Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 6.7. Інвестиційний бізнес комерційних банків

Інвестиційний бізнес є одним із найважливіших напрямків діяльності комерційних банків. Провідні банки України пропонують такі види інвестиційних послуг:

– організація випуску та розміщення цінних паперів;

– здійснення операцій з векселями;

– торгівля цінними паперами;

– послуги зберігача цінних паперів;

– аналітична підтримка клієнтів.

Заходами продуктової політики у контексті інвестиційного бізнесу банку передбачається індивідуальний підхід до кожного клієнта, акцент на якості та повноті пропонованих послуг. Показниками ефективності інвестиційного бізнесу банку є успішно реалізовані проекти та провідні позиції банку у рейтингах торговців корпоративними та муніципальними облігаціями ПФТС, рейтингах андеррайтерів спеціалізованих агентств, рейтингах ділових спеціалізованих щотижневиків, а також у рейтингу зберігачів цінних паперів ПАРД11.

Провідні банки створюють Підрозділи з управління активами, Виключним напрямком діяльності яких є управління активами інститутів спільного інвестування (ІСІ) – пайовими та корпоративними інвестиційними фондами.

Фонди формуються шляхом продажу великій кількості інвесторів цінних паперів фонду. Залучені кошти підрозділ з управління активами інвестує відповідно до обраної при створенні фонду інвестиційної стратегії, яка викладена в інвестиційній декларації фонду. Залежно від виду фонду, інвестиції можуть здійснюватися у різні дохідні активи – цінні папери, депозити, нерухомість тощо.

Вкладники фонду є співвласниками його активів, відповідно, вартість їхнього паю у фонді зростає пропорційно зростанню вартості чистих активів фонду. Реалізувати (перевести у готівку) отриманий дохід інвестори можуть або під час закриття фонду, або під час продажу цінних паперів фонду на вторинному ринку.

Переваги інвестування через ІСІ полягають у їхній більшій надійності та дохідності, оскільки фондами управляють професіонали, які мають значно більший досвід та обсяги інформації, аніж індивідуальні інвестори. Окрім цього, фонди залучають великі обсяги коштів та можуть диверсифікувати вкладення, поліпшуючи, тим самим, показник “ризик/дохідність”.

Діяльність банківських підрозділів з управління активами інститутів спільного інвестування регламентується державою в особі Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Рейтинги ПФТС Відображають позицію компаній-учасників фондової біржі “Першої Торговельної Фондової Системи”. Рейтинги ПАрД Відображають позицію компаній-учасників Професійної Асоціації Реєстраторів і Депозитаріїв (зберігачів цінних паперів)

Клієнтами є успішні бізнесмени, які володіють однією або кількома компаніями та мають вільний капітал, який бажають інвестувати ефективніше, ніж це можливо при вкладанні коштів у банківські депозити.

Приклади фондів в управлінні банківських підрозділів з управління активами інститутів спільного інвестування:

1. Пайовий недиверсифікований інвестиційний фонд закритого типу, Стратегією якого передбачені інвестиції коштів у боргові цінні папери – облігації та векселі – найбільш надійних компаній України з метою отримання стабільного доходу.

2. Корпоративний інвестиційний фонд закритого типу, створений у формі акціонерного товариства, Що дає можливість інвестувати не тільки в боргові цінні папери, а так само в акції з високим потенціалом росту. Інвестори фонду при цьому є не тільки вкладниками, але і акціонерами фонду. Вони мають право брати участь в управлінні фондом через загальні збори акціонерів та інші механізми, передбачені корпоративним законодавством.

Учасниками фонду можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Фонд орієнтований головним чином на роботу з роздрібними клієнтами. Акції фонду повинні вільно обертатися на ринку протягом всього терміну його існування. Котирування за акціями фонду щодня виставляє банк, який є маркет-мейкером12 акцій фонду в ПФТС.

Оскільки такий фонд орієнтується на змішану стратегію інвестування, розділяючи перевагу між надійними борговими інструментами – корпоративними, муніципальними і державними облігаціями і акціями – доходність фонду буде вища, ніж за облігаційними фондами.

3. Фонд нерухомості Є фондом змішаного типу, що дає можливість інвестувати не тільки в цінні папери, а так само в нерухомість і корпоративні права. Інвестори фонду, в цьому випадку, є його акціонерами. Вони мають право брати участь в управлінні фондом за допомогою участі в загальних зборах акціонерів і через інші механізми, передбачені чинним законодавством.

