Банківський маркетинг – Лютий І. О

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – Передмова

Наукові підходи та інструментарій підвищення ефективності діяльності комерційних банків мають виняткове значення в період розвитку вітчизняного грошово-кредитного ринку. Посилення конкуренції в банківській сфері, поява конкурентів в особі небанківських установ, розвиток ринку цінних паперів призвели

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – Розділ 1. Маркетинг у банківській сфері

1.1. Сутність банківського маркетингу Актуальність реалізації маркетингу в банківському секторі України має виняткове значення в період розвитку фінансового і грошово-кредитного ринків. Реформа в банківській сфері випереджає перетворення в інших галузях економіки. В роботі банків

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 1.1. Сутність банківського маркетингу

1.1. Сутність банківського маркетингу Актуальність реалізації маркетингу в банківському секторі України має виняткове значення в період розвитку фінансового і грошово-кредитного ринків. Реформа в банківській сфері випереджає перетворення в інших галузях економіки. В роботі банків

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 1.2. Принципи і функції банківського маркетингу

Сутність банківського маркетингу доцільно розкривати за допомогою детальної характеристики його принципів та функцій. Принципи та функції банківського маркетингу викладені у низці праць. Так, російські економісти пропонують такі принципи банківського маркетингу: принцип безпеки, принцип оборотності

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 1.3. Еволюція банківського маркетингу в умовах конкуренції в банківській сфері

Інтенсивне застосування елементів маркетингу на науковій основі було започатковане американськими банками у середині 50-х років XX століття. Приблизно через 5-10 років ці процеси почалися в кредитних інститутах Західної Європи та Японії. Міра застосування елементів

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 1.4. Світовий досвід банківського маркетингу

Західні фахівці і експерти вказують на нагальну потребу підвищення стратегічної й організаційної ролі банківського маркетингу, що базується на ефективному використанні нових інформаційних технологій. Основою сучасного банківського маркетингу є стратегія максимального задоволення потреб клієнтів, що,

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – Розділ 2. Ринок банківських продуктів і послуг

2.1. Сутність маркетингових досліджень ринку банківських продуктів і послуг Ринкові дослідження (маркетингові дослідження) стали використовуватися комерційними банками України як основа прийняття рішень щодо розробки продуктового портфеля і вибору конкурентної стратегії з початку 90-х років

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 2.1. Сутність маркетингових досліджень ринку банківських продуктів і послуг

2.1. Сутність маркетингових досліджень ринку банківських продуктів і послуг Ринкові дослідження (маркетингові дослідження) стали використовуватися комерційними банками України як основа прийняття рішень щодо розробки продуктового портфеля і вибору конкурентної стратегії з початку 90-х років

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 2.2. Методи аналізу ринку банківських продуктів і послуг

Під Дослідженням ринку банківських продуктів і послуг Розуміється збір, систематизація й аналіз кон’юнктурних показників і кон’юнктуроутворюючих факторів. За результатами дослідження визначаються ринкові тенденції і проблеми, варіанти вирішення виявлених проблем, варіанти стратегій розвитку з урахуванням

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 2.3. Інструменти дослідження ринку банківських продуктів і послуг

Перед визначенням інструментів дослідження ринку банківських продуктів і послуг, розглянемо необхідні стрижневі поняття. Стан ринку банківських продуктів і послуг визначається характером попиту. Категорією, що визначає зміст попиту, є потреба. Потреба в банківських продуктах і

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 2.4. Профілі клієнтів і конкурентів комерційного банку

Профіль клієнта – це сукупність характеристик клієнта, які визначають його ставлення та міру прихильності до банківських продуктів і послуг визначеного виду, можливість моделювання його поведінки з метою підвищення ефективності діяльності комерційного банку. Профіль конкурента

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 2.5. Сегментація ринку банківських продуктів і послуг

Основним завданням банківського маркетингу є аналіз, оцінка та вибір тих сегментів ринку, де: – банк може зайняти значну частку ринку шляхом збільшення його ємності або більш ефективного просування, ніж це робить банк-конкурент; – банк

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – Розділ 3. Конкуренція в банківській сфері

3.1. Еволюція конкуренції в банківській сфері Ознаки конкурентного поводження зустрічаються в діяльності банків середньовіччя. Однак розглядати реальну банківську конкуренцію до другої половини XIX століття недоцільно, що обумовлюється ненасиченістю ринку банківських продуктів і послуг. Нерозвиненість

