Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – Основна література

Законодавчі акти

1. Конституція України. Видавництво “Україна”, К., 1996.

2. Про зайнятість населення: Закон України//Відомості Верховної Ради України.-1994.- N 14.

3. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України// Відомості Верховної Ради України.-1991.-К 29.

4. Про інформацію: Закон України.- К.: Україна, – 1991.

5. Про підприємництво: Закон України.-К.: Україна, – 1991-

6. Про підприємства в Україні: Закон України.-К.:Україна,-1991.

7. Про місцеві ради народних депутатів та місцеве самоврядування: Закон України//Голос України.-1990.-8 лют.

8. Про господарські товариства: Закон України//Відомості Верховної Ради України.-1991.^ 49.

9. Про власність: Закон України//Голос України.-1991.-21 жовт.

10. Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності: Закон України//Голос України.-1992.- 29 квіт.

11. Про приватизацію майна державних підприємств: Закон Ук-раїни//Голос України.-1992.-6 трав.

12. Про приватизацію невеликих державних підприємств: Закон України//Голос України.-1992.- 14 квіт.

13. Про споживчу кооперацію: Закон України//Голос України.-1992.-9 трав.

14. Про захист прав споживачів: Закон України//Відомості Верховної Ради України.-1991.- № 30.

15. Про інвестиційну діяльність: Закон України//ВідомостІ Верховної Ради України,-1991.- N 47.

16. Про банки та банківську діяльність: Закон України//Правда України.-1991.-4 лип.

17. Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах: Указ президента України від 21 березня 2002 р. №280/2002

Основна література

1. Абчук Ä А, Курс предпринимательства. – СПб.: Изд-во “Альфа”, 2001.

2. Ален М., Кейт X. Руководство по безопасности бизнеса. М.: Филинч, 1998.

3. Альберт С, Венц Дж., Уильяме Т. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса / Пер. с англ. – СПб: Питер, 1995.

4. Болиев Г. Л., Тарасевич В. М., Анн X. Маркетинг: Учебник / Под общ. ред. д. э. н., проф. Г. Л. Болиева. – М.: ОАО изд-во “Экономика”, 1999.

5. Бревнов А. А. Организация частного предприятия в Украине. – Харьков: “Одиссей”, 2004.

6. Бусыгин А. В. Предпринимательство: Учебник. – 3-е изд. М.: Дело, 2001.

7. Варналій 3. С. Мале підприємництво: Основи теорії і практики. – К.: Знання, 2001.

8. Варналій 3. С. Основи підприємництва: навчальний посібник. – К.: Знання – Прес, 2002.

9. Турне Б, Державне управління / пер. з франц. В. Шовкуна – Київ: Основи, 1993.

10. Дайновский Ю. А. 505 приемов бизнеса: Маркетинг, менеджмент, реклама, торговля, производство, налоги, стимулирование труда. – К.: A. C. К., 2004.

11. Довідник з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців / під ред. С. Третьякова (видання трете, доповнене). – К.: Держпідприємництво, 2004.

12. Дутко Г. В. Настольна книга підприємця: Проект “Покращання середовища для розвитку малого та середнього підприємництва”- К.: TCORYS, European Commission, 2004.

13. Економіка підприємства. /За ред. Покропивного С. Ф. – К.: Хвиля-Прес, 2000.

14. Скібіцький О. М. у Туз О. І. Управління конфліктами в анти-кризовому менеджменті: Текст лекцій. – К.: Кондор, 2009.

15. Скібіцька Л. /., Туз О. І. Інвестиції та інновації в антикризово-му менеджменті: Текст лекцій. – К.: Кондор, 2009.

16. Камышанский В. П. Право собственности: пределы и ограничения. – М.: ЮНИТИ, 2000.

17. Красовский Ю. Д. Управление поведением в фирме: эффекты и парадоксы. М.: ИНФРА-М, 1997.

18. Крысин А. В. .Безопасность предпринимательской деятельности. М.: Финансы и статистика, 1996.

19. Лада нов И. Д. Психология управления рыночными струк – турами. Преобразующее лидерство. М.: Учеб. центр “Перспектива”, 1997.

20. Мартене М. Фуркад К. Менеджмент малых и средних предприятий / Пер. с фр. Мн.: БГЭУ, 1998.

21. Методичний посібник з податкового аудиту / Департамент розвитку та модернізації державної податкової служби. – К.: ГПА України, 2005.

22. Правові питання господарських операцій та інвестування: Проект “Поліпшення умов для розвитку підприємництва та інвестиційного клімату для національних і іноземних інвесторів в Украші”, – К.: Російсько-українська юридична група, ОЕСР, 2004.

23. Рибалкін В. О. Теорія власності.-К.: Логос, 2000.

24. СизоненкоВ. О. Підприємництво: Підручник. – К.: В і кар, 1999.

25. Скібіцький О. М. Анти кризовий менеджмент. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009.

26. Скібіцький О. М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009.

27. Скібіцький О. М. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

28. Основы предпринимательской деятельности. Под ред. В. М. Власовой.- М.: Финансы и статистика, 1997.

29. Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес: Учебник/Под. ред. Ю. М. Осипова. – М.: Бек, 1996.

30. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. – Львів: Новий світ – 2000, 2003.

31. Юданов А. 10. Фірма і ринок. – М.: Знання, 1990.

32. Як почати свій бізнес: Програма по розвитку малих і середніх підприємств для постачальників бізнсс-послуг у Молдові.-Кишинеу: RProEra Grup TOB, 2004.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – Основна література