Планування маркетингу – Овєчкіна О. А

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – Вступ

Як породження високорозвинутого виробництва і особливий вид комерційної діяльності маркетинг виник в монополізованому господарстві західноєвропейських країн. Термін “маркетинг” походить від англійського “market” (ринок) і означає систему організації й управління економічною діяльністю фірми у сферах

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – Заліковий модуль 1. Формування концепції сучасного маркетингу

Змістовий модуль 1. Еволюція основних концепцій маркетингу та їх характеристика 1.1. Маркетинг: єдність концепції управління господарюванням підприємств (організацій) та їх практичної діяльності на ринкових засадах У значній кількості наукових робіт з теоретичних і практичних

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – Змістовий модуль 1. Еволюція основних концепцій маркетингу та їх характеристика

Змістовий модуль 1. Еволюція основних концепцій маркетингу та їх характеристика 1.1. Маркетинг: єдність концепції управління господарюванням підприємств (організацій) та їх практичної діяльності на ринкових засадах У значній кількості наукових робіт з теоретичних і практичних

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 1.1. Маркетинг: єдність концепції управління господарюванням підприємств (організацій) та їх практичної діяльності на ринкових засадах

Змістовий модуль 1. Еволюція основних концепцій маркетингу та їх характеристика 1.1. Маркетинг: єдність концепції управління господарюванням підприємств (організацій) та їх практичної діяльності на ринкових засадах У значній кількості наукових робіт з теоретичних і практичних

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 1.2. Розвиток ринку та еволюція концепцій маркетингу

Досліджуючи етапи зміни концепцій маркетингу та фактори, що впливають на цей процес, перед усім, слід зауважити, що у загальному значенні концепція розуміється як система поглядів, спосіб обміркування тих або інших явищ у процесі організації

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 1.3 Соціально-етичний маркетинг та його місце в системі концепцій маркетингу сучасних підприємств

На сьогодні найбільш застосованою з шести наведених у табл. 1.1 концепцій є концепція соціально-етичного маркетингу, що ставить перед підприємцями задачу виявлення нестатків і потреб цільових ринків та їх забезпечення за допомогою ефективніших, ніж у

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – Змістовий модуль 2. Сучасна модель маркетингу та її особливості

2.1. Концепція маркетингу як системи взаємодій фірми з ринковими суб’єктами: сутність, функції та матриця цілей Крім основних шести концепцій маркетингу, значного поширення набув маркетинг взаємодій як подальший розвиток соціально-етичної концепції маркетингової діяльності, передбачаючи досягнення

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 2.1. Концепція маркетингу як системи взаємодій фірми з ринковими суб’єктами: сутність, функції та матриця цілей

2.1. Концепція маркетингу як системи взаємодій фірми з ринковими суб’єктами: сутність, функції та матриця цілей Крім основних шести концепцій маркетингу, значного поширення набув маркетинг взаємодій як подальший розвиток соціально-етичної концепції маркетингової діяльності, передбачаючи досягнення

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 2.2. Структура і комплекс маркетингу фірми в системі чинників маркетингового середовища

У сучасній концепції маркетингу його інтегруюча функція розкривається за допомогою поняття “маркетинг-менеджмент”, яке розвиває головну ідею теорії і практики маркетингових взаємодій фірми. Суть цієї ідеї полягає в організації взаємовигідних маркетингових контактів всіх суб’єктів, які

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 2.3. Типи і види організаційної структури маркетингу взаємодій компанії та їх особливості

Організаційна структура маркетингу визначає чисельний склад відділів (груп), зв’язки між ними та рівень їх інтеграції. Структура організації маркетингу встановлює ступінь організаційної відокремленості (так званої департаментизації) елементів (підструктур фірми), рівень їх самостійності в прийнятті управлінських

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 2.4. Основні види маркетингу взаємодій та їх класифікація. Взаємозв’язок традиційних і сучасних напрямів маркетингової діяльності фірми

Залежно від сфер, областей та спрямованості господарської діяльності, характеру попиту на ринку, ступеню конкурентної боротьби виділяють численні види і форми маркетингу взаємодій фірми-продуцента. Класифікацію видів маркетингу здійснюють за наступними ознаками: 1. За відношенням до

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – Змістовий модуль 3. Управління маркетингом взаємодій фірми та його підсистеми

3.1. Етапи управління маркетингом та їх характеристика Як відомо, процес маркетингу – це впорядкована сукупність стадій і дій з виявлення попиту, розробки, виготовлення, розподілу і збуту продукції, відповідно вимогам покупців і можливостям самої фірми-продуцента,

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 3.1. Етапи управління маркетингом та їх характеристика

