Міжнародні фінанси – Рогач О. І – МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД

СТАНДАРТИ ВАПЮТНО-ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА РЕГУЛЯТИВНОЇ ПОЛІТИКИ

– Міжнародні фінансові стандарти

– Міжнародний валютний фонд

– Банк міжнародних розрахунків

– Міжнародна організація комісій з цінних паперів

– Міжнародна асоціація органів нагляду за страховим ринком

– Міжнародна торговельна палата

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ СТАНДАРТИ

Важливе місце в системі регулювання міжнародних фінансових потоків сьогодні належить виробленню стандартів здійснення національної політики в певних сферах. Основним завданням розробки та запровадження таких документів є забезпечення економічної стабільності на національному та міжнародному рівнях.

Фактично такі документи, шо зазвичай називаються кодексами або принципами, встановлюють певні стандарти забезпечення інформацією, на основі якої ухвалюються рішення щодо позик та інвестицій, поведінки відповідних економічних агентів. Дотримання цих стандартів розглядається як чинник стабільності функціонування тих чи інших сфер фінансового сектора.

У світлі недавніх фінансових криз увага до міжнародних стандартів значно посилилася. Головне завдання міжнародно визнаних стандартів – допомогти поліпшити відповідні національні правила та норми, але при цьому мова не йде про те, що такі норми та правила мають бути однаковими.

Сьогодні такі стандарти та принципи виробляються різними міжнародними економічними організаціями (табл. 38.1), причому окремі з них є обов’язковими до впровадження, а деякі мають суто рекомендаційний характер. Слід окремо зазначити, що вони не є незмінними, а їх удосконалення можна розглядати як процес узгодження національних регулятивних політик у відповідних сферах.

Звичайно, цей перелік не є повним і дає лише загальне уявлення про найважливіші інструменти міжнародного регулювання окремих фінансових секторів, деякі з яких буде охарактеризовано далі.

Розділ 38. Міжнародне регулювання фінансових потоків: стандарти 665

Таблиця 38.1

Основні міжнародні фінансові стандарти

Міжнародні фінанси   Рогач О. І   МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД

Складено за: UNCTAD. Trade and Development Report. 2001. P. 80.

МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД

Міжнародний валютний фонд (International Monetary Fund) відіграє надзвичайно важливу роль у регулюванні міжнародних валютно-фінансових відносин. Серед різних напрямів його діяльності слід згадати розробку кількох стандартів, які рекомендовано використовувати національним урядам при виробленні та здійсненні економічної політики в окремих сферах.

Кодекс належної практики щодо забезпечення прозорості грошово-кредитної та фінансової політики

(Code of Good Practices on Transparency in Monetary and financial Policies)

Цей кодекс являє собою рекомендації щодо здійснення грошово-кредитної та фінансової політики. Належна практика в цій сфері передбачає:

– чіткий розподіл повноважень, відповідальності та сфер діяльності між центральними банками та іншими фінансовими інституціями щодо здійснення нагляду за функціонуванням різних складових національного фінансового сектора;

– відкритість процесу вироблення рішень стосовно грошово-кредитної й фінансової політики та звітності в цих сферах;

– доступність інформації для громадськості щодо політики держави в названих сферах;

– звітність та гарантії доброчесної поведінки центрального банку, інших фінансових інституцій та їхніх працівників.

Як бачимо, даний документ стосується, так би мовити, технологічних принципів національної грошово-кредитної та фінансової політики.

Кодекс належної практики щодо забезпечення прозорості

В бюджетно-податковій сфері

(Code of Good Practices on Fiscal Transparency)

Цей кодекс містить рекомендації щодо функціонування державних фінансів. В основу такого функціонування мають бути покладені чотири принципи, а саме:

– чіткий та прозорий розподіл компетенції між державою і недержавним сектором економіки, різними рівнями та гілками державного управління (такий розподіл передбачає чітку правову основу управління державними фінансами);

– уряд має взяти на себе зобов’язання щодо оприлюднення повної та достовірної інформації стосовно державних фінансів;

– відкритість підготовки та виконання бюджету, звітності;

– забезпечення можливостей громадського та незалежного контролю за інформацією у сфері державних фінансів.

Як і в попередньому випадку, мова йде про певні технологічні принципи політики у сфері державних фінансів.

Спеціальний стандарт поширення інформації (Special Data Dissemination Standard)

Цей стандарт було розроблено з метою поліпшення інформаційного забезпечення основних економічних гравців, оскільки, як показала фінансова криза в Мексиці, дефіцит окремих видів економічної інформації не дав змоги реально оцінити ситуацію та ускладнив вироблення необхідних рішень.

Стандарт вимагає від країн, які збираються вийти на міжнародні ринки капіталів, оприлюднити відповідну (визначену стандартом) інформацію про стан справ у реальному, фінансовому та зовнішньому секторах економіки та сфері державних фінансів. При цьому визначено мінімальні вимоги щодо періодичності та своєчасності оприлюднення такої інформації.

Дотримання рекомендацій та вимог, що містяться в названих документах, має сприяти не тільки поліпшенню національної економічної політики та державного управління у відповідних сферах, а й виробленню оптимальних рішень міжнародними інвесторами та позикодавцями.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД