Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 6.5. Показники ефективності використання оборотних коштів

Ефективність використання оборотних активів на підприємстві має важливе значення, оскільки справляє значний вплив на загальну ефективність всієї сукупності засобів, залучених підприємством. Це пояснюється тим, що тривалість обороту основних і оборотних засобів суттєво відрізняється через принципові відмінності за характером участі у виробничому процесі основних та оборотних фондів. Якщо перші неодноразово беруть участь у процесі виробництва, то оборотні фонди – один раз, повністю споживаючись у кожному його циклі. Оборот основних фондів вимірюється роками, водночас як оборотні фонди і фонди обігу протягом року здійснюють, як правило, декілька оборотів. Отже, оборотні активи, що обслуговують оборот оборотних фондів і фондів обігу, багато в чому визначають загальні темпи і ефективність виробництва.

В системі заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи підприємства і зміцнення його фінансового стану, важливе місце займають питання раціонального використання оборотних активів.

Ефективність використання оборотних коштів не можна виміряти за допомогою одного показника. Для цього необхідна система показників, найважливішим з яких є Швидкість обертання. Цей показник обчислюється у днях і характеризується періодом, за який оборотні кошти підприємства здійснюють один оборот.

Фінанси підприємств   Aзаренкова Г. М.   6.5. Показники ефективності використання оборотних коштів

Де О – термін обертання оборотних коштів (днів);

С – середні залишки нормованих оборотних коштів (грн);

Д – тривалість періоду, за який обчислюється обертання (днів);

Р – обсяг реалізованої продукції (грн).

Цей показник водночас відображає обсяг реалізації створених товарів і наданих послуг за даний період і ефективність використання матеріальних засобів і коштів.

Обертання оборотних коштів обчислюється за планом і фактично. Порівнюючи фактичний час обертання з плановим, визначають прискорення або сповільнення обертання як щодо всіх нормованих оборотних коштів, так і до окремих їх статей.

Для характеристики ефективності використання оборотних коштів використовується Коефіцієнт обертання (Ко), який визначається за формулою

Фінанси підприємств   Aзаренкова Г. М.   6.5. Показники ефективності використання оборотних коштів

Де Р – обсяг реалізованої продукції (грн);

С – середні залишки нормованих оборотних коштів (грн).

Цей показник характеризує кількість оборотів оборотних коштів за звітний період. Чим більше оборотів здійснюють оборотні кошти, тим краще вони використовуються.

Коефіцієнт завантаження визначається за формулою

Фінанси підприємств   Aзаренкова Г. М.   6.5. Показники ефективності використання оборотних коштів

Де Кз – коефіцієнт завантаження оборотних коштів (коп.).

Він характеризує величину оборотних коштів на 1 грн реалізованої продукції. Чим менше оборотних коштів припадає на одну гривню реалізованої продукції, тим краще вони використовуються.

Коефіцієнт ефективності (Ке) визначається за формулою:

Фінанси підприємств   Aзаренкова Г. М.   6.5. Показники ефективності використання оборотних коштів

Де П – прибуток від реалізації товарної продукції (грн).

Цей показник характеризує, скільки прибутку припадає на 1 грн оборотних коштів. Чим більший він, тим ефективніше використовуються оборотні кошти.

В результаті прискорення обертання оборотних активів з обігу вивільняються матеріальні ресурси і джерела їх формування, при уповільненні – до обігу залучаються додаткові активи.

Вивільнення оборотних активів може бути абсолютним і відносним. Абсолютне має місце у випадку, коли фактичні залишки оборотних активів менші від нормативу або залишків попереднього періоду при збереженні чи перевищенні обсягу реалізації за визначений період.

Відносне вивільнення має місце у випадках, коли прискорення їх обертання відбувається одночасно зі зростанням виробничої програми підприємства, причому темп зростання залишків виробництва випереджає темп зростання залишків оборотних активів.

Прискорення обертання оборотних активів і вивільнення в результаті цього їх певної суми дає змогу підприємству спрямувати їх за своїм бажанням і обійтись без залучення додаткових фінансових ресурсів.

