Міжнародні фінанси – Д’яконова І. І. – 11.2. Форми міжнародного кредиту

Існують різні форми міжнародних кредитів, їх можна класифікувати за кількома головними ознаками, що характеризують окремі сторони кредитних відносин, а саме: І) за валютою позики:

O у валюті країни-позичальника;

O валюті країни-кредитора;

O валюті третьої країни;

O міжнародній грошовій одиниці [СПЗ, екю (до 1999 р.), євро];

2) за формою кредитування:

O товарні кредити – міжнародні кредити, що надаються експортерами своїм покупцям у товарній формі з умовою майбутнього покриття платежем у грошовій чи іншій товарній формі;

O валютні (грошові) кредити – кредити, надані у грошовій формі: у національній або іноземній валюті;

3) за цільовим призначенням:

O зв’язані кредити – надаються на конкретні цілі, обумовлені в кредитній угоді:

O комерційні – для закупівлі певних видів товарів і послуг;

O інвестиційні – для будівництва конкретних об’єктів, погашення заборгованості, придбання цінних паперів;

O проміжні – для змішаних форм вивезення капіталів, товарів і послуг, наприклад у вигляді виконання підрядних робіт;

O незв’язані, або фінансові, кредити – це кредити, які не мають цільового призначення і можуть використовуватися позичальниками на будь-які цілі;

4) за технікою надання:

O готівкові кредити, коли кошти зараховуються на рахунок боржника в його розпорядження;

O акцептні кредити – надаються у формі акцепту тратти (переказного векселя) імпортером, переважно банком, що полегшує облік тратти в банку;

O облігаційні позики – широко використовуються при залученні коштів на довгостроковій основі;

O синдиковані і консорціальні кредити – дають змогу позичальникові мобілізувати особливо великі суми на довгий строк, тому що кредитором виступає не один банк, а кілька – “синдикат” чи кілька десятків банків – “консорціумів”;

5) відповідно до загального джерела:

O внутрішні кредити – це кредити, що надаються національними суб’єктами для здійснення зовнішньоекономічної діяльності іншим національним суб’єктам;

O іноземні (зовнішні) кредити – кредити, що надаються іноземними кредиторами національним позичальникам для здійснення зовнішньоекономічних операцій;

O змішані кредити – кредити як внутрішнього, так і зовнішнього походження;

6) залежно від форми забезпечення:

O забезпечені кредити – кредити, забезпечені нерухомістю, товарами, товарними документами, цінними паперами, золотом та іншими цінностями як заставою;

O бланкові кредити – кредити, надані під зобов’язання боржника вчасно їх погасити, документом при цьому виступає соло-вексель з одним підписом позичальника;

7) залежно від терміну кредиту:

O надстрокові – добові, тижневі, до трьох місяців;

O короткострокові – до одного року;

O середньострокові – від 1 року до 5 років, іноді до 7-8;

O довгострокові – понад десять років;

8) залежно від кредитора:

O приватні кредити – кредити, надані приватними особами;

O урядові (державні) кредити – кредити, надані урядовими установами від імені держави;

O кредити міжнародних фінансово-кредитних організацій;

O змішані кредити;

9) залежно від способу погашення:

O з рівномірним погашенням;

O нерівномірним погашенням;

O одночасним погашенням;

O ануїтетним погашенням (% погашення за основним боргом).

11.3. Основи організації міжнародного кредитування

Основи організації міжнародного кредитування включають в себе: попередні переговори про надання кредиту; підготовку листа про зобов’язання позичальника у разі надання кредиту; укладення угоди про кредит (звичайної або відновлювальної); якщо це синдикований кредит, то існує ще угода банків про участь у кредиті й угода про відступлення боргу одного з учасників синдикату іншим учасникам.

Угода про надання міжнародного кредиту повинна містити такі умови:

O валюта кредиту і платежу;

O сума (ліміт) кредиту;

O строк кредиту;

O вартість кредиту;

O забезпеченість кредиту;

O захист від кредитних, валютних, регіональних та інших ризиків.

Валюта кредиту і платежу – одна з найважливіших умов міжнародного кредиту, бо від її вибору залежить подальший фінансовий стан кредитора. На вибір валюти впливають: стабільність валюти; рівень процентної ставки; практика міжнародних розрахунків; ступінь інфляції; динаміка курсу валют.

