Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Операційний ризик

Ризик потенційних збитків від зміни валютних курсів поділяють на операційний, трансляційний і економічний. Загальновизнаних визначень цих трьох типів ризиків у сучасній економічній літературі немає, особливо це стосується економічного ризику.

Операційний ризик

Операційний валютний ризик – ризик реальних втрат або упущеної вигоди в конкретній операції або угоді. Цей ризик можна визначити як можливість недоотримати прибуток або понести збитки внаслідок безпосереднього впливу змін валютного курсу на очікувані потоки грошових коштів. Експортер, який одержує іноземну валюту за проданий товар, несе збитки від зниження курсу іноземної валюти щодо національної, тоді як імпортер, що здійснює оплату в іноземній валюті, несе збитки від підвищення ‘курсу іноземної валюти щодо національної.

Невизначеність вартості експорту в національній валюті в разі реалізації контракту в іноземній валюті може стримувати експорт, оскільки виникають сумніви в тому, що експортовані товари зрештою можна буде реалізовувати з прибутком. Невизначеність вартості імпорту в національній валюті, якщо ціна встановлена в іноземній валюті, збільшує ризик утрат від імпорту, оскільки в перерахунку на національну валюту ціна може виявитися некон-курентною. Таким чином, невизначеність валютного курсу може перешкоджати міжнародній торгівлі.

Невизначеність обсягу доходу від експортних операцій, коли товари оцінюються в іноземній валюті, можна подолати, якщо визначити ціну в базовій національній валюті компанії-експорте-ра. Однак це лише перенесе валютний ризик на імпортера, який згодом вважатиме за краще мати справу з постачальниками, готовими оформляти угоду у валюті країни-імпортера. Крім того, знецінення іноземної валюти безпосередньо впливає на доходи від експорту товарів у перерахунку на національну валюту, супроводжується підвищенням курсу національної валюти і призводить до зростання ціни експорту в іноземній валюті, що спричинює зниження його конкурентоспроможності. Особливо негативний ефект буде в умовах попиту, чутливого до змін ціни.

Прикладом нестабільності величини обсягу продажів може служити ситуація проведення тендерів на контракт. Тендер у національній валюті може поставити компанію в невигідне конкурентне становище, а тендер в іноземній валюті може спричинити валютний ризик (залежно від результату тендеру). Успіх у тендері пов’язаний з валютним ризиком, а це створює певні фінансові проблеми. Найефективніший захист від подібних ризиків можуть забезпечити валютні опціони.

Валютний ризик підвищується в ситуації, коли компанії працюють у країнах за контрактними цінами в доларах США, тоді як. їхні витрати оцінюються в іншій валюті. У цьому разі компанії виявляються вразливими для ризику збитків від падіння курсу долара і мусять застрахувати себе на випадок, якщо тенденція до послаблення долара збережеться протягом тривалого періоду.

Описані ситуації можуть розглядатися як джерела умовного операційного валютного ризику. Дуже часто ризик, пов’язаний з участю в тендері, вважається різновидом економічного валютного ризику, особливо якщо під ним розуміється весь залишковий ризик, який важко однозначно оцінити як операційний або трансляційний.

Імпортери, які реалізують контракти в іноземній валюті, також стикаються з невизначеністю при оцінці вартості імпорту в національній валюті. Для них це стає особливо проблематичним у разі чутливості збуту до цінових змін, коли, наприклад, їхніми конкурентами є внутрішні виробники, які не відчувають впливу змін валютних курсів, або імпортери, які одержують рахунки-фактури в іноземній валюті, курс якої змінюється в сприятливому напрямі. Що стосується високотехнологічних товарів, то звичайно їхніми постачальниками є США, Японія або країни Західної Європи. Відмінності в змінах курсів валют цих країн щодо одна одної впливають на відносну конкурентоспроможність (ціну) їхньої продукції.

Найскладнішою в теоретичному плані є проблема визначення дати виникнення операційного валютного ризику. Один з варіантів – вважати її датою виписання рахунку-фактури. Якщо експортер отримав замовлення, накладна на який буде виписана в іноземній валюті, то ризик виникає з моменту реєстрації замовлення, якщо ціна в іноземній валюті визначається в момент отримання замовлення. Постають складнощі із замовленнями, які очікуються, але ще не отримані. Наприклад, туристичній фірмі при продажу путівок на відпочинок необхідно враховувати оплату готелів у валютах інших країн, що пов’язано з ризиком збитків у разі підвищення курсів валют цих країн щодо валюти країни розташування фірми. Таке підвищення збільшить її витрати в іноземних валютах, тоді як дохід від путівок визначається в момент опублікування прейскуранта. До моменту публікації прейскуранта підвищення курсів іноземних валют може бути враховане в цінах, що призначаються. Однак як тільки прейскурант опублікований, змінити ціни вже неможливо, і операції туристичної фірми стають ризикованими. У цьому випадку виникнення операційного ризику може датуватися з моменту публікації прейскуранта.

Операційний ризик може виникнути в ситуації, коли ціна угоди встановлена в одній валюті, а оплата здійснюватиметься в іншій. У цій ситуації схильною до ризику є валюта ціни. Підвищення курсу валюти платежу щодо базової валюти не супроводжується відповідним зростанням курсу валюти ціни відносно базової валюти. Підвищення вартості купівлі одиниці валюти платежу (наприклад, одного долара) компенсуватиметься зменшенням одиниць (тобто доларів), відповідних вартості товарів або послуг за угодою, вираженою у валюті ціни.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Операційний ризик