Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 13.2.3. Інтернет-страхування

Можливості мережі Інтернет для надання послуг широко використовують страхові компанії.

Інтернет-страхування (і-страхування, е-страхування) – це

Процес взаємодії страхової компанії та її клієнтів, який полягає у виборі страхових послуг, оформленні та придбанні страхових полісів і отриманні страхових премій з використанням мережі Інтернет.

Об’єктом купівлі-продажу на ринку Інтернет-страхування є страхові послуги.

Інтернет-представництво страховика, виконуючи функції віртуального офіса страхової компанії, забезпечує клієнту:

– надання детальної інформації про послуги компанії та достовірних даних щодо її фінансового стану;

– розрахунок розміру страхової премії та визначення умов її виплати за кожним видом страхування залежно від конкретних параметрів;

– отримання електронних копій документів і можливостей їх заповнення через Інтернет;

– замовлення і оплату страхового поліса (одноразово або періодично), у тому числі через Інтернет;

– передачу поліса, завіреного електронно-цифровим підписом страхової компанії, безпосередньо клієнту через Інтернет;

– оплату страхової премії клієнту через Інтернет;

– можливість обміну інформацією між страховою компанією та клієнтом у період дії договору (в тому числі надання звітів страхової компанії, консалтингових послуг тощо).

Заданими PricewaterhouseCoopers, е-комерція забезпечує майже 16 % прибутків страхових компаній. У США практично всі страхові компанії мають власні Інтернет-представництва.

На сьогодні найпоширенішими послугами в режимі он-лайн стали страхування автомобільного транспорту, обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, страхування вантажів, обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті та ін.

Поширюється практика розміщена ризиків у режимі реального часу, що дає змогу проводити онлайнові аукціони серед страхувальників і брокерів, що забезпечує прозорість операцій і встановлення справедливої ціни.

Слід зауважити, що Інтернет широко використовують страхові компанії для популяризації страхового бізнесу, маркетингу, укладання договорів, продажу страхових полісів. Головні напрями діяльності страхових компаній представлено в електронному каталозі YahooInsurance.

В умовах глобалізації світового ринку страхування мережа Інтернет використовується для надання інформації страховими брокерами, на веб-сайтах яких агрегується інформація від найбільших страхових компаній.

Можливість використовувати Інтернет для обслуговування клієнтів сприятиме появі нових страхових продуктів, застосуванню прогресивних бізнес-моделей обслуговування, забезпеченню виходу страхових компаній на нові сегменти фінансового ринку, прискоренню процесів глобалізації страхового бізнесу.

Міжнародною асоціацією страхового нагляду (ІАІБ) підготовлений документ, в якому містяться принципи контролю за здійсненням електронних операцій – “Нагляд за страховою діяльністю в Інтернеті”. Європейські компанії досить велику увагу приділяють проблемам стандартизації, методичному та правовому забезпеченню страхових послуг в Інтернеті. їх робота активізувалася після прийняття Євросоюзом Директиви з електронної комерції (2000/31/6С, ШІЛ 78 від 8 червня 2000 р.)

Навчальний тренінг

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Коли і в якій країні вперше реалізували концепції “електронного бізнесу” та “електронної комерції”?

2. Як запровадження інформаційних технологій вплинуло на організацію зовнішніх відносин між компаніями та їх партнерами?

3. Охарактеризуйте основні етапи становлення системи Інтернет.

4. Визначте сутність термінів “електронний бізнес”, “електронна комерція”.

5. З’ясуйте відмінності між електронним бізнесом та електронною комерцією.

6. Які конкурентні переваги надає компаніям участь у системах електронної комерції?

7. У чому полягають переваги використання систем е-комерції для споживачів?

8. Як класифікують фінансові послуги в системі електронної комерції відповідно до організації бізнес-процесів?

9. Які види послуг можуть належати до фінансових інтернет-послуг?

10. Які типи бізнес-систем призначені для організації е-комерції в мережі Інтернет?

11. Охарактеризуйте функціональні складові систем В2В, що призначені для забезпечення між корпоративних бізнес-процесів на основі використання Інтернет.

12. Визначте головні типи В2В-комерції.

13. У чому полягає економічний зміст Інтернет-банкінгу?

14. З якої технології походить Інтернет-банкінг?

15. Назвіть відомі вам технологічні моделі та переваги використання Інтернет-банкінгу.

16. У якому напрямі розвивається Інтернет-банкінг?

17. Охарактеризуйте сучасний стан Інтернет-банкінгу в Україні. З’ясуйте основні проблеми, які супроводжують його запровадження.

18. У чому полягає економічний зміст Інтернет-трейдингу? Чи може банк надавати послуги Інтернет-трейдингу?

19. Що належить до переваг Інтернет-трейдингу?

20. Як поширення Інтернет-трейдингу вплинуло на статус і функціональні особливості біржі?

21. Які особливості притаманні системі прямого доступу до електронної торгівлі?

22. Які наслідки спричинені появою та застосуванням Інтернет-трейдингу?

23. Охарактеризуйте особливості Інтернет-страхування.

24. Який перелік послуг має забезпечувати клієнтам Інтернет-представництво страхової компанії?