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 3.1. Еволюція конкуренції в банківській сфері

3.1. Еволюція конкуренції в банківській сфері Ознаки конкурентного поводження зустрічаються в діяльності банків середньовіччя. Однак розглядати реальну банківську конкуренцію до другої половини XIX століття недоцільно, що обумовлюється ненасиченістю ринку банківських продуктів і послуг. Нерозвиненість

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 3.2. Сутність конкуренції в банківській сфері

Конкуренція Визначається як ринкова ситуація, для якої характерними є такі ознаки: – наявність визначеної кількості покупців і продавців; – існування ринків з альтернативними можливостями вибору для покупців (продавців); – тип продукту (послуги) – диференційований

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 3.3. Складність і динамізм зовнішнього маркетингового оточення комерційного банку

Конкуренція в банківській сфері розвивається під впливом факторів зовнішнього оточення комерційних банків, дію яких слід враховувати в процесі розробки стратегічних орієнтирів ринкового позиціювання. Основними факторами зовнішнього маркетингового оточення комерційного банку є економічні, політико-правові, технологічні,

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 3.4. Оцінка інтенсивності конкуренції на ринку банківських продуктів і послуг

Істотним елементом аналізу конкуренції в банківському секторі є оцінка міри впливовості процесів конкуренції на ринок банківських продуктів і послуг. Оскільки конкурентне середовище формується не тільки під впливом діяльності внутрішньогалузевих конкурентів, в основу аналізу конкуренції

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 3.5. Виявлення пріоритетних банків-конкурентів

Для кожного елемента продуктового портфеля банку варто ідентифікувати пріоритетних конкурентів, тобто комерційні банки, ринкові позиції яких досить міцні, частка ринку висока, філійна мережа охоплює всі регіони тощо. Пріоритетність банків-конкурентів повинна бути погоджена з напрямком

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 3.6. Конкурентоспроможність банківських продуктів і послуг

Конкурентоспроможність банківських продуктів і послуг визначається певною кількістю факторів, які можна класифікувати і подати у вигляді таких агрегованих груп: – споживчі властивості продуктів і послуг певного банку; – споживчі властивості продуктів і послуг банків-конкурентів;

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 3.7. Визначення конкурентоспроможності банківських продуктів і послуг методом розрахунку одиничних і групових показників

Основою цього – традиційного – методу є розрахунок одиничних і групових показників конкурентоспроможності, на базі яких визначається інтегральний показник конкурентоспроможності. На першому етапі обирається база для порівняння – базовий зразок. Базою для порівняння Може

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 3.8. Визначення конкурентоспроможності банківських продуктів і послуг шляхом використання функції споживчої корисності

Функція споживчої корисності / Може бути використана для визначення конкурентоспроможності банківського продукту або послуги. Ця функція має вигляд: Де Е – основа натурального логарифму; Х – приведене значення параметру конкурентоспроможності банківського продукту або послуги.

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – Розділ 4. Механізм банківського маркетингу

4.1. Елементи механізму банківського маркетингу Механізм банківського маркетингу – це сукупність елементів макрооточення та мікрооточення комерційного банку, які дозволяють реалізувати організаційно-управлінську стратегію пошуку засобів задоволення потреб клієнтури банку та самого банку за допомогою створення

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 4.1. Елементи механізму банківського маркетингу

4.1. Елементи механізму банківського маркетингу Механізм банківського маркетингу – це сукупність елементів макрооточення та мікрооточення комерційного банку, які дозволяють реалізувати організаційно-управлінську стратегію пошуку засобів задоволення потреб клієнтури банку та самого банку за допомогою створення

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 4.2. Реалізація механізму банківського маркетингу на макрорівні і мікрорівні

Ефективність банківської системи України визначається дієвістю її впливу на процес макроекономічної стабілізації та створення умов для соціально-економічного зростання. Особливість цього процесу полягає у визначенні пріоритетів в ієрархічній структурі стратегічних орієнтирів банків як об’єктивної умови

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 4.3. Проблеми реалізації механізму банківського маркетингу в умовах розвитку банківської системи України

Банківська система посідає унікальне місце як у загальній структурі функціонування капіталу, так і в його кругообігу в процесі розширеного відтворення. Роль банківської системи як унікального фінансового посередника полягає, передусім, у концентрації в ній майже

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 4.4. Вплив результатів реалізації механізму банківського маркетингу на економічні показники діяльності банку

Контроль за ефективністю реалізації механізму банківського маркетингу доцільно здійснювати, орієнтуючись на динаміку економічних показників діяльності комерційного банку. Банківський маркетинг є діяльність із задоволення потреб, запитів, сподівань і вирішенню проблем існуючих і потенційних споживачів-клієнтів банку.