Пошук шляхів поліпшення оборотних активів передбачає насамперед впровадження сучасних технологій та інших досягнень науково-технічного прогресу, що забезпечують економію ресурсів, здешевлення виробництва і зростання якості продукції. Важливу роль у цьому відіграє удосконалення відносин з іншими господарюючими суб’єктами, контрагентами даного підприємства. Мова йде про удосконалення умов матеріально-технічного обслуговування. Крім того, покращання свого становища на ринку передбачає стабільність у відносинах з покупцями, вибір форм розрахунків, що гарантують платежі і забезпечують прискорення завершення реалізації продукції і надходження коштів на рахунки підприємства. Це не тільки сприяє поліпшенню фінансового стану конкретного підприємства, а й забезпечує закріплення господарських зв’язків, поліпшення фінансової і платіжної дисципліни.

Контрольні запитання і завдання

1. Визначте сутність та розкрийте зміст класифікації оборотних коштів підприємства. Які оборотні кошти належать до нормованих?

2. Охарактеризуйте основні методи обчислення нормативу оборотних коштів підприємства.

3. Розкрийте механізм нормування оборотних коштів:

– у виробничих запасах;

– у незавершеному виробництві та витратах майбутніх періодів;

– для створення запасів готової продукції.

4. Визначте основні джерела формування оборотних коштів підприємства.

5. Охарактеризуйте основні показники стану та ефективності використання оборотних коштів підприємства.

Тести до теми

Які з наведених засобів належать до фондів обігу підприємства?

1) Прибуток;

2) амортизаційні відрахування;

3) довгостроковий кредит;

4) кошти на поточному рахунку;

5) виробничі запаси.

З якою метою на підприємстві здійснюється нормування оборотних засобів?

1) Щоб досягти максимального обсягу випуску продукції, використовуючи мінімум засобів;

2) щоб розрахувати оподаткований прибуток;

3) щоб визначити амортизаційний фонд;

4) щоб сформувати статутний фонд;

5) щоб ефективно використовувати прибуток.

Які оборотні кошти, на вашу думку, належать до ненормованих коштів?

1) Виробничі запаси;

2) незавершене виробництво;

3) грошові кошти у розрахунках;

4) готова продукція на складі;

5) готова продукція відвантажена.

За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємства в оборотних коштах із готової продукції?

1) Кількість продукції, чисельність працівників;

2) денні витрати на виробництво товарної продукції і норма запасу в днях;

3) денні витрати на сировину і норма запасу в днях;

4) собівартість одиниці продукції;

5) коефіцієнт зростання витрат і норма запасу в днях.

Назвіть джерела покриття приросту нормативу оборотних коштів:

1) стійкі пасиви, прибуток;

2) собівартість продукції;

3) дебіторська заборгованість;

4) амортизаційний фонд;

5) виручка від реалізації продукції.

Як поділяють оборотні кошти залежно від їх організації?

1) Нормативні, ненормативні;

2) власні, залучені;

3) виробничі, невиробничі;

4) оборотні виробничі фонди, фонди обігу;

5) фінансові, поточні.

Що є нестачею власних оборотних коштів?

1) Зменшення матеріальних і фінансових ресурсів підприємства в результаті перевищення видатків над надходженнями;

2) наявність власних оборотних коштів у розмірі, що не покриває мінімальну потребу в них для нормальної діяльності підприємства;

3) фінансові ресурси, які вкладаються в оборотні фонди і фонди обігу;

4) сума боргів на користь підприємства від юридичних або фізичних осіб у результаті господарських взаємовідносин;

5) розмір невиробничого нормативу.

Як визначається приріст нормативу власних оборотних коштів?

1) Помноженням денних витрат на норму запасу в днях;

2) як різницю між нормативом на кінець планового року і нормативом на початок року;

3) як суму приватних нормативів власних оборотних коштів;

4) як різницю між загальним нормативом власних оборотних коштів і загальним прибутком;

5) відношенням прибутку підприємства до собівартості продукції.

