Менеджмент персоналу – Мурашко M. I. – Звільнення за вчинення за місцем роботи розкрадання майна власника

При поновленні на роботі незаконно звільненого працівни­ка, працівника, який виконував його обов’язки, може бути пе­реведено за його згодою на іншу роботу або, в разі неможливо­сті такого переведення, звільнено за п. 6 ст. 40 КЗпП України.

Підстави для звільнення в цьому випадку такі:

– працівника було призвано чи зараховано на строкову військову службу, або він став курсантом військового на­вчального закладу, а потім його було звільнено (відраховано) з військової служби (навчального закладу) за станом здоров’я або за сімейними обставинами, і він повертається на поперед­нє місце роботи (посаду), якщо з дня призову (зарахування) його на військову службу (навчання) минуло не більше 3 міся­ців, без урахування часу проїзду до місця постійного прожи­вання (ст. 86 Закону України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу”);

– працівника було притягнуто до кримінальної відпові­дальності і виправдано, або його притягнення було визнано незаконним, та якщо він довів до відома про це не пізніше од­ного місяця з дня виправдувального вироку або постанови;

– працівника відновлено на роботі рішенням комісії з тру­дових спорів або суду;

– при поверненні на роботу реабілітованих осіб.

В інших випадках, передбачених законодавством, грома­дяни мають право на попереднє місце роботи тільки в тому разі, якщо воно є вакантним. В іншому разі вони мають право на працевлаштування на тому самому або, за згодою праців­ника, на іншому підприємстві, в установі, організації.

Такі пільги мають особи:

– звільнені після закінчення строкової військової служби;

– які повернулися з-за кордону після закінчення терміну договору;

– у яких закінчився термін виборної роботи.

При звільненні внаслідок поновлення на роботі працівни­ка, який раніше виконував цю роботу, одержання поперед­ньої згоди профспілкового органу законодавством не передба­чено.

Працівникові, звільненому за п. 6 ст. 40 КЗпП України, має бути виплачено вихідну допомогу в розмірі середнього мі­сячного заробітку.

Звільнення у зв’язку зі з’явленням на роботі в нетверезому стані, стані наркотичного або токсичного сп’яніння

Факт з’явлення на роботі працівника в нетверезому стані, стані наркотичного або токсичного сп’яніння є підставою для припинення з ним трудових відносин. Це має бути підтвер­джено медичним оглядом працівника або актом, складеним власником чи уповноваженим ним органом за участю членів профспілкового органу, показаннями свідків або іншими до­казами в той самий день, коли було зроблено проступок.

Звільнення з роботи на цій підставі допускається, якщо працівник у такому стані перебував:

– у робочий час;

– на місці виконання своїх трудових обов’язків;

– не на своєму робочому місці, однак на тій самій тери­торії, де йому доручено виконувати трудові обов’язки.

Для працівників із ненормованим робочим днем час пере­бування на роботі понад установлену загальну тривалість та­кож вважається робочим.

Розірвання з працівником трудового договору на цій під­ставі потребує від власника або уповноваженого ним органу одержання попередньої згоди профспілкового органу.

Власник або уповноважений ним орган має також право усунути таких працівників від роботи (ст. 46 КЗпП України).

Звільнення за вчинення за місцем роботи розкрадання майна власника

“Хто не знає сумнівів, той не знає нічого” (Іспанське прислів’я).

Для звільнення працівника за вчинення за місцем роботи розкрадання майна власника необхідно, щоб:

– мав місце конкретний факт розкрадання;

– розкрадання було вчинено на тому самому підприємс­тві, в установі, організації, де він працює, або на іншому, з яким він не має трудових відносин, але з якихось причин ви­конує там трудові обов’язки, незалежно від того, в робочий чи неробочий час вчинено розкрадання;

– украдене майно мало власника в особі держави, громад­ської організації або іншої юридичної особи;

– факт розкрадання майна було підтверджено вироком суду або ухваленою постановою про накладення адміністра­тивного стягнення чи вжиття заходів суспільного впливу.

Відповідно до ст. 148 КЗпП України трудовий договір може бути розірвано на зазначених підставах не пізніше одного мі­сяця з дня набуття законної сили вироку суду або дня ухва­лення постанови про накладення адміністративного стягнен­ня, або вжиття заходів суспільного впливу за вчинення роз­крадання, без урахування часу звільнення працівника з роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебу­ванням його у відпустці.

Одержання попередньої згоди профспілкового органу на звільнення з цих мотивів законом не передбачено.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Менеджмент персоналу – Мурашко M. I. – Звільнення за вчинення за місцем роботи розкрадання майна власника