Господарське право – Задихайло Д. В

Господарське право – Задихайло Д. В. – ВСТУП

Сфера економічних відносин є предметом регулювання достатньої кількості галузей права і часто їх співвідношення має конкурентний характер. Так, у названій сфері свій предмет знаходять повністю або частково не тільки господарське право, а й цивільне,

Господарське право – Задихайло Д. В. – ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ 1. Господарське право та господарське законодавство. Господарські правовідносини 1. Поняття господарського права. Предмет і метод господарського права Одним з основних напрямів наукового забезпечення трансформаційних процесів в Україні, у тому числі у сфері правового

Господарське право – Задихайло Д. В. – РОЗДІЛ 1. Господарське право та господарське законодавство. Господарські правовідносини

РОЗДІЛ 1. Господарське право та господарське законодавство. Господарські правовідносини 1. Поняття господарського права. Предмет і метод господарського права Одним з основних напрямів наукового забезпечення трансформаційних процесів в Україні, у тому числі у сфері правового

Господарське право – Задихайло Д. В. – 1. Поняття господарського права. Предмет і метод господарського права

РОЗДІЛ 1. Господарське право та господарське законодавство. Господарські правовідносини 1. Поняття господарського права. Предмет і метод господарського права Одним з основних напрямів наукового забезпечення трансформаційних процесів в Україні, у тому числі у сфері правового

Господарське право – Задихайло Д. В. – 2. Поняття, ознаки та види господарських відносин. Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин

Комерціалізація економічних відносин, проникнення до них публічних засад знаходять своє відображення в господарському законодавстві. Сучасна економіка породжує відносини, які тією чи іншою мірою пов’язані із суспільним, публічним інтересом. Коло господарських відносин, що входять у

Господарське право – Задихайло Д. В. – 3. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства. Система господарського законодавства

Господарське законодавство складається з великого масиву взаємопов’язаних нормативно-правових актів різної юридичної сили, що регулюють господарські відносини. Господарському законодавству України притаманна низка характерних ознак: значна розгалуженість і присутність великої кількості нормативно-правових актів, для цього є

Господарське право – Задихайло Д. В. – 4. Поняття, ознаки та принципи господарської діяльності. Види господарської діяльності

Ключовим поняттям господарського права є поняття господарської діяльності, яке ми знаходимо в різних нормативно-правових актах. Зокрема, у Законі України від 16.04.1991 р. “Про зовнішньоекономічну діяльність” у ст. 1 визначено: “господарська діяльність – будь-яка діяльність,

Господарське право – Задихайло Д. В. – РОЗДІЛ 2. Правовий господарський порядок. Економічна політика держави

1. Правовий господарський порядок у системі господарського права Одним із найважливіших досягнень ГК України як продукту наукової та законотворчої діяльності слід назвати зміст його ст. 5, в якій зафіксовано поняття правового господарського порядку та

Господарське право – Задихайло Д. В. – 1. Правовий господарський порядок у системі господарського права

1. Правовий господарський порядок у системі господарського права Одним із найважливіших досягнень ГК України як продукту наукової та законотворчої діяльності слід назвати зміст його ст. 5, в якій зафіксовано поняття правового господарського порядку та

Господарське право – Задихайло Д. В. – 2. Основні напрями та форми державної економічної і правової політики

Аналіз питань правового забезпечення взаємодії держави і суб’єктів господарювання потребує з’ясування співвідношення понять “державна економічна політика” і “державне регулювання господарської діяльності”. Слід зазначити, що державна економічна політика реалізується через застосування державою окремих відносно усталених

Господарське право – Задихайло Д. В. – 3. Поняття та значення державного регулювання економіки

Глибока соціальна орієнтація українського народу на цінності громадянського суспільства та ринкової економіки є незмінною, що не виключає, однак, потреби у грунтовній дискусії щодо вибору варіантів ринкової моделі розвитку національної економіки та відповідної ролі держави

Господарське право – Задихайло Д. В. – 4. Засоби державного регулювання господарської діяльності. Ліцензування та патентування господарської діяльності. Державна система стандартизації та сертифікації

Держава не повинна допускати як невиправданого втручання у господарську діяльність, так і економічної анархії, розгулу ринкової стихії, підкреслює В. К. Мамутов. При цьому втручання не повинно бути надмірним і таким, що порушує закони. Але