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – Розділ 5. Маркетингова стратегія комерційного банку

5.1. Передумови розробки стратегії банківського маркетингу Стабілізаційні процеси на кредитному ринку України, посилення конкуренції в банківському секторі ставлять перед банкірами складні проблеми, від вирішення яких залежить існування банків. Чимало проблем виникає внаслідок нездатності багатьох

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 5.1. Передумови розробки стратегії банківського маркетингу

5.1. Передумови розробки стратегії банківського маркетингу Стабілізаційні процеси на кредитному ринку України, посилення конкуренції в банківському секторі ставлять перед банкірами складні проблеми, від вирішення яких залежить існування банків. Чимало проблем виникає внаслідок нездатності багатьох

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 5.2. Стратегічні орієнтири банківської діяльності

Практичний досвід українських банків свідчить, що реалізація стратегічних орієнтирів здійснюється через розробку і впровадження цільових програм, тобто через систему проектів, які втілюються банком у рамках реалізації обраної стратегії та ініціюються новими інноваційними можливостями в

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 5.3. Модель стратегії банківського маркетингу

Обгрунтувавши причини впровадження стратегії банківського маркетингу в практику комерційних банків, можна дати узагальнююче визначення стратегії банківського маркетингу. Стратегія банківського маркетингу Є узагальненою моделлю дій, необхідних для досягнення довгострокових цілей банку шляхом координації та розподілу

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 5.4. Реалізація стратегії банківського маркетингу

Реалії активних ринкових перетворень, що, безумовно, прискорюються в Україні, дедалі глибше змінюють усю систему економічних відносин між суб’єктами господарської діяльності. Реалізація стратегії банківського маркетингу передбачає аналіз діяльності комерційних банків та коригування її, враховуючи нові

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 5.5. Аудит реалізації стратегії банківського маркетингу

Комплексна методика аудиту реалізації стратегії банківського маркетингу Може бути використана як для оцінки готовності комерційного банку до реалізації стратегії банківського маркетингу, так і для поточного контролю за ходом реалізації розробленої стратегії. Стратегічність комерційного банку

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – Розділ 6. Продуктова політика комерційного банку

6.1. Державна реєстрація та ліцензування банків Необхідною умовою здійснення банківської діяльності є державна реєстрація та отримання банком ліцензії. Державна реєстрація банків здійснюється Національним банком України відповідно до вимог Закону України “Про банки і банківську

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 6.1. Державна реєстрація та ліцензування банків

6.1. Державна реєстрація та ліцензування банків Необхідною умовою здійснення банківської діяльності є державна реєстрація та отримання банком ліцензії. Державна реєстрація банків здійснюється Національним банком України відповідно до вимог Закону України “Про банки і банківську

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 6.2. Організаційні аспекти формування продуктового портфеля банку

На підставі банківської ліцензії Банки мають право здійснювати такі банківські операції: – приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб; – відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 6.3. Сутність продуктової політики комерційного банку та методи її формування

Більшість визначень ототожнюють банківський продукт, банківську послугу і банківську операцію. Проте не підлягає сумніву таке: надання послуг не протиставляється виробництву банківських продуктів, а є його логічним продовженням по доведення до кінцевого споживача. Банківський продукт

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 6.4. Банківські продукти і послуги для фізичних осіб

Сукупність заходів продуктової політики комерційного банку в розрізі фізичних осіб спрямована на забезпечення високої якості обслуговування, індивідуального підходу, престижності та стабільності. Фахівці надають необхідні консультації та допомогу з такого переліку послуг: – обслуговування поточних

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 6.5. Продуктовий ряд банків для підприємств середнього та малого бізнесу

Для успішного позиціювання на високо конкурентному ринку та збільшення обсягів реалізації продукції, середнім та малим підприємствам необхідна допомога фінансового партнера, який зможе запропонувати вигідні умови обслуговування, які дозволять максимально ефективно розвивати та планувати бізнес.