3.1. Етапи управління маркетингом та їх характеристика Як відомо, процес маркетингу – це впорядкована сукупність стадій і дій з виявлення попиту, розробки, виготовлення, розподілу і збуту продукції, відповідно вимогам покупців і можливостям самої фірми-продуцента,

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 3.2. Основні підсистеми інтегрованої моделі управління маркетингом взаємодій фірми

Відповідно до маркетингової системи взаємодій, створеної фірмою-інтегратором, має бути сформована також інтегрована модель управління її маркетинговою діяльністю – комплекс підсистем координації всіх видів підприємницької діяльності фірми, націленої на її найближчих контрагентів. У інтегрованій моделі

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 3.3. Планування в системі складових маркетингового менеджменту фірми

Планування і здійснення будь-якого управлінського рішення будується на основі зібраної й обробленої інформації. У цьому значенні можна сказати, що інформаційна підсистема є емпіричною базою ухвалення будь-якого маркетингово-управлінського рішення. Інформаційна підсистема маркетингу-взаємодій фірми створюється в

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 3.4. Особливості ухвалення управлінських рішень в системі маркетингових комунікацій фірми

Управлінські рішення в системі маркетинг-взаємодій розрізняються за рядом напрямів. Вони можуть бути направлені на об’єкт, процес і функції (табл. 3.1). На основі аналізу табл. 3.1, яка представляє напрями маркетинг-взаємодій фірми, можна зробити ряд зауважень:

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – Змістовий модуль 4. Методологічні підходи до планування маркетингу

4.1. Основні етапи планування маркетинг-взаємодій фірми Планування виконує виняткову роль в розробці і здійсненні ринкових комунікацій фірми у будь-якому виді господарської діяльності. Стосовно маркетингової діяльності воно забезпечує систематичну збалансовану ув’язку її цілей з потенційними

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 4.1. Основні етапи планування маркетинг-взаємодій фірми

4.1. Основні етапи планування маркетинг-взаємодій фірми Планування виконує виняткову роль в розробці і здійсненні ринкових комунікацій фірми у будь-якому виді господарської діяльності. Стосовно маркетингової діяльності воно забезпечує систематичну збалансовану ув’язку її цілей з потенційними

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 4.2. Загальні підходи до складання маркетингових планів. Класифікація планів маркетингу

В процесі розробки маркетингових планів фірма визначає їх класифікацію. Тут, перш за все, необхідно відзначити, що вище керівництво компанії розробляє загальну концепцію фірми, яка надалі знаходить віддзеркалення в загальному плані, або бізнес-планах, якщо йдеться

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 4.3. Основні показники плану маркетингу

Сукупність показників плану маркетингу представляє собою цілісну систему, в якій можна виділити групу аналітичних і розрахункових показників. Значна частина цих аналітичних показників застосовується в ході проведення ситуативного аналізу маркетингового середовища компанії. На цьому етапі

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 4.4. Система маркетингового контролю та її особливості

Логіка аналізу особливостей етапів маркетингового планування приводить до необхідності розгляду питання, пов’язаного з організацією системи контролю за виконанням плану маркетингу. Контроль маркетингу – це постійна, систематична перевірка і оцінка стану та процесів у області

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – Змістовий модуль 5. Особливості стратегічного планування маркетингових комунікацій фірми

5.1. Процес, технологія і дизайн планування стратегічних маркетинг-взаємодій фірми Стратегічне планування є системою планових рішень, за допомогою яких розробляється і здійснюється стратегія функціонування і (або) розвитку фірми в умовах змінного маркетингового середовища. Стратегія розглядається

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 5.1. Процес, технологія і дизайн планування стратегічних маркетинг-взаємодій фірми

5.1. Процес, технологія і дизайн планування стратегічних маркетинг-взаємодій фірми Стратегічне планування є системою планових рішень, за допомогою яких розробляється і здійснюється стратегія функціонування і (або) розвитку фірми в умовах змінного маркетингового середовища. Стратегія розглядається

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 5.2. Основні підходи до визначення маркетингової стратегії фірми. Види стратегій маркетингу

Учені і практики розробили ряд підходів, які можуть бути корисні при плануванні стратегічних маркетингових рішень в конкретній ринковій ситуації. Більшість підходів до вибору стратегій маркетингу заснована на: А) використанні матричного методу аналізу; Б) врахуванні

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 5.3. Стратегічне планування і БТР-маркетинг: проблеми сегментації цільового ринку

Стратегічне планування маркетингу спрямоване на розв’язання майбутніх проблем маркетингу з метою забезпечення довгострокового розвитку фірми. Це не лише вибір та реалізація стратегії, але й комплексне бачення довгострокової перспективи маркетингової діяльності завдяки безперервному моніторингу навколишнього