Які оборотні кошти належать до нормованих?

1) Грошові кошти в розрахунках;

2) виробничі запаси, незавершене виробництво;

3) готова продукція;

4) дебіторська заборгованість;

6) короткострокові фінансові вкладення.

Які, на вашу думку, засоби виробництва належать до оборотних фондів?

1) Будівлі та споруди;

2) сировина й основні матеріали;

3) силові машини;

4) транспортні засоби;

5) робочі машини.

Оборотні кошти підприємства – це:

1) гроші в касі підприємства, на розрахункових і валютних рахунках, у розрахунках;

2) кошти, авансовані у виробничі оборотні фонди та фонди обігу;

3) оборотні активи;

4) предмети праці;

6) кошти, авансовані у сировину та основні матеріали.

Оборотні виробничі фонди – це:

1) оборотні кошти у виробництві;

2) оборотні кошти у виробництві та готовій продукції;

3) оборотні кошти у виробничих запасах;

4) оборотні кошти у виробничих запасах та у виробництві;

5) оборотні кошти у виробничих запасах, у виробництві та готовій продукції.

Яка частина оборотних коштів обслуговує сферу обігу?

1) Готова продукція на складі;

2) готова продукція, грошові кошти й кошти у розрахунках;

3) кошти на рахунках у банках і касі, у розрахунках, дебіторська заборгованість;

4) готова продукція, що відвантажена;

5) готова продукція на складі і та, що відвантажена.

Принципи організації оборотних коштів – це:

1) самостійність у розпорядженні та управлінні оборотними коштами;

2) визначення планової потреби в оборотних коштах та їх розміщення за окремими елементами й підрозділами;

3) коригування розрахункових і чинних нормативів із урахуванням вимог господарювання, що постійно змінюються;

4) наявність раціональної системи фінансування оборотних коштів;

5) контроль за раціональним розміщенням і використанням оборотних коштів.

Відповідно до чого здійснюється планування оборотних коштів?

1) До кошторисів витрат на виробництво і невиробничі потреби;

2) до виробничої програми;

3) до бізнес-плану;

4) до обсягу реалізації продукції;

5) до планового прибутку.

За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємств у оборотних коштах у незавершеному виробництві?

1) Тривалість виробничого циклу;

2) кількість продукції, що випускається;

3) одноденні витрати в незавершеному виробництві за планом на IV кв. за виробничою собівартістю;

4) коефіцієнт зростання витрат;

5) виручка від реалізації.

Які показники необхідні для нормування оборотних коштів у запасах готової продукції?

1) Норма запасу оборотних коштів щодо готової продукції;

2) одноденний випуск продукції в IV кв. планового року за виробничою собівартістю;

3) середні залишки оборотних коштів на початок планового року;

4) випуск товарної продукції у плановому році;

5) коефіцієнт зростання витрат.

Я кі показники треба використовувати для визначення потреби в оборотних коштах економічним методом?

1) Середні залишки оборотних коштів на початок планового року;

2) зміни в обсязі виробництва продукції;

3) розмір “виробничого” нормативу на початок планового року;

4) розмір “невиробничого” нормативу на початок планового року;

5) одноденні витрати за планом на IV кв. за виробничою собівартістю.

Які джерела формування оборотних коштів можна віднести до власних і прирівняних до них?

1) Сума статутного капіталу;

2) кредиторська прострочена заборгованість;

3) сума статутного капіталу, що зменшена на суму залишкової вартості основних фондів і збільшена на суму нерозподіленого прибутку;

4) сума сталих пасивів;

5) прибуток підприємства.

Яким чином визначається стан оборотних коштів?

1) Наявністю оборотних коштів на певну дату;

2) порівнянням фактичної наявності оборотних коштів із нормативом;

3) порівнянням фактичної наявності оборотних коштів на певні дати;

4) браком власних оборотних коштів;

5) надлишком власних оборотних коштів.

