Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – Методичні та довідкові видання

1. Банківська енциклопедія. За ред. проф. A. M. Мороза – К.: Ельтон, 1993.

2. Валюта? Валюта… Валюта! – М.: Технополис, 1993.

3. Валюты мира: Справочник: Пер. с кит. – М.: МП “Брат”, 1992.

4. Внешне-экономическая деятельность: Слов, справ. – Минск: Высш. шк., 1992.

5. Герчикова H. H. Международные экономические организации. – М.: АО “Консалтбанкир”, 2000.

6. Гроші, банки та кредита: у схемах і коментарях / За ред. В. Л. Луціва. – Т.: Карт-бланш, 2000.

7. Денежное обращение в Украине: Сб. нормат. док. / Сост. В. Г. Сировец – X.: ООО “Конус”, 2000.

8. Економічна безпека держави: 36. нормат-правов. актів України / Уклад.: Т. Т. Ковальчук, З. С. Варналій, B. B. Фещенко, O. B. Сидорчук – К.: Міжвідомча комісія з питань фінансової безпеки при Раді національної безпеки і оборони України, 2001.

9. Економічна енциклопедія: У 3 т. – К.: Вид. центр “Академія”, 2000 – Т. І.

10. Загородиш А. Г., Вознюк ГЛ., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000.

11. Ковальчук Г. О. Контрольні завдання з економіки.

– К.: Вид-во TOB “Кадри”, 2002.

12. Козак Ю. Г. Міжнародні фінанси в питаннях та відповідях. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К., ЦУТ, 2003.

13. Кочетов Э. Г. Геоэкономический (глобальный) толковый словарь: Сб. стратегии, понятий-новелл: В 2 т.

– М.: РИО РТА, 2002.

14. Кривошей В. В. Міжнародні фінанси: Метод, ре-ком, для практ. та самост. робота студ. з дисц. “Міжнародні фінанси” спец. 7.050104 “Фінанси” / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – X.: ДОД ХДУХТ, 2005.

– 50 с.

15. Мартынов В. В. Англо-русский словарь внешнеэкономических терминов. – М.: Финансы и статистика, 1992.

16. Настольная книга валютного дилера: Справ, изд.

– М.: Верба, 1992.

17. Омельченко A. B. Іноземні інвестиції в Україні: Довідник з правових питань. – К.: Юрінком, 1997.

18. Основы внешнеэкономических знаний: Слов, справ. – М.: Высш. шк., 1992.

19. Похлебкин В. В. Словарь международной символики и эмблематики. – 3-е изд. – М.: Междунар. отношения, 1995.

20. Ростов Є. Ф. Економіка країн світу: Довідник. – К.: НВП “Картографія”, 1998.

21. Русско-английский толковый словарь международных финансовых, валютных, биржевых терминов и понятий. – М.: Партнер, 1991.

22. Справочник экономиста-международника. – к.: Политиздат Украины, 1990.

23. Страны мира: Энциклопед. справ. – Минск: Ми-ринда: Радиола-плюс, 2000.

24. Увесь світ у цифрах і фактах: Довідник. – 2-ге вид., випр. та доп. – К.: МАПА, 2002.

25. Україна і Світова організація торгівлі: 36. офіц. док. / Уклад.: З. С. Варналій, Т. О. Панфілова, Ю. А. Петраченко, В. В. Фещенко. – К.: Міжвідомча комісія з питань фінансової безпеки при Раді національної безпеки і оборони України, 2002.

26. Универсальный экономический словарь. – К.: Книга памяти Украины, 1999.

2 7. Финансовые и экономические показатели зарубеж-ных фирм. Методика их анализа. – К.: МП “Бета”, 1991.

28. Шреплер Х. А. Международные экономические организации: Пер. с англ. – М.: Междунар. отношения, 1997.

29. Щелоков A. A. Монеты СССР: Каталог. – М.: Финансы и статистика, 1989.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – Методичні та довідкові видання