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 5.4. Правила ухвалення стратегічних планових рішень у сфері маркетингової діяльності фірми

Розробка успішної стратегії маркетингу передбачає виконання певних правил, а саме: 1. В процесі планування стратегії фірма має завжди пам’ятати про те, що механізм стратегічного планування зорієнтований на розв’язання складних масштабних задач і вимагає поєднання

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – Змістовий модуль 6. Тактичне планування маркетингової діяльності компанії

6.1 Стратегія і тактика планування маркетингу: проблеми взаємозв’язку Як випливає з попереднього матеріалу, стратегія маркетингу – це генеральна програма маркетингової діяльності фірми та її СБО на галузевих ринках. Стратегія маркетингу характеризує його глобальні напрями

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 6.1 Стратегія і тактика планування маркетингу: проблеми взаємозв’язку

6.1 Стратегія і тактика планування маркетингу: проблеми взаємозв’язку Як випливає з попереднього матеріалу, стратегія маркетингу – це генеральна програма маркетингової діяльності фірми та її СБО на галузевих ринках. Стратегія маркетингу характеризує його глобальні напрями

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 6.2. Основні етапи і процедури тактичного планування маркетингових взаємодій фірми

Як було зазначено вище, аналіз стратегічного планування маркетингу має бути доповнений характеристикою тактичних дій фірми. Тактика маркетингу – це система послідовних конкретних дій з метою реалізації заданої маркетингової стратегії. Виділяють наступні етапи тактичного планування

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 6.3. Особливості ухвалення тактичних рішень у сфері маркетинг-взаємодій компанії

Як було зазначено вище, аналіз стратегічного планування маркетингу має бути доповнений характеристикою тактичних дій фірми. Тактика маркетингу – це система послідовних конкретних дій з метою реалізації заданої маркетингової стратегії. Виділяють наступні етапи тактичного планування

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – Заліковий модуль 2. Політика планування маркетинг-мікс компанії

Змістовий модуль 7. Особливості планування товарної політики фірми 7.1. Маркетингове трактування товару та його основні характеристики Як відомо, товар представляє собою сукупність корисних властивостей матеріального блага або послуги, здатних задовольнити потребу, що пред’являється покупцями.

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – Змістовий модуль 7. Особливості планування товарної політики фірми

Змістовий модуль 7. Особливості планування товарної політики фірми 7.1. Маркетингове трактування товару та його основні характеристики Як відомо, товар представляє собою сукупність корисних властивостей матеріального блага або послуги, здатних задовольнити потребу, що пред’являється покупцями.

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 7.1. Маркетингове трактування товару та його основні характеристики

Змістовий модуль 7. Особливості планування товарної політики фірми 7.1. Маркетингове трактування товару та його основні характеристики Як відомо, товар представляє собою сукупність корисних властивостей матеріального блага або послуги, здатних задовольнити потребу, що пред’являється покупцями.

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 7.2. Товарний субмікс в системі маркетингових взаємодій фірми. Стратегічні і тактичні цілі товарної політики

Фірма розробляє комплексний товарний мікс, в якому, окрім проблем оптимізації товарного асортименту, розв’язуються задачі цілеспрямованого впливу на купівельний попит і створення привабливого іміджу товарів компанії. У сучасному маркетингу товарний мікс – це сукупність інструментів,

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 7.3. Розробка і реалізація товарної політики компанії

Досягнення поставлених компанією стратегічних і тактичних цілей товарної політики підвищує конкурентоспроможність продукції, забезпечуючи фірмі міцну конкурентну позицію на ринку. Планування товарної політики фірми проходить кілька стадій: I стадія – комплексний аналіз конкурентоспроможності продукції компанії

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – Змістовий модуль 8. Цінова політика компанії та її планування

8.1. Ціновий субмікс і його структура. Основні напрями цінової політики фірми Оптімізувавши товарний асортимент, фірма має вирішити, яких саме цілей вона може досягти за допомогою цінової політики. Сучасний маркетинг під ціновою політикою розуміє мистецтво

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 8.1. Ціновий субмікс і його структура. Основні напрями цінової політики фірми

8.1. Ціновий субмікс і його структура. Основні напрями цінової політики фірми Оптімізувавши товарний асортимент, фірма має вирішити, яких саме цілей вона може досягти за допомогою цінової політики. Сучасний маркетинг під ціновою політикою розуміє мистецтво

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 8.2. Процес вибору маркетингових підходів і методів визначення цін. Чинники, що впливають на ціноутворення

Визначення базової ціни і ціни, що відображає маркетинговий супровід продукції, здійснюється на основі вибраного фірмою підходу до ціноутворення. Процес вибору найвигіднішого маркетингового підходу до встановлення цін на товари (послуги) компанії проходить декілька етапів: 1.

