Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – Навчальний тренінг

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Назвіть основні закони України, які регулюють питання захисту прав споживачів на ринку фінансових послуг.

2. Визначте головні проблеми у сфері захисту прав споживачів на ринку фінансових послуг України.

3. На яких принципах грунтується система захисту прав споживачів фінансових послуг?

4. Назвіть основні напрями реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

5. Реалізація яких головних завдань визначена в Концепції захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг в Україні?

6. Які функції виконують національні регулятори європейських країн у захисті прав споживачів?

7. Яку діяльність проводять регулятори фінансового ринку європейських країв щодо захисту прав споживачів?

8. У чому полягають переваги досудового вирішення спорів споживачів і надавачів фінансових послуг?

9. Які процедури досудового вирішення спорів використовуються в окремих європейських країнах?

10. Що є головною функцією арбітражних рад у досудовому розв’язанні спорів споживачів і надавачів фінансових послуг?

11. Які форми навчання та просвітницької роботи використовують регулятори фінансового ринку та громадські організації?

12. Які є заходи контролю за рекламою фінансових продуктів?

13. Які міжнародні нормативні акти регулюють питання конфіденційності персональної інформації?

14. Які компенсаційні механізми можуть бути використані на фінансовому ринку з метою гарантування споживачам фінансових послуг повернення їх коштів?

15. Охарактеризуйте роль асоціацій споживачів і професійних учасників ринку в захисті прав споживачів фінансових послуг.

16. Які об’єднання учасників фінансового ринку України вам відомі?

17. У чому полягає відмінність між фінансовою просвітою та фінансовим інформуванням?

18. Назвіть проблеми, що свідчать про потребу посилення системи захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні.

Завдання для самостійної роботи

1. Охарактеризуйте діяльність регуляторів ринків фінансових послуг європейських країн у забезпеченні захисту прав споживачів.

2. Охарактеризуйте основні напрями діяльності із захисту прав споживачів фінансових послуг на окремих фінансових ринках.

3. Назвіть приклади неякісної та неправдивої реклами фінансових послуг.

4. Визначте головні напрями співробітництва національних регуляторів у сфері захисту прав споживачів на ринку фінансових послуг.

Практичні завдання

1. На основі опрацювання доступних вам рекламних матеріалів, радіо – та телепрограм, публікацій у газетах і журналах, даних сайтів фінансових установ виконайте порівняльний аналіз організації захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні та європейських країнах.

Які функції в цьому процесі виконують Національний банк України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України? Діяльність яких громадських та саморегулівних організацій підтримують відповідні державні регулятори? У чому полягають спільні риси діяльності окремих регуляторів у цій сфері? Які із зазначених державних органів, на вашу думку, виконують свої функції ліпше? Відповідь обгрунтуйте.

2. Використовуючи фактичний матеріал щодо діяльності європейських і українських державних і недержавних організацій із захисту прав споживачів фінансових послуг, визначте особливості їх розвитку та висвітліть основні проблеми, з якими вони стикаються. Чому розвиток недержавних інститутів із захисту прав споживачів в Україні відбувається дуже повільно?

3. Чи можна на основі нинішнього рівня розвитку фінансового сектору забезпечити надійний захист прав споживачів фінансових послуг? Які заходи вживають регулятори ринку фінансових послуг для покращення роботи? Яку роль відіграє Держфінпослуг у стимулюванні діяльності громадських організацій щодо захисту прав споживачів фінансових послуг? Охарактеризуйте перспективні напрями роботи щодо захисту прав споживачів фінансових послуг, досудового вирішення спорів, розвитку реклами послуг, навчання та просвітницької роботи.

Тести

1. Як називається європейська мережа альтернативного вирішення спорів, яка дає змогу використовувати механізми досудового вирішення спорів як у своїй країні, так і в інших країнах, де були куплені фінансові продукти:

А) TARGET;

Б) FIN-NET;

В) Європейське право;

Г) Єврозахист.

2. Основними принципами надання фінансовими установами необхідної інформації споживачам є:

А) повнота та адекватність ситуації;

Б) доступність;

В) прозорість і зіставність;

Г) варіанти відповіді а), б) і в) правильні.

3. Інститутами альтернативного вирішення спорів споживачів і надавачів фінансових послуг досудовому порядку є:

А) омбудсмени;

Б) посередники;

В) узгоджувальні ради;

Г) варіанти відповіді а), б) і в) правильні.

4. Які фінансові інструменти використовують страхові організації та недержавні пенсійні фонди з метою інвестування своїх фінансових активів:

А) банківські депозити;

Б) акції підприємств, державні та корпоративні облігації;

В) монетарне золото;

Г) варіанти відповіді а), б) і в) правильні?

5. Більшість схем альтернативного розв’язання спорів е: а) регіональними;

Б) централізованими;

В) корпоративними;

Г) секторними.

6. Новим видом досудової установи з вирішення спорів між нада-вачами та споживачами послуг, започаткованим у ЄС, є:

А) Арбітражна рада;

Б) Узгоджувальна рада;

В) Консультативна комісія;

Г) Регуляторна агенція.

Рекомендована література

1. Науменкова С. В. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури: монографія / С. В. Науменкова, С. В. Міщенко. – К. : Ун-т банківської справи : Центр наук, дослідж. НБУ, 2009. – 384 с.

2. Науменкова С. В. Особливості реалізації стратегії перебудови та модернізації ринків капіталу в Україні / С. В. Науменкова // Вісник Київ. нац. ун-у імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2009. – № 109. – С. 13-16.

3. Про рекламу : Закон України від 3 липня 1996 р. № 270/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Http://zakon. rada. gov. ua.

4. Про схвалення Концепції захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 1026-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Http://zakon. rada. gov. ua.

5. Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12 липня 2001 р. № 2664-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Http://zakon. rada. gov. ua.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – Навчальний тренінг