Показники ефективності використання оборотних коштів – це:

1) фондовіддача;

2) фондомісткість;

3) коефіцієнт обертання;

4) коефіцієнт ефективності;

5) коефіцієнт завантаження.

До яких наслідків призводить прискорення обертання оборотних коштів?

1) До абсолютного їх вивільнення з обороту;

2) до відносного їх вивільнення з обороту;

3) до зростання іммобілізації оборотних коштів;

4) до збільшення потреби в оборотних коштах;

5) до збільшення обсягів позичкового і залученого капіталу.

Які напрямки розміщення оборотних коштів можна віднести до високоліквідних активів?

1) Матеріальні оборотні активи;

2) цінні папери;

3) товари відвантажені;

4) дебіторська заборгованість;

5) гроші на банківських рахунках і в касі підприємства.

Які напрямки розміщення оборотних коштів можна віднести до середньо-ліквідних активів?

1) Товари відвантажені;

2) матеріальні оборотні кошти;

3) дебіторська заборгованість;

4) цінні папери;

5) гроші на банківських рахунках і в касі підприємства.

Які напрямки розміщення оборотних коштів можна віднести до низько ліквідних?

1) Дебіторська заборгованість;

2) гроші на банківських рахунках і в касі підприємства;

3) товари відвантажені;

4) цінні папери;

5) матеріальні оборотні засоби.

Практичні завдання

Завдання № 1

Визначити величину скорочення тривалості одного обороту та коефіцієнт ефективності використання оборотних коштів за такими даними:

– Собівартість реалізованої продукції в базисному

Році 490 тис. грн

– Рентабельність продукції 24 %

– Середні залишки оборотних коштів у базисному

Році 12 тис. грн

– Збільшення реалізованої продукції у звітному році 10 %

– Збільшення прибутку у звітному році 12 %

Завдання № 2

Розрахувати норматив оборотних коштів із сировини та матеріалів з урахуванням змін, приріст (нестачу) нормативу оборотних коштів за такими даними:

– Витрати на сировину і матеріали за рік 350 тис. грн

– Частка цих витрат у IV кварталі ЗО %

– Норма запасу 28 днів Передбачається в плановому році:

– Зменшити норму запасу оборотних коштів на 2 дні

– Збільшити денні витрати на оборотні кошти на 1,5 тис. грн

Завдання № З

Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві за такими даними:

– Виробнича собівартість виробу, 480 грн у тому числі:

– Одноразові витрати в перший день виробництва становлять 75 %

– Одноденні витрати з незавершеного виробництва 16 тис. грн

– Тривалість виробничого циклу 25 днів

Завдання № 4

Визначити економічним методом норматив оборотних коштів на підприємстві на плановий рік та його приріст (зменшення) за такими даними:

– Норматив оборотних коштів на початок

Планового року, 5300 тис. грн

У тому числі:

– Невиробничий норматив 750 тис. грн Передбачається в плановому році:

– Збільшення виробничої програми на 8 %

– Прискорення обертання оборотних коштів на 2 %

Завдання № 5

Визначити загальний норматив власних оборотних коштів по підприємству та приріст (нестачу) нормативу власних оборотних коштів за такими даними:

– Витрати на валову продукцію за виробничою собівартістю у IV кварталі планового року 5720 тис. грн

– Витрати на товарну продукцію за виробничою собівартістю у IV кварталі планового року, 5850 тис. грн

Втому числі:

– Сировина і основні матеріали 180 тис. грн

– Допоміжні матеріали 270 тис. грн Норма запасу:

– Сировина і основні матеріали 16 днів

– Допоміжні матеріали 7 днів

– Готова продукція 6 днів

– Тривалість виробничого циклу (з урахуванням коефіцієнта зростання витрат) 8 днів

– Норматив власних оборотних коштів за іншими статтями на плановий рік 430 тис. грн

– Загальний норматив власних оборотних

Коштів у звітному році 1120 тис. грн


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 6.5. Показники ефективності використання оборотних коштів