Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – ПЕРЕДМОВА

Багаторічний досвід підготовки та видання підручників “Міжнародні валютно-фінансові відносини” та “Міжнародні фінанси”, а також викладання відповідних навчальних дисциплін та дисципліни “Фінансово-кредитні системи зарубіжних країн” у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка дає право автору зробити висновок про те, що найхарактернішою рисою міжнародних валютно-фінансових відносин є їх цільове призначення – ефективно обслуговувати міждержавний рух товарів та послуг і перерозподіляти грошовий капітал між конкуруючими агентами світового ринку. Вони ж своєчасно подають сигнали про стан світової фінансової кон’юнктури, які є певними орієнтирами для прийняття своєчасних адекватних рішень суб’єктами міжнародних економічних і валютно-фінансових відносин.

Особливу актуальність своєчасного реагування на зміни міжнародної фінансової кон’юнктури підкреслили події, пов’язані з серією валютно-фінансових обвалів кінця минулого століття (азійська криза 1998 р., події в Росії, згодом в Україні та інших країнах СНД). Саме в цей час постала проблема необхідності більш чіткого регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин з метою їх стабілізації. Це стає особливо актуальним в умовах глобалізації міжнародних фінансових ринків.

Глобалізація – складна і багатоаспектна проблема, за якою стоїть багато реальних явищ і процесів, а також проблем, які стосуються всього людства. Сьогодні міжнародний фінансовий капітал може вільно, без будь-яких перешкод, переміщуватися з внутрішнього на світовий валютно-фінансовий ринок і навпаки. У світі сьогодні сформувалися грандіозні потоки “гарячих” грошей, які шукають свого надприбуткового застосування і які завдяки новітнім технологічним інноваціям шляхом натиску на клавішу комп’ютера можуть бути миттєво переказані з одного регіону в інший, з однієї валюти в іншу, чим здатні розладнати валютно-фінансову систему будь-якої країни, навіть найрозвиненішої.

Валютно-фінансові відносини – це відносини між учасниками міждержавного обміну при функціонуванні грошей у міжнародному обороті. Тому для валютно-фінансових відносин характерні дві взаємопов’язані сфери функціонування – національно-державна та міжнародна.

Саме цю концепцію покладено автором в основу підручника. Його зміст грунтується на послідовному аналізі основних структуроутворюючих елементів, які в своїй сукупності дають чітке уявлення про те чи інше явище сучасної складної системи валютно-фінансових відносин.

Логіка викладання матеріалу відповідає логіці історичного процесу розвитку міжнародно-фінансових відносин. І хоча специфіка останніх сьогодні докорінно відрізняється від попередніх етапів розвитку, однак, якщо сьогодення брати у відриві від попередніх етапів, воно багато в чому буде незрозумілим.

Валютно-фінансові відносини – надзвичайно складна і важлива сфера господарського життя будь-якої сучасної держави. Нинішня практика в Україні з особливою переконливістю підтверджує, що фактори, пов’язані з нагальною потребою якнайшвидшого розв’язання накопичених проблем у цій сфері, – чи не найголовніші у стримуванні економічного відродження нашої держави.

За сучасних умов глобалізації та побудови ринкової моделі економіки в нашій державі дуже важливого значення набуває необхідність глибокого усвідомлення економічної природи й сутності міжнародних валютно-фінансових відносин, їх об’єктивної необхідності, діалектичного зв’язку з іншими економічними категоріями, а також їх зростаючої ролі та значення у складній системі світогосподар-ських зв’язків. Тому цілком закономірно, що важливою передумовою успішного засвоєння студентами складних проблем сучасної системи міжнародних валютно-фінансових відносин є необхідність попереднього вивчення таких дисциплін, як теорія фінансів, фінансово-кредитні системи зарубіжних країн, фінансовий менеджмент, банківська справа, управління портфельними інвестиціями, фінансові ринки тощо.

Підручник розрахований насамперед на студентів вищих навчальних закладів, усіх, кого цікавлять сучасні проблеми міжнародних валютно-фінансових відносин. З метою глибшого засвоєння матеріалу в кінці кожного розділу подано контрольні запитання і завдання. Підручник має систематизований список рекомендованої літератури.

Пропоноване читачеві п’яте видання підручника суттєво перероблене і доповнене. До нього включені три нові частини: частина ІІІ “Особливості функціонування міжнародного валютно-фінансового ринку”, частина IV “Міжнародний фінансовий лізинг”, частина X “Україна і Європейський Союз”. Значно збагачено новітнім матеріалом розділ 10 “Платіжний баланс як підсумковий показник світогоспо-дарських зв’язків країни” четвертого видання, який перероблено в окрему частину VII підручника.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – ПЕРЕДМОВА