Менеджмент сервісу – Сахно Є. Ю. – ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Закон України “Про захист прав споживачів”. – К, 1991.

2. Закон України “Про залізничний транспорт”. – К., 1996.

3. Закон України “Про зв’язок”. – К., 1995.

4. Закон України “Про інформацію”. – К., 1992.

5. Закон України “Про лізинг”. – К., 1992.

6. Закон України “Про науково-технічну інформацію”. – К., 1993.

7. Закон України “Про освіту”. – К., 1991.

8. Закон України “Про транспорт”. – К., 1994.

9. Закон України “Про туризм”. – К., 1995.

10. Правила побутового обслуговування населення. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.99 р.

11. Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 р.

12. Апопій В. В., Олексин І. І., Шутовська Н. О, Футало Т. В. Організація і технологія надання послуг. – К.: Академія, 2006. – 311 с.

13. Балабанов И. Т., Балабанов А. И. Экономика туризма: Учеб. по-соб. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 175 с.

14. Гайдуцький П. І., Лобас М. Г. Відродження МТС (Організація ма-шино-технологічних станцій в ринкових умовах). – К., 1997. – 508 с.

15. Гелловэй Л. Операционный менеджмент. – СпБ.: Питер, 2001. – 320 с.

16. Дороги М. С., Сахно Є. Ю. Опорний конспект лекцій з дисципліни “Менеджмент сервісу” для студентів спеціальності “Менеджмент організацій” усіх форм навчання. – Ч.: ЧДІЕУ, 2007. – 153 с.

17. Единая система планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования машиностроительных предприятий. Изд. 6-е / Под ред. М. О. Якобсона. – М.: Машиностроение, 1967. – 720 с.

18. Зайцева Н. А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме. – М.: Академия, 2005. – 235 с.

19. Зеркалов Д. В., Береславський М. Л., Обухов Ю. А. Обладнання для технічного обслуговування і ремонту машин: Довідник. – К.: Урожай, 1991. – 308 с.

20. Комаров Н. М. Менеджмент сервиса бытовой и офисной техники. – М.: ДиС, 2005. – 240 с.

21. Кулибанова В. В. Маркетинг: сервисная деятельность. – СПб: Питер, 2000. – 240 с.

22. Мазаракі А. А., Ващенко Н. П. Світовий ринок товарів і послуг. – Київ, 1996. – 157 с.

23. Морозова Е. Я., Тихонова Э. Д. Экономика и организация предприятий социально-культурной сферы: Учеб. пособ. – СПб.: Изд-во Михайлова, 2002. – 318 с.

24. Положение о техническом обслуживании и ремонте дорожных и транспортных средств автомобильного транспорта // Вестник законодательства Украины. – 1998. – № 18-19. – С. 130-141.

25. Полъшаков В. І. Організація та економіка технічного обслуговування та ремонту машин: Конспект лекцій. – Ч.: ЧДІЕУ, 2003. – 97 с.

26. Полъшаков В. І., Сахно Є. Ю. Економіка, організація та управління технічним обслуговуванням і ремонтом машин: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 328 с.

27. Програма і методичні вказівки до вивчення курсів: “Організація техсервісу”, “Організація агросервісу” для студентів спеціальностей “Менеджмент організацій”, “Аграрний менеджмент” усіх форм навчання / Укл. Є. Ю. Сахно. – Ч.: ЧДІЕУ, 1999. – 16 с.

28. Саак А. А., Пшеничных Ю. М. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме. – СпБ.: Питер, 2007. – 512 с.

29. Сахно Є. Ю. Опорний конспект лекцій з дисципліни “Організація техсервісу” для студентів спеціальності “Менеджмент організацій” усіх форм навчання. – Ч.: ЧДІЕУ, 2002. – 123 с.

30. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учеб. для студ. спец. “Экономика и организация автомобильного транспорта” / П. А. Колесник. – М.: “Транспорт”, 1976. – 328 с.

31. Техническое обслуживание, ремонт и хранение автотранспортных средств: Учебник в 3-х кн. / В. Е. Канарчук. – К.: Вища школа, 1991. – 359 с.

32. Ткаченко И. Т. Экономический анализ в сфере обслуживания. – К.: Высшая школа, 1981. – 56 с.

33. Эре Мате. Послепродажное обслуживание. – М.: Прогресс, 1995. – 110 с.

Допоміжна

34. Постанова Кабінету Міністрів України “Правила надання послуг поштового зв’язку” від 17.08.2002 р.

35. Егоров М. Е. Основы проектирования машиностроительных заводов. – М.: Высшая школа, 1969. – 480 с.

36. Комплексная система технического обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве. – М.: ГОСНИТИ, 1985. – 143 с.

37. Литвиненко Я. В. Сучасна політика ціноутворення: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2001. – 152 с.

38. Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи з дисципліни “Менеджмент сервісу” для студентів спеціальності “Менеджмент організацій” для всіх форм навчання / Укл. Є. Ю. Сахно, М. С. Дорош, А. Т. Бабинець, І. В. Калінько. – С.: Сла-вутицький навчальний центр Чернігівського державного інституту економіки і управління, 2007. – 56 с.

39. Муратов И. Е. Автосервис республики. – К.: Знание УССР, 1984. – 48 с.

40. Николаева М. А. Товарная экспертиза. – М.: Деловая литература, 1998. – 288 с.

41. Папирян Г. А. Международные экономические отношения: маркетинг в туризме. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 208 с.

42. Почепцов Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. – М.: Рефл-бук, Ваклер, 2001. – 352 с.

43. Предик Г. А. Інформаційні підприємства: види і умови діяльності. – Т.: ТАНГ; Економічна думка, 1998. – 26 с.

44. Технический сервис в сельском хозяйстве / А. В. Кардапольцев. – М.: Агропромиздат, 1987. – 160 с.

45. Федцов В. Г. Культура сервиса: Учеб.-практ. пособ. – М.: ПРИОР, 1999. – 256 с.

46. Ходаківська В. П., Беляев В. В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика. – К., 2002. – 116 с.

47. Циганкова Т. М., Петрашко Л. П., Кальченко Т. В. Міжнародна торгівля: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2002. – 448 с.

48. Юхименко В. В. Экономическое регулирование сферы платных услуг. – К.: Наукова думка, 1992. – 111 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Менеджмент сервісу – Сахно Є. Ю. – ЛІТЕРАТУРА