Господарське право – Задихайло Д. В. – 5. Правові джерела ціноутворення в Україні. Види цін і тарифів

Стимулювання активності, підприємництва, ощадливості тісно пов’язане з ціноутворенням. Поняття сутності ціни, механізму її утворення має особливе значення для розуміння багатьох процесів господарського життя суспільства, вибору товаровиробником правильної тактики поведінки у різних економічних ситуаціях1. Закон

Господарське право – Задихайло Д. В. – 6. Контроль за здійсненням господарської діяльності. Порядок проведення перевірок суб’єктів господарювання

До контролюючих органів належать уповноваженні законом на здійснення державного нагляду (контролю) центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи, органи місцевого самоврядування, інші органи, які в межах своєї компетенції, визначеної законодавством, здійснюють контроль за здійсненням

Господарське право – Задихайло Д. В. – РОЗДІЛ 3. Загальна характеристика суб’єктів господарських правовідносин

1. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарського права Суб’єктний склад суспільних відносин у різних галузях економіки характеризується різноманітністю та різноплановістю статусних характеристик. За умови реформування господарського законодавства актуальним є питання правового статусу учасників господарських

Господарське право – Задихайло Д. В. – 1. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарського права

1. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарського права Суб’єктний склад суспільних відносин у різних галузях економіки характеризується різноманітністю та різноплановістю статусних характеристик. За умови реформування господарського законодавства актуальним є питання правового статусу учасників господарських

Господарське право – Задихайло Д. В. – 2. Поняття суб’єктів господарювання, їх правовий статус

Серед суб’єктів господарського права як учасників господарських відносин найважливішу групу складають суб’єкти господарювання. Не випадково в ч. 4 ст. 13 Конституції України наголошується про захист прав не лише всіх суб’єктів права власності, а й

Господарське право – Задихайло Д. В. – 3. Негосподарюючі суб’єкти в системі суб’єктів господарського права

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування можуть створювати юридичних осіб публічного права у вигляді негосподарюючих суб’єктів, що повністю фінансуються з бюджету, діяльність яких має ознаки господарської діяльності, але фактично є господарчим забезпеченням, до того

Господарське право – Задихайло Д. В. – 4. Порядок утворення, легітимації та припинення діяльності суб’єктів господарського права

Утворення суб’єктів господарювання здійснюється відповідно до ст. 56 ГК, яка визначає загальні засади створення суб’єкта господарювання, у тому числі правову підставу, форми створення та необхідність дотримання вимог чинного законодавства. Створення суб’єктів господарювання здійснюється з

Господарське право – Задихайло Д. В. – 5. Правовий статус та особливості суб’єктів внутрішньогосподарських відносин

Особливе становище притаманне суб’єктам внутрішньогосподарських відносин, до яких належать: відокремлені підрозділи, філії або представництва зі статусом юридичної особи; цехи, лабораторії, відділи, департаменти господарських організацій; органи управління та контролю господарської організації корпоративного типу – загальні

Господарське право – Задихайло Д. В. – РОЗДІЛ 4. Правове регулювання корпоративних відносин

1. Визначення та предмет корпоративного права, його місце в системі права України Традиційно корпоративне право розглядається в двох аспектах: як право об’єктивне – тобто система норм, що регулюють певну групу суспільних відносин (відносини, що

Господарське право – Задихайло Д. В. – 1. Визначення та предмет корпоративного права, його місце в системі права України

1. Визначення та предмет корпоративного права, його місце в системі права України Традиційно корпоративне право розглядається в двох аспектах: як право об’єктивне – тобто система норм, що регулюють певну групу суспільних відносин (відносини, що

Господарське право – Задихайло Д. В. – 2. Поняття та правові ознаки господарських товариств як корпоративних підприємств

В умовах сучасної ринкової економіки в Україні правовий статус господарських товариств визначається ГК України (статті 63, 79-92), ЦК України (статті 113-162), Законом України від 19.09.1991 р. “Про господарські товариства” (із змінами). Згідно зі ст.