Учасниками фонду можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Акції фонду вільно обертаються на ринку впродовж всього терміну його існування. Діяльність фонду розрахована на термін

Маркет-мейкер (від англ. Market maker) – менеджер фондової біржі, що стежить за ходом торгів, інформує учасників ринку про ціни, курс, дивіденди. Обов’язком маркет-мейкера є оцінка тенденцій очікуваної прибутковості і надійності цінних паперів

20 років. Такий термін пояснюється специфікою інвестування в нерухомість – капіталоємністю проектів і тривалим терміном їх реалізації.

Оскільки такий фонд орієнтується на змішану стратегію інвестування, розділяючи активи фонду на три категорії – нерухомість, цінні папери і корпоративні права – ризики фонду нижчі, ніж у фондах, що інвестують виключно в цінні папери. Фонд нерухомості диверсифікує портфель, розподіляючи інвестиції між широким спектром різних активів, з метою зниження ризику можливих втрат капіталу і підвищення ефективності вкладень.

4. Венчурний фонд – це недиверсифікований фонд, до якого висуваються найменші регулятивні вимоги з боку законодавства, що робить його гнучким інструментом для реалізації інвестиційних програм або всередині корпоративних схем фінансування. Фонд орієнтований на юридичних осіб, які можуть купувати цінні папери фонду лише за закритою підпискою. Венчурний фонд має право видавати позики, вкладати кошти у нерухомість, цінні папери та інші активи.

Банківські підрозділи з управління активами інститутів спільного інвестування вирішують усі питання, пов’язані зі створенням венчурного фонду, його реєстрацією у державних органах, випуском цінних паперів фонду, підготовкою усіх документів, що є необхідними для роботи фонду.

Провідні банки України здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, накопичуючи інвестиційний досвід, розроблюючи та реалізуючи широкий перелік послуг, а саме:

– комплексне брокерське обслуговування на ринку цінних паперів: у рамках укладеного договору клієнту надається можливість здійснювати повний набір операцій на біржовому та поза-біржовому ринках;

– довірче управління (цінними паперами та грошовими коштами) на фондовому ринку: проведення операцій з грошовими коштами інвестора в його інтересах з метою отримання доходу (дохідне розміщення вільних грошових коштів); підвищення ліквідності та дохідності цінних паперів, які має клієнт; формування інвестиційного портфеля клієнта відповідно до коштів, які він має, з визначеними строками інвестування та рівнем ризику. Крім того, клієнтові регулярно надається інформація про поточну ситуацію на фондовому ринку, про стан та дохідність його портфеля цінних паперів;

– операції прямого та зворотного РЕПО: кредитування під заставу облігацій;

– придбання та консолідація великих пакетів акцій;

– широкий спектр консультаційних послуг з питань здійснення інвестицій, зокрема для нерезидентів;

– юридичне супроводження операцій з цінними паперами.

Цінними паперами, з якими працюють банки, є корпоративні та муніципальні облігації, державні цінні папери (КДО, СДО, ПОВДП, КОВДП, ПДВ – ОВДП), акції, векселі.

Продуктовою політикою банків передбачається надання послуг зберігана, тобто Здійснення професійної депозитарної діяльності зберігана цінних паперів. До послуг депонентів – повний спектр операцій зберігача, знання, досвід та професіоналізм персоналу провідних банків, а також банківське сховище, сучасне комп’ютерне та програмне забезпечення.

Банки пропонують клієнтам гнучкі та зручні тарифи з депозитарного обслуговування. Зокрема, вони не передбачають абонентську плату, а відкриття рахунків у цінних паперах та зберігання цінних паперів на рахунках фізичних осіб здійснюється безкоштовно. Клієнтами є юридичні та фізичні особи, інвестиційні та пенсійні фонди, професійні учасники ринку цінних паперів, інвестори – резиденти та нерезиденти. Банки пропонують клієнтам:

– відкриття рахунків у цінних паперах для юридичних та фізичних осіб, інвестиційних та пенсійних фондів;

– зберігання цінних паперів, емітованих у документарній та бездокументарній формах;

– обслуговування обігу державних і недержавних цінних паперів на рахунках у цінних паперах;

– обслуговування корпоративних операцій емітентів цінних паперів;

– послуги депозитарію інвестиційних фондів;

– інформаційне обслуговування;

– консультаційні послуги з питань обліку прав власності на цінні папери.

