Міжнародні фінанси – Д’яконова І. І. – 1.1. Предмет вивчення науки про міжнародні фінанси

1.1. Предмет вивчення науки про міжнародні фінанси

За свідченням більшості науковців у сфері міжнародних фінансів, перші ознаки міжнародних товарообмінних операцій є початком формування системи міжнародних фінансів.

Вимоги та зобов’язання країн-переможців внаслідок війн, вимоги щодо сплати товарообмінних операцій, розвиток заморської торгівлі – це не вичерпний перелік чинників, що сприяли розвитку міняльної та вексельної справи і, в свою чергу, є основою функціонування міжнародних фінансів.

Міняли та міняльні контори Стародавньої Греції та Риму обмінювали іноземні монети на місцеві та були посередниками під час платежів. Згодом окремі з них почали надавати грошові позички. Це вже були банкіри.

У середні віки були відомі вексельні ярмарки, які супроводжували ярмарки торгові. На вексельних ярмарках зосереджувався вексельний обіг. У XIII-XIV ст. найбільшими були Шампанські (Франція, графство Шампань), а у ХУ-ХУІ ст. – Ліонські та Антверпенські (Бельгія) вексельні ярмарки.

Міжнародні фінанси є історичною категорією, яка постійно розвивається. В основі їх розвитку – об’єктивні соціально-економічні закони та закономірності.

Виникнення міжнародних фінансів пов’язано з існуванням і поглибленням таких процесів:

O інтеграція господарських процесів країн світу і регіонів, посилений розвиток міжнародної торгівлі товарами, послугами на рівні як урядів, так і окремих суб’єктів;

O розвиток валютних систем та посилення взаємного впливу валют на їх вартість;

O збільшення обсягів руху капіталів з країни в країну, розширення форм прояву міжнародного кредиту та системи міжнародних фінансових установ;

O розвиток міжнародного фінансового ринку;

O розвиток міжнародних програм різного спрямування: гуманітарних, культурних, політичних, і, відповідно, виникнення необхідності їх фінансування.

Основними чинниками розвитку міжнародних фінансів можна вважати:

O поглиблення процесів міжнародного поділу праці, міграції робочої сили;

O інтернаціоналізацію та глобалізацію економічних зв’язків;

O посилення інтеграційних процесів у політичній та соціальній сферах.

Наука “Міжнародні фінанси” вивчає потоки грошових коштів і пов’язані з ними відносини у галузі міжнародної економіки. Міжнародні фінанси є підсистемою міжнародної економіки. Це економічні відносини, пов’язані з міжнародним рухом грошових коштів.

На сучасному етапі міжнародні фінанси набули досить складної багатоірархічної форми, що слід визначати як систему міжнародних потоків грошових коштів і пов’язаних з ними відносин.

Існує певний механізм функціонування міжнародних фінансів, який постійно розвивається. На нього впливають рівень економічного розвитку країн, характер їхньої зовнішньоекономічної діяльності, поточні та довгострокові політичні пріоритети держави та ін. Чим досконалішим стає цей механізм, тим більша ймовірність ефективного розміщення ресурсів у межах світової економіки.

1.2. Система міжнародних фінансів та її функції

Можна виділити декілька сфер міжнародних фінансових відносин, які формують загальну систему міжнародних фінансів. Це валютні системи, світовий фінансовий ринок, вивіз капіталу та іноземні інвестиції, оподаткування в галузі зовнішньоекономічної діяльності, міжнародні розрахунки та баланси міжнародних розрахунків.

У дослідженнях багатьох фахівців система визначається як сукупність елементів, об’єднаних самоорганізацією, єдністю мети і функціональною цілісністю. При цьому самоорганізація виражається у властивості системи прогнозувати на основі відкритості зміни своєї структури і функцій при виборі мети з адаптацією до навколишнього середовища і здійснювати управління шляхом включення функціональних механізмів. Звідси виходить, що самоорганізація включає управління і необхідні для цього в системах структурні і функціональні елементи.

Систему міжнародних фінансів можна визначати в різних аспектах:

O як економічна категорія – це фонди фінансових ресурсів, які утворились на основі розвитку міжнародних економічних відносин і використовуються для забезпечення безперервності й рентабельності суспільного відтворення на світовому рівні та задоволення спільних потреб, які мають міжнародне значення;

O з інституцій його погляду – сукупність банків, валютних та фондових бірж, міжнародних фінансових інституцій, регіональних фінансово-кредитних установ, міжнародних та регіональних економічних організацій і об’єднань, через які здійснюється рух грошових потоків.

Для розуміння сутності міжнародних фінансів і правильної побудови міжнародної фінансової політики необхідно усвідомлювати притаманні їм властивості, їх суспільно-економічну роль. Мова йде про призначення (функції) міжнародних фінансів. Слово “функція” походить від латинського functio – виконання. Аналіз міжнародних фінансів показує, що їм притаманні розподільча, контролююча та регулювальна функції.

Сутність розподільчої функції полягає у тому, що через механізм міжнародних фінансів здійснюється грошовий розподіл і перерозподіл світового продукту. Такий розподіл і перерозподіл не є хаотичним, а визначається об’єктивними закономірностями: капітал рухається в пошуках найбільшої норми прибутку; важливим чинником є ризики, пов’язані з отриманням прибутку; рух капіталів відображає також дію закону пропорційного розвитку.

Певний вплив на розподіл світового суспільного продукту має й політика (інтереси) суб’єктів міжнародних відносин. На окремих етапах історичного розвитку об’єктивні закономірності та політика (інтереси) суб’єктів міжнародних відносин певною мірою збігаються. Але вони можуть і суперечити один одному.

Контролююча функція базується на тому, що міжнародні фінанси відображають рух суспільного продукту в грошовій, тобто універсальній (зіставній) формі. Це дає можливість здійснювати у будь-який час, на будь-якому етапі облік та аналіз руху світового суспільного продукту в грошовій формі. Інформація, отримана під час такого аналізу, є основою для прийняття подальших рішень щодо міжнародних фінансів, розробки поточної та стратегічної міжнародної фінансової політики. Можливість та ефективність практичної реалізації контрольної функції залежать від ступеня розуміння цієї можливості, політики держави, характеру та рівня її економічного розвитку, технічного оснащення процесу збирання та обробки інформації.

Регулювальна функція пов’язана із втручанням міжнародних валютно-кредитних та фінансових організацій за допомогою фінансів у процес відтворення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Міжнародні фінанси – Д’яконова І. І. – 1.1. Предмет вивчення науки про міжнародні фінанси