Міжнародні фінанси – Д’яконова І. І. – 11.1. Міжнародний кредит як економічна категорія

11.1. Міжнародний кредит як економічна категорія

Міжнародний кредит – це рух позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, пов’язаний з наданням у тимчасове користування валютних грошово-матеріальних ресурсів одних країн іншим на умовах платності, строковості, повернення, забезпеченості, цільового призначення.

Джерелами міжнародного кредиту є:

O тимчасово вивільнена у підприємстві у процесі кругообігу частина капіталу в грошовій формі;

O грошові накопичення держави, мобілізовані банком;

O грошові заощадження індивідуального сектора, мобілізовані банком.

Основні принципи міжнародного кредиту:

1) повернення – відображає необхідність вчасного повернення отриманих від кредитора фінансових ресурсів після завершення їх використання позичальником, якщо отримані кошти не повертаються, то відбувається безповоротна передача грошового капіталу, тобто фінансування;

2) строковість передбачає необхідність його повернення не в будь-який прийнятий для позичальника час, а в чітко визначений строк, зафіксований у кредитному договорі;

3) платність – необхідність не тільки прямого повернення позичальником отриманих від банку кредитних ресурсів, а й оплати права користування;

4) забезпеченість – передбачає необхідність забезпечення захисту майнових інтересів кредитора у разі порушення позичальником узятих на себе зобов’язань і відображається у таких формах кредитування, як позики під заставу чи під фінансові гарантії;

5) цільовий характер – притаманний більшості кредиторів і відображає необхідність цільового використання коштів, які отримані від кредитора;

6) диференційований характер – визначає диференційований підхід з боку кредитних організацій до різних категорій потенційних позичальників залежно від інтересів як банку, так і країни, в якій знаходиться банк-кредитор.

Принципи міжнародного кредиту використовуються для досягнення поточних і стратегічних завдань суб’єктами ринку і держави і виражають Його зв’язок з економічними законами ринку. Місце і роль міжнародного кредиту у світовій економічній системі визначається насамперед його функціями, які відображають особливості руху міжнародного позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин.

Основними функціями міжнародного кредиту є:

O перерозподіл позичкових капіталів між країнами для забезпечення потреб розширеного виробництва;

O економія затрат обігу у сфері міжнародних розрахунків;

O прискорення концентрації і централізації капіталу;

O обслуговування міжнародного товарообігу;

O прискорення науково-технічного прогресу.

Позитивна роль міжнародного кредиту у процесі відтворення полягає в тому, що він: стимулює зовнішньоекономічну діяльність країни; створює сприятливі умови для зарубіжних приватних інвестицій; забезпечує безперервність міжнародних розрахункових та валютних операцій; підвищує економічну ефективність зовнішньої торгівлі та інших видів зовнішньоекономічної діяльності.

Негативна роль міжнародного кредиту у процесі відтворення полягає в тому, що він:

O загострює суперечності ринкової економіки;

O використовується для переказування прибутків із країн-позичальників, посилюючи позиції країн-кредиторів;

O сприяє створенню та зміцненню в країнах-боржниках вигідних для країн-кредиторів економічних і політичних режимів;

O виступає джерелом фінансування війн;

O використовується для проведення кредитної дискримінації та кредитної блокади.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Д’яконова І. І. – 11.1. Міжнародний кредит як економічна категорія