Вексель Є не лише зручною формою розрахунку, але й видом комерційного кредиту, оскільки оплата за векселем відбувається, зазвичай, не одразу, а за певний час, упродовж якого сума за векселем є у розпорядженні векселедавця. Операції банків з векселями:

– кредитування під заставу векселів, у тому числі шляхом операцій РЕПО;

– видача простих векселів банком кредиторові банку;

– прийом боргових зобов’язань на інкасо;

– облік та переоблік векселів;

– авалювання векселів;

– авалювання податкових векселів;

– доміциляція13 векселів клієнтів;

– збереження векселів (оригіналів, копій та екземплярів);

– розробка персональних розрахункових вексельних схем для юридичних осіб.

Позитивні тенденції у розвитку фінансового та фондового ринків України дозволяють великим українським компаніям фінансувати свої інвестиційні програми за допомогою Корпоративних облігацій. Своєю чергою, продуктовою політикою комерційних банків передбачена організація випуску та розміщення корпоративних облігацій.

Облігації орієнтовані на залучення коштів широкого кола інвесторів (юридичних та фізичних осіб, резидентів та нерезидентів), що обумовлює деякі переваги цього інструменту. Банки пропонують повний спектр послуг з організації випуску облігацій, їхнього розміщення та підтримки вторинного ринку облігацій.

Корпоративні облігації Є ефективним інструментом для побудови програм довгострокового фінансування і надають такі можливості:

– різноманітні терміни випуску – від 2 до 5 років;

– підприємство, розміщуючи облігації, формує позитивний імідж позичальника серед широкого кола потенційних інвесторів, що дозволяє при подальших випусках знижувати вартість запозичення;

– випуск облігацій не потребує забезпечення. Корпоративні облігації дозволяють підприємству оперативно управляти своєю заборгованістю, а саме:

– визначаючи структуру випуску, емітент має можливість визначити періоди виплат позики, виходячи із термінів виникнення грошового потоку від інвестиційного проекту;

– підприємство має можливість достроково здійснювати викуп своїх облігацій;

– у випадку викупу 100 % облігацій підприємство може достроково погасити випуск;

– зважаючи на ситуацію на ринку, підприємство має можливість управляти дохідністю за своїми облігаціями завдяки механізму оферт;

Доміциляція векселів – призначення особливого місця платежу за векселем, що відрізняється від місцезнаходження особи, яка визначена як платник за векселем, шляхом надання доміциляційної формули. При складанні векселя векселедавець може визначити не тільки місце платежу, але й особу, що сплатить цей вексель у місці доміциляції

– у випадку, коли ризик зміни курсу будь-якої валюти є чутливим для емітента, відсоткова ставка з облігацій може бути прив’язана до курсу.

Обмеження з випуску облігацій підприємств Існує для акціонерних товариств, які можуть випускати облігації на суму, що не перевищує розмір статутного фонду або на суму забезпечення, яке надається товариству з цією метою третіми особами.

Послуги провідних банків із організації та обслуговування випусків корпоративних облігацій такі:

– фінансовий консультант;

– організатор випуску облігацій;

– андеррайтер;

– підтримання вторинного ринку облігацій;

– платіжний агент;

– депозитарні послуги.

Послуги фінансового консультанта: Визначення потреб підприємства у фінансуванні; визначення параметрів та структури облігаційної позики; визначення оптимального часу виходу на ринок облігацій.

Послуги організатора випуску облігацій: Підготовка проспекту емісії облігацій; підготовка інвестиційного меморандуму для інвесторів; реєстрація проспекту емісії в ДКЦПФР 4; отримання коду цінних паперів в НДУ, відкриття рахунку у цінних паперах в депозитарії МФС, проходження лістингу 5 облігацій на фондових біржах, ПФТС; підготовка звіту про результати розміщення облігацій, його реєстрація в ДКЦПФР; документальний супровід позики, підготовка звіту про наслідки погашення облігацій та подання його в ДКЦПФР.

Послуги андеррайтингу: Проведення рекламної кампанії, ро-уд-шоу для потенційних інвесторів; первинне розміщення облігацій серед інвесторів (твердий андеррайтинг, частковий андеррайтинг, “best efforts”16); розповсюдження облігацій, випущених у документарній формі через мережу філій банку; організація синдикату андеррайтерів.

ДКЦПФР – Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Лістинг (від англ. List – список) – допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі або позабіржовій торговельній системі після перевірки фінансового стану емітента.