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 8.3. Етапи планування цінової політики компанії та їх особливості. Види цінових стратегій маркетингу

До основних етапів планування цінової політики фірми відносять: 1. Оцінку фактичного рівня конкурентоспроможності продукції фірми. 2. Постановку цілей і задач цінової політики. 3. Оцінку цінових стратегій конкурентів, вибір власної стратегії ціноутворення і складання макету

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – Змістовий модуль 9. Планування розподільно-збутової політики фірми та її особливості

9.1. Розподільний субмікс маркетингу. Цілі і задачі розподільно-збутової політики компанії Розподільний субмікс фірми-виробника є важливою складовою її маркетингових взаємодій. Основою розподільного субміксу і розподільно-збутової політики компанії-продуцента є система контролю матеріальних і грошових потоків на

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 9.1. Розподільний субмікс маркетингу. Цілі і задачі розподільно-збутової політики компанії

9.1. Розподільний субмікс маркетингу. Цілі і задачі розподільно-збутової політики компанії Розподільний субмікс фірми-виробника є важливою складовою її маркетингових взаємодій. Основою розподільного субміксу і розподільно-збутової політики компанії-продуцента є система контролю матеріальних і грошових потоків на

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 9.2. Вибір каналів розподілу продукції. Основні підсистеми управління розподільно-збутовою мережею

В сучасному маркетингу під плануванням товароруху розуміється систематичне прийняття планово-управлінських рішень відносно вибору каналу розподілу, передачі власності на товар споживачеві та здійснення торгових операцій. Взагалі слід зазначити, що фірма-виробник починає моделювання своєї розподільно-збутової мережі

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 9.3. План продажів (збуту) і особливості його розробки

Розробка плану продажів (реалізації продукції) є завершальним етапом складання внутрішньофірмових планів господарської діяльності, і в той же час служить основою для складання загальногосподарських кошторисів витрат на реалізацію товарів (рис. 9.9). Згідно рис. 9.9, план

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 9.4. Основні рішення, що приймаються фірмою в сфері маркетинг-логістики. Стратегії маркетинг-логістики

В рамках каналу розподілу продукції здійснюється розробка системи маркетинг-логістики – фізичного переміщення продукції від фірми-виробника до кінцевого споживача. Виділяють внутрішню і зовнішню маркетинг-логістику (рис. 9.11). Рис. 9.11. Логістичні процеси в системі виробничо-маркетингової діяльності фірми

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – Змістовий модуль 10. Планування комунікаційної політики маркетингу

10.1. Комунікаційний субмікс маркетингу взаємодій та його структура. Цілі й основні напрями комунікаційної політики фірми Комунікаційний субмікс є найважливішим елементом маркетингу, в якому сконцентровані результати всіх заходів виробничо-збутової діяльності фірми. В цьому субміксі маркетингу

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 10.1. Комунікаційний субмікс маркетингу взаємодій та його структура. Цілі й основні напрями комунікаційної політики фірми

10.1. Комунікаційний субмікс маркетингу взаємодій та його структура. Цілі й основні напрями комунікаційної політики фірми Комунікаційний субмікс є найважливішим елементом маркетингу, в якому сконцентровані результати всіх заходів виробничо-збутової діяльності фірми. В цьому субміксі маркетингу

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 10.2. Способи формування попиту і стимулювання збуту. Планування рекламної діяльності фірми, особистих продажів і зв’язків з громадськістю

В процесі просування своїх товарів і послуг фірма планує застосування старих (традиційних) і нових способів стимулювання попиту і збуту. При цьому, перш за все, фірма займається розробкою і здійсненням заходів рекламної діяльності у сфері

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 10.3. Особливості планування нових форм просування товарів фірми. Спонсоринг. Продукт-плейсмент. Брендинг

Плануючи певні маркетингові заходи в сфері комунікацій, фірми-виробники прагнуть досягти оптимального розподілу коштів на комунікаційні інструменти за наступними основними етапами: – визначення потенційно можливої чисельності покупців, обсягу бюджету маркетингових комунікацій та його розподілу за

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – Змістовий модуль 11. Основні засади екологічного маркетингу

11.1. Сучасний стан навколишнього середовища внаслідок впливу економіки Сучасний маркетинг в цілому має виключно економічні цілі і прагне до балансу економічних інтересів виробника і споживача. Однак в останні роки заклопотаність впливом виробничої сфери на

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 11.1. Сучасний стан навколишнього середовища внаслідок впливу економіки

11.1. Сучасний стан навколишнього середовища внаслідок впливу економіки Сучасний маркетинг в цілому має виключно економічні цілі і прагне до балансу економічних інтересів виробника і споживача. Однак в останні роки заклопотаність впливом виробничої сфери на