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 6.6. Продуктовий портфель банків для корпоративних клієнтів

Продуктова політика банків у розрізі корпоративних клієнтів формується за такими Принципами: – надання високоякісного банківського обслуговування за конкурентноспроможними цінами; – комплексне обслуговування корпоративних клієнтів; – трансформація і розширення спектру фінансових інструментів, продуктів і послуг;

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 6.7. Інвестиційний бізнес комерційних банків

Інвестиційний бізнес є одним із найважливіших напрямків діяльності комерційних банків. Провідні банки України пропонують такі види інвестиційних послуг: – організація випуску та розміщення цінних паперів; – здійснення операцій з векселями; – торгівля цінними паперами;

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 6.8. Інноваційний потенціал комерційного банку

У сучасних умовах інноваційне управління є одним з напрямків стратегічного управління, здійснюваного на вищому рівні банку. Його метою є визначення основних напрямків технологічної та економічної діяльності банку у таких сферах: розробка і впровадження нових

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 6.9. Моделі управління інноваційним потенціалом комерційного банку

Позитивний вплив на використання інноваційного потенціалу банку чинить ефективне використання методів та інструментів управління інноваційним потенціалом, здатність організаційних структур менеджменту гнучко реагувати на зміни умов діяльності [64; 65; 66; 67]. Інноваційний потенціал визначається рівнем

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 6.10. Організаційний механізм управління інноваційним потенціалом комерційного банку

Розробка та реалізація ефективної продуктової політики комерційного банку потребує запровадження нових технологій, використання сучасного обладнання, що, своєю чергою, передбачає активізацію інвестиційної діяльності. Якщо це робити поза межами інноваційної діяльності, то повернення вкладених в інновації

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – Розділ 7. Цінова політика комерційного банку

7.1. Сутність цінової політика комерційного банку Основним завданням цінової політики комерційного банку є одержання максимального прибутку при запланованому обсязі продажів. Цінова політика забезпечує довгострокове задоволення потреб клієнтів шляхом оптимального сполучення внутрішньої стратегії розвитку банку

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 7.1. Сутність цінової політика комерційного банку

7.1. Сутність цінової політика комерційного банку Основним завданням цінової політики комерційного банку є одержання максимального прибутку при запланованому обсязі продажів. Цінова політика забезпечує довгострокове задоволення потреб клієнтів шляхом оптимального сполучення внутрішньої стратегії розвитку банку

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 7.2. Методи ціноутворення

Для визначення оптимального, з позицій попиту та пропозиції, рівня цін, застосовують два Традиційні методи ціноутворення: – Витратний метод Ціноутворення – орієнтація на витрати та цільовий для банку прибуток; – Адміністративні методи ціноутворення – орієнтація

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 7.3. Формування цін на банківські продукти і послуги

Процес формування ціни на банківські продукти і послуги (рис. 7.4) починається з визначення мети ціноутворення. Мета найчастіше пов’язана із забезпеченням рентабельності та одержанням цільового прибутку, однак способи досягнення цієї мети різняться залежно від стратегічних

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 7.4. Структура ціни кредитних продуктів

Критерії порівняння та вибору кредитних продуктів поділяються на цінові критерії та нецінові критерії. Цінові критерії: – процентна ставка; – одноразова комісія; – щомісячна комісія; – страхові платежі; – платежі за розрахунково-касове обслуговування; – штрафні

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 7.5. Особливості цінової політики комерційних банків у розрізі депозитних продуктів

Комерційні банки надають клієнтам широкий спектр банківських депозитних продуктів, використовуючи прогресивні форми обслуговування юридичних та фізичних осіб, що засновані на індивідуальному підході до кожного клієнта. Клієнтам надається можливість відкриття депозитних рахунків як в національній,

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 7.6. Собівартість банківських продуктів і послуг

Визначення собівартості банківських продуктів і послуг є основним елементом цінової політики комерційного банку. В умовах інтенсивної конкуренції та тенденції загального зниження прибутковості банківських операцій докладний аналіз витрат і обгрунтоване ціноутворення на банківські продукти і