“Best efforts* андеррайтинг (від англ. Best efforts – максимальні зусилля) – андеррайтинг за принципом максимальних позицій – андеррайтинг, за яким андеррайтери погоджуються прикласти “максимальні зусилля” для розміщення акцій за дорученням емітента. У цьому випадку андеррайтери не беруть на себе зобов’язань викупити нереалізовані акції. “Best efforts” андеррайтинг є протилежністю більш розповсюджених угод типу “повна покупка” або “тверді зобов’язання”. Синонім – Best-efforts sale

Послуги з підтримання вторинного ринку: Організація вторинного ринку – підтримання ліквідності облігацій на біржовому та позабіржовому ринках шляхом виставлення котировок на купівлю та продаж облігацій; підтримання твердого спреду між котировками на вторинному ринку; послуги маркет-мейкера; інформаційна підтримка випуску у період обігу облігацій.

Послуги платіжного агенту: Виплата купонного доходу; виплата відсотків та номіналу при викупі облігацій; погашення облігацій.

Депозитарні послуги: Послуги керуючого рахунком емітента; послуги зберігача цінних паперів.

Додаткові послуги: Підготовка макету облігацій, випущених у документарній формі (іменні та на пред’явника) та проведення переговорів з підприємством-виготовлювачем від імені емітента.

Деякі банки стають Уповноваженими банками фондових

Бірж І складовою торгівлі цінними паперами цих бірж, оскільки гарантують проведення грошових розрахунків між учасниками біржових торгів. В такому випадку для участі у біржових торгах кожному члену фондової біржі необхідно укласти з уповноваженим банком такі договори:

– договір банківського рахунку;

– договір про надання програмно-технічного комплексу “Клі-єнт-Банк”;

– договір про виконання функцій платіжного агента;

– договір про надання банківської гарантії;

– договір застави майнових прав.

Крім того, уповноважені банки співпрацюють з фондовими біржами у сфері створення програмного забезпечення для професійних учасників ринку цінних паперів. Співпраця з організаторами торгів є системним та пріоритетним напрямком діяльності банків, що, своєю чергою, формує заходи продуктової політики щодо відповідної трансформації продуктів і послуг.

Фондові біржі створюються для організації торгів широким спектром цінних паперів українських емітентів, а саме: акціями (високоліквідними “блакитними фішками” і акціями “другого ешелону”), облігаціями, цінними паперами ІСІ. При цьому пріоритетним напрямком біржової діяльності є розвиток ринку акцій другого ешелону, акцій регіональних фондових ринків, а саме: підвищення ліквідності певного сегменту ринку, виведення на ринок нових фінансових інструментів, розширення спектру ліквідних цінних паперів.

Світовий досвід показує, що Розвиток інтернет-трейдингу, Необхідної складової сучасних розвинених фондових ринків, неможливий без Комплексної лінійки програмних продуктів, Які:

– адаптовані до законодавства і особливостей депозитарної системи;

– забезпечують швидкий і зручний обмін електронними документами з використанням електронного цифрового підпису та засобів криптографічного захисту інформації.

Лінійка програмних продуктів, Що пропонується професійним учасникам фондового ринку для задоволення їх першочергових потреб, містить:

– BIT eTrade – торговий термінал торговця цінними паперами для укладання договорів на біржі;

– BIT eTrade Office – комплексне рішення для внутрішнього обліку торговця цінними паперами, що забезпечує можливості аналітичного групування інформації щодо договорів, контрагентів, цінних паперів; зручного формування регулярної та нерегулярної звітності ДКЦПФР; формування друкарських форм укладених договорів та всіх необхідних документів для супроводження договорів (ініціювання та контроль руху цінних паперів та грошових коштів за операціями);

– BIT eTrade Depo – зручний та універсальний (для всіх депозитаріїв) програмний продукт для оптимізації діяльності зберігача цінних паперів;

– BIT eTradeP – модифікований торговий термінал, що пов’язує брокера (члена біржі) з його клієнтами (Інтернет-трейдерами);

– BIT eTrade Asset – комплексне рішення для внутрішнього обліку підрозділів з управління активами інститутів спільного інвестування, що забезпечує зручний автоматизований обмін документами з торговцем цінними паперами та формування звітності до ДКЦПФР;

– BIT eReport – програмне забезпечення для формування регулярної та нерегулярної звітності торговця цінними паперами

До ДКЦПФР;

– BIT eTrade Mail – поштовий сервіс для обміну електронними документами і повідомленнями та укладення договорів, що забезпечує конфіденційність інформації (засобами криптозахисту), гарантовану доставку та надійну перевірку авторства (завдяки використанню електронно-цифрового підпису).

Наведені програмні продукти створені на спільній платформі, легко взаємодіють між собою завдяки розвиненим функціям екс-порту-імпорту даних.

Таким чином, розвиток діяльності фондових бірж сприяє розвитку інноваційної складової інвестиційного бізнесу комерційних банків.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 6.7. Інвестиційний бізнес комерційних банків