Господарське право – Задихайло Д. В. – 3. Поняття організаційно-правової форми господарських товариств, їх класифікація

Як зазначалося у попередніх розділах підручника, сьогодні слід констатувати відсутність серед представників наук господарського та цивільного права єдиної концепції щодо визначення змістовної характеристики організаційно-правової форми і зокрема, організаційно-правової форми господарських товариств: типи відносин, що

Господарське право – Задихайло Д. В. – 4. Особливості правового статусу окремих видів господарських товариств

Акціонерне товариство – це господарське товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю

Господарське право – Задихайло Д. В. – РОЗДІЛ 5. Правове становище та організаційно-правові форми окремих видів суб’єктів господарської діяльності

1. Підприємство як організаційна форма господарювання. Види підприємств, їх організаційно-правові форми З точки зору окремих правознавців-господарників, найважливішим видом серед суб’єктів господарювання можна визнати підприємство. Це зумовлено особливими економічними і соціальними функціями підприємства в економічній

Господарське право – Задихайло Д. В. – 1. Підприємство як організаційна форма господарювання. Види підприємств, їх організаційно-правові форми

1. Підприємство як організаційна форма господарювання. Види підприємств, їх організаційно-правові форми З точки зору окремих правознавців-господарників, найважливішим видом серед суб’єктів господарювання можна визнати підприємство. Це зумовлено особливими економічними і соціальними функціями підприємства в економічній

Господарське право – Задихайло Д. В. – 2. Поняття та види кооперативів. Порядок управління

Термін “кооператив” походить від лат. cooperation – співробітництво і, як тлумачить сучасний економічний словник, означає підприємство, організацію, створені шляхом добровільного об’єднання осіб на пайовій основі для здійснення підприємницької діяльності. Аналіз вітчизняного і зарубіжного багаторічного

Господарське право – Задихайло Д. В. – 3. Фізичні особи як суб’єкти підприємницької діяльності

Ринкова економіка надає можливості людині, яка має бажання, знання, кошти або майно і на яку не поширюються законодавчі заборони, розпочати справу і втілити у життя своє уявлення про ефективну, прибуткову діяльність та як наслідок

Господарське право – Задихайло Д. В. – 4. Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень, їх види

Питання організації господарського життя є обов’язковою складовою господарської системи. Саме на суб’єктів організаційно-господарських повноважень законодавець покладає забезпечення щодо встановлення правил та регулювання господарської діяльності, у тому числі планування, поточне управління й контроль господарської діяльності.

Господарське право – Задихайло Д. В. – РОЗДІЛ 6. Майнова основа господарювання

1. Речові права у сфері господарювання Побудова в Україні ринкових господарських відносин потребує принципово нових підходів до вирішення проблеми достатності фінансово-майнового забезпечення функціонування суб’єктів господарювання. Розкриття багатогранної сутності речових прав у сфері господарювання і

Господарське право – Задихайло Д. В. – 1. Речові права у сфері господарювання

1. Речові права у сфері господарювання Побудова в Україні ринкових господарських відносин потребує принципово нових підходів до вирішення проблеми достатності фінансово-майнового забезпечення функціонування суб’єктів господарювання. Розкриття багатогранної сутності речових прав у сфері господарювання і

Господарське право – Задихайло Д. В. – 2. Майно суб’єктів господарювання та джерела його формування

Згідно зі ст. 139 ГК майном визнається сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб’єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в

Господарське право – Задихайло Д. В. – 3. Майновий стан та облік майна суб’єктів господарювання. Оцінка майна та майнових прав

Майновий стан суб’єкта господарювання визначається сукупністю належних йому майнових прав та зобов’язань, що відображаються в бухгалтерському обліку його господарської діяльності. Підприємства та інші суб’єкти господарювання здійснюють оперативний, статистичний і бухгалтерський облік майна. Оперативний облік

Господарське право – Задихайло Д. В. – 4. Використання природних ресурсів у сфері господарювання

Відповідно до Конституції України (ст. 13) земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, що знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права

Господарське право – Задихайло Д. В. – 5. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності

Основоположними конституційними принципами формування відносин в інтелектуальній сфері є свобода такої діяльності, визнання і захист її результатів, а також наділення правами на ці результати їхніх творців. На реалізацію зазначених принципів і націлене законодавство України.

