Регіональна економіка – Качан Є. П. – 16.10. Фонди охорони навколишнього природного середовища

У структурі економічного механізму природокористування застосування екосистемних інструментів впливу знайшло відображення зовсім недавно. Це пов’язано з необхідністю запровадження компенсаторного механізму для “жертв екодеструкції”. Виплати і відшкодування здійснюються у грошовій формі, шляхом проведення відповідної системи компенсаторних заходів, технічної допомоги з метою компенсації збитків від порушення середовища, що виникли у господарських об’єктів на основі додаткових витрат на їх попередження чи ліквідацію.

Компенсації у такому разі підлягають:

– виплати за аварійне забруднення середовища і нанесення в результаті цього збитків іншим особам;

– виплати країнам, що мають негативне сальдо трансграничного забруднення;

– виплати населенню, підприємствам за згоду сусідського співіснування з небезпечними екологічними об’єктами;

– платежі за екосистемні вигоди;

– агроприродоохоронні платежі як компенсації фермерам, які відводять частину своїх ділянок під лісові насадження;

– платежі за збереження біорозмаїття;

– платежі за естетичні цінності;

– викуп земель з метою створення державних природоохоронних територій;

– компенсації за можливість використання приватних територій з метою організації системи охорони довкілля або проведення там наукових досліджень.

16.9. Екологічне страхування

Під екологічним страхуванням розуміють механізм створення резервних страхових фондів, покликаних на практиці відшкодовувати збитки, завдані середовищу внаслідок надзвичайних ситуацій, екологічних інцидентів, техногенних катастроф та аварій. Резервні фонди формуються за рахунок коштів суб’єктів господарювання, які, у свою чергу, повинні нести повну відповідальність за можливі непередбачувані збитки НС в результаті їхньої діяльності.

За рахунок створення таких резервних фондів необхідно досягти якщо не екологічної, то хоча б економічної захищеності юридичних і фізичних осіб, які можуть постраждати в результаті форс-мажорних екологічних обставин.

В Україні здійснюється добровільне і обов’язкове державне та інші види страхування громадян та їх майна, майна і доходів підприємств, установ і організацій на випадок шкоди, заподіяної внаслідок забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів.

16.10. Фонди охорони навколишнього природного середовища

З метою фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища згідно з законодавством України утворюються такі фонди:

– державний;

– республіканський АР Крим;

– місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища.

Республіканський фонд АР Крим та місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища утворюються у складі республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та відповідного місцевого бюджету за місцем заподіяння екологічної шкоди за рахунок:

– зборів за забруднення навколишнього природного середовища;

– частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством;

– цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища утворюється за рахунок:

– відрахувань з місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, розмір яких визначається Верховною Радою України;

– добровільних внесків підприємств, установ, організацій, громадян та інших надходжень;

– частини зборів за використання природних ресурсів, розмір яких визначається Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України;

– частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством.

Кошти місцевих республіканського Автономної Республіки Крим і державного фондів охорони навколишнього природного середовища можуть використовуватись тільки для цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, в тому числі наукових досліджень з цих питань, ведення державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також заходів для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення та стимулювання працівників спеціально уповноважених державних органів у галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, крім осіб, які мають статус державних службовців, та громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, що виявили порушення природоохоронного законодавства і вжили необхідних заходів для притягнення винних до відповідальності, запобігання порушенням природоохоронного законодавства.

В Україні можуть утворюватись й інші фонди для стимулювання і фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки [5].

Рекомендована і використана література

1. Врублевська ОМ. Конспект лекцій з економіки природокористування / О. В. Врублевська. – Л.: УкрДЛТУ, 2003. – 210 с.

2. Ігнатенко МТ. Екологія і економіка природокористування : навч. посіб. / М. Г. Ігнатенко, В. О. Малєєв. – К. ; Херсон: Айлант, 2002. – 287 с.

3. Мороз П. Ї. Екологічні проблеми раціонального природокористування : навч. посіб. / ПЛ. Мороз, І. С. Косенко. – Л. : Престиж Інформ, 1999. – 282 с.

4. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням : підручник /за заг. ред. Л. Г. Мельника, М. К. Шапочки. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2005. – 759 с.

5. Про охорону природного навколишнього середовища : Закон України. – № 1264-ХП від 25.06.1991 р.

6. Синякевич ЇМ. Економіка природокористування : навч. посіб. / І. М. Синякевич. – К. : ІЗМН, 1996. – 156 с.

7. Тупиця Т. Ж.. Збалансоване природокористування : національний і міжнародний контекст / Т. Ю. Туниця. – К. : Знання, 2006.- 300 с.

8. Хвесик МА. Економіко-правове регулювання природокористування : монографія / М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, Ю. П. Кула-ковський. – К.: Кондор, 2004. – 524 с.

9. Шевчук. В. Довідник з питань економіки та фінансування природокористування і природоохоронної діяльності / В. Шевчук. – К.: Геопринт, 2000. – 411 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 16.10. Фонди охорони навколишнього природного середовища