебн. пособ. [для студ. техн. вузов] / Н. В. Корогодов, Ю. В. Зайончковский. – Х.: Парус-ТМ, 2008. – 360 с.

15. Логвіна В. Л. Політологія [Текст]: навч. посіб. / В. Л. Логвіна. – К.: Центр учбової літератури, 2006. – 304 с.

16. Матвеев В. А. Политология [Текст]: учебн. пособ. [для студ. высш. учеб. завед.] / В. А. Матвеев, Л. С. Буланенко. – 7-е изд. – Х.: Одиссей, 2008. – 304 с.

17. Огородников В. П. Политология [Текст]: учебн. пособ. /В. П. Огород-ников, Н. М. Сидоров. – СПб.: Питер, 2009. – 272 с.

18. Погорілий Д. Є. Політологія: кредитно-модульний курс [Текст]: навч. посіб. / Д. Є. Погорілий. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 432с.

19. Політологія [Текст]: підруч. [для вищ. навч. закладів] / За заг. ред. Ю. І. Кулагіна, В. І. Попуріза. – К.: Альтерпрес, 2002. – 612 с.

20. Політологія [Текст]: підруч. [для студ. спец. вищ. навч. закладів] / М. І. Панов (кер. авт. кол.), Л. М. Герасіна, В. С. Журавський. – К.: Ін Юре, 2005. – 520 с.

21. Політологія [Текст]: навч. посіб. / В. І. Штанько, Н. В. Чорна, Т. Г. Авксент’єва, Л. А. Тихонова. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с.

22. Політологія [Текст]: підруч. /За ред. М. М. Вегеша. – 3-тє вид.,перероб. і доп. – К.:Знання, 2008. – 384 с.

23. Політологія [Текст]: підруч. / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. -3-тє вид. перероб. і доп. – К.: ВЦ “Академія”, 2008. – 568 с.

24. Політологія [Текст]: навч. посіб. / Під ред. В. Г. Воронкової. – Запоріжжя: ЗДІА, 2008. – 232 с.

25. Политология [Текст]: учебн. пособ.[для вузов] /Сост. и ред. Н. Сазонова. – Х.: Фолио, 2001. – 831 с.

26. Политология [Текст]: учебн. [для студ. вузов] / Под ред. В. Н. Лавриненко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 591 с.

27. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку [Текст]: навч. посіб. /За ред.. Ф. М. Рудича. – К.: Парламентське вид-во, 2002. – 327 с.

28. Порівняльна політика. Основні політичні системи сучасного світу [Текст] /За заг. ред. В. С. Бакірова, М. І. Сазонова. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. – 576 с.

29. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем Західної Європи: інституційний вимір [Текст] /А. Романюк. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 392 с.

30. Сравнительная политика. Основные политические системы современного мира [Текст] / Под общ. ред. В. С. Бакирова, Н. И. Сазонова. – Х.: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2005. – 592 с.

31. Ткач О. І. Політологія [Текст]: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / О. І. Ткач. – К.: Ельга: Ніко-Центр, 2003. – 264 с.

32. Шляхтун П. П. Політологія: історія та теорія [Текст]: підруч. / П. П. Шляхтун. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 472 с.

33. Шляхтун П. П. Новітня політологія [Текст]: підруч. [для студ. вищ. навч. закладів] / П. П. Шляхтун. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 592 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – Рекомендована література