Господарське право – Задихайло Д. В. – РОЗДІЛ 7. Господарські зобов’язання. Господарські договори

1. Господарські зобов’язання: поняття, загальна характеристика, окремі види Господарським є зобов’язання, що виникає між суб’єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених чинним законодавством, в силу якого один суб’єкт

Господарське право – Задихайло Д. В. – 1. Господарські зобов’язання: поняття, загальна характеристика, окремі види

1. Господарські зобов’язання: поняття, загальна характеристика, окремі види Господарським є зобов’язання, що виникає між суб’єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених чинним законодавством, в силу якого один суб’єкт

Господарське право – Задихайло Д. В. – 2. Поняття та види господарських договорів

Однією з найбільш поширених підстав виникнення господарських зобов’язань, правовою формою “спілкування” учасників господарських відносин є господарський договір. Саме за його допомогою: здійснюється ринковий обмін результатів суспільного виробництва, що набувають товарної форми на грошовий еквівалент;

Господарське право – Задихайло Д. В. – 3. Істотні умови господарських договорів. Поняття та специфіка захисного застереження

Чинне законодавство пов’язує факт укладення договору з досягненням сторонами згоди щодо всіх його істотних умов (ч. 2 ст. 180 ГК України, ст. 638 ЦК України), під якими визнає умови, що визначені законом як істотні

Господарське право – Задихайло Д. В. – 4. Правові особливості публічного, попереднього договорів та договору приєднання

Відповідно до ст. 633 ЦК України публічним визнається договір, в якому одна зі сторін – підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться. Правовими

Господарське право – Задихайло Д. В. – 5. Укладення господарських договорів

За загальними правилами господарський договір укладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками (повна письмова форма). Якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення конкретного різновиду господарського договору, він

Господарське право – Задихайло Д. В. – 6. Порядок зміни та розірвання господарських договорів

Під час виконання господарського договору може виникнути потреба в його зміні чи розірванні як у зв’язку з порушеннями договірних зобов’язань однією зі сторін, так і незалежно від наявності будь-яких порушень договірної дисципліни. Зміна або

Господарське право – Задихайло Д. В. – 7. Недійсність господарських договорів: підстави та наслідки

Для набрання договором юридичної сили він має відповідати загальним вимогам, передбаченим ст. 203 ЦК України, дотримання яких е обов’язковою умовою чинності будь-якого правочину. Згідно зі ст. 215 ЦК України, відсутність у момент учинення правочину

Господарське право – Задихайло Д. В. – РОЗДІЛ 8. Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання. Основні засади господарсько-правової відповідальності

1. Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання, механізм їх захисту Відповідно до ст. 13 Конституції України держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання. На виконання цієї вимоги, згідно зі ст.

Господарське право – Задихайло Д. В. – 1. Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання, механізм їх захисту

1. Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання, механізм їх захисту Відповідно до ст. 13 Конституції України держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання. На виконання цієї вимоги, згідно зі ст.

Господарське право – Задихайло Д. В. – 2. Господарська відповідальність підприємств, установ та організацій. Загальна характеристика

Більшість учасників господарських правовідносин заінтересована у правомірній поведінці – як власній, так і своїх контрагентів (партнерів). Адже застосування будь-якої юридичної, у тому числі господарсько-правової, відповідальності спричиняє для правопорушника негативні наслідки. Проте правопорушення у сфері

Господарське право – Задихайло Д. В. – 3. Функції господарсько-правової відповідальності, її підстави, межі та принципи

Господарсько-правова відповідальність як важлива складова господарського правопорядку виконує важливі функції. Функції господарсько-правової відповідальності – це напрями ЇЇ дії, той господарський результат, що настає в результаті застосування господарсько-правової відповідальності. Господарсько-правовій відповідальності притаманні як загальні (властиві

Господарське право – Задихайло Д. В. – 4. Форми господарсько-правової відповідальності. Порядок та строки застосування господарсько-правових санкцій

Розрізняють різні форми господарсько-правової відповідальності залежно від характеру та спрямованості впливу, механізму реалізації, фактичних підстав застосування. У юридичній літературі немає єдиної точки зору щодо кількості форм господарсько-правової відповідальності. Відповідно до однієї з доктринальних класифікацій1,

Господарське право – Задихайло Д. В. – РОЗДІЛ 9. Правове регулювання банкрутства

1. Загальні положення процедури банкрутства. Поняття неплатоспроможності та банкрутства Неспроможність боржників виконати свої зобов’язання перед кредиторами як соціально-економічне явище підриває основи господарського обігу і в кінцевому результаті – правопорядку. Фактично ці передумови і тягнуть