Регіональна економіка – Качан Є. П. – 17.3. Порівняльна економічна ефективність природоохоронних затрат та економічних результатів природоохоронних заходів

Показником порівняльної економічної ефективності природоохоронних затрат є мінімум сукупних експлуатаційних витрат і капітальних вкладень, приведених до річної вимірюваності з урахуванням фактора часу [6,184]. При порівнянні між собою короткотермінових і довготермінових заходів з приблизно однаковими експлуатаційними витратами і однаковими розмірами капіталовкладень обирають варіант, за якого приведені витрати характеризуються мінімальною величиною:

Регіональна економіка  Качан Є. П.  17.3. Порівняльна економічна ефективність природоохоронних затрат та економічних результатів природоохоронних заходів

Де Тц – нормативний термін окупності капіталовкладень, величина, обернена нормативному коефіцієнтові ефективності капіталовкладень (Ен = 0,12).

Економічний результат природоохоронних заходів виражають величиною попереджених збитків або сумою попередженого збитку і річного приросту доходу від покращання виробничих результатів діяльності підприємства чи їх груп. У загальному вигляді його можна представити у такому вигляді:

Регіональна економіка  Качан Є. П.  17.3. Порівняльна економічна ефективність природоохоронних затрат та економічних результатів природоохоронних заходів

Де ПЗ – попереджені збитки; 6Д – приріст доходу.

Попереджений економічний збиток від забруднення навколишнього середовища визначають як різницю між розрахунковими величинами збитку до і після проведення природоохоронного заходу:

Регіональна економіка  Качан Є. П.  17.3. Порівняльна економічна ефективність природоохоронних затрат та економічних результатів природоохоронних заходів

Де 32 і 31 – відповідно збитки до і після проведеного заходу.

Річний приріст доходу від покращання виробничих результатів внаслідок проведення багатоцільового природоохоронного заходу визначаємо за формулою:

Регіональна економіка  Качан Є. П.  17.3. Порівняльна економічна ефективність природоохоронних затрат та економічних результатів природоохоронних заходів

Де ц.} ді – кількість товарної продукції у-го та і-го видів чи якості після і до проведення природоохоронного заходу, який оцінюють; – оцінка одиниці /-Ї та і-ї продукції. Якщо періоди будівництва чи реконструкції, проектні терміни експлуатації природоохоронних споруд у порівнюваних варіантах приблизно однакові (різниця не перевищує трьох років), а затрати і результати за період експлуатації змінюються не суттєво, то варіанти природоохоронних заходів можна оцінювати величиною їх чистого економічного ефекту:

Регіональна економіка  Качан Є. П.  17.3. Порівняльна економічна ефективність природоохоронних затрат та економічних результатів природоохоронних заходів

Якщо ж природоохоронні заходи характеризують неоднаковими періодами будівництва чи реконструкції, а також термінами експлуатації і змінними величинами затрат і результатів, необхідно проводити сумування економічних ефектів за період експлуатації з урахуванням фактора часу.

Інвестиційні проекти природоохоронної спрямованості відрізняються від інших проектів способом утворення валового доходу. Для підприємств головним фактором утворення додаткового доходу є зменшення платежів за забруднення навколишнього середовища як результат скорочення викидів унаслідок проведених природоохоронних заходів. Ллє поряд з цим, не слід забувати про попереджені збитки, виручку від реалізації утилізованих відходів, економію матеріальних чи енергетичних ресурсів.

У цілому величину валового доходу від проведених заходів екологічного призначення можна записати так [5,159]:

Регіональна економіка  Качан Є. П.  17.3. Порівняльна економічна ефективність природоохоронних затрат та економічних результатів природоохоронних заходів

Де £0 і £>’0 – відповідно сума платежів за забруднення навколишнього середовища, яка відноситься до собівартості продукції, і сума платежів, які відшкодовуються за рахунок прибутку підприємства до реалізації природоохоронного заходу; в,, і 5[, – відповідно сума платежів за забруднення навколишнього середовища, яка відноситься до собівартості продукції, і сума платежів, які відшкодовуються за рахунок прибутку підприємства в результаті реалізації проекту кожного /-року; О. – виручка від реалізації утилізованих відходів у (-рік; П% – виручка від реалізації екологічно чистої або безпечної (покращеної якості тощо) продукції у (-рік; М( – економія матеріальних та/або енергетичних затрат як результат проведеного природоохоронного заходу у (-рік.

Рекомендована і використана література

1. Врублевська ОМ. Конспект лекцій з економіки природокористування / О. В. Врублевська. – Л.: УкрДЛТУ, 2003. – 210 с.

2. Глухое В. В. Экономические основы экологии / В. В. Глухов, Т. П. Некрасова. – СПб.: Питер, 2003. – 384 с.

3. Ігнатенко МТ. Екологія і економіка природокористування : навч. посіб. / М. Г. Ігнатенко, В. О. Малеев, – К. ; Херсон : Айлант, 2002. – 287 с.

4. Мороз П. І. Екологічні проблеми раціонального природокористування : навч. посіб. / П. І. Мороз, І. С. Косенко. – Л. : Престиж Інформ, 1999. – 282 с.

5. МоскаленкоА. П. Экономика природопользования и охраны окружающей среды / А. П. Москаленко. – М. : ИКЦ “МарТ”, 2003. – 224 с.

6. Сахаев ВТ. Экономика природопользования и охрана окружающей среды / В. Г. Сахаев, Б. В. Щербицкий. – К.: Вища шк., 1987.- 263 с.

7. Синякевич І. М. Економіка природокористування : навч. посіб. / І. М. Синякевич. – К.: ІЗМН, 1996. – 156 с

8. Шевчук В. Довідник з питань економіки та фінансування природокористування і природоохоронної діяльності / В. Шев-чук> _ к.: Геопринт, 2000. – 411 с.

9. Туниця Т. Ж.. Збалансоване природокористування: національний і міжнародний контекст / Т. Ю. Туниця. – К. : Знання, 2006.- 300 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 17.3. Порівняльна економічна ефективність природоохоронних затрат та економічних результатів природоохоронних заходів