Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – Основна та рекомендована література

Упровадження концептуальних положень маркетингового менеджменту є однією з головних умов укріплення ринкових позицій сучасних підприємств. Практика свідчить, що підприємства, які успішно працюють, зобов’язані цим насамперед ефективній політиці в галузі організації, аналізу та контролю маркетинговою діяльністю, цілеспрямованому і виваженому маркетинговому плануванню, програмуванню. З позицій підприємств-товаровиробників ефективне впровадження принципів маркетингового менеджменту дає можливість більш повно реалізовувати потенціал підприємства, оперативно приводити у відповідність внутрішні можливості розвитку зовнішнім, які генеруються ринком, що особливо важливо в умовах транзитивної економіки України, коли ситуація на ринку є мінливою.

“Маркетинговий менеджмент” як одна з базових фахових дисциплін підготовки магістрів спеціальності 8.050108 “Маркетинг” поглиблює теоретичні знання з проблем управління маркетинговою діяльністю і дає змогу обгрунтовано вибирати й ефективно застосовувати інструментарій маркетингового менеджменту під час розв’язання практичних завдань, що постають перед майбутніми фахівцями з маркетингу.

У результаті засвоєння матеріалів навчального посібника студенти:

– оволодіють методологічними і теоретико-методичними основами управління маркетинговою діяльністю підприємства;

– визначатимуть оптимальні варіанти управління маркетинговою діяльністю підприємства;

– вільно володітимуть методами та інструментарієм управління маркетинговою діяльністю підприємства;

– зможуть формувати цілі, розробляти стратегію і тактику для їх досягнення, забезпечувати і контролювати впровадження розроблених заходів;

– здійснюватимуть вибір цільового ринку і виконуватимуть його обгрунтування тощо.

Усе це не лише сприятиме підготовці висококваліфікованих фахівців, розширенню адаптаційних можливостей на ринку праці, а й зменшить строки їх входження в майбутню професійну діяльність.

Таким чином, на думку автора, навчальний посібник буде корисним викладачам, аспірантам і студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів різних форм навчання, а також фахівцям з маркетингу та менеджменту підприємств та установ.

Автор буде вдячним за висловлені критичні думки колег, які будуть обов’язково враховані у подальших виданнях навчального посібника.

Основна та рекомендована література

1. Аникеев СМ. Методика разработки плана маркетинга: практическое руководство / С. Н. Аникеев. – М. : Фолиум, 1995. – 100 с.

2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб. : Питер, 1999. – 416 с.

3. Армстронг Г. Введение в маркетинг : учеб. пособие / Г. Армстронг, Ф. Котлер ; пер. с англ. – 5-е изд. – М. : Вильяме, 2000. – 640 с.

4. Березовсъка Ю. Холодний розрахунок / Ю. Березовська // Контракта. – 2005. – № 27. – С. 115-117.

5. Близнюк СВ. Маркетинг в Україні / СВ. Близнюк. – К. : Політехніка, 2004. – 400 с.

6. Васильева Н. Игра на вымораживание / H. Васильева // Бизнес. – 2005. – № 23 (646). – С. 160-163.

7. Войчак A. B. Маркетинговий менеджмент : підручник / A. B. Войчак. – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с.

8. Берк В. М. Маркетинговый план: практическое руководство по разработке / В. М. Берк ; пер. с англ. – М. ; Вильяме, 2005.- 352 с.

9. Гайдаенко ТА. Маркетинговое управление. Полный курс МВА, Принципы управленческих решений и российская практика / Т. А. Гайдаенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Эксмо, 2006. – 496 с.

10. Гаркавенко С. С. Маркетинг : підручник / С. С. Гаркавенко. – 4-те вид., переробл. і доповн. – К. : Лібра, 2003. -720 с.

11. Гріфін Р. Основи менеджменту : підручник / Р. Гріфін, В. Яцура ; наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Л.: Бак, 2001. – 624 с.

12. Єрмошенко М. М. Маркетинговий менеджмент: навч. посів. / М. М. Єрмошенко. – К.: НАУ, 2001. – 204 с.

13. Захарченко В. И. Стратегический маркетинг на предприятии / В. И. Захарченко, Э. А. Кузнецов; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И. Мечникова. – Одесса : Наука и техника, 2005. – 236 с.

14. Котлер Ф. Маркетинговый менеджмент / Ф. Котлер. – СПб. : Питер, 1999. – 896 с.

15. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс курс / Ф. Котлер ; пер. с англ. С. Г. Божук. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 464 с.

16. Котлер Ф. Основи маркетинга: Краткий курс / Ф. Котлер ; пер. с англ. – М.: Вильяме, 2005. – 656 с.

17. Кредісов А. І. Менеджмент для керівників / АЛ. Кредісов, Є. Г. Панченко, В. А. Кредісов. – К. : Т-во “Знання”, 1999. – 556 с.

18. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг : навч. посіб. / Н. В. Куденко. – К. : КНЕУ, 1998. – 152 с.

19. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Ж.-Ж. Ламбен ; пер. с англ. под ред. В. Б. Колчанова. – СПб. : Питер, 2006. -800 с.

20. Липчук В. В. Маркетинг: основи теорії та практики : навч. посіб. / В. В. Липчук, А. П. Дудяк, С. Я. Бугіль ; за заг. ред. В. В. Липчука. – Львів : Новий Світ – 2000 : Магнолія плюс.-2003.- 288 с.

21. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга / М. Мак-Дональд. – СПб.: Питер, 2000. – 320 с.

22. Маркетинг в примерах и задачах : учеб. пособие / под ред. С. Н. Ильяшенко. – Сумы : Мрія, 1999. – 111 с.

23. Маркетинг: бакалаврський курс : навч. посіб. / за заг. ред. СМ. Ілляшенка. – Суми : Унів. кн., 2004. – 976 с.

24. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / за ред. Л. В. Балабанової. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2004. – 354 с.

25. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / за заг. ред. МЛ. Белявцева та В. Н. Воробйова. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 407 с.

26. Пелішенко В. П. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / В. П. Пелішенко. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 200 с.

27. Портер М. Стратегія конкуренції / М. Портер ; пер. з англ. – К.: Основи, 1998.

28. Томпсон A. A. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии : учеб. для вузов / A. A. Томпсон, А. Дж. Стрикланд ; под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой ; пер. с англ. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1998.- 576 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – Основна та рекомендована література