Міжнародні фінанси – Д’яконова І. І. – Передмова

Міжнародні фінанси на сучасному етапі – це галузь формування економічних відносин, що найбільш динамічно розвиваються. Очевидним фактом сьогодення є тотальна глобалізація фінансового ринку. Крім того, фондові ринки, банківська справа, фінансова діяльність транснаціональних корпорацій, державні фінанси – це ті сфери діяльності, які сьогодні перебувають не тільки в постійній взаємодії та взаємозалежності, але і відчувають на собі значний вплив інтеграційних, глобалізаційних процесів. Спеціалісту з фінансів чи міжнародного бізнесу, будь-якому суб’єкту господарювання неможливо зрозуміти події, що відбуваються на ринку, якщо він не володіє достатнім рівнем підготовки у галузі світових фінансів. Ознайомившись з матеріалами даного навчального посібника, читач зможе розуміти та оцінювати матеріали стосовно світових фінансів, що публікуються в засобах масової інформації, світових рейтингових агенціях, робити власні виважені висновки та приймати обгрунтовані рішення щодо ефективності власних інвестицій та управління боргів, а також оцінювати якість та зміст національної та міжнародної економічної політики.

І головною перевагою даного видання є дослідження міжнародних фінансових процесів у період останньої світової фінансової кризи.

Метою розробки навчального посібника є формування знань з міжнародних фінансів, механізмів та інструментарію прийняття рішень у валютній, кредитній та інвестиційній сферах на мікро – та макроекономічному рівнях в межах навчальної дисципліни “Міжнародні фінанси”.

Основні завдання дисципліни “Міжнародні фінанси” спрямовані на:

O вивчення сутності та елементів системи міжнародних фінансів;

O набуття знань стосовно дослідження світового фінансового ринку та його сегментів, використання основних фінансових документів;

O набуття вмінь здійснювати міжнародні розрахунки;

O дослідження особливостей фінансів транснаціональних корпорацій;

O визначення ролі України у світовій фінансовій сфері;

O окреслення проблеми заборгованості в системі міжнародних фінансів.

У навчальному посібнику “Міжнародні фінанси” увага приділена основним галузям світової фінансової інфраструктури.

Опанування поданим у тексті матеріалом базується на знаннях економічної теорії, теорії фінансів, грошей та кредиту, міжнародної економіки та багатьох інших дисциплін. Дисципліна “Міжнародні фінанси” є однією з основних дисциплін бакалаврської підготовки студентів. У свою чергу, вона створює базу для майбутнього засвоєння багатьох дисциплін магістерського рівня підготовки.

Викладення матеріал}’ грунтується на теоріях, розроблених видатними вітчизняними та зарубіжними науковцями в галузі ринкової економіки, валюти та валютних курсів, фінансового ринку, фінансового менеджменту тощо.

В ході написання навчального посібника автори намагались послідовно вивчати всі аспекти діяльності суб’єктів світового ринку, що виникають у процесі міжнародної фінансової діяльності.

Загальна послідовність тем визначалася вимогами освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальностями напрямку 0501 – “Економіка і підприємство” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Перша тема видання присвячена визначенню сутності системи міжнародних фінансів. У другій темі розкривається зміст глобалізації світового фінансового середовища та світових фінансових криз. Третя тема висвітлює питання оцінки та управління боргом у системі міжнародних фінансів. У четвертій та п’ятій темах відповідно приділяється увага характеристиці елементів світової валютно-фінансової системи, етапам її еволюції, а також фінансовій та монетарній політиці Європейського валютного союзу. Шоста та сьома теми присвячені міжнародним розрахункам та особливостям формування та оцінки платіжного балансу країни. У восьмій-тринадцятій темах вивчається світовий фінансовий ринок, його основні структурні елементи та інструменти, що використовуються на цих ринках. Чотирнадцята тема висвітлює питання типологізації та організації фінансових аспектів функціонування транснаціональних корпорацій. П’ятнадцята тема звертає особливу увагу на аналіз ситуації, що склалася на міжнародній банківській арені та в Україні у кризовий та посткризовий періоди. Шістнадцята тема вивчає міжнародні податкові відносини, зокрема розкриває сутність, еволюцію та специфічні риси податкових систем країн світу. Сімнадцята тема значну увагу приділяє аналізу тенденцій розвитку та функціонування міжнародного страхового ринку. В останній, вісімнадцятій, темі розглядаються сучасні тенденції розвитку валютного ринку, ринку банківських металів, стан платіжного балансу та зовнішньої заборгованості України в рамках інтеграційних та глобалізаційних процесів.

Навчальний посібник підготували колектив авторів: д-рекон. наук, доц. 1.1. Д’яконова (передмова, розд. 1. 6, 8, 11, 15), д-р екон. наук. проф. М. І. Макаренко (передмова, розд. 2). д-р екон. наук, доц. О. М. Косткж, (розд. 14), д-р екон. наук, доц. Ф. О. Журавка (розд. 9, ІЗ), д-р екон. наук, проф. І. О. Школьник (підрозд. 8.4, 8.5), канд. екон. наук, доц. О. В. Косткж (розд. 5), канд. екон. наук, доц. Л. І. Хомутенко (розд. 4), канд. екон. наук, доц. 1.1. Рекуненко (розд. 10), канд. екон. наук, доц. Т. Г. Савченко (розд. 7), канд. екон. наук В. В. Федірко (розд. 18), канд. екон. наук, доц. Ю. В. Чала (розд. 17), канд. екон. наук В. Ю. Дудченко (розд. 3, 12). асистент О. С. Квачан (розд. 16); аспіранти: М. М. Бричко (підрозд. 14.4). А. О. Мірошниченко (підрозд. 15.3), Я. І. Мозговий (підрозд. 14.5), Є. Ю. Мордань (підрозд. 15.4).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Міжнародні фінанси – Д’яконова І. І. – Передмова