До валюти міжнародних кредитів належать:

O національні грошові одиниці;

O євровалюта;

O міжнародні розрахункові валютні одиниці.

Коли валюта платежу не збігається з валютою кредиту, то це так звані м’які позики.

Сума (ліміт) кредиту – частина позичкового капіталу, який надається в товарній чи грошовій формі позичальникові. Сума банківського кредиту ще має назву “кредитна лінія”. Міжнародний кредит надається у вигляді однієї частки чи кількох часток (траншів), які можуть відрізнятися умовами.

Строк міжнародного кредиту – це також одна із важливих умов міжнародного кредиту. До факторів, що впливають на строк міжнародного кредиту, відносять наступні:

O цільове призначення;

O співвідношення попиту та пропозиції аналогічних кредитів;

O розмір контракту;

O національне законодавство;

O традиційна практика кредитування;

O міждержавні угоди.

Для визначення ефективності кредиту розрізняють повний і середній строк.

Повний строк міжнародного кредиту – це строк від початку використання кредиту до його повного погашення. Цей строк визначається за формулою:

Міжнародні фінанси   Дяконова І. І.   11.2. Форми міжнародного кредиту

Де Сп – повний строк кредиту;

Пв – період використання кредиту, який включає період поставки товару і визнання покупцем заборгованості за кредитом шляхом акцепту векселів експортера;

/7/і – пільговий період, тобто період між закінченням використання кредиту і початком його погашення. Є важливим елементом строку кредиту, особливо в разі великомасштабних поставок;

Ппог – період погашення – це період, протягом якого здійснюється погашення кредиту.

Середній строк міжнародного кредиту:

O показує, на який період у середньому припадає вся сума кредиту;

O використовується для порівняння ефективності кредитів з різними умовами;

O включає повністю пільговий період і половину строку використання і погашення кредиту.

Формула розрахунку середнього періоду така:

Міжнародні фінанси   Дяконова І. І.   11.2. Форми міжнародного кредиту

Де Ссер – середній строк кредиту.

Зазвичай середній строк менший від повного строку. Сп – Сер, якщо кредит надається відразу на повну суму і погашається одночасним внеском.

Умови погашення міжнародного кредиту бувають такі:

O погашення рівними частинами протягом визначеного строку;

O нерівномірне погашення залежно від зафіксованих в угоді принципу і графіка (наприклад, збільшення частки до кінця строку);

O з одноразовим погашенням всієї суми кредиту;

O ануїтети і (рівні річні внески головної суми позики і процентів).

Важлива умова міжнародного кредиту – визначення його вартості.

Головні елементи, що входять до вартості міжнародного кредиту, показані на рисунку 11.1.

“Ціна” міжнародного кредиту базується на процентних ставках країн – провідних кредиторів, насамперед США, Японії, Німеччини.

Реальна процентна ставка – це номінальна ставка за вирахуванням темпу інфляції за певний період.

Грант-елемент (пільговий елемент, субсидії) – показує, який обсяг платежів у рахунок погашення кредиту економить позичальник за умови отримання кредиту на більш пільгових умовах, ніж ринкові.

Забезпеченість – одна з головних умов міжнародного кредиту. Забезпечення міжнародного кредиту може бути фінансово-товарним та юридичним.

Захист від кредитних, валютних, регіональних та інших ризиків. Ця умова міжнародного кредиту передбачає, що при визначенні валютно-фінансових умов міжнародного кредиту кредитор ураховує:

O кредитоспроможність – спроможність позичальника отримати кредит;

O платоспроможність – спроможність позичальника своєчасно і повністю розрахуватися за своїми зобов’язаннями.

Міжнародні фінанси   Дяконова І. І.   11.2. Форми міжнародного кредиту

Рисунок 11.1. Складові вартості міжнародного кредиту

Міжнародна платоспроможність країни характеризується кількома макроекономічними показниками:

O обсяг державного боргу;

O співвідношення між внутрішньою і зовнішньою складовими державного боргу;

O експортний потенціал економіки;

O стан платіжного балансу;

O забезпечення зовнішнього боргу валовими валютними резервами центрального банку країни.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Д’яконова І. І. – 11.2. Форми міжнародного кредиту