Завдання для самостійної роботи

1. Оцініть запровадження вітчизняними банками нових видів фінансових послуг на основі взаємодії нових технологій з фінансовими інноваціями.

2. Проаналізуйте впровадження українськими банками стратегій освоєння нових каналів фінансового обслуговування на основі використання Інтернет-технологій. Наведіть приклади діяльності українських банків на ринку фінансових інтернет-послуг.

3. Визначте конкурентні переваги участі компаній у системах е-комерції. Розкрийте основні проблеми запровадження систем е-комерції в Україні.

Практичне завдання

На основі опрацювання та систематизації вивченого матеріалу здійсніть пошук інформації щодо запровадження банківськими установами та страховими компаніями фінансових послуг на ринку е-комерції. Які основні тенденції відобразилися у формуванні спектра електронних фінансових послуг?

Тести

1. Діяльність банку з надання комплексу послуг клієнтам за допомогою сучасних телекомунікаційних технологій – це:

А) електронний банкінг;

Б) Інтернет-банкінг;

В) віртуальний банкінг;

Г) мобільний банкінг.

2. В якій країні вперше було сформовано концепцію електронного бізнесу:

А) США;

Б) Росія;

В) Велика Британія;

Г) Німеччина?

3. Чи потребує запровадження е-банкінгу одержання ліцензії:

А) так, потрібна ліцензія Національного банку України;

Б) так, потрібна ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг;

В) е-банкінг не потребує ліцензування та існує лише в мережі Інтернет, а відповідні банківські операції здійснюються за посередництва реально існуючих банків;

Г) ліцензування вимагають операції з готівкою фізичних осіб?

4. Брокер, який надає якісне і комплексне обслуговування клієнтам на всіх етапах інвестування, характеризується як:

А) класичний;

Б) дисконтний;

В) он-лайн-брокер;

Г) денний.

5. Брокер, який лише виводить заявки на ринок, приймаючи їх по телефону, мінімізуючи розмір комісії з клієнта та свої накладні витрати, визначається як:

А) денний;

Б) дисконтний;

В) он-лайн-брокер;

Г) класичний.

6. Який брокер спеціалізується на обслуговуванні спекулятивної гри клієнтів:

А) денний;

Б) дисконтний;

В) он-лайн-брокер;

Г) класичний?

7. Автоматичне виведення заявки на ринок і самостійне управління розміщенням ордера на біржі чи торговельному майданчику здійснюється у:

А) системах автоматичного доступу;

Б) традиційних Інтернет-системах;

В) комунікаційних мережах;

Г) системах прямого доступу.

8. Картки, які пропонують транспортні, телефонні та інші компанії і які містять відомості про попередньо оплачені товари або послуги, називають:

А) банківськими платіжними картками;

Б) оплаченими картками;

В) нетрадиційними картками;

Г) мобільними картками.

9. Інтернет-трейдинг передбачає надання інвесторам послуг:

А) з купівлі/продажу фінансових активів у режимі реального часу;

Б) котирувань цінних паперів і валютних курсів;

В) з формування інвестиційних портфелів;

Г) варіанти відповіді а), б) і в) правильні.

10. До основних типів бізнес-систем для організації е-комерції в мережі Інтернет не належать системи:

А) В2В;

Б) B2PR;

В) С2С;

Г) Е2Б.

11. Головними функціональними складовим систем В2В є:

А) корпоративний сайт компанії;

Б) електронні біржі;

В) електронні торговельні майданчики;

Г) правильні варіанти відповіді а) і в).

12. Інтернет-представництво страховика має забезпечувати клієнту:

А) надання інформації про послуги компанії;

Б) замовлення, оплату і передачу клієнтові завіреного електронно-цифровим підписом страхової компанії страхового поліса через Інтернет;

В) розрахунок розміру страхової премії, визначення умов її виплати за кожним видом страхування та її виплату клієнту через Інтернет;

Г) варіанти відповіді а), б) і в) правильні.

Рекомендована література

1. Директива з електронної комерції : 2000/31/ЄС, OJ L178 від 8 червня 2000 р.

2. Лютий І. О. Банківська справа : навч. посіб. / І. О. Лютий, А. С. Криклій, В. І. Міщенко, C. B. Науменкова, Н. І. Версаль ; зазаг. ред. проф. І. О. Лютого. – К. : Київський університет, 2008. -392 с.

3. Міщенко В. І. Електронні гроші: світовий досвід і перспективи розвитку в Україні : інформ.-аналіт. матеріали / В. І. Міщенко, О. О. Махаєва, В. В. Крилова. – К. : Нац. банк України, 2007. – Вип. 7.-Ю8с.

4. Міщенко B. І. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг / Практ. посіб. / В. І. Міщенко, A. B. Шаповалов, Г. В. Юрчук. – К.: Знання, 2003.-278 с.

5. Міщенко В. І. Проблеми організації та функціонування систем електронного бізнесу / В. І. Міщенко, С. В. Науменкова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: глобалізація та євроінтеграція: зб. наук. пр. / HAH України. Ін-т регіональних досліджень. – Л., 2008. – Вип. 1 (69). – С. 21-30.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 13.2.3. Інтернет-страхування