Правознавство – Олійник А. Ю. – 17.3. Цивільні процесуальні правовідносини

Під час розгляду цивільної справи особи вступають у суспільні відносини, які регулюються цивільним процесуальним правом, а тому отримали назву цивільних процесуальних правовідносин.

Цивільні процесуальні правовідносини мають свою внутрішню структуру та складаються з трьох елементів: суб’єктів, об’єкта і змісту.

Суб’єкти – це учасники цивільних процесуальних правовідносин, носії цивільних процесуальних прав та обов’язків.

Усі суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин наділені різними процесуальним правами та обов’язками, мають не однакову заінтересованість у справі, тому їх поділяють на кілька груп:

1) суд. За загальним правилом, у процесуальних правовідносинах одним із суб’єктів завжди є суд. Так, цивільні справи в судах першої інстанції розглядаються одноособово суддею, який є головуючим і діє від імені суду. У деяких установлених законом випадках такі справи розглядаються колегією в складі одного судді і двох народних засідателів, які при здійсненні правосуддя користуються всіма правами судді. У судах апеляційної інстанції цивільні справи розглядаються колегією у складі трьох суддів, а в суді касаційної інстанції – п’яти суддів тощо;

2) особи, які беруть участь у справі – суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, які мають юридичну заінтересованість, що визначає їх правовий статус при розгляді та вирішенні цивільної справи. Заінтересованість особи може бути матеріально-правовою та (або) процесуальною.

У справах позовного провадження особами, які беруть участь у справі, є сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб.

Сторонами є заінтересовані особи, між якими виник матеріально-правовий спір, що розглядається і вирішується у порядку позовного провадження.

Сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач. Вони є основними особами, які беруть участь у цивільній справі позовного провадження, без них неможливе виникнення самого цивільного судочинства.

Позивач – це особа, на захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод, чи інтересів якої відкрито позовне провадження у цивільній справі; а відповідач – це особа, яка на думку позивача порушила, не визнала або оспорила його права, свободи чи інтереси і тому притягується до участі у цивільній справі для відповіді за пред’явленими позовними вимогами.

Треті особи – це суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, які вступили в цивільну справу після відкриття в ній провадження для захисту своїх суб’єктивних прав чи охоронюваних законом інтересів, відмінних від прав й охоронюваних законом інтересів позивача та відповідача.

У справах наказного та окремого провадження особами, які беруть участь у справі, є заявники, інші заінтересовані особи, їх представники.

У цивільних справах також можуть брати участь органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб (Уповноважений Верховної Ради Україна з прав людини, прокурор, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи України);

3) інші учасники цивільного процесу, яких залежно від характеру участі їх у справі поділяють на дві підгрупи: особи, які сприяють встановленню обставин справи (свідок, експерт, перекладач, спеціаліст, особа, яка надає правову допомогу) та особи, які сприяють проведенню судового розгляду справи (секретар судового засідання, судовий розпорядник).

Другим елементом цивільних процесуальних правовідносин є об’єкт, тобто те, з приводу чого ці правовідносини виникають, з приводу чого суб’єкти цивільних правовідносин вступають у такі відносини. Це можуть бути різноманітні матеріальні і нематеріальні блага, що задовольняють потреби суб’єктів.

І, нарешті, третім елементом цивільних процесуальних правовідносин є їх зміст. Його складають цивільні процесуальні права та обов’язки суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин, що можуть реалізуватися у сфері процесуальних дій у сфері цивільного судочинства.

Запитання та завдання для самостійної перевірки знань

1. Що таке цивільне право? Які відносини ним регулюються?

2. Яка структура цивільного законодавства?

3. Охарактеризуйте цивільні правовідносини.

4. Що таке цивільна правоздатність і цивільна дієздатність фізичної особи?

5. Порівняйте підстави і наслідки обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та визнання фізичної особи недієздатною.

6. Які особливості участі в цивільних правовідносинах юридичних осіб?

7. Визначте об’єкти цивільних прав і класифікуйте їх.

8. Що таке правочин? Які є види правочинів?

9. Які види представництва Ви знаєте?

10. Чим відрізняються строки від термінів?

11. Що охоплюється поняттям “позовна давність”?

12. Що складає зміст права власності?

13. Які Ви знаєте підстави виникнення і припинення права власності?

14. Що є речовими правами на чуже майно?

15. Визначте об’єкти та суб’єктів права інтелектуальної власності.

16. Що таке зобов’язання? Хто є його сторонами?

17. Які є види збитків?

18. У чому полягає моральна шкода?

19. Визначте підстави, за яких особа звільняється від відповідальності.

20. Що таке договір? Які є види договорів?

21. Визначте зміст договору.

22. Охарактеризуйте один із видів договірних зобов’язань на Ваш вибір.

23. Які Ви знаєте види недоговірних зобов’язань?

24. Порівняйте наслідки завдання шкоди малолітньою та неповнолітньою особою.

25. Які особливості відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки?

26. Що таке спадкування? Хто може бути спадкодавцем і спадкоємцем?

27. Що входить до складу спадщини? Коли і де вона відкривається?

28. Охарактеризуйте особливості спадкування за заповітом і за законом.

29. Що таке обов’язкова частка у спадщині?

30. Визначте порядок прийняття спадщини.

31. Що таке цивільне процесуальне право? Які суспільні відносини ним регулюються?

32. Порівняйте між собою види цивільного судочинства.

33. Які Ви знаєте стадії цивільного судочинства?

34. Охарактеризуйте цивільні процесуальні правовідносини.

35. Хто належить до осіб, які беруть участь у справі?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Правознавство – Олійник А. Ю. – 17.3. Цивільні